Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ä R DET NYTTIGT ATT VARA EN HALVVÅGSANTENN ? D EL 1: H UDCANCER Örjan Hallberg, Hallberg Independent Research Copyright Hallberg Independent Research 2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ä R DET NYTTIGT ATT VARA EN HALVVÅGSANTENN ? D EL 1: H UDCANCER Örjan Hallberg, Hallberg Independent Research Copyright Hallberg Independent Research 2008."— Presentationens avskrift:

1 Ä R DET NYTTIGT ATT VARA EN HALVVÅGSANTENN ? D EL 1: H UDCANCER Örjan Hallberg, Hallberg Independent Research Copyright Hallberg Independent Research 2008

2 M ÅL MED PRESENTATIONEN Att ge en bild av hur folkhälsan har förändrats Att peka på tänkbara orsaker Att ge en fysikalisk förklaring till hudcancerns exceptionella ökning i västvärlden Copyright Hallberg Independent Research 2008

3 B AKGRUND Sedan 1955: Medellivslängden slutar nästan att öka Cancern ökar markant Sedan 1997: Glesbygden har blivit ohälsosam Sjukskrivningarna skenar från oktober 1997 Sedan 2000: Hudtumörer i ansiktet hos yngre blir maligna Andelen nyfödda med hjärtfel ökar dramatiskt Copyright Hallberg Independent Research 2008

4 A LL STRÅLNING GÅR MED LJUSETS HASTIGHET OAVSETT FREKVENS

5 I NFEKTERADE GULDFISKAR HÖLL SIG VID LIV LÄNGRE I ETT ELEKTROMAGNETISKT FÄLT

6 Ö KNINGEN AV DEN GENOMSNITTLIGA LIVSLÄNGDEN AVTAR PLÖTSLIGT EFTER 1955 Copyright Hallberg Independent Research 2008

7 D IAGRAMMET, SOM STARTADE MITT INTRESSE FÖR HUDCANCER 1998

8 S Å HÄR KAN MALIGNT MELANOM SE UT ENLIGT EXPERTERNA

9 L UNGCANCER OCH HUDCANCER BÖRJAR ÖKA EFTER 1955 H ALLBERG Ö, J OHANSSON O. M ELANOMA INCIDENCE AND FREQUENCY MODULATION (FM) BROADCASTING. A RCH E NVIRON H EALTH (2002); 57: 32-40 Copyright Hallberg Independent Research 2008

10 Ö KNINGEN SAMMANFALLER MED FM- RADIONS INTÅG MEN STARTAR FÖRE CHARTERRESORNA H ALLBERG Ö. AND J OHANSSON O. M ALIGNANT M ELANOMA OF S KIN - N OT A S UNSHINE S TORY !, M ED S CI M ONIT, (2004); 10(7): CR336-340 Copyright Hallberg Independent Research 2008

11 M EN DE LÄN SOM FICK VÄNTA PÅ FM NÅGRA ÅR BEHÖLL SIN LÅGA HUDCANCERDÖDLIGHET H ALLBERG Ö. AND J OHANSSON O. M ALIGNANT M ELANOMA OF S KIN - N OT A S UNSHINE S TORY !, M ED S CI M ONIT, (2004); 10(7): CR336-340N OT A S UNSHINE S TORY ! Copyright Hallberg Independent Research 2008

12 D ÖDLIGHETEN I CANCER TAR VISSA SKUTT IBLAND... H ALLBERG Ö, J OHANSSON O, "C ANCERDÖDLIGHET OCH LÅNGTIDSSJUKSKRIVNING " (="C ANCER MORTALITY AND LONG - TERM SICK LEAVE "; IN S WEDISH ), T IDSKRIFTEN M EDIKAMENT 2002; 7: 40-41

13 L UNGCANCERN ÖKAR SNABBT HOS ÄLDRE FRÅN 1955 OCH ÄVEN SEDAN 1997 H ALLBERG Ö, J OHANSSON O. O HÄLSAN TYCKS ÖKA SEDAN 1997 - BEROR DET PÅ FÖRBÄTTRAD DIAGNOSTIK ELLER PÅ EN FÖRSÄMRAD MILJÖ ? M EDICINSK ACCESS N R 4/5 2008: 57-59.

14 L UNGCANCER OCH RÖKNING I LÄNDER MED OCH UTAN FM- RADIO VID 100 MH Z H ALLBERG Ö. I N MANUSCRIPT

15 V AD ÄR DET DÅ SOM ÄR SÅ SPECIELLT MED FM- RADION ? Den är horisontalpolariserad, d.v.s. det elektriska fältet ligger horisontellt. Bärvågens frekvens ligger runt 100 MHz Halva våglängden matchar vår kroppslängd rätt bra Copyright Hallberg Independent Research 2008

16 WHO ERKÄNNER ATT FM/TV- STRÅLNING ABSORBERAS LÄTTARE AV KROPPEN … Copyright Hallberg Independent Research 2008

17 O CH WHO ANVÄNDER DETTA SOM ARGUMENT FÖR ATT MOBILTELEFONI DÄRFÖR ÄR HELT SÄKERT. ”Radio and TV have operated for over 50 years without any known health consequence..” Hmmm…. Copyright Hallberg Independent Research 2008

18 V I ABSORBERAR ALLTSÅ LÄTTAST RADIOFREKVENT ENERGI I FM- BANDET Copyright Hallberg Independent Research 2008

19 M AXIMAL ABSORPTION ERHÅLLES DÅ : Man intar horisontellt läge (sover t ex) Kroppen ligger i E-fältets riktning Om det finns flera sändare så finns det E-fält i olika riktningar Och då ökar alltså risken att sova i en ’otrevlig’ riktning Copyright Hallberg Independent Research 2008

20 O MRÅDEN SOM TÄCKS AV FLERA FM- SÄNDARE HAR HÖGRE HUDCANCERINCIDENS Copyright Hallberg Independent Research 2008

21 I NCIDENS OCH EFFEKTTÄTHET I KOMMUNERNA VERKAR DOCK INTE HA NÅGOT STARKT SAMBAND H ALLBERG Ö. R ADIO, TV TOWERS LINKED TO INCREASING RISK OF MELANOMA. A N ARTICLE EXCLUSIVELY WRITTEN FOR F OODCONSUMER. ORG WEB - PUBLISHED ON M ONDAY 2007-12-10. Copyright Hallberg Independent Research 2008

22 MEDAN ANTAL TÄCKANDE HUVUDSÄNDARE UPPENBARLIGEN ÄR EN VIKTIG PARAMETER H ALLBERG Ö. R ADIO, TV TOWERS LINKED TO INCREASING RISK OF MELANOMA. A N ARTICLE EXCLUSIVELY WRITTEN FOR F OODCONSUMER. ORG WEB - PUBLISHED ON M ONDAY 2007-12-10. Copyright Hallberg Independent Research 2008

23 G RUPPMEDELVÄRDET ÄR STARKT KORRELERAT TILL ANTALET TÄCKANDE HUVUDSÄNDARE H ALLBERG Ö, J OHANSSON O. FM BROADCASTING EXPOSURE TIME AND MALIGNANT MELANOMA INCIDENCE. E LECTROMAGNETIC B IOLOGY AND M EDICINE (2005); 24: 1-8.

24 S AMMA TENDENS SYNS TYDLIGT I N ORGE Copyright Hallberg Independent Research 2008

25 O CH I F INLAND … Hudcancer Täckning från tre FM- sändare Copyright Hallberg Independent Research 2008

26 M ELANOM INCIDENS I F INLAND 1960, 1970, 1980, 1990 OCH 2000.

27 Copyright Hallberg Independent Research 2008 R ESONANSEFFEKTER FRÅN FM Kroppen är i resonans (halvvågsresonans) vid frekvenser runt 100 MHz. Halvvågsresonans ger de högsta strömmarna i mitten av strukturen. Den infallande och den reflekterade vågen tar ut varandra nära metallfjädringen i madrassen men adderas och får maximal fältstyrka ¼ våglängd ovanför.

28 Copyright Hallberg Independent Research 2008 M ALIGNT MELANOM UPPKOMMER OFTAST PÅ ICKE SOLBELYSTA DELAR AV KROPPEN. H ALLBERG Ö, J OHANSSON O. C ANCER TRENDS DURING THE 20 TH CENTURY. ACNEM J OURNAL (2002); 21(1): 3-8.

29 Copyright Hallberg Independent Research 2008 M ELANOM HAR ÖKAT SNABBAST PÅ DE SOLSKYDDADE DELARNA AV KROPPEN H ALLBERG Ö. A THEORY AND MODEL TO EXPLAIN THE SKIN MELANOMA EPIDEMIC. M ELANOMA R ESEARCH, 2006; 16; 115- 118.

30 N ÅGRA FAKTA OM HUDMELANOM En dödlig sjukdom som började öka efter 1955 i många västländer Drabbar bara fullvuxna personer Ofta på icke solbelysta delar av kroppen Speciellt på den vänstra sidan av kroppen! Men i Japan har man bara 3% av Sveriges nivå Stora geografiska skillnader i Sverige Personer som arbetar utomhus har lägre incidens Åldersgrupper under 50 år har nu stabil incidens Copyright Hallberg Independent Research 2008

31 U NDER FÖRSTA HALVAN AV 1900- TALET SLUTADE INCIDENSEN ATT ÖKA EFTER 30 ÅRS ÅLDER. M EN NU FORTSÄTTER DEN ATT ÖKA … H ALLBERG Ö. A THEORY AND MODEL TO EXPLAIN THE SKIN MELANOMA EPIDEMIC. M ELANOMA R ESEARCH, 2006; 16; 115-118. Copyright Hallberg Independent Research 2008

32 E N FYSIKALISK MODELL KLARAR SIG BRA MED BARA TVÅ PARAMETRAR. (H ALLBERG Ö. A REDUCED REPAIR EFFICIENCY CAN EXPLAIN INCREASING MELANOMA RATES. E UROPEAN J OURNAL OF C ANCER P REVENTION. 2008;17:147-152.) En riskfunktion ifall inga hudskador repareras alls (F) En annan funktion som beskriver hur snabbt skador repareras före (S n ) och efter (S d ) en miljöförändring. Spridningsmåtten för de två funktionerna F och S d varieras så att åldersstandardiserade data stämmer med rapporterade data 32 Copyright Hallberg Independent Research 2008

33 B ARA TVÅ PARAMETRAR VARIERAS FÖR BÄSTA PASSNING TILL ÅLDERSSTANDARDISERAD INCIDENS Copyright Hallberg Independent Research 2008

34 M EN FÖR ATT MODELLEN SKA VARA BRA MÅSTE DEN STÄMMA FÖR ALLA ÅLDERSGRUPPER Åldersspecifik incidens relativt kalendertid eller Åldersspecifik incidens relativt födelseår Copyright Hallberg Independent Research 2008

35 H UDMELANOM ÖVER KALENDERTIDEN FÖR OLIKA ÅLDERSGRUPPER (H ALLBERG Ö. A REDUCED REPAIR EFFICIENCY CAN EXPLAIN INCREASING MELANOMA RATES. E UROPEAN J OURNAL OF C ANCER P REVENTION. 2008;17:147-152.) Beräknad incidensRapporterad incidens Copyright Hallberg Independent Research 2008

36 H UDMELANOM EFTER FÖDELSEÅR FÖR OLIKA ÅLDERSGRUPPER Beräknad incidens (Hallberg) Rapporterad incidens (Perdue) Copyright Hallberg Independent Research 2008

37 V ÄNSTERCANCER ? Hudcancer och bröstcancer har en mycket tydlig vänsterdominans i västerländska länder Det visar sig även att psoriasis oftare debuterar på kroppens vänstra sida Hjärtat sitter på vänster sida i kroppen. Äldre personer och sådana med astmatiska besvär, högt blodtryck mm sover bäst på höger sida. Eftersom personer sover längre tid på höger sida än på vänster sida kommer den vänstra sidan att påverkas mest från reflekterande stående vågor när man sover. Copyright Hallberg Independent Research 2008

38 Ä VEN MÄN FÅR BRÖSTCANCER Och speciellt på vänster bröst. De är axelbredare än kvinnor och drabbas därför hårdare av reflektionseffekten. Vänsterhänta sover naturligt helst på höger sida (vänstra armen fri att stänga väckarklockan t ex) Och vänsterhänta har en speciellt tydlig övervikt av bröstcancer i vänster bröst. Copyright Hallberg Independent Research 2008

39 M ER BRÖSTCANCER PÅ VÄNSTER SIDA (S OCIALSTYRELSENS DATABAS ) Copyright Hallberg Independent Research 2008

40 L ÄNDER MED MYCKET HUDCANCER HAR OCKSÅ MYCKET BRÖSTCANCER (H ALLBERG Ö. A REDUCED REPAIR EFFICIENCY CAN EXPLAIN INCREASING MELANOMA RATES. E UROPEAN J OURNAL OF C ANCER P REVENTION. 2008;17:147-152.) Copyright Hallberg Independent Research 2008

41 O CH CANCER I ALLMÄNHET ÄR OCKSÅ RELATERAD TILL HUDCANCER IARC DATABAS, H ALLBERG

42 S LUTSATSER OM HUDCANCER Det är inte för många hudskador som är problemet – det verkliga problemet är att vi numera inte reparerar skadorna tillräckligt snabbt. Immunstörande kroppsresonant strålning från t ex FM-sändare är en viktig orsak till cancerepidemin i västvärlden sedan mitten av 1900-talet. Vi bör satsa mer på försvaret i Sverige! Copyright Hallberg Independent Research 2008

43 E TT ENKELT FÖRSÖK ATT KARTLÄGGA BILDEN STARTAS NU. Copyright Hallberg Independent Research 2008

44 S TORA MÖJLIGHETER – MEN LITET INTRESSE ? Det skulle kunna vara möjligt att kanske halvera nyinsjuknandet i cancer med relativt enkla åtgärder. Är Cancerfonden intresserad av detta? Medicintillverkarna är inte alls intresserade. Strålsäkerhetsmyndigheten vill inte ha ett möte. Socialstyrelsen vill inte ta in denna forskning i sina ställningstaganden. Men tack för ert intresse! Copyright Hallberg Independent Research 2008

45 D AGS FÖR EN PAUS ?


Ladda ner ppt "Ä R DET NYTTIGT ATT VARA EN HALVVÅGSANTENN ? D EL 1: H UDCANCER Örjan Hallberg, Hallberg Independent Research Copyright Hallberg Independent Research 2008."

Liknande presentationer


Google-annonser