Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildningsdepartementet Vad händer inom vuxenutbildningsområdet? GR Utbildning 2008-05-22 Berndt Ericsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildningsdepartementet Vad händer inom vuxenutbildningsområdet? GR Utbildning 2008-05-22 Berndt Ericsson."— Presentationens avskrift:

1 Utbildningsdepartementet Vad händer inom vuxenutbildningsområdet? GR Utbildning 2008-05-22 Berndt Ericsson

2 Utbildningsdepartementet EU-nivån Meddelande från Kommissionen 2006-10-23 Vuxenutbildning: ”Det är aldrig för sent att lära” Vikten av vuxenutbildning mot bakgrund av demografiska utmaningar, globalisering och internationell konkurrens satt i relation till Lissabonmålen.

3 Utbildningsdepartementet EU-nivån Med anledning av meddelandet ett meddelande om en handlingsplan för vuxenutbildningen: ”Det är alltid rätt tid att lära sig något nytt” Behandlad i Utbildningsrådet f.n. Inrättande av en arbetsgrupp för att påskynda och hjälpa processen

4 Utbildningsdepartementet Vuxenutbildningen Ur budgetprop. 2007/08:1 Ett samordnat och sammanhållet studiestödssystem eftersträvas Vuxenutbildningens utveckling – breddat uppdrag, samverkan med andra politikområden etc. Viktigare än någonsin att utvecklingen fortskrider Återvändsgränder ska överbryggas

5 Utbildningsdepartementet Vuxenutbildningen Forts. ur budgetprop. 2007/08:1 Förnyelsen har kommit olika långt i kommunerna Former och lösningar anpassade till vuxnas behov Hänsyn till befintlig kunskap och kompetens Krav på tillsyn, nationell och lokal uppföljning och utvärdering Utveckling av yrkesutbildningar

6 Utbildningsdepartementet Ej avslutade utredningar/beredningar En ny skollag (Intern beredning, Ds under året) En rätt till gymnasial vux och gymnasial särvux (Intern arbetsgrupp, Ds senast 30 sept 08) Studiesocial utredning (lämnas 31 mars 09) En ny lärarutbildning (lämnas 15 sept 08) Lärarauktorisationsutredningen (lämnas 1 juni 08) Rektorsutredningen (Ds 2007:34, bereds)

7 Utbildningsdepartementet Vuxenutbildningen- lämnade utredningar En ny betygsskala (Ds 2008:13, remitteras f.n.) Förslag Införs i hela offentliga skolväsendet inkl vux Godkänd nivå A – E Icke godkänd nivå F (ej särskola, särvux) Underlag saknas; ”streck”

8 Utbildningsdepartementet Vuxenutbildningen- lämnade utredningar Betänkandet FRIVUX- Valfrihet i vuxenutbildningen (SOU 2008:17, lämnad 3 mars 08) Frågan om betygsrätt bereds Sfi i folkhögskolan (Riksdagens tillkännagivande) bereds

9 Utbildningsdepartementet Vuxenutbildningen- lämnade utredningar Framtidsvägen- en reformerad gymnasieskola, (SOU 2008:27, remitteras f.n.) Förslag Yrkesexamen och högskoleförberedande examen (inte särskilja lärlingsutbildning) Samma krav (ej idrott och hälsa) men olika vägar- inga program (validering) – 2 400 gyp inkl. examensuppgift Möjlighet att kombinera gymnasieskola och gymn.vux. (betyg, ålder) Rätt till högskolebehörighet i gymn. vux.

10 Utbildningsdepartementet Vuxenutbildningen- lämnade utredningar Forts. gymnasieutredningen Förslag Prioritering av personer som inte erhållit examen i gymn.skolan Dokumentation; examensbevis, studiebevis, utdrag ur betygskatalogen Kursbetyg och ämnesplaner Samarbete mellan gymn.skolan och gymn.vux.

11 Utbildningsdepartementet Vuxenutbildningen- lämnade utredningar Valideringsdelegationen- Mot en nationell struktur (remitteras f.n.) Förslag Definition Ansvarigt dep. och myndighet Regional samverkan Kvalitet och kvalitetssäkring (Legitimitet, likvärdighet) Utförare Utveckling av metoder och modeller

12 Utbildningsdepartementet Vuxenutbildningen- lämnade utredningar Forts. Valideringsdelegationen- förslag Dokumentation Individens försörjning Finansiering vid anordnande Forskning Lärarexamen Utländsk utbildning Yrkeshögskolan VHS

13 Utbildningsdepartementet Vuxenutbildningen- lämnade utredningar Forts. Valideringsdelegationen- förslag NRP Författningsförslag - Definitioner - Orienteringskursen - Huvudmannens ansvar - Dokumentationen

14 Utbildningsdepartementet Vuxenutbildningen- lämnade utredningar Forts. Valideringsdelegationen - lokalt ansvar Kommuner ska genom sitt huvudmannaskap och i samverkan med andra myndigheter och verksamheter verka för att individen ges möjlighet att valideras på den för individen mest lämpliga nivån inom vuxenutbildningen. Samma ansvar åligger ansvariga inom folkbildningsområdet. Arbetsförmedlingen ska på lokal nivå verka för att individ som är eller riskerar att bli arbetslös ges möjlighet att valideras i syfte att stärka sin position på arbetsmarknaden. Försäkringskassan ska verka för att individer som under en längre tid har stått utanför arbetsmarknaden ges möjlighet att delta i validering.

15 Utbildningsdepartementet Vuxenutbildningen- lämnade utredningar Betänkande; Yrkeshögskolan För yrkeskunnande i förändring (SOU 2008:29) (Remitteras f.n.)

16 Utbildningsdepartementet Vuxenutbildningen- lämnade utredningar Forts. Yrkeshögskolan- ska erbjuda Möjlighet till fördjupning i yrket efter gymnasieskolans yrkesutbildning Möjlighet till utveckling för den som inte upplever högskolan som relevant Möjlighet till kompetensutveckling för yrkesverksamma

17 Utbildningsdepartementet Vuxenutbildningen- lämnade utredningar Forts. Yrkeshögskolan Möjlighet för arbetslivet att direkt påverka så att man får personal med de kvalifikationer som man efterfrågar Ökad tydlighet, likvärdighet och kvalitet i utbudet av eftergymnasial yrkesutbildning.

18 Utbildningsdepartementet Vuxenutbildningen- lämnade utredningar Forts. Yrkeshögskolan- kvalitetskriterier Arbetsmarknadsrelevans Integration mellan färdighets- och förtro- genhetskunskap Arbetslivsanknytning Flexibelt lärande Arbetslivets inflytande

19 Utbildningsdepartementet Vuxenutbildningen- lämnade utredningar Forts. Yrkeshögskolan- förslag är ingen fysisk institution, inget hus med flaggstång, är ett ramverk/paraply med gemensamma regler för kvalitetssäkring, styrning, villkor för deltagarna m.m. Under paraplyet ryms många anordnare med olika utbildningar som arbetsmarknaden behöver.

20 Utbildningsdepartementet Vuxenutbildningen- lämnade utredningar Forts. Yrkeshögskolan – en kvalitetsmärkning Bara utbildningar som klarar kvalitets- kriterierna kommer in under paraplyet: en trygghet för deltagare och arbetsgivare. Ramverket ger möjlighet till, men förutsätter inte statlig finansiering. En möjlighet t ex för folkhögskolan.

21 Utbildningsdepartementet Vuxenutbildningen- lämnade utredningar Forts. Yrkeshögskolan – en kvalitetsmärkning Utanför paraplyet: inga statliga bidrag, inget studiestöd, ingen statlig kvalitetsgranskning, ingen statlig tillsyn, men näringsfriheten kvarstår och det fria och frivilliga bildningsarbetet ska främjas.

22 Utbildningsdepartementet Vuxenutbildningen- lämnade utredningar Forts. Yrkeshögskolan – ett ramverk för Dimensionering Uppföljning, tillsyn, kvalitetssäkring och utvärdering Statligt ekonomiskt stöd Studiedokumentation och rättssäkerhet för deltagarna

23 Utbildningsdepartementet Vuxenutbildningen- lämnade utredningar Forts. Yrkeshögskolan Dimensionering, kvalitetsgranskning och fördelning av statligt stöd står på tre ben: Ansökningar från anordnare Kontinuerlig uppföljning, inspektion och utvärdering Kvalificerad omvärldsbevakning

24 Utbildningsdepartementet Vuxenutbildningen- lämnade utredningar Forts. Yrkeshögskolan En ny myndighet ska fungera som nav i ramverket, ska vara mycket kompetent, påfallande ödmjuk och transparent, ska ha resurser bl a för uppföljning, kvalitetsgranskning, omvärldsbevakning samt ekonomisk uppföljning och analys

25 Utbildningsdepartementet Vuxenutbildningen- lämnade utredningar Forts. Yrkeshögskolan Examina behövs på en gemensam europeisk arbetsmarknad Yrkeshögskoleexamen efter tre terminer Kval. yrkeshögskoleexamen efter fyra terminer om ¼ varit lärande i arbete, ett examensarbete redovisats och anordnaren uppfyller vissa krav.

26 Utbildningsdepartementet Vuxenutbildningen- lämnade utredningar Forts. Yrkeshögskolan Konstnärliga utbildningar finns främst bland de kompl. utbildningarna. Arbetsmarknadsrelevans och arbetslivsanknytning passar inte dem. Särskild reglering, principiellt snarlik yrkes- högskolans föreslås. Kvalitetsbedömning i samverkan med konstnärliga högskolorna.

27 Utbildningsdepartementet Vuxenutbildningen- lämnade utredningar Forts. yrkeshögskolan Genomförande Yrkeshögskolan införs den 1 juli 2009. KY-myndigheten och Skolverket fattar beslut under 08 och våren 09 enligt hittillsvarande regler. Den nya myndigheten tar över administrationen enl. detta regelverk. Prövning mot nya kriterierna sker när nytt beslut behövs för fortsatt verksamhet.

28 Utbildningsdepartementet Vuxenutbildningen Sfi-lyftet Uppdrag till Skolverket om nationella slutprov Uppdrag till Skolverket om revidering av kursmål Uppdrag till Statskontoret om utvärdering Lärarlyftet Förstärkt nationell inspektion Införande av sfi-bonus (Ds på remiss, 2 juni 08)) Utredning om begränsad tid (bereds)

29 Utbildningsdepartementet Vuxenutbildningen Lärarlyftet (fyraårig satsning) En ny myndighetsstruktur - Specialpedagogiska skolmyndigheten (1 juli 08) - Statens skolverk (1 okt 08) - Statens skolinspektion (1 okt 08) - CFL upphör - MSU upphör

30 Utbildningsdepartementet Vuxenutbildningen Särvux Nya kursplaner för grundl särvux fr o m 1 juli 08 Implementeringskonferenser Uppdrag till Myndigheten för skolutveckling om att stärka kunskapsbedömningen - sprida metoder för kunskapsbedömning - stimulera en fokusering på kunskapsmålen med utgångspunkt i elevernas individuella förutsättningar

31 Utbildningsdepartementet Arbetsmarknadsutbildningen Utredningen om en flexiblare arbetsmarknadsutbildning (Dir. 2006:70) Betänkande Nya förutsättningar för arbetsmarknadsutbildning (SOU 2007:112) Remitteras inte, används i det fortsatta utvecklingsarbetet av arbetsmarknadsutbildningar


Ladda ner ppt "Utbildningsdepartementet Vad händer inom vuxenutbildningsområdet? GR Utbildning 2008-05-22 Berndt Ericsson."

Liknande presentationer


Google-annonser