Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IFMetalls klubb på VCBC Olofström Varför en Jämställdhetsplan ?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IFMetalls klubb på VCBC Olofström Varför en Jämställdhetsplan ?"— Presentationens avskrift:

1 IFMetalls klubb på VCBC Olofström Varför en Jämställdhetsplan ?
Klubben har under senare tid ökat arbetet kring frågeställningarna om jämställdhet och mångfald. De här frågorna blir allt viktigare inom den fackliga organisationen och allt fler medlemmar accepterar inte att IFMetalls värderingar ej efterlevs. Klubbens jämställdhet-och mångfaldskommitté har i uppdrag att arbeta fram en jämställdhetsplan. Klubben redovisar sin jämställdhetsplan på ett medlemsmöte under verksamhetsåret.

2 IFMetalls klubb på VCBC Olofström Varför en Jämställdhetsplan?
Ett framgångsrikt jämställdhetsarbete måste vara integrerat i all verksamhet som klubben bedriver. Jämställdheten måste ta form, samt visa på resultat bl.a. inom utbildnings-, arbetsmarknads-, löne-frågor, arbetsrätten, arbetsmiljön och inom arbetsorganisationen. Jämställdhetsintegrering innebär att jämställdhetsarbetet ska åläggas all facklig verksamhet. Den som har ansvar för en verksamhet ska också ha ansvar för att integrera ett könsperspektiv i verksamheten. Ett sådant arbetssätt är nödvändigt och har visat sig vara framgångsrikt.

3 IFMetalls klubb på VCBC Olofström Varför en Jämställdhetsplan?
Jämställdhetsintegreringen kan endast fungera på ett tillfredsställande sätt om ansvaret för jämställdhet också kombineras med tydliga mål, kunskap och stöd.

4 IFMetalls klubb på VCBC Olofström Jämställdhetsplan 2007
Arbetsförhållanden Arbetsförhållandena inom den fackliga organisationen ska vara sådana att de lämpar sig för både kvinnor och män. Klubbens förtroendevalda ska avspegla medlemskårens fördelning mellan kvinnor och män.

5 IFMetalls klubb på VCBC Olofström Jämställdhetsplan 2007
Kartläggning Klubbstyrelsen: Gruppstyrelser: Kontaktombud: Skyddsombud: Lönekontaktombud: Kollektivanställda-VCBC-Olofström:

6 IFMetalls klubb på VCBC Olofström Jämställdhetsplan 2007
Analys: En analys av antalet män respektive kvinnor på olika förtroendeuppdrag ska göras. Åtgärder som kan bli aktuella: Ansvarig för skyddsorganisationen inom klubbstyrelsen kommer att genomföra aktiviteter under verksamhetsåret i syfte att stärka de kvinnliga skyddsombuden. Det skall finnas arbetsbeskrivningar för samtliga fackliga uppdrag och hur de kan utvecklas. Ansvarig för det arbetet är klubbstyrelsen Sättet att umgås i organisationen ska bygga på att alla känner sig välkomna och trygga i sina uppdrag. Ansvariga är alla förtroendevalda inom organisationen

7 IFMetalls klubb på VCBC Olofström Jämställdhetsplan 2007
Aktivt föräldraskap Mål: Det ska vara möjligt att vara aktiv förälder och samtidigt inneha fackliga uppdrag. Kartläggning: Mötestider som infaller under arbetstid. Anpassning av arbetstidsschema som utgår från individens/verksamhetens behov.

8 IFMetalls klubb på VCBC Olofström Jämställdhetsplan 2007
Analys: Klubb- och gruppstyrelserna tar största möjliga hänsyn till detta genom att lägga möten och aktiviteter, så att det är möjligt att kombinera ett aktivt föräldraskap, med sitt fackliga uppdrag. Detta ska göras genom att gemensamt besluta om vad som passar bäst.

9 IFMetalls klubb på VCBC Olofström Jämställdhetsplan 2007
Åtgärder: Klubbstyrelsen skall stödja de som tar ut föräldraledighet. Klubbstyrelsen skall göra anpassningar och åtgärder inom organisationen som underlättar för dem som tar föräldra-ledigt. Klubbstyrelsen har ansvaret för att de föräldralediga informeras om vad som händer inom verksamheten exempelvis; tillhandahålla mötesprotokoll, bjuda in till personalaktiviteter/konferenser, med andra ord: Underlätta återkomsten till arbetet. Gruppordförande och lokala huvudskyddsombud ansvarar för att samma syn- och arbetssätt präglar grupp- och skydds-organisationen.

10 IFMetalls klubb på VCBC Olofström Jämställdhetsplan 2007
Förhindra trakasserier Mål: Klubben accepterar INTE någon form av trakasserier inom den fackliga organisationen. Det skall inte råda något tvivel på vad vi menar med trakasserier: Sexuella trakasserier, trakasserier grundat på kön, etnisk bakgrund, sexuell läggning, handikapp, eller religion, bland förtroendevalda och medlemmar.

11 IFMetalls klubb på VCBC Olofström Jämställdhetsplan 2007
Åtgärd Klubbens Jämställdhets- och Mångfalds-kommitte kommer under verksamhetsåret 2007 att ta fram riktlinjer för en handlingsplan som skall gälla för klubbstyrelse och gruppstyrelser. Planen kommer att innehålla följande delar: Avståndstagande från alla former av trakasserier och kränkande särbehandling. Definition av vad som menas med trakasserier. Konkreta förslag på åtgärder som kan vidtas. Personer som man kan vända sig till.

12 IFMetalls klubb på VCBC Olofström Jämställdhetsplan 2007
Kompetensutveckling Mål: Kvinnor och män skall ha samma möjligheter till utveckling inom den fackliga organisationen. Alla medlemmar, oavsett kön, ska ha samma möjligheter till facklig utbildning och samma förutsättningar för uppdrag på alla nivåer. Kartläggning: Efter genomförd kartläggning har klubbens medlemmar deltagit i _____ st utbildningsplatser under Utbildningarna har genomförts både i egen regi och i samarbete med avdelning,förbund och andra utbildningsanordnare. Fördelningen av de som deltagit på utbildningarna ___ st kvinnor __% och _____ st män __%

13 IFMetalls klubb på VCBC Olofström Jämställdhetsplan 2007
Analys: Åtgärder: Samtliga fackliga förtroendevalda skall ha en individuell utbildningsplan. Ansvarig för detta är klubb-respektive gruppordförande. Klubb-och gruppstyrelserna ska arbeta för att bryta könsmärkta fackliga uppdrag och utbildningar.

14 IFMetalls klubb på VCBC Olofström Jämställdhetsplan 2007
Rekrytering Mål: Kvinnor och män skall vara representerade på alla uppdrag, könsrepresentationen bör avspegla medlemskårens sammansättning Förtroendevalda totalt inom klubben: ___ st varav __ st kvinnor ( __ %) och ___ st män ( __ %) Analys:

15 IFMetalls klubb på VCBC Olofström Jämställdhetsplan 2007
Åtgärder: Jämställdhets- och Mångfaldskommitten genomför kartläggning av respektive uppdrag utifrån ett könsperspektiv. Valberedningarna till de fackliga uppdragen skall vara insatta i verkstadsklubbens mål när det gäller representation.

16 IFMetalls klubb på VCBC Olofström Jämställdhetsplan 2007
Lönekartläggning och analys Mål Fackliga förtroendevalda ersätts enligt förtroendemanna-lagens regelverk och det är arbetsgivaren som är ytterst ansvarig för att lagen tillämpas på ett riktigt sätt Klubb- och gruppordförande ansvarar för att uppföljning sker. Löneskillnader som är osakligt grundade skall inte finnas, t.ex mellan män och kvinnor, mellan svenskar och utlandsfödda etc.

17 IFMetalls klubb på VCBC Olofström Jämställdhetsplan 2007
Kartläggning: Företagets lönekartläggning ska granskas efter varje lönerevision med avseende på osakliga löneskillnader. Analys

18 IFMetalls klubb på VCBC Olofström Jämställdhetsplan 2007
Åtgärder Avtalen som tecknades på koncernen år 2005, när det gäller att få till en ökad fokusering för att få fler kvinnor till jobb som är i de högre kompetensstegen, skall följas upp och utvärderas. Arbetet med de här överenskommelserna måste ses långsiktigt och arbetet skall kunna ske dels genom kompetensutbildning, rekryteringsstöd, anpassad information, lokala informations satsningar osv. Då det gäller lönekartläggningarna så har klubbens jämställdhet-och mångfalds kommitté beslutat att man måste göra dessa kartläggningar mera kända ute i vår organisation. Arbetet med detta ska startas upp av jämställdhets-och mångfaldskommittén under verksamhetsåret 2007.

19 IFMetalls klubb på VCBC Olofström Jämställdhetsplan 2007
Ansvarig för jämställdhetsarbetet inom IFMetall VCBC Totalansvarig är klubbordföranden som ansvarar för att jämställdhetsplanen beaktas och att uppsatta över-gripande mål och åtgärder tas hänsyn till och uppnås. Ansvar för att utveckla jämställdheten: Klubben har jämställdhet och mångfald som ett eget ansvarsområde inom organisationen. Varje år utser respektive gruppstyrelse en ansvarig som deltar i klubb-styrelsens jämställdhets- och mångfaldskommitté, Ordförande i kommittén är utsedd av klubbstyrelsen.

20 IFMetalls klubb på VCBC Olofström Jämställdhetsplan 2007
Ansvarig för nedbrytning av rubricerade mål är respektive områdesansvarig dvs. klubbordförande, gruppordförande och kommittéansvariga. Klubbstyrelsens roll är att besluta om mål och strategier. Jämställdhetsansvarigs roll är att stämma av och följa upp jämställdhetsarbetet under året och att tillse att planen är ett levande verktyg under verksamhetsåret.

21 IFMetalls klubb på VCBC Olofström Jämställdhetsplan 2007
Denna plan revideras och följs upp av IFMetallklubbs styrelse på klubbstyrelsens möte i november 2007 Miroslav Milurovic Ordförande IFMetalls klubb på VCBC i Olofström. _____________________________________________ Tommy Augustsson Jämställdhetsansvarig IFMetalls klubb på VCBC i Olofström Olofström den______________________


Ladda ner ppt "IFMetalls klubb på VCBC Olofström Varför en Jämställdhetsplan ?"

Liknande presentationer


Google-annonser