Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

S-119307 Svensk Energi:Kalle Karlsson Synovate:Åsa Hedström Fredrik Borg Datum:2010-10-14 Byten och attityder på den svenska elmarknaden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "S-119307 Svensk Energi:Kalle Karlsson Synovate:Åsa Hedström Fredrik Borg Datum:2010-10-14 Byten och attityder på den svenska elmarknaden."— Presentationens avskrift:

1 S-119307 Svensk Energi:Kalle Karlsson Synovate:Åsa Hedström Fredrik Borg Datum:2010-10-14 Byten och attityder på den svenska elmarknaden

2 2 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen & bakgrund 3 Sammanfattning4 Resultatredovisning 12 - Övergripande byten och omförhandlingar 13 - Konsumenter efter reformen - attityder19 - Attityder till elbranschen22 - Nöjdhet elnät- & elhandelsföretag28 - Kundtjänst31 - Fakturan35 - Elbilar45

3 3 Fakta om undersökningen Uppdragsgivare: Svensk Energi Kontaktperson:Kalle Karlsson Målgrupp:Svenska folket 16 år och äldre Fältarbetstid:14 – 27 oktober 2010 Kontaktform:Telefonintervjuer Urval:Synovates standard för telefonnummerbaserat befolkningsurval Antal genomförda intervjuer:1 001 st Bakgrund:På uppdrag av Svensk Energi har undersökningar genomförts sedan 1998

4 4 Sammanfattning

5 5 Övergripande byten/omförhandling Aktiva - 66% av respondenterna har någon gång bytt elhandelsföretag(50%) eller omförhandlat pris med det befintliga elhandelsföretaget (16%). Passiva - 36% har alltså inte själva gjort någon aktiv handling för att påverka sitt elpris. Ökning av antalet aktiva från 60% aktiva förra året till 66% aktiva 2010. Andelen ”bytare” är högst i storstadsområdet Sthlm/Gbg/Malmö

6 6 Attityder till elmarknadsreformen En klar majoritet (75%) är positiva till möjligheten att kunna byta elhandelsföretag. Däremot så är man betydligt mindre positiv (34%) till hur den avreglerade elmarknaden faktiskt fungerar. Andelen positiva till hur elmarknaden fungerar har minskat något från 38% år 2008 till 34% positiva 2010.

7 7 Attityder till elbranschen För första gången sedan denna undersökning började genomföras är det något fler som har en positiv övergripande inställning till elbranschen än som har en negativ inställning. Andelen som tar negativ ställning mot elbranschen är 30% vilket är på samma nivå som förra året. Minst negativa är undersökningens yngsta åldersgrupp (16-29 år). Kvinnor är också något mindre negativt inställda än män. I undersökningen ingår också frågor om i vilken utsträckning elbranschen står för olika aspekter som; –pålitliga leveranser, -ansvarstagande, -begriplighet, -miljötänkande, -lätt förstå vart man skall vända sig, -valuta för pengar, -kundfokus, -etik/moral och -nytänkande. Av alla undersökta aspekter är det egentligen bara pålitliga leveranser som allmänheten tycker fungerar bra. För samtliga övriga områden är det klara imageproblem och mer än var fjärde person är direkt negativ och tar avstånd från påståendena. Utvecklingen för samtliga delområden har förbättras om man går ett par år tillbaka i tiden. Denna positiva trend håller i sig även i år, dock syns en tendens till tillbakagång i miljöuppfattning jämfört med 2009.

8 8 Attityder till elbranschen De yngre åldersgrupperna tror på elbranschen i högre utsträckning än de äldre. Hela 65% av 16-29 åringarna instämmer i påståendet att: ”Elbranschen år 2024 kommer att vara en bransch som unga vill arbeta inom, i högre utsträckning än idag”. Förra året var motsvarande siffra 52%.

9 9 Kundtjänst & internet Intresset för att kunna göra olika elkundsärenden via Internet är stort. 71% av samtliga är ganska eller mycket intresserade av detta. Starkast intresse finns i de yngsta åldergrupperna och lägst intresse i åldersgruppen över 60 år. Andelen som har kontaktat kundtjänst via telefon har fortsatt minska för tredje året i rad. Något fler är nöjda med kundtjänsts ”förmåga att förstå ditt ärende” och ”förmågan att lösa ditt ärende” jämfört med förra året.

10 10 Fakturan Den positiva utvecklingstrenden håller i sig avseende missnöjet med fakturans begriplighet. Andelen negativa har minskat från 53% år 2003 till 26% i år. Fortfarande är man dock betydligt mer nöjd med fakturan avseende dess korrekthet än med begripligheten. Enbart 5% är missnöjda avseende fakturans korrekthet. Det är inte någon signifikant skillnad i uppfattning av fakturan beroende på om kunderna upplever att den senaste fakturan baserats på verklig eller beräknad elförbrukning. De kunder vars faktura är baserad på verkligförbrukning är mer positiva både till fakturans begriplighet och korrekthet jämfört med de kunder vars faktura är baserad på beräknad/uppskattad förbrukning.

11 11 Elbilar Kännedomen om plug-in hybridbilar är har inte förändrats nämnvärt sedan 2009. Andelen som skulle köpa ett helt eller delvis eldrivet fordon om de skulle köpa bil idag har gått ned med 5% jämfört med förra året.

12 12 Resultatredovisning

13 13 Övergripande – byten av och omförhandlingar med elhandelsföretag

14 14 Förändringar på elmarknaden efter elmarknadsreformen Vad har hänt? 2006 2007 2008 2009 2010 A. Har bytt elhandelsföretag 35% 40% 40% 42% 50% B. Har omförhandlat priset 20% 17%17% 18% 16% C. Har fått nytt elhandelsföretag genom uppköp 14% 08% 05% 08% 04% D. Har inte gjort något vad gäller elpriset 32% 34% 38% 32% 30% (inklusive de som svarat vet ej på samtliga frågor) C+D redovisas i denna rapport under ”Har varken bytt eller omförhandlat” 66% av svenskarna har minst en gång bytt eller omförhandlat avtal med leverantör 34% har inte själva gjort något aktivt vad gäller elpriset Övergripande - byten/omförhandlingar

15 15 Har bytt elhandelsföretag Bas: Samtliga, 1001 pers. Har du själv eller ditt hushåll aktivt bytt elhandelsföretag? Övergripande - byten/omförhandlingar

16 16 Har omförhandlat priset med nuvarande elhandelsföretag Bas: Inte bytt 506 pers. Har omförhandlat priset

17 17 Har bytt elhandelsföretag eller omförhandlat pris Bas: Samtliga, 1001 pers. Har du själv eller ditt hushåll aktivt bytt elhandelsföretag? samt Har du omförhandlat priset med ditt nuvarande elhandelsföretag? Övergripande - byten/omförhandlingar

18 18 Omförhandlat eller bytt Ort och region Andel i respektive grupp som omförhandlat eller bytt elhandelsföretag Har du själv eller ditt hushåll aktivt bytt elhandelsföretag? och Har du omförhandlat priset med ditt nuvarande elhandelsföretag? Bas: Samtliga, 1001 pers. Övergripande - byten/omförhandlingar

19 19 Konsumenter efter elmarknadsreformen Attityder

20 20 Bas: Samtliga, 1001 pers. OBS svarsalternativ ”Kan ej ta ställning” ej redovisat i diagram Vad tycker du om att det idag är möjligt att byta elhandelsföretag? Skala 1-5, 1=Mycket dåligt, 5=Mycket bra Attityd till hur det fungerar Attityd till möjligheten att byta elhandelsföretag Konsumenternas attityd till elmarknadsreformen Hur bra tycker du att den avreglerade elmarknaden hittills har fungerat? Skala 1-5, 1=Mycket dåligt, 5=Mycket bra

21 21 Bas: Samtliga, 1001 pers. OBS svarsalternativ ”Kan ej ta ställning” ej redovisat i diagram Konsumenternas attityd till hur den avreglerade elmarknaden fungerat Hur bra tycker du att den avreglerade elmarknaden hittills har fungerat? Skala 1-5, 1=Mycket dåligt, 5=Mycket bra

22 22 Attityder till elbranschen

23 23 Övergripande inställning till elbranschen Attityder elbranschen Bas: Samtliga som besvarat frågan. 977 personer Bedömning utifrån en 5-gradig skala %

24 24 Övergripande inställning till elbranschen i olika delgrupper: Kön och Ålder Bas: Samtliga som besvarat frågan i resp. grupp Attityder elbranschen Bedömning utifrån en 5-gradig skala %

25 25 Instämmande i olika påståenden om elbranschen (2010/2009) 2010 2009 Attityder elbranschen Pålitliga leveranser Ansvarstagande Lättförstådda ord & begrepp Starkt miljötänkande Lätt förstå vart man ska vända sig Får valuta för pengarna Sätter kunden i centrum Har god etik och moral Är man nytänkande

26 26 Instämmande i olika påståenden om elbranschen Attityder elbranschen Okt 2008 70 23 22 21 20 15 12 - Okt 2005 60 21 20 16 21 - 14 12 - Okt 2006 69 21 16 23 - 14 12 - Bedömning utifrån en 5-gradig skala, där 1=Instämmer inte alls & 5=Instämmer helt Okt 2007 67 25 24 20 27 - 16 14 - Bas: Samtliga som besvarat frågan % Okt 2009 76 27 30 32 29 21 27 Okt 2010 76 29 31 26 35 28 22 21 28

27 27 Elbranschen i framtiden Bas: Besvarat, 917 pers. Andel som instämmer i påståendet: ”Elbranschen år 2024 kommer att vara en bransch som unga vill arbeta inom, i högre utsträckning än i dag” Attityder elbranschen 2010:50% 2009:39%

28 28 Nöjdhet med Elhandelsföretag resp Elnätsföretag

29 29 Hur nöjd är du totalt sett med ditt elhandelsföretag? Bas: Besvarat frågan 965 pers. Nöjd 64 63 58 65 58

30 30 Hur nöjd är du totalt sett med ditt elnätsföretag? Bas: Besvarat frågan 952 pers. Nöjd 62 59 56 62

31 31 Kundtjänst

32 32 Internet Bas: Besvarat, 983 pers. ” Numera sköts exempelvis bankärenden och resebokningar direkt via internet. Hur intresserad vore du som elkund av att elföretagen ger dig motsvarande möjlighet t.ex. byte av elhandelsföretag, anmäla flytt, följa din förbrukning etc? Kundtjänst 2010:71% 2009:69%

33 33 Har ni under det senaste året försökt nå ditt elhandelsföretags kundtjänst via telefon? Kundtjänst Bas: Samtliga, 1001 pers.

34 34 Hur nöjd eller missnöjd är du med… Väntetid i telefon Förmåga att förstå ditt ärende Förmåga att lösa ditt ärende Öppettider Bas: Försökt nå kundtjänst via telefon under det senaste året samt besvarat frågan, ca 247 personer Kundtjänst

35 35 El-faktura

36 36 Vad stämmer in på i vilken utsträckning ni brukar läsa el-fakturan ? El-fakturan Bas: Samtliga, 1001 pers.

37 37 Hur nöjd är ni när det gäller el-fakturans… Bas: Har minst tittat på någon el-faktura under det senaste året samt besvarat frågan, 823 resp.764 personer …begriplighet …korrekthet Nöjd 46 42 31 35 32 29 69 66 63 61 62 54Missnöjd -26 -30 -36 -37 -38 -45 -5 -12 -11 -16 -14 El-fakturan

38 38 Hur nöjd är du när det gäller el-fakturans begriplighet? Bas: De i respektive kundgrupp som minst har tittat på någon el-faktura under det senaste året Totalt 3 största 4-12 största Övriga El-fakturan Okt 2008 Okt 2006 Okt 2009 Okt 2007 Okt 2010 Okt 2009 Okt 2008 Okt 2007 Okt 2006 Nöjd 46 45 47

39 39 Hur nöjd är du när det gäller el- fakturans korrekthet? Totalt 3 största 4-12 största Övriga Bas: De i respektive kundgrupp som minst har tittat på någon el-faktura under det senaste året El-fakturan Okt 2007 Okt 2009 Okt 2008 Okt 2006 Okt 2008 Okt 2005 Okt 2007 Okt 2009 Okt 2006 Okt 2008 Okt 2009 Okt 2007 Okt 2005 Okt 2008 Okt 2006 Nöjd 69 68 69 70

40 40 Bas: Samtliga, 1001 pers. Grundar sig senaste fakturan på verklig förbrukning eller beräknad uppskattad förbrukning för perioden? Elfakturan – verklig/beräknad förbrukning El-fakturan

41 41 Elbilar

42 42 Kännedom om plug-in hybridbilar Bas: Samtliga, 1001 pers Vad stämmer bäst in på din kännedom om laddhybridbilar eller med ett annat ord plug-in hybridbilar? Elbilar Känner till 62% (61% 2009)

43 43 Plug in hybridbilar Bas: Bevarat, 975 pers 2010 23 25 18 19 26 El-bilar ”Om du skulle byta/köpa bil idag hur troligt är det att den skulle vara ett helt eller delvis eldrivet fordon” 2009 28 31 20 24 33 Troligt

44 44 Plug-in hybridbilar Vilka anledningar finns till att du troligen inte skulle köpa ett helt eller delvis eldrivet fordon? Bas: Besvarat, 756 pers Elbilar I gruppen ”Annat” finns många gamla och personer som inte har körkort.

45 45 Plug-in hybridbilar Bas: Samtliga, 1004 pers EU ställer krav på minskade utsläpp av koldioxid. Ett Elforsk-projekt har därför satt som mål att 15% (600 000 st) av alla bilar år 2020 ska vara helt eller delvis eldrivna. Vad tror du om denna utveckling? Elbilar


Ladda ner ppt "S-119307 Svensk Energi:Kalle Karlsson Synovate:Åsa Hedström Fredrik Borg Datum:2010-10-14 Byten och attityder på den svenska elmarknaden."

Liknande presentationer


Google-annonser