Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad? Så här ska vi … Delaktiga

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad? Så här ska vi … Delaktiga"— Presentationens avskrift:

1 Handlingsplan för Västra Stenhagen skolans systematiska förbättringsarbete 2013-2014
Vad? Så här ska vi … Delaktiga medarbetare, elever, vårdnads-havare, andra Ansvarig vem/vilka, vilka forum ska an-vändas, behövs extern hjälp När? startar vi, involverar vi olika grupper, följer vi upp Uppdrag säkerställa att alla är väl förtrogna med uppdraget och arbetar utifrån det Vi arbetar med förbättringsområden i ämnesgrupper och arbetslag utifrån resultatanalys Vi arbetar med inskolningsprocessen utifrån processkartläggingsverktyget Vi fördjupar vårat IT pedagogiska kunnande genom att… arbeta med IT pedagogisk värdegrunden med inspirationsföreläsningar och inläsningsmaterial samt tar fram en policy för användandet av digitala verktyg. Vi låter oss inspireras hur digitala verktyg kan användas i undervisningen Vi arbetar med sociala medier , lär oss bloggverktyg m.m Vi lär oss mer om IPAD Vi blir PIM certifierade Vi fördjupar kunskaperna i matematikmetodik Informerar föräldrarna/föräldrar om systematiska kvalitetsarbetet Samtalar om uppdraget på medarbetarsamtal Medarbetare medarbetare Lärare, förskollärare PUG gruppen Pedagogisk personal Ped.pers Lärare i MA Föräldrar Elever Lärare, skolledning Skolledning arbetslagsledare förstelärare skolledning IT pedagoger Matematikhandledare mentorer Tisdag v 33 Måndag v.44 Maj 14 v .33 V 33 v.33 24-25 sept 30 sept v.44 VT 14,HT15 Återkommande ht 13 skolstart Verksamhetsidé Vi arbetar med medarbetarnas förhållningssätt och bemötande genom att förankra vår verksamhetsidé: DELTA, UPPLEVA LÄRA+ pedagogisk plattform Informerar föräldrar om verksamhetsidén på föräldramöten v 33 V 37 Nuläge arbeta med omvärldsbevakning, målgruppsanalyser och självutvärdering: Analys utifrån resultaten på enkäter och uppföljande diskussioner nulägesanalys Analys av elevtillgång ledningsgrupp Personal Ledningsgrupp rektorsgrupp Juni -Aug 13 Juni –aug 13 Maj 13 Sept 13 Resultat arbeta för att systematiskt och proaktivt följa elevernas och skolans resultatutveckling så att vi fortlöpande kan vidta förbättringsåtgärder: Presentation av fjolårets läsårsresultat Analys Förslag till förbättringsåtgärder Prognos/bedömning måluppfyllelse (elever som riskerar att inte nå målen) Närvaro Analys av måluppfyllelse (vilka elever, exakt vilka mål, vilket stöd behöver de?) Analys av åtgärdsprogram, kvalitet Handledning i upprättande av ÅP All personal Skolledning, personal Skolledning,pers. Pedagogisk Personal, EHT Lärare EHT, lärare lärare Mitterminskonf. F-5, 7-9 EHT Specialpedagog Spec.ped V 34 Juni-aug 13 V 36 Okt/apr jan/aug jan kontinuerligt Vision förankra vår vision: KAN,VILL VÅGAR Mål arbeta fram smarta mål för kommande treårsperiod: Var befinner vi oss? Presentation utifrån analys av fjolårets arbete Formulera nya mål, planera nya göranden (utifrån läroplansmålen och kommunens IVE) Förankra uppdaterad likabehandlingsplan, sätta upp nya mål all personal Arbetslagen Mentorsgrupper Elevråd Må v 34

2 Handlingsplan för Västra stenhagenskolans systematiska förbättringsarbete 2013-2014
Vad? Så här ska vi … Delaktiga medarbetare, elever, vårdnads-havare, andra Ansvarig vem/vilka, vilka forum ska an-vändas, behövs extern hjälp När? startar vi, involverar vi olika grupper, följer vi upp Värderingar arbeta fram, förbättra, förankra och följa upp våra gemensamma värderingar: Följa upp vår gemensamma värdegrund för BokC ”Våra tre alltid” Inkomna förslag till förändrade åtgärder i likabehandlingsplanen behandlas, genomgång av trivselregler Ny likabehandlingsplan upprättas och presenteras Kartläggning av kränkningar och mobbning (enkäter) Kartläggning av undervisningssituation, trygghet delaktighet (enkäter) Återkoppling av enkätsammanställning och analys Medarbetardagar med fokus på vårt gemensamma förhållningssätt på BoKc Medarbetare Elever Föräldrar, Elever Pedagogisk personal All personal BokC-ledning Värdegrunds-gruppen Elevrådet arbetslag Skyddskommitté Samverkan Hemsidan Mentorer Arbetslaget boKC ledningsgrupp Klart Jan v.40-v42 nov Nov Vid behov Apr Maj Juni ½ dag aug,jan,juni Arbetssätt arbeta fram, utveckla, förbättra och följa upp våra gemensamma arbetssätt: Analys utifrån resultaten på enkäter och uppföljande diskussioner (pedagogiska plattformen- roligt, kreativt, utmanande, praktiskt, verklighetsförankrat) Utbildningsråd -Lärande samtal utifrån den pedagogiska plattformen och målen Pedagogisk planering-handledning i grupp Matematikhandledning Datorn som pedagogiskt verktyg inskolningsprocessen Elevhälsoarbetet uppdatera planen Hälsofrämjande arbete EHT´s arbete Åtgärdsprogram-handledning Elever, mentorer Ped personal Mattelärare Ped.pers EHT Skolledning skolledning PUG-grupp ämnesgrupp Ma lärare Förstelärare It pedagog Skoledning specialpedagog V 33-34 Nov,april Varannan vecka Varje vecka V 33, 30/9, mfl v.33 V 32 Minst en gång /termin återkommande Medarbetarskap ta vara på och utveckla varje medarbetares kompetens utifrån skolans uppdrag, mål och strategier: Medarbetarsamtal (fokus på uppdraget, överenskommelse om mål/uppdrag/utvecklingsplan/styrkort) Uppföljande medarbetarsamtal (dialog om prestation och resultat kopplat till lönekriterier Kontinuerligt okt Feb-mar Ledarskap synliggöra, bredda och förbättra ledarskapet: -ledningsdagar Förbättra delaktigheten för medarbetarna Tydliggöra arbetsgång . Roller i elevhälsoarbetet ledningsgrupp Ledningsgrupp arbetsgrupper Ped.personal. EHT 2 ggr/ termin APT, studiedagar fortlöpande (aug, sept,okt ) Styrsystem och organisation arbeta fram och förbättra vår organisation och vårt styrsystem utifrån principerna allas delaktighet och att ständigt kunna möta nya behov: Uppdatera rutinbeskrivning Tydliggöra arbetsfördelning ledningsgrupp Aug 13 Ekonomi arbeta för att öka intäkterna och minska kostnaderna: Upphandla städavtal, Följa upp kopieringskostnader Effektivare vikariehantering Alla Ledningsgrupp BOKC alla Ledningen Höst Månatligen kontinuerligt


Ladda ner ppt "Vad? Så här ska vi … Delaktiga"

Liknande presentationer


Google-annonser