Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NATIONELLA DAGAR FÖR ELEV- OCH STUDERANDEVÅRD

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NATIONELLA DAGAR FÖR ELEV- OCH STUDERANDEVÅRD"— Presentationens avskrift:

1 NATIONELLA DAGAR FÖR ELEV- OCH STUDERANDEVÅRD 3-4.11.2010
MODELLER FÖR YRKESÖVERGRIPANDE ELEV- OCH STUDERANDEVÅRD I BORGÅ SPECIALPLANERARE MINNA ÖHMAN

2 BORGÅ 47,000 förskoleundervisning: finskspråkiga utbildningsväsendet 392 och svenskspråkiga utbildningsväsendet 188, totalt 580 elever grundundervisning: finskspråkiga utbildningsväsendet 3683 och svenskspråkiga utbildningsväsendet 1800, totalt 5483 elever Förevisarens namn dag.månad.år

3

4 ”sektornivå” - finsk- och svenskspråkiga utbildningsväsendet
SAMARBETSNIVÅER ”sektornivå” - finsk- och svenskspråkiga utbildningsväsendet - multiprofessionellt samarbete - utvecklingsverksamhet Organisationsnivå Individuell nivå Förevisarens namn dag.månad.år

5 SEKTORNIVÅ: HYVIS Baserar sig på Stakes projekt för rapporten om välmående bland barn och unga Målet var att producera uppföljningsmaterial som samlas ihop till en rapport  materialet fungerar som grund för samhällsdiskussionen HYVIS består av ledande tjänstemän från socialväsendet, ungdoms-väsendet, social- och hälsovårdssektorn, sjukhuset, polisen, församlingarna och utbildningsväsendet Sammankommer med några månaders mellanrum Är långt ett diskussionsforum som ändå producerar material och kommer med åtgärdsförslag Förevisarens namn dag.månad.år

6 SAMARBETE med olika sektorer
Med socialväsendet: kvittering av barnskyddsanmälningar och pararbete med kuratorn, illa behandling Med barnpsykiatriska polikliniken: - processbeskrivning Utbildning: hur ska man förstå och stöda barnet under en vårdperiod? Familjerådgivningen deltar då man träffar barnpsykiatrin Ungdomspsykiatriska polikliniken: nu i november Skolhälsovård: bättre kunskap om verksamhetsplaneringen kollektiv styrka Förevisarens namn dag.månad.år

7 SKOLA OCH BARNSKYDD PROCESSBESKRIVNING FÖR HUR MAN GÖR EN BARNSKYDDSANMÄLAN KVITTERING KURATORN SOM ARBETSPAR MATERIALBANK FÖR LÄRARE GEMENSAMMA UTBILDNINGSTILLFÄLLEN UTARBETANDE AV PROCESSER HITTA ETT GEMENSAMT SPRÅK - FRÅGA OCH SVARA! SEMINARIUM OM ILLA BEHANDLING Förevisarens namn dag.månad.år

8 ILLA BEHANDLING Gemensamt seminarium i september 2010
Deltagarna bekantar sig med Tammerforsmodellen via de egna sektorerna Deltagarna funderar på saken utgående från praktiska exempel och sin egen synvinkel, samtidigt som man lyssnar på andras åsikter Arbetsgrupp som börjar utarbeta en handbok för Borgå

9 SKOLA OCH BARNPSYKIATRISK POLIKLINIK
PROCESSBESKRIVNINGAR GEMENSAMMA TRÄFFAR MED ELEVVÅRDSPERSONALEN KONSULTATIONSMÖJLIGHETER Allmänna träffar 2 gånger per år Konsultativa träffar (case) Elevvårdsgruppens träffar i skolan Överrenskomna träffar för enskilda barn FAMILJERÅDGIVNINGEN ÄR MED Förevisarens namn dag.månad.år

10 VAR HAR MAN BÖRJAT? Hur börjar man…
Behov man kunnat bevisa? Beröringspunkter man funnit? Plats och målsättning för träffen Vem kallas till träffen och hur bygger man upp programmet? Förmedla information och väck diskussion Trevlig plats och servering De "viktiga personernas" roller Tillfället avslutas alltid med att man gemensamt kommer överens om fortsättningen

11 ORGANISATIONSNIVÅ: TEAM
Hulenpito ja hyvinvointi Bedömning - gemensam Opetussuunnitelma Kansainvälisyys (inklusive kulturell mångfald) IT JOHTONINVEL: Övergångsanpassning (förskole- och grundundervisning) KELPO-projektet Specialundervisning Läroplan Förevisarens namn dag.månad.år

12 NYCKELTEAM Som multiprofessionell handlednings- och uppföljningsgrupp fungerar nyckelteamen inom respektive språkgrupp Gruppens uppgifter och mål: hjälpa elever och blivande elever minska risken att avbryta skolgången hitta dem som redan avbrutit skolgången hjälpa dem som blivit utan studieplats följa upp hur "utvalda" elever klarar sig hur uppnås målsättningen? informationsspridning i god gemensamhetsanda tre träffar årligen med samma sammansättning (maj, augusti innan skolan börjar och i slutet av september) direkta kontakter utveckla blanketten för information till hemmet samarbete mellan ungdomsväsendet och skolorna skolorna kan kontakta den lärare som utsetts till verksamhetskoordinator, som sedan hjälper skolan att gå vidare nytt VINGEN-projekt Förevisarens namn dag.månad.år

13 VINGEN -SIIPI Inom ungdomsväsendet startade Vingen-projektet för uppsökande ungdomsarbete i augusti 2008.   Huvudmål: Söka upp och stöda unga personer som befinner sig i ett övergångsskede i sin utbildning och som stannat utanför utbildning på andra stadiet eller som har avbrutit sina redan påbörjade studier.   Målgrupp: 16-åringar och äldre ungdomar, förebyggande arbete utförs även bland högstadieelever.    Arbetsformer: Samarbete med andra aktörer som jobbar bland unga, givande av individuellt stöd, servicestyrning, smågruppsverksamhet samt "gatuarbete" bland unga     Förevisarens namn dag.månad.år

14 UNGDOMSVÄSENDET i skolor
Förstärker elevernas delaktighet Deltar i elevkårsverksamheten Specialungdomsarbetet deltar i specialklassernas verksamhet i högstadieskolorna

15 ELEVVÅRDSARBETE INOM FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN
Testningen av skolmognaden byggs upp på nytt Kartläggning av färdigheter Matematiska färdigheter - Mavalka Språkliga färdigheter - Trulle Sociala färdigheter - Stegvis Multiprofessionell fostringsgemenskap

16 Fostringsgemenskap EN BRA FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLSTART
F.L Fostringsgemenskap KARTLÄGGNING AV DE MATEMATISKA FÄRDIGHETERNA (Mavalka) Augusti - september KARTLÄGGNING AV DE SPRÅKLIGA FÄRDGIHETERNA (Trulle) Augusti - september Planering av förskoleverksamheten och de individuella stödåtgärderna Ambun är med Barnets förskoleplan görs upp Familjen och daghemmet Vid behov även övriga samarbetspartners DE ÖVERENSKOMNA STÖDÅTGÄRDERNA RÄCKER Gruppvis konsultation (btl / ambun) Veckorna 47-48 Ambun överför informationen De enskilda stödåtgärderna utvärderas och fortsätter i förskolan under våren Tal- och/eller ergotera-peutens bedömning (december) FÖRSKOLEBARNENS HABILITERINGSGRUPP (december) ambuna skolpsykologerna tal-, ergoterapeuten hälsovårdenspsykolog familjerådgivningens psykolog - barnpsykiatriska hälsovårdare poliklliniken Ambuna framför behovet av assistenter till skolornas rektorer (i början av mars) Psykolog bedömning (december - mars) ÖVERFÖRING AV INFORMATION TILL ELEVVÅRDSTEAMET Btl, ambu, elevvårdsteamet (slutet av mars – början av maj) VIA DISKUSSION TILL SKOLAN - Diskussion januari - mars familjen, btl, ambun, övriga samarbetspartners

17 ELEVVÅRDSARBETE I SKOLOR
Elevvårdsgrupper Ord. Rektor/skolföreståndare Skolkurator och skolspykologer i utbildningsväsendet Speciallärare Skolhälsovårdare Elevhandledare Lärare Hur är det här mögligt? Koordinerar helheten elev elev elev

18 OMSORGSPROGRAM i en skola
OMSORG I KESKUSKOULU (lågstadieklasser + specialklasser) I detta dokument har man samlat ihop ärenden ur Keskuskoulus omsorgsprogram som en handbok för läraren i fråga om att förebygga mobbning och olika ärenden som berör elevernas välmående. I Keskuskoulu har man omsorg om MÄNNISKOR, vilket betyder att man: uppför sig väl beaktar andra och är tolerant (bl.a. fadderverksamhet) har tillräckliga sociala färdigheter för olika situationer hör elevernas åsikter (delaktighet, elevkårsverksamhet) ingriper i problemsituationer ingriper i mobbning (förebyggande verksamhet, årsklocka, reder ut problemfall) övervakar på skolgården (band), är närvarande handledning I Keskuskoulu har man dessutom omsorg om SKOLBYGGNADEN OCH INLÄRNINGSMILJÖN NATUREN OCH MILJÖN (bl.a. återvinning) Förevisarens namn dag.månad.år

19 OMSORGSPROGRAM Elevvårdspersonalens årsklocka – förebyggande verksamhet Varje lärares ansvar: Augusti: Satsning på varje elevs skolstart på hösten. genast på hösten betonas följande ärenden, vilka bedöms under första utvärderingen: utveckling av sociala färdigheter uppförande - eget ansvar och respektera andra bekantskap - acceptera olikhet, lyssna på andra göra tillsammans - samarbetsfärdigheter uppgifter som lämpar sig för åldersgruppen (funktionalitet/diskussion...) klassens egna spelregler undertecknas och hängs upp på väggen i klassrummet September: Enkät om omsorg (enkät om mobbning) Oktober: Utvärderingsdiskussion; elev, vårdnadshavare och lärare Förevisarens namn dag.månad.år

20 GEMENSAM UTBILDNING Elevvårdsutbildning 4 gånger
INLÄRNINGSSTIGEN I BORGÅ - utbildningsdagar under läsåret Mål för utbildningen: Utbildningen ger konkret handledning om hur skolornas verksamhetskultur för samhörighet och delaktighet utvecklas så att elevvårdsarbetet är en del av hela skolans verksamhetssätt. I utbildningen varvas informationsinslag och praktiska exempel med diskussioner och planering av den egna verksamheten. Utbildningsgruppen leds enligt principen för kollektiv verksamhet, vilket gör det möjligt för deltagarna att lära sig av modellen.

21 SÄKERHET OCH KRISARBETE
Bildningssektorns arbetsgrupp Utbildningsväsendets säkerhetsgrupp  mappar till skolorna Existerande dokument bifogas och anvisningarna bearbetas enligt den nya läroplanen Utomstående konsultation eller en inköpt modell Skolornas egen utbildning Rektorernas egen utbildning

22 Individuell nivå Vad är det?

23 Lärarens roll som stödgivare förstärks
Läraren bär det primära ansvaret för allmänt och intensifierat stöd Vardaglig skolgång: Fortgående och naturlig kontakt med vårdnadshavare Handledning i inlärning och skolgång Olika former av differentiering Kompanjonundervisning Stöd för självbedömning Tidigt ingripande - elevvårdsarbete Ta oron till tals Förevisarens namn dag.månad.år

24 Bemöta eleven i varje situation
Förebyggande – vardagligt stöd för inlärning och skolgång – tidigt ingripande – program för arbetshälsa, pedagogiskt välmående – förebygga mobbning, KiVa-skola Speciallärarens testningar/kartläggningar Elevernas delaktighet - klass och skolråd Bemöta eleven i varje situation Vardagssamarbete – regelbundet och naturligt samarbete med hemmet - stöda föräldraskapet – föräldrakvarter/utvecklingssamtal - blankett/gemensam praxis – stöd för självbedömning (plan för elevens lärande, IP) – regelbundna träffar med elevvårdsgruppen angående klassens ärenden ORON

25 TACK!


Ladda ner ppt "NATIONELLA DAGAR FÖR ELEV- OCH STUDERANDEVÅRD"

Liknande presentationer


Google-annonser