Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Alternativ – lösa uppgiften, låsa staden?. vägvisare i paragrafdjungeln.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Alternativ – lösa uppgiften, låsa staden?. vägvisare i paragrafdjungeln."— Presentationens avskrift:

1 Alternativ – lösa uppgiften, låsa staden?

2 vägvisare i paragrafdjungeln

3 Formella utgångspunkter  avgränsa bort  icke-alternativ  orimliga alternativ  olämpliga alternativ  formulera alternativ för  ”projektet”  ändamålen  möjlig lokalisering  korridorer  inte orimlig utformning  linjer  teknik  anpassning

4 Varför alternativ?

5  Internt - hitta bra lösningar på problem/behov  Externt - utvärdera förslag, bedöma hänsyn  jämföra olika typer av lösningar  Kan nyttan med vald strategi motivera skadorna?  bevis för att bästa plats föreslagits  Tillgodoses ändamålen med minsta intrång?  bevis för att bästa utformning föreslagits  Marginell nytta med mer anpassning?  bevis för att särskilja just förslagets verkningar  Nollalternativen möjliggör jämförelse med framtiden utan förslaget?

6 Alltså, hur ska du utveckla alternativ? Tänk på att  det är olika behov hos  verksamhetsutövare  prövningsmyndigheter  motstående intressen  medintressenter  utredning kan behövas för att utvärdera, inte bara för att genomföra

7 Alternativ för vad?

8 Aktuella “prövningsbiten” eller PROJEKTET?  Uppdelning av projektets prövning nekad  Citytunneln Malmö godtogs ej vatten/miljö, bitar tunnel  Citybanan Sthlm godtogs ej bitar tunnel, delar miljö  Uppdelning av MKB godtas inte underlag för samlad bedömning, oavsett hur projektet får delas upp  Fördragsbrott Medelhavskorridoren “Projektet” är det hela, inte viss sträcka  Fördragsbrott London Crystal Palace Delar av “projektet” kan behöva bedömas på nytt

9 Dela inte upp prövningen av projektet! Malmös Citytunnel  Vattenverksamheten kan i detta fall i och för sig särskiljas, men det kan visa sig att en i vattenprövningen avgjord fråga har samband med prövningen av en senare del, och risken är att bedömningen skulle ha blivit annorlunda. Ett exempel är svårigheten att skilja på frågor om skada genom sättning på grund av ändrat grundvattentryck från frågor om sättningsskada orsakad av byggvibrationer.  En uppdelning strider desutom mot ett av miljöbalkens grundläggande syften, att det skall göras en samordnad prövning av samtliga störningar från en verksamhet.  Återförvisning för samlad prövning.

10 MKB för samlad bedömning, oavsett prövningssystemets uppdelning Citybanan Sthlm M8597-06 MÖD, Ö2162-07 HD MÖD: MKB är så begränsad att det inte är möjligt att på ett ändamålsenligt sätt göra en miljöprövning. (Även ansökan alltför begränsad) Ansökan avvisas. HD delar slutsatsen: processen ska tas om från början prövningen ska vidgas

11  ”..är länsstyrelsens bedömning att miljökonsekvensbeskrivningen endast skall gälla grundvattenbortledningen och infiltrationen riktig? Kravet enligt 6 kap 3 § MB är ju knutet till den planerade verksamheten. Avses därmed endast den tillståndspliktiga delen av verksamheten (grundvattenbortledningen) eller verksamheten som helhet (tunneldrivningen och dess samlade konsekvenser)? Miljöbalkens förarbeten är tysta på denna punkt. Vägledning får då sökas i det EU-direktiv som bestämmelserna grundas på …”.  Miljööverdomstolen redovisar EG-domstolens beslut, som beskriver hur syftet med direktivet kunde sättas ur spel om projekt delas upp och kumulativ inverkan inte beaktas.  Det är ”miljökonsekvenserna i sin helhet som avses i MKB-direktivet”.  ”Hur den svenska tillståndsplikten utformats kan inte anses avgörande för bedömningen av vilket innehåll miljökonsekvensbeskrivningen skall ha.”  Miljööverdomstolen gör en ”fördragskonform tolkning” och anger att MKB borde ha innehållit uppgifter om lokaliseringen/den närmare dragningen av tunneln och projektets samlade grundvattenpåverkan samt miljöeffekter i övrigt, t.ex. buller. Det spelar ingen roll att buller hade bedömts i ett tillsynsärende. MÖD:s dom Citybanan Sthlm

12 MKB utifrån samlade projektet Medelhavskorridoren Domstolen kan inte godta Spaniens argument att direktivet inte skall tillämpas på grund av att projektet inte rör fjärrtrafik utan endast en sträcka på 13,2 km mellan två grannorter. Projektet utgör nämligen en del av en järnvägslinje på 251 km mellan Valencia och Tarragona, vilken utgör en del av "Medelhavskorridoren" som förbinder Levanten med Katalonien och franska gränsen. Om Spaniens argument godtas, skulle direktivet riskera att i väsentlig omfattning förlora sin ändamålsenliga verkan, eftersom det då är tillräckligt att myndigheterna delar upp ett projekt som avser en lång sträcka i flera mindre delar för att inte behöva tillämpa bestämmelserna på vare sig projektet i dess helhet eller delsträckorna till följd av uppdelningen.

13 MKB i beslutskedjans alla steg EG domstolen C290-03 Crystal Palace Park  Regelverkets förfarande utgör en tillståndsprocess i flera etapper, ett huvudsakligt beslut och andra om verkställande som inte kan överskrida de parametrar som tidigare fastställts. (Jfr tillåtlighetsbedömningen i Sv)  Den behöriga myndigheten är skyldig bedöma projektets inverkan på miljön även efter det att tillstånd avseende grundprojektering har beviljats. (Jfr arbetsplan, miljöprövning)  Denna bedömning skall vara av allomfattande karaktär och omfatta projektets samtliga punkter som inte ännu har bedömts eller som behöver bedömas på nytt. Fråga er: Hur hänger projektet ihop? Vad är rimlig avgränsning? Kumulativa, samverkande effekter som behöver tas upp?

14 Slutsatser om PROJEKTET  uppdelad prövning är en risk för omtag  uppdelad prövning tar inte bort behovet av samlad bedömning genom MKB  alternativ utgår från projektet, inte en viss prövning  beskrivning av “projektet” hänger samman med ändamålen (återkommer) Undvik risken för omtag från HD till ruta noll, genom att tydligt ha med “hela” projektet, oavsett var i prövningskedjan du är!

15 Vad godkänns som alternativ?

16 Vad godkänns som alternativ? (1)  Alternativ ska nå ändamålen, syftena “Icke-alternativ” behöver – bör inte - inte utredas  Första frågan – vad vill vi uppnå? Uppdrag, Förstudie  Citybanan Sthlm Reg M2004/1203/F/M Dragning Kungsholmen främjar ej ökad kollektivtrafik Ingen utredning av sådan korridor  Markberedning detaljplan inte täkt Orust M 3686-03 Sprängning för att kunna bygga, inte för att sälja massor Täkttillstånd behövs inte – ej heller alternativa täktområden...

17 Når ej ändamål = icke-alternativ Citybanan Stockholm Ändamål främja hållbar utveckling. Strategi ökad kollektivtrafik. Därför nära centralen! Icke-alternativ ska inte belasta utredande - avgränsas bort genast. Motiv dokumenteras. Kungsholmen når ej ändamålet. Togs bort under förstudien. Godtogs av alla.

18 Citybanan Sthlm Regeringsuppdraget anger att det ska vara en långsiktigt hållbar trafiklösning med attraktiv kollektivtrafik även på längre sikt. Förstudien klarlade att behovet av spårkapacitet långsiktigt kunde tillgodoses endast genom en pendeltågstunnel via Stockholms city. Övriga idéer avfördes från vidare utredning eftersom de inte kunde tillgodose syftet med spårutbyggnaden. Ingen av remissinstanserna har invänt mot detta. Länsstyrelsen liksom Naturvårdsverket har uttryckligen delat Banverkets slutsats, att de avförda förslagen inte når projektets syfte när det gäller kapacitet och därför inte utgör alternativ. Järnvägsutredningen behandlar därmed bara en lokalisering – en korridor – där utformningen av två linjer med stationer undersöks. En station valdes för tillåtlighetsprövning.

19 Projektmål godkänns inte som grund för bortsortering av alternativ  Ändamål = VARFÖR behövs detta?  Stödja tillväxt genom närmande Gbg-Sthlm  Främja integration genom enklare resande  Energieffektivt resande genom ökad andel jvg  Förbättra luftkvalité genom omledning trafik Bakomliggande skälen, begränsas inte av projektets mandat  Mål för projektet = HUR vill vi lösa problemet?  Restidsvinst som standard varje delsträcka  Tekniska standardkrav Interna, operativa faktorer begränsas av projektets mandat-uppdrag

20 Vad godkänns som alternativ? (2)  Alternativ som är realistiska “Skenalternativ” ska inte belasta processerna  Vindkraft högre upp Kinnekulle M582-06  71 lokaliseringar av täkt Skåne M3110-04

21 Inte realistiska alternativ Vindkraft Kinnekulle – alternativ lokalisering efterfrågades. Bolaget redovisade en alternativ lokalisering högre upp på berget Domstolen: Kommunen har policy om vindkraft - inte obekant för bolaget. Det borde därför ha stått klart för bolaget att det i kommunen finns flera platser som är väl lämpade för vindkraft både från exploaterings- och skyddssynpunkt. Genom att endast redovisa en plats högre upp på berget har bolaget brustit i kravet att redovisa realistiska alternativa platser. Målet återförvisas för komplettering. Kinnekulle M 582-06

22 Alternativa sätt att nå ändamålen?

23 Alternativa sätt nå ändamålen (1)  Olika strategier för att lösa problemen? Krävs - Lst kan formellt begära enligt MB 6:7.3 Behövs - tydliggöra stöd för vald strategi = 4-stegs principen  Andra frågan – behövs verkligen jvg/väg? Förstudie  Fyrstegsprincipen transporter 1. Behov och sätt? 2. Effektivare nyttja nätet? 3. Bygga om, förbättra nätet? 4. Nytt, stor ombyggnad?  VägL - förbättring av befintlig väg, om inte särskilda skäl.  Förbifart Sthlm - prövning pågår VUs mandat avgör inte utredningsplikten. Behöver inte vara behörig genomföra. Utredning för att skapa insikt om strategiska val och förstå priset (ekonomi, socialt, miljö) för olika strategier.

24 24 Alternativa strategier för att nå ändamålen Förbifart Stockholm Knyta samman norra och södra länsdelarna och avlasta Stockholms centrala delar (lokalt och förbi) Förbättra möjligheterna för en gemensam arbets- och bostadsmarknad för hela regionen Ge förutsättningar för utveckling av en region med stark tillväxt Möjliggöra en flerkärnig region med flera centra Länsstyrelsen krävde i FS utredning av andra sätt nå ändamålen. (MB 6:7.3) Alternativ att utvärdera var t.ex. - förbättrad kollektivtrafik - trafikinformatik - trängselskatt - kombinationer med vägförbättringar - (långt västerut)

25 Lokaliserings- alternativ?

26 När krävs alternativ lokalisering? (1)  Lokaliseringsalternativ ska utredas om andra platser är möjliga (men är de orimligt dyra eller mindre lämpliga så behöver de förstås inte väljas)  Förbättring av befintlig väg studeras, om inte särskilda skäl Förstudie, Utredning Begrepp: Korridor / sträckning / utbyggnadsalternativ  Ändamålet påverkar möjliga lokaliseringar Småbåtshamn Tanum M 5558-03  Annan lokalisering utreds även vid ombyggnad Bevisa att det - fortfarande - är bästa platsen  Färjelägen Furusund – Yxlan M255-06  Scanraff Lysekil M 9421-02  Värnamo M 5396-06  Bona Kemi M5741-07  Citybanan Sthlm bara en korridor för lokalisering – Utredning gjordes enbart pga Regprövningen Linjerna inom korridoren = utformningsalternativ

27 Bevisa bästa plats – var nås ändamålen? Småbåtshamn Ekologiskt känslig havsbotten Beaktansvärd risk för värdefulla grundområdena Ändamålet, att skapa båtplatser, bör då i första hand uppnås på muddrade områden. (dvs det är lämpliga platser) Inte bevisat att sådana alternativ saknas. T.ex. inte utrett samlokalisering med andra anläggningar. Tillstånd ges inte. Böckern Tanum M 5558-03

28 Annan lokalisering även vid ombyggnad Vägverket vill bygga om två färjelägen Redovisade ej alternativ lokalisering Ansökan återförvisad för komplettering Furusund -Yxlan M255-06

29

30 Orimligt dyrt annan lokalisering 1 Prövning av utökad verksamhet i Värnamo Tillverkar bland annat hörselskydd, skyddsglasögon. Fabriken skulle få tillverka maximalt 145 ton polyuretanskum vilket är en tredubbling jämfört med i dag och förbruka maximalt 1,2 ton organiska lösningsmedel per år. Det handlar om delar av verksamheten och berör 20 av totalt 400 anställda. Verksamheten omges av bostäder på 50-100 meters avstånd. Inom en radie på 200 meter finns en gymnasieskola och på lite längre avstånd ett daghem. Antalet personer inom 200 meter beräknas uppgå till 300 hushåll. Den befintliga fabriken ställs mot en alternativ lokalisering i Värnamo som enligt bolaget skulle kosta elva miljoner kronor. MD krävde flytt. MÖD skärpte villkoren och godtog platsen. Peltor AB M 5396-06

31 Orimligt dyrt annan lokalisering 2 Boliden behöver ny damm för slutförvar av restprodukter. Naturvårdsverket, länsstyrelse och kommun tillstyrker. Boende känner oro för dammhaveri. Merkostnaden för damm längre bort är tjugo miljoner kr. Miljödomstolen säger nej - rimlig kostnad för bättre plats, dvs. inte visat att ansökan avser lämpligaste plats. Miljööverdomstolen godtar ansökan, skärper villkoren. 582-06 Tidningscitat : Hela gruvnäringen är hotad om miljödomstolen tar den här typen av hänsyn. En viss miljöpåverkan kommer vi aldrig ifrån. Även om vi tjänar enorma pengar just nu måste vår verksamhet vara anpassad till den internationella marknaden.

32 Orimligt dyrt annan lokalisering 3 Bona Kemi Malmö vill utöka (delvis mångdubbla) produktionen av golvbehandlingsprodukter. Länsstyrelse och kommun säger nej – satsa på ny fabrik Trelleborg! Merkostnad ny fabrik ca 350 miljoner kr. Miljööverdomstolen godtar lokaliseringen  andra platser har undersökts  kostnaden motiveras inte av miljönytta. M 5741/07 dom 22 januari 2009

33 Utformnings- alternativ?

34 När krävs utformningsalternativ?  Alternativ utformning om inte orimligt  Förbättring av befintlig väg studeras, om inte särskilda skäl (Utredning, Planläggning, Genomförande)  Utforma linjer inom en korridor  Citybanan Sthlm bara en korridor för lokalisering Linjerna inom korridoren betraktades som utformning  Miljönytta (hänsyn) inte orimligt dyr  ytan - tunnel  miljöambition i gestaltning etc  riksintressanta projekt måste också visa hänsyn Vindkraft Övertorneå

35 Linjer inom korridor som utformningsalt. Annan situation: FS – Planläggning direkt. Alternativa linjer inom en rimlig korridor behöver inte betyda omtag med ett utredningsskede – de kan godtas som utformningsalternativ. Kalla inte linjer lokaliserng, utan ”placering”….. Antyder annars att det borde gjorts utredning!

36 Även riksintresse ska visa hänsyn! Vindkompaniet vill anlägga 19 vindkraft på fyra bergstoppar i Övertorneå Tre av bergstopparna har anspråk som riksintresse för energiproduktionen Naturvärdena inget formellt skydd (men får anses vara av AI?) (Ägaren har frivilligt skyddat den som värdefull skogsmark) Miljöverdomstolen: - utpekande av riksintresse fungerar som skydd mot förslag som hindrar energiprod - utpekandet inte skäl tillåta etablering av verksamhet - dock underlag vid bedömning av lämpligast markanvändning Bedömningen kan innebära krav på riksintresset att visa hänsyn! A. Vindkraft skulle skada naturvärdena (AI?) Med ytterligare försiktighetsmått ger etableringen på topparna av RI för energi dock inte sådan påverkan på naturvärdena att det föreligger hinder för tillåtlighet. (3:6.1) B. Fjärde toppen Taka-Aapua inte RI energi och värdekärnan vindkraft är smal De största naturvärdena. Skadan natur innebär att vindkraft inte kan tillåtas AI / AI 3:1 & 2:6 Miljööverdomstolen 19 november 2008, M2210-08

37 Alternativ som finns kvar?

38 Krav på alternativ för prövning  Återstående alternativ ska vara  Lämpliga, i olika hög grad  Intressanta, för stödja tydliga val  Rimligt antal  Rimliga i övrigt, i mer eller mindre grad  Jämförbara  För att en samlad bedömning ska vara möjlig krävs att lokaliserings- och utformningsalternativ, samt nollalternativ, beskrivs på ett jämförbart sätt och att avgörande och alternativskiljande faktorer lyfts fram

39 Slutsatser om avgränsning av alternativ

40 Avgränsa (1)  Detta når inte ändamål  Avgränsas bort genast i FS  Argumenten syns i fortsatta planeringen  Lst “kvittera” ändamålen i beslut om BMP? Möjligt med gällande rätt – uppenbart en del av avgränsningen.  Annan korridor inte möjlig  FS - planläggning direkt, som vanligt  ÖP som lokaliseringsstudie är starkt stöd  Enig kn/lst “binda” kn/stat?  CV inte kunna klaga på plan, om inte de fört fram förhållandena under MKB-arbetet? (jfr DP)

41 Avgränsa (2)  Lokaliseringsalternativet är orimligt miljönyttan är inte värd pengarna  Under utredningen – samråden tydligt stödja  ÖP som “förberedelse”, med lst gransknings- yttrande ett bra stöd  Lokaliseringsalternativet är mindre lämpligt  Utredningsskedets slut – samlad bedömning  Lst kunna lyfta till regeringen (som JP/AP)?  Ban/VV beslut kunna överklagas av enskilda?  Enig kn/lst “binda” kn/stat?  CV inte kunna klaga, om inte de fört fram förhållandena under MKB-arbetet? (jfr DP)

42 Avgränsa (3)  Utformningsalternativet är orimligt miljönyttan är inte värd pengarna  Under planläggning (evt utredning)  Samråd tydligt ge stöd för att avgränsa under hand  ÖP och Dp/Ob som “förberedelse”  Lst yttranden tydligt visa argument för bortsortering  Enig ÖP/DP “binda” kn/stat?  Bäst utformning ligger utanför tillåtlighet 17 kap  Under planläggning  Ventil till tillåtlighetsbeslut måste skapas - ANGELÄGET!!!  Utformningsalternativet är mindre lämpligt  Planläggningens slut (evt utredning)  Samlad bedömning behövs  Lst kan redan nu lyfta till reg vid oenighet  CV inte kunna klaga, om inte de fört fram förhållandena under MKB-arbetet? (jfr DP)


Ladda ner ppt "Alternativ – lösa uppgiften, låsa staden?. vägvisare i paragrafdjungeln."

Liknande presentationer


Google-annonser