Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Riktlinjerna sammanfattade2014-11-251 Socialdemokraternas nya politiska riktlinjer. Antagna av partikongressen i Malmö 2005. Ett urval av besluten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Riktlinjerna sammanfattade2014-11-251 Socialdemokraternas nya politiska riktlinjer. Antagna av partikongressen i Malmö 2005. Ett urval av besluten."— Presentationens avskrift:

1 1 Riktlinjerna sammanfattade2014-11-251 Socialdemokraternas nya politiska riktlinjer. Antagna av partikongressen i Malmö 2005. Ett urval av besluten.

2 2 Riktlinjerna sammanfattade2014-11-252 Full sysselsättning är socialdemokratins allt annat överskuggande mål. Trygghet är produktivt eftersom trygga människor klarar en snabb omvandling. Trygga människor vågar. Stärkt lokalt inflytande över arbetsmarknadspolitiken. Full sysselsättning - arbete åt alla

3 3 Riktlinjerna sammanfattade2014-11-253 Utmaningarna på arbetsmarknaden kräver bättre samarbete mellan arbetsförmedling, fack, arbetsgivare och andra aktörer. Ingen ung människa ska behöva gå utan arbete eller utbildning. Satsningar på lärlingsplatser, arbetslösa akademiker och validering av kunskaper. Full sysselsättning...

4 4 Riktlinjerna sammanfattade2014-11-254 Sysselsättningen bland invandrade svenskar måste öka kraftigt. Språkstudier parallellt med arbete och praktik. Särskilda insatser mot diskriminering och långtids- arbetslöshet, till exempel ett generöst anställningsstöd. Ett handikapperspektiv måste genomsyra politiken. Höjt tak i lönebidraget. Full sysselsättning...

5 5 Riktlinjerna sammanfattade2014-11-255 Höjt tak i a-kassan under nästa mandatperiod. Antalet otrygga anställningsformer måste minska. Undantagen i LAS måste tas bort Stärkt lagstiftning så att heltid blir en rättighet och deltid möjlighet. Full sysselsättning...

6 6 Riktlinjerna sammanfattade2014-11-256 Arbetsgivarna måste ta sitt ansvar för ohälsan. Alla ska ha rätt till en lagstadgad och kvalitetssäkrad företagshälsovård och ett förebyggande hälsoarbete. Goda offentliga finanser ger utrymme för aktiv konjunkturpolitik för att undvika stigande arbetslöshet. Full sysselsättning...

7 7 Riktlinjerna sammanfattade2014-11-257 Arbetslinjen är en överordnad princip för socialdemokratisk ekonomisk politik. Krafttag mot skattefusk och nolltolerans mot ekonomisk brottslighet. Den ekonomiska politiken ska bidra till att minska de ekonomiska orättvisorna i samhället. Full sysselsättning...

8 8 Riktlinjerna sammanfattade2014-11-258 Konkurrera med kunskap - inte låga löner Fortsatt kvalitetsarbete i förskolan. 6 000 fler anställda i förskolan. Alla skolor ska vara bra skolor. Kommunernas inflytande vid etablering av friskolor ska förstärkas väsentligt. Undervisningen i alla skolor ska vara icke- konfessionell.

9 9 Riktlinjerna sammanfattade2014-11-259 Skolan ska vara tydlig med sina krav och förväntningar samt ge det stöd och den hjälp som eleven behöver för att nå målen. Redan i första klass ska alla elever få en individuell utvecklingsplan, som ska utvärderas och följas upp tillsammans med lärare och föräldrar. Konkurrera med kunskap...

10 10 Riktlinjerna sammanfattade2014-11-2510 Grunden för en god lärandemiljö är elevernas lust till lärande och inflytande över sin vardag. Skolans värdegrundsarbete är därför avgörande för framgång. Mobbning och andra kränkningar måste upphöra och könssegregering motverkas. Diskriminering i skolan ska, precis som i arbetslivet, förbjudas. Konkurrera med kunskap...

11 11 Riktlinjerna sammanfattade2014-11-2511 Vi vill att alla skolor ska ha ordningsregler, som tas fram gemensamt av personal, elever och föräldrar. Vi vill göra särskilda satsningar för att lyfta de skolor som idag har de sämsta resultaten. Resurserna till skolan ska fördelas efter behov. Konkurrera med kunskap...

12 12 Riktlinjerna sammanfattade2014-11-2512 Stor satsning på yrkesförberedande utbildningar på gymnasiet. Modern lärlingsutbildning ska skapas. Målet är att hälften av alla ungdomar ska ha påbörjat högskolestudier vid 25 års ålder. Forsatta insatser för att bryta den sociala snedrekryteringen Forsatta satsningar på Komvux och folkbildning. Konkurrera med kunskap...

13 13 Riktlinjerna sammanfattade2014-11-2513 Mångkulturåret 2006 ska bli ett avstamp för en kulturpolitik som ger alla i Sverige tillgång till kultur på jämlika villkor. Förbättra kvaliteten på svenskundervisningen för invandrare (SFI). Sverige ska vara en ledande forskningsnation. Målet är att de offentliga resurser som satsas på forskning ska uppgå till en procent av BNP årligen. Konkurrera med kunskap...

14 14 Riktlinjerna sammanfattade2014-11-2514 Strategier för att utveckla storstädernas respektive regionernas och landsbygdens möjligheter ska tas fram. Satsa på småföretagen. Skatterabatt till soloföretagare som anställer. Regler ska förenklas, krav på uppgiftslämnande minskas och handläggningstider kortas. Konkurrera med kunskap...

15 15 Riktlinjerna sammanfattade2014-11-2515 Vi vill fortsätta att satsa på infrastrukturen. Det befintliga väg- och järnvägsnätet ska kvalitetssäkras, och nya satsningar göras. Särskilt fokus på strategiska branscher. Vi vill utveckla framtidsinriktade utvecklings- program för flyg/rymd-, trä/skog, metallurgi-, fordons-, IT/telekombranschen, läkemedels- och bioteknikindustrin. Konkurrera med kunskap...

16 16 Riktlinjerna sammanfattade2014-11-2516 Hemlöshet och utanförskap hör inte hemma i ett välfärdsamhälle. Fler billiga hyresrätter. Nya platser i missbrukarvården. Den offentliga sektorn måste bli mönsterarbetsgivare. Minskad sjukfrånvaro, bättre arbetsmiljö, ökad kompetens-utveckling och fler heltider. Välfärd - nya behov, nya möjligheter

17 17 Riktlinjerna sammanfattade2014-11-2517 Bättre tillgänglighet och bemötande i sjukvården. Närsjukvården måste byggas ut. Vi vill inrätta en nationell telefonrådgivning. Nej till gräddfiler i vården. Ingen offentligt finansierad sjukvård ska ge förtur åt försäkringsbolagens kunder. Sjukhusvården ska inte tillåtas överlåtas till företag som drivs med privata vinstintressen. Välfärd - nya behov, nya möjligheter

18 18 Riktlinjerna sammanfattade2014-11-2518 En ny tandvårdsförsäkring som stärker den förebyggande tandvården och ger ett bra skydd mot höga kostnader. Välfärd - nya behov, nya möjligheter

19 19 Riktlinjerna sammanfattade2014-11-2519 Jämställt uttag av föräldraförsäkringen. ”För att öka jämställdheten mellan könen måste insatser göras för att stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden. Minskning av antalet visstidsanställningar, rätt till heltid, lika lön för likvärdigt arbete och stärkt lagskydd för gravida och föräldralediga måste genomföras...” (forts nästa sida) Välfärd - nya behov, nya möjligheter

20 20 Riktlinjerna sammanfattade2014-11-2520 ”...Höjningen av inkomsttaket i föräldra- försäkringen ger goda förutsättningar för att uppnå ett jämställt uttag och ökad tillgång för barnen till bägge föräldrarna.” (forts nästa sida). Välfärd - nya behov, nya möjligheter

21 21 Riktlinjerna sammanfattade2014-11-2521  ”Utöver dessa åtgärder är vi beredda att utveckla fler förslag baserade på föräldraförsäkringsutredningen för att knyta en större del av föräldra- försäkringen till respektive förälder. Målet är tydligt. Vi socialdemokrater vill ha ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen.” Välfärd - nya behov, nya möjligheter

22 22 Riktlinjerna sammanfattade2014-11-2522 Vi vill ta fram en nationell handlingsplan för att utveckla äldreomsorgen ytterligare. Brukarna måste få ökat inflytande. Satsning på kompetensutveckling för personalen. Förbättrad demensvård, särskilt för personer med annat modersmål än svenska. Välfärd - nya behov, nya möjligheter

23 23 Riktlinjerna sammanfattade2014-11-2523 Fler särskilda boenden. Inför pargaranti i äldreomsorgen - ingen ska behöva flytta isär bara för att ens livskamrat blivit sjuk. Möjlighet att köpa hushållsnära tjänster till rimliga priser och hög kvalitet genom kommunens försorg. Välfärd - nya behov, nya möjligheter

24 24 Riktlinjerna sammanfattade2014-11-2524 Bostadspolitiken är en del av den generella välfärden. Utveckla allmännyttan. Det ska råda neutralitet mellan upplåtelseformerna. All nybyggnation ska vara ekologiskt hållbar. Välfärd - nya behov, nya möjligheter

25 25 Riktlinjerna sammanfattade2014-11-2525 Polisen ska finnas till för alla - i hela landet. Fler polisutbildningar i landet för att bredda rekryteringen underlätta anställningar i glesbygd. Polisen ska arbeta på de tider de bäst behövs. Välfärd - nya behov, nya möjligheter

26 26 Riktlinjerna sammanfattade2014-11-2526 Viktigt bekämpa brotten i vardagen, mäns våld mot kvinnor och den internationella och organiserade brottsligheten. Stärkt vittnesskydd. För att förhindra terroristbrott ska polisen få möjlighet till telefonavlyssning i förebyggande syfte. Välfärd - nya behov, nya möjligheter

27 27 Riktlinjerna sammanfattade2014-11-2527 Bryt oljeberoendet. Målet är att beroendet av fossila bränslen ska brytas till 2020. Miljöforskningen ska få bättre möjligheter att kommersialiseras. Svenska företag med ny ekologisk teknologi ska få stöd för att komma ut på internationella marknaden. En hållbar utveckling

28 28 Riktlinjerna sammanfattade2014-11-2528 Användningen av förnybar el ska öka. Vi vill ta fram en auktionsplan för Östersjön som är klassat som särskilt känsligt havsområde. Ett internationellt forskningscentrum för havsmiljö ska inrättas. En hållbar utveckling

29 29 Riktlinjerna sammanfattade2014-11-2529 Sveriges ledande roll inom den europeiska och internationella miljöarbetet ska befästas och utvecklas. Sverige ska driva på för ett nytt klimatavtal då Kyotoprotokollet löper ut 2012. Den offentliga sektorn ska öka konsumtionen av ekologiska produkter. En hållbar utveckling

30 30 Riktlinjerna sammanfattade2014-11-2530 Globala fackliga rättigheter. Fler länder behöver ratificera ILO:s konventioner om arbetstagares rättigheter. Stärk den internationella brottsmålsdomstolen. Ett starkare och effektivare FN med ett effektivt och representativt säkerhetsråd, där vetot avskaffas. Fred och frihet i globaliseringens tid

31 31 Riktlinjerna sammanfattade2014-11-2531 Fred i Mellanöstern. Svensk socialdemokrati ska fortsätta ge ett starkt stöd till fredskrafterna på båda sidorna och samtidigt driva på för ett ökat engagemang från EU och FN. Vi vill ha tuffare kontroll mot spridning av massförstörelsevapen. Fred och frihet i globaliseringens tid

32 32 Riktlinjerna sammanfattade2014-11-2532 Rättvis världshandel. Vi ska intensifiera arbetet med att avskaffa EU:s jordbrukssubventioner. Skuldavskrivning för fattigdoms- bekämpning. Kampen mot HIV/aids, andra smittsamma sjukdomar och barnsjukdomar ska prioriteras. Fred och frihet i globaliseringens tid

33 33 Riktlinjerna sammanfattade2014-11-2533 Skyddsgrunderna för asyl ska utvidgas och väntetiderna kortas. Barn som sökt asyl, och fått avslag, ska ha rätt att gå i skolan så länge de är kvar i Sverige. Skyddet för ensamkommande flyktingbarn ska öka. Fred och frihet i globaliseringens tid


Ladda ner ppt "1 Riktlinjerna sammanfattade2014-11-251 Socialdemokraternas nya politiska riktlinjer. Antagna av partikongressen i Malmö 2005. Ett urval av besluten."

Liknande presentationer


Google-annonser