Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-11-251 Senaste nytt från Högskoleverket Luleå 20 juni 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-11-251 Senaste nytt från Högskoleverket Luleå 20 juni 2012."— Presentationens avskrift:

1 2014-11-251 Senaste nytt från Högskoleverket Luleå 20 juni 2012

2 2014-11-252 Senaste nytt Årsrapporten 26 september – konferens Det svenska kvalitetssäkrings- systemet Myndighets- översynen ENQA-beslutet

3 2014-11-253 Årsrapporten har kommit!

4 2014-11-254

5 5 26 september –konferens om kvalitetsutvärderingssystemet i Stockholm Rektor har fått inbjudan (rektor och en till från varje lärosäte) Vision – operation – genomförande ur olika perspektiv - förbättringsperspektiv

6 2014-11-256

7 7 Det svenska kvalitetssystemet Examenstillstånd – ansökningar till HSV Färre dåliga ansökningar?

8 2014-11-258 Det svenska… Genomföra utbildningar, examinera studenter, utfärda examenstillstånd

9 2014-11-259 Utbildningarna har olika antal mål Generell kandidatexamen – 8 mål totalt Konstnärlig magisterexamen – 9 mål totalt Läkare – 16 mål totalt Ämneslärare – 24 mål totalt Urvalet ska beakta kraven i HL 1 kap. 2, 8-9 §§ samt spegla utbildningens helhet och särart samt användbarhet på arbetsmarknaden

10 2014-11-2510 Kvalitetsutvärdering (2011-2014) Högskoleverket frågar lärosätena om och i så fall hur väl studenterna når målen. (Självständiga arbeten, självvärdering, gruppintervjuer med studenter, alumnenkät och när dessa underlag inte är tillräckliga: lärosätesintervju.

11 2014-11-2511 ”Sammantaget visar bedömningen av underlagen på mycket hög måluppfyllelse när det gäller studenternas kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. Bedömningen av underlagen visar också på mycket hög måluppfyllelse när det gäller studenternas förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. Vidare visar bedömningen av underlagen på mycket hög måluppfyllelse när det gäller studenternas förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper. Slutligen visar bedömningen av underlagen på mycket hög måluppfyllelse när det gäller studenternas förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Den samlade bedömningen är att utbildningen har mycket hög kvalitet."

12 2014-11-2512 Är det bra att mäta måluppfyllelse? Är det kvalitetsdrivande? Kan blivande studenter vara trygga i sitt val av utbildning? Blir kvaliteten bättre på utbildningarna med ett system som mäter studenternas kunskaper, färdigheter och förmågor? Kan en blivande arbetsgivare ha glädje av ett sådant här system?

13 2014-11-2513 2011-2014 – Hur väl? Utvärderar hur väl studenterna har de kunskaper, förmågor och färdigheter som stipuleras i de nationella examensbeskrivningarna Omdöme på en tregradig skala Bedömarna är lärare/forskare, yrkesverksamma inom det utvärderade området samt studenter Grund för en liten del av regeringens resurstill- delning

14 2014-11-2514 Fyra typer av underlag för att få svar på frågan om och i så fall hur väl studenterna når de utvärderade examensmålen: 1.Studenternas självständiga arbeten (examensarbeten) 2.Lärosätets självvärdering 3.Enkäter till tidigare studenter 4.Studenternas erfarenheter av hur väl utbildningen når de aktuella målen Om inte bedömarna kunnat bedöma alla mål görs en lärosätesintervju.

15 2014-11-2515 Sex omgångar under fyra år Varje examen i huvudområdet/yrkesexamen leder till ett beslut. Hittills har Högskoleverket fattat 459 beslut. Vi har påbörjat omgång 4. Även om många fortfarande talar om systemet som det nya systemet, börjar Högskoleverket se slutet på cykeln och har fokus på metodutveckling.

16 2014-11-2516 Tar femmorna slut? Mycket hög kvalitet 64 ( 14 %) Hög kvalitet 279 ( 61 %) Bristande kvalitet 116 ( 25 %) Totalt 459 (100 %)

17 2014-11-2517 Om tillståndet blivit ifrågasatt Ett år senare ska lärosätet inkomma med en åtgärdsredovisning mål för mål. Ny bedömning. Tillståndet kan bli återkallat.

18 2014-11-2518 Sammanfattning av det svenska kvalitetssäkringssystemet 1.Tillståndsprövning 2.Genomförande och intern kvalitetssäkring 3.Extern mätning/utvärdering 4.(Ifrågasättande och internt kvalitetsarbete)

19 2014-11-2519 Framtiden då? De två F:en: Färre än fem och forskarnivån Hur utvärdera så att alla blivande studenter får en utbildning som håller (minst) hög kvalitet?

20 2014-11-2520 Lärdomar Alla bedömargrupper har kunnat bedöma hur väl studenterna når de utvärderade examensmålen. Mycket gott samarbete med de utbildningar som utvärderas. Stor hjälp av referensgruppen (SUHF, SFS, SKL, SACO, Teknikföretagen mfl). Stort system som fungerar tack vare att det är begripligt för alla aktörer och att Högskoleverket begränsat antalet processer som lärosätena måste vara aktiva i.

21 2014-11-2521 Framtidens system Kvalitetsdrivande Undvika anpassning till metoden (perversa/oönskade effekter) Enkelt

22 2014-11-2522

23 2014-11-2523 Myndighetsöversynen Högskoleverket läggs ned Lars Haikola och Ulf Melin är utredare för de nya myndigheterna Universitetskanslersämbetet (UKÄ) respektive Universitets- och högskolerådet (UHR). Den 18 juni fattades riksdagsbeslutet och den 31 augusti ska förslag till mål med verksamheten, verksamhetsplan och budget för 2013 vara klara.

24 2014-11-2524

25 2014-11-2525 ENQA Nytt besök före den 14 september 2012 Två aspekter: Mål & kriterier samt dokumentationen

26 2014-11-2526 Tack för mig! Maria.Sundkvist@hsv.se


Ladda ner ppt "2014-11-251 Senaste nytt från Högskoleverket Luleå 20 juni 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser