Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland 25.11.20141Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland Sininen kirja – den blåa boken Jorma Pitkämäki.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland 25.11.20141Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland Sininen kirja – den blåa boken Jorma Pitkämäki."— Presentationens avskrift:

1 Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland 25.11.20141Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland Sininen kirja – den blåa boken Jorma Pitkämäki överdirektör

2 2Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland25.11.20142 Med tanke p å framtiden ä r det allra effektivast att vidta f ö rebyggande å tg ä rder f ö r att f ö rst ä rka barn och ungas livskompetens. Den bl å a boken ä r ett slags pass till livet som ö ppnar upp d ö rren till livskompetens f ö r framtidens barn och unga, f ö r ä ldrar, uppfostrare och l ä rare samt arbetsgivare. Teserna i Den bl å a boken f ö ljer med under hela livets g å ng och har genom traditionella och moderna metoder anpassats f ö r olika livssituationer. Syftet med Den bl å a boken ä r att p å verka ” roten ” – f ö rst ä rka marken, s å att s ä ga, f ö r att barnets grogrund ska vara s å fruktsam och stabil som m ö jligt. Det ä r bra att komma ih å g att ä ven om allt runt omkring oss utvecklas och ä ndras kontinuerligt har barnens behov alltid varit och kommer alltid att f ö rbli desamma. Oberoende av om ett barn bor i en k ä rnfamilj, med en ensamf ö r ä lder eller i en regnb å gsfamilj beh ö ver barnet grundl ä ggande v å rd och omsorg, tid, k ä rlek och gr ä nser, f å k ä nna sig ä lskat och godk ä nt i familjen, i skolan och i kompisg ä nget och framf ö rallt beh ö ver barnet hopp och tro inf ö r framtiden! Den blåa boken

3 Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland Systemet i den bl å a boken som baserar sig p å modern informationsteknologi ö ppnar en gemensam kanal f ö r f ö r ä ldrar, ungdomar och representanter f ö r skolan och arbetslivet, och det erbjuder metoder f ö r l ä ttillg ä nglig uppdaterad information och hj ä lp vid krav som livet st ä ller, ä nda fr å n uppfostringsskedet till arbetslivet. Elever: Livskompetens, inl ä rning; f ä rdigheter f ö r livsl å ngt kunnande, undervisning/st ö d F ö r ä ldrar: St ö d f ö r f ö r ä ldraskap (uppgiften att uppfostra) L ä rare: St ö d f ö r att orka samt n ö dv ä ndiga verktyg och ett ” mandat ” Arbetsgivare: S ä kerst ä lla h ö gklassig och kompetent arbetskraft i framtiden F ö rsvarsmakten: S ä kerst ä lla att kompetenta och kunniga å rskullar genomf ö r bev ä ringstiden Fritidsverksamhet: Personer som sysslar med fritidsverksamhet f å r st ö d i sitt arbete samt n ö dv ä ndiga verktyg att jobba med Syftet med Den bl å a boken, som omfattar allt fr å n sm å barnsfostran till universitetet, har sex grundpelare:

4 Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland En arbetstagare i arbetslivet, en elev i skolan, en person som tj ä nstg ö r i arm é n eller personer som sysslar med fritidsverksamhet – alla dessa personer beh ö ver f ö rutom yrkeskompetens i stor utstr ä ckning samma verktyg f ö r livskompetens och samma f ä rdigheter f ö r att klara av framtida utmaningar. Det ligger i allas intresse att erk ä nna dessa utmaningar, diskutera dem och f ä sta tillr ä cklig uppm ä rksamhet vid dem i hemmen, i skolorna och p å arbetsplatserna under praktikperioder, under milit ä rtj ä nstg ö ringen och i fritidsverksamheten. Detta ä r det b ä sta s ä ttet att s ä kerst ä lla att ungdomarna besitter goda sociala f ä rdigheter n ä r de utexamineras och s å smidigt som m ö jligt kommer in i arbetslivet och andra sociala gemenskaper. Ungdomarnas f ö rm å ga att till ä mpa verktygen f ö r livskompetens bed ö ms med gemensamt ö verenskomna bed ö mningskriterier b å de i skolorna och p å arbetsplatserna, och ungdomarna f å r tydlig respons p å livskompetens vid sidan av bed ö mningen av studieprestationer.

5 Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland - V ä rdes ä ttning av m ä nniskov ä rdet i hemmet, i skolan, p å arbetsplatsen och p å fritiden. - Empati - Gott beteende och sakligt spr å kbruk - Sj ä lvkontroll och sj ä lvdisciplin - F ö retagsamhet - Ä rlighet - Ansvarsfullhet och p å litlighet - Lojalitet gentemot den egna arbets-, skol- och fritidsgemenskapen - Sj ä lvutveckling, att ha viljan att l ä ra sig nya saker och att ha mod att f ö ra fram nya id é er - Ö dmjukhet, att ha viljan att vara en ” arbetstagare/elev ” som andra f å r hj ä lpa, utbilda, v ä gleda och undervisa samt att ha f ö rm å gan att ta in ny information - Engagemang i arbetsplatsen/studieplatsen - Positiv inst ä llning - Str ä van efter s ä kerhet TESER I DEN BL Å A BOKEN

6 Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland Principerna i Den bl å a boken ” certifieras ” och skolor, arbetsplatser, fritidsorganisationer samt andra instanser som uppfyller kvalitetskriterierna f å r r ä tt att anv ä nda Den bl å a bokens symboler (flagga, logo) i all verksamhet. Av de instanser som uppfyller kvalitetskriterierna f ö r Den bl å a boken skapas ett n ä tverk, ocks å virtuellt, p å olika niv å er som genomf ö rs p å olika s ä tt. KVALITETSCERTIFIKAT F Ö R DEN BL Å A BOKEN

7 Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland Det har redan avtalats om att pilotprojektet utf ö rs i Vasa under 2012. Vi har som m å l att f å ig å ng pilotprojekt inom alla verksamhetsomr å den p å landskapets centralorter (Tammerfors, Jyv ä skyl ä, Karleby och Sein ä joki samt Vasa). I Vasa har Vasa stad (f ö rskola, l å gstadium, h ö gstadium, gymnasium, yrkesskola och yrkesh ö gskola), Vasa universitet och en idrottsklubb lovat medverka i pilotprojektet. Man s ö ker ocks å efter pilotarbetsgivare bl.a. tillsammans med Finlands n ä ringsliv EK och f ö retagarorganisationer. Spetsprojektet presenteras som b ä st p å riksniv å f ö r olika instanser som man hoppas ska bilda en nationell styrgrupp f ö r projektet n ä r projektet fortskrider. Regionf ö rvaltningsverket i V ä stra och Inre Finland fungerar som koordinator och UPCODE Ltd som b å de partner och teknikexpert. AKT Ö RER INOM PROJEKTET


Ladda ner ppt "Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland 25.11.20141Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland Sininen kirja – den blåa boken Jorma Pitkämäki."

Liknande presentationer


Google-annonser