Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårdval Rehab Informationsträffar September 2014

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårdval Rehab Informationsträffar September 2014"— Presentationens avskrift:

1 Vårdval Rehab Informationsträffar September 2014

2 Vårdval Rehab Informationsträffar September 2014
Agenda Lägesrapport Hjälpmedel – information från primärvårdens hjälpmedelsenhet Indikatorer IT Dataleverans och Ersättning – beräkning och utbetalning ÄNDRA DENNA SIDFOT VIA FLIKEN INFOGA-SIDHUVUD/SIDFOT

3 Vårdval Rehab - Lägesrapport
92 diarieförda ansökningar per 3/9 86 enheter godkända 58 enheter start 1/9 25 enheter start 1/10-1/1-15 3 godkända enheter startar ej Dessa siffror gäller idag. Löpande annonsering innebär att fler ansökningar kan inkomma och ev starta innan året är slut. 5 inkomna ansökningar har inte gått upp för beslut än.

4 Vårdval Rehab - Lägesrapport
92 diarieförda ansökningar per 3/9 varav 51 Närhälsan 1 Partille kommun 2 Samrehab Mark/Svenlj. 38 Privata

5 Vårdval Rehab - Lägesrapport
Godkännandesymbolen för Vårdval Rehab är framtagen och ligger på webbsidan Skylt med godkännandesymbol skickas ut till enheter med kontrakt Kartfunktion aktiverad på vgregion.se/vardvalrehab och 1177.se Nyhetsbrev går ut var 14:e dag alternativt vid behov Dialogforum kommer startas under hösten Webbsidan uppdateras kontinuerligt

6 Medarbetare på vårdvalsenheten inom Vårdval Rehab
Tomas Andersson, utvecklingsledare Anna-Pia Lindeberg, utvecklingsledare Lena Karlsson, medicinsk revision Lena Zetterberg, medicinsk revision Malin Wiklund, medicinsk revision Helena Kryssman, kommunikatör

7 Hjälpmedel – information från primärvårdens hjälpmedelsenhet
ÄNDRA DENNA SIDFOT VIA FLIKEN INFOGA-SIDHUVUD/SIDFOT

8 Vad har hänt under förberedelserna?
Alla enheter har lagts upp i webSESAM Hjälpmedelscentralen har besökt samtliga enheter och förberett de praktiska frågorna Primärvårdens hjälpmedelsenhet har kommit på plats Primärvårdens hjälpmedelsenhet

9 Vad behöver verksamhetschef göra nu?
Ordna anslutning till Sjunet – för att komma åt webSESAM. Begära behörighet för förskrivare i webSESAM Anmäla förskrivare till förskrivarutbildning Publiceras i kalender på Primärvårdens hjälpmedelsenhets webbplats inom kort Ev anmäla förskrivare till produktutbildningar på Hjälpmedelscentralen Primärvårdens hjälpmedelsenhet

10 Primärvårdens hjälpmedelsenhet
Webbplats med kontaktuppgifter: Handbok Riktlinjer Kostnadsansvar Länk på höger sida – Primärvårdens hjälpmedelsenhet Funktionsbrevlåda: Primärvårdens hjälpmedelsenhet

11 Fd Bohuslän och Mark-Svenljunga
Kostnadsansvaret för hjälpmedel ligger kvar i kommunerna/privata aktörer (Lysekil, Orust och Mölndal) fram till årsskiftet. Särskild prövning om hjälpmedelsförskrivning till respektive kommun/privat aktör Primärvårdens hjälpmedelsenhet

12 Regionens webbplats om hjälpmedel
Handbok Avtal webSESAM Instruktion om att söka behörighet Ingång till webSESAM Interaktiv webSESAM-utbildning Primärvårdens hjälpmedelsenhet

13 Hjälpmedelscentralen
Kundtjänst 010 – Sortimentsöversikter Utbildningar Felrapport Med mera Primärvårdens hjälpmedelsenhet

14 webSESAM-support websesamsupport@vgregion.se 010-441 25 75
Ansökan om behörighet ska skrivas ut, undertecknas av chef, scannas in och mailas in. Primärvårdens hjälpmedelsenhet

15 Indikatorer

16 Indikatorer Totalt 35 indikatorer fördelade på sex perspektiv
6 indikatorer avser Beskrivning av patientpopulation. 6 indikatorer avser Behandlingsplan 2 indikatorer avser Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 8 indikatorer avser Patienterfarenheter 4 indikatorer avser Produktionsstatistik 9 indikatorer samlas under Övriga kvalitetsindikatorer

17 Indikatorer - datafångst
Källan till flertalet av indikatorerna är den regionala vårddatabasen Vega Beskrivning av patientpopulation - Vega Behandlingsplan - Vega Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar – Vega/BoA Patienterfarenheter – Nationell Patientenkät/Indikator Produktionsstatistik - Vega Övriga kvalitetsindikatorer – Vega/Sesam

18 Indikatorer - återrapportering
Kommer att finnas i ett webb-baserat system som är under utveckling. Basen kommer att vara det nya uppföljningssystemet som tas fram för VGPrimärvård. Systemet kommer att uppdateras månatligen med senast tillgängliga data.

19 KVÅ-koder De specifika KVÅ-koder som gäller för vårdval rehab finns samlade i ett dokument som ligger på hemsidan. Utöver dessa KVÅ-koder finns lathundar för fysioterapi och arbetsterapi på följande adress.

20 IT Systemet Skicka filer Sjunet

21 Utveckling Vi utvecklar själva systemet
Fokus: ”Rätt ersättning utbetald i rätt tid” Minsta möjliga funktionalitet För att nå fokus Med hög kvalitet Modernt system

22 Inloggning med Sithskort (e-tjänstekort)
Råd: Stoppa in kortet först! DEMO

23 Demo Inloggning

24 Godkänna underlag

25 Filinskick Första 2,5 vardagarna i månaden Gör det i tid!
Inledningsvis kommer vi hjälpa så mycket vi kan Möjligt att skicka tillsammans med VGPV Samma fil I VGPV verktyget Nytt gränssnitt kommer inom kort (innan årsskiftet) Viktigt med korrekt enhetskod!

26 Skicka fil 1/3

27 Skicka fil 2/3

28 Ta bort fil 3/3

29 Enhetskoder Det är viktigt att använda RÄTT kod.
För Vårdval Rehab börjar koderna med 8 och slutar med 00 för huvudenheten, 01 för utbudspunkter och 02 för filialer. Exempel 8xxx00 = Huvudenhet 8xxx01 = Utbudspunkt 8xxx02 = Filial Vård som utförs utanför uppdraget (tex MMR) skall ha andra koder. Koderna erhålls från HSNK.

30 Sjunet Beställ sjunet från Inera (eller extern leverantör)
Beställa åtkomst åt de olika systemen Beställa behörigheter från de olika systemen Läs mer på websidan vgregion.se/vardvalrehab Klicka på ”IT stöd för Vårdval Rehab” Beställning av sjunet gör bara att man kommer åt sjunet. Det ger inte tillgång till något på sjunet. Detta måste man göra hos VGR-IT

31 Ersättning Hur sker beräkning? När sker utbetalning?

32 Komponenter i ersättningsmodellen
Ersättning per poäng, baserad på vårdkontakter och viktning utifrån olika parametrar (ca 94 %) Komplettering med takkonstruktion Särskild ersättning för geografi (1,5 - 2 %) Särskild ersättning för socioekonomi (1,5 - 2 %) Målrelaterad ersättning för kvalitet (2 - 3 %)

33 Ersättning för viktade vårdkontakter
Vilken typ av vårdkontakt? Mottagningsbesök SG = 1,0 Mottagningsbesök AT = 2,0 AT - Minst 5 % av besöken Kan ge tilläggspoäng Kort mottagningsbesök AT = 1,2 Hembesök/Besök hjälpmedelscentral = 3,0 Telefonkontakt med medicinsk bedömning = 0,2 Ett enskilt besök ger alltid minst 1,0 poäng Ett gruppbesök med 5-10 deltagare ger mellan 1,5 och 6,0 poäng Faktorer som har bedömts innebära att besöket tar längre tid innebär högre ersättning Minst 5 % av besöken vid enheten ska ske hos arbetsterapeut – annars reduceras antalet poäng i ersättningsberäkningen med 5 %. Gruppbesök = 0,3 (per patient) Avancerat gruppbesök = 0,6 (per patient)

34 Ersättning för viktade vårdkontakter
Patientens egenskaper vid enskilt besök? Patientens första besök vid enheten inom 365 dagar + 1,0 Tolk medverkar vid besöket + 0,5 Företrädesvis auktoriserad eller godkänd språktolk samt hörsel- och dövtolk Ålder > 74 år + 0,5 Ålder < 10 år + 0,5 Faktorer som har bedömts innebära att besöket tar längre tid innebär högre ersättning Första besök vid enheten räknas oavsett yrkeskategori Tolkmedverkan – företrädesvis auktoriserad eller godkänd språktolk samt hörsel- och dövtolkar Kommentar om flagga för första besök är ett av flera alternativa förslag för att försöka säkra att denna ersättning inte utbetalas för återbesök. Uppdrag att utveckla beskrivningssystem med uppgift om funktionsförmåga Neurologisk diagnos enligt förteckning + 0,5 Diagnosen ska vara registrerad på besöket * Inom 365 dagar

35 Exempel beräkning viktad vårdkontakt
En patient som är 76 år gör ett mottagningsbesök hos sjukgymnast (inte den första kontakten vid enheten) =>1,0 + 0,5 poäng = 1,5 poäng Ersättning per poäng = 420,- kronor Prestationsersättning för detta besök = 630,- kronor Maximal prestationsersättning per besök = 4,0 poäng x 420,- = 1 680,- kronor Ett enskilt besök ger alltid minst 1,0 poäng Ett gruppbesök med 5-10 deltagare ger mellan 1,5 och 6,0 poäng Faktorer som har bedömts innebära att besöket tar längre tid innebär högre ersättning Ett genomsnittligt enskilt besök ger, med nuvarande registrering, 1,2 poäng Ersättning per poäng 2014/2015 = 420,- => genomsnitt per enskilt besök med nuvarande registrering 504,- Omräkning av övriga delar i ersättningsmodellen => genomsnitt per enskilt besök med nuvarande registrering 538,-

36 Takkonstruktion Enhetens ersättning per poäng reduceras stegvis när produktionen når angivna taknivåer (antal besök i snitt per individ under en period om rullande 6 månader) Första taknivån – vid 6 besök i genomsnitt – ersättningen justeras till 250,- per poäng Andra taknivån - vid 8 besök i genomsnitt – ersättningen justeras till 125,- per poäng Tredje taknivån – vid 10 besök i genomsnitt - ingen ersättning utgår för besök över denna nivå   Observera! Taken beräknas som genomsnitt – antal besök vid enheten under 6 månader dividerat med antal individer som har besökt enheten någon gång under dessa sex månader. Det genomsnittliga antalet besök per individ under sex månader ligger idag runt 4. Besök över taknivån antas ge poäng motsvarande enhetens genomsnitt den senaste månaden.

37 Exempel beräkning takkonstruktion
400 individer har besökt en rehabenhet någon gång under en period om 6 månader. Det genomsnittliga antalet poäng per enskilt besök vid enheten den senaste månaden är 1,5. Enheten får full ersättning för upp till enskilda besök (400 x 6) under 6-månaders perioden. Observera! Taken beräknas som genomsnitt – antal besök vid enheten under 6 månader dividerat med antal individer som har besökt enheten någon gång under dessa sex månader. Det genomsnittliga antalet besök per individ under sex månader ligger idag runt 4. Besök över taknivån antas ge poäng motsvarande enhetens genomsnitt den senaste månaden.

38 Exempel beräkning takkonstruktion - 2
För enskilda besök över gräns 1 (400 x 6 = 2 400) upp till gräns 2 (400 x 8 = 3 200) reduceras ersättningen med 1,5 x ( ) = 255,- kronor För enskilda besök över gräns 2 (400 x 8 = 3 200) upp till gräns 3 (400 x 10 = 4 000) reduceras ersättningen med 1,5 x ( ) = 442,50 kronor För enskilda besök över gräns 3 (400 x 10 = 4 000) reduceras ersättningen med 1,5 x 420 = 630,- kronor Observera! Taken beräknas som genomsnitt – antal besök vid enheten under 6 månader dividerat med antal individer som har besökt enheten någon gång under dessa sex månader. Det genomsnittliga antalet besök per individ under sex månader ligger idag runt 4. Besök över taknivån antas ge poäng motsvarande enhetens genomsnitt den senaste månaden.

39 Beräkning av målrelaterad ersättning för kvalitet
Andel patienter med artros som är registrerade i BOA Täljare: Antal patienter som genomgått artrosskola på enheten som finns registrerade i BOA under sex månader. Nämnare: Totalt antal patienter som besökt rehabenheten och fått diagnosen artros på enheten under sex månader. (M16*-M17*). Nämnaren börjar räknas tre månader innan täljaren. Patienten har inte fått diagnosen på enheten under de närmast föregående 12 månaderna. Räknas första gången när den första filen från BOA har levererats (preliminärt i juni 2015) För varje indikator fastställs två målnivåer – en tröskel och en ribba För varje indikator anges en poäng, vilken anger dess vikt i förhållande till övriga

40 Beräkning av målrelaterad ersättning för kvalitet
Andel av personer som har besökt rehabiliteringsenheten inom en angiven period för vilka det upprättats en gemensam rehabiliteringsplan (antingen av sjukgymnast och arbetsterapeut gemensamt eller av dessa båda + ytterligare någon profession. Täljare: Antal patienter som fått en individanpassad rehabplan upprättad under sex månader (av tre eller fler professioner eller av sjukgymnast och arbetsterapeut gemensamt – två olika åtgärdskoder) Nämnare: Totalt antal patienter som besökt rehabenheten under sex månader Räknas preliminärt första gången i april 2015 För varje indikator fastställs två målnivåer – en tröskel och en ribba För varje indikator anges en poäng, vilken anger dess vikt i förhållande till övriga

41 Beräkning av målrelaterad ersättning för kvalitet
Uppföljning av rehabiliteringsplan (två alternativ) Täljare: Antal upprättade rehabplaner som har följts upp inom sex månader – senast upprättad per individ (rehabplan upprättad av tre eller fler professioner eller av sjukgymnast och arbetsterapeut gemensamt – två olika åtgärdskoder) Nämnare: Antal patienter som fått en individanpassad rehabplan upprättad under sex månader (av tre eller fler professioner eller av sjukgymnast och arbetsterapeut gemensamt – två olika åtgärdskoder) Räknas preliminärt första gången i april 2015 För varje indikator fastställs två målnivåer – en tröskel och en ribba För varje indikator anges en poäng, vilken anger dess vikt i förhållande till övriga En första beräkning i april innebär att dataunderlaget inledningsvis kommer att omfatta en begränsad period, vilken utökas löpande tills den är fullt utbyggd i november 2015.

42 Tilläggsuppdrag Neuroteam
Vårdkontakter hos godkända neuroteam ersätts enligt samma modell som gäller för basuppdraget med följande tillägg; tilläggsvikten för besök gjorda av patienter med neurologisk diagnos sätts till 1,0, istället för 0,5 besök hos logoped gjorda av personer med neurologisk diagnos viktas som besök hos arbetsterapeut besök gjorda av patienter med neurologisk diagnos ingår inte i takberäkningen ersättning för telefonkontakt med logoped förutsätter att en neurologisk diagnos har registrerats

43 Utomlänsbesök I KoK anges att ”Ersättning för besök gjorda av personer som inte är folkbokförda i Västra Götaland utgår enligt särskilda regelverk” För personer som är folkbokförda i andra län i Sverige utgår ersättning enligt Riksavtalet och gällande västsvenska prislista efter administrativt avdrag för fakturering av annat landsting

44 När utbetalas ersättning
När utbetalas ersättning? Exemplet gäller för enheter som startar den 1 september 2014 Vid utbetalningen i slutet av oktober ingår Ersättning för viktade vårdkontakter under september Särskild ersättning för geografi Ersättning för utomlänsbesök Avdrag för patientavgifter Samma ersättningsdelar ingår i utbetalningen i slutet av november och december

45 När utbetalas ersättning
När utbetalas ersättning? Exemplet gäller för enheter som startar den 1 september 2014 Vid utbetalningen i slutet av januari tillkommer Särskild ersättning för socioekonomi – den första beräkningen ger retroaktiv ersättning från start

46 När utbetalas målrelaterad ersättning
När utbetalas målrelaterad ersättning? Exemplet gäller för enheter som startar den 1 september 2014 I KoK anges att ”Utbetalning planeras ske varje månad baserad på senast tillgängliga utfall.” Första utbetalning sker så snart det finns ett första validerat utfall – den första utbetalningen ger retroaktiv ersättning från start Preliminärt sker första utbetalning För upprättade rehabplaner i april 2015 För uppföljning av rehabplaner i april 2015 För BOA i juni 2015


Ladda ner ppt "Vårdval Rehab Informationsträffar September 2014"

Liknande presentationer


Google-annonser