Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© Swedbank Date 2013-10-07 Gropig sjö – men en gradvis förbättring på väg Strategy & Macro Research – november, 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© Swedbank Date 2013-10-07 Gropig sjö – men en gradvis förbättring på väg Strategy & Macro Research – november, 2013."— Presentationens avskrift:

1 © Swedbank Date 2013-10-07 Gropig sjö – men en gradvis förbättring på väg Strategy & Macro Research – november, 2013

2 © Swedbank Date 2013-10-07 Sammanfattning 2 USA revideras något ner men får ända en hygglig tillväxt kommande år Euro-områdets ekonomiska förutsättningar är försiktigt positiva Prognoserna för tillväxtekonomierna har förbättrats i takt med att de största negativa riskerna har minskat. För svensk ekonomi förväntar vi att inhemsk efterfrågan driver på tillväxten. En valrelaterad expansiv finanspolitik gynnar hushållen, och, beroende på den internationella utvecklingen, kommer penningpolitiken inte att stramas åt i samma takt som vi förutsåg i augusti. I Norge är den största risken ett boprisfall.

3 © Swedbank Date 2013-10-07 Nedåtrisken har ökat: Främst på grund av den politiska osäkerheten i USA Lägre sannolikhet för vårt huvudscenario till följd av amerikanskt politiskt kaos Ett sämre scenario kan utlösas av: – Förnyad politisk konflikt i den amerikanska kongressen – Oordnad ombalansering i tillväxtekonomierna – Finanssektorkris i euro-området – Geopolitiska oroligheter i t ex Mellanöstern med högre energipriser som följd Ett bättre scenario kan bli följden av: – En starkare tillväxtrekyl i USA och euro-området – Lägre energipriser om ett avtal med Iran uppnås

4 © Swedbank Date 2013-10-07 Globala utsikter : Stadig tillväxt trots USA turbulens

5 © Swedbank Date 2013-10-07 5 USA - Arbetskraft, sysselsättning

6 © Swedbank Date 2013-10-07 Amerikansk bostadsmarknad har stärkts 6

7 © Swedbank Date 2013-10-07 USA: Underliggande tillväxtpotential trots politisk turbulens – stämningsläget i näringslivet 7

8 © Swedbank Date 2013-10-07 EMU: Botten har passerats, men från låg nivå – inköpschefsindex och BNP-nivå 8

9 © Swedbank Date 2013-10-07 9 Politisk osäkerhet kvarstår

10 © Swedbank Date 2013-10-07 Fragmenterad arbetsmarknad 10

11 © Swedbank Date 2013-10-07 Låg inflation i EMU – Utrymme för fler stimulanser från ECB? 11

12 © Swedbank Date 2013-10-07 Sverige: Uppsvinget fördröjt men tillväxten på väg upp 12 Revidering av utfallsdata 2012/13 minskar BNP-nivån främst pga. högre import Hushållens efterfrågan i stort sett oförändrad Tillväxten kommer att drivas av en stark hushållsekonomi, som också gynnas av den expansiva finanspolitiken och förbättrade arbetsmarknaden Vi förutser att Riksbanken höjer styrräntan två gånger nästa år. En starkare krona kommer att verka återhållsamt, men införandet av makrotillsynsåtgärder skapar också osäkerhet BNP-tillväxt, årlig och kvartalsvis i %

13 © Swedbank Date 2013-10-07 13 Exporten tar fart när den globala konjunkturen stärks Efter två år i rad med svag export förutser vi en uppgång i exporten under 2014 och 2015 när den globala konjunkturen stärks. – En ökad förväntad tillväxt i Europa gynnar svensk export, en marknad som svarar för drygt 70% av Sveriges totala export. – Exporten drivs av en ökad efterfrågan på insatsvaror och investeringsvaror, när den globala investeringskonjunkturen vänder upp. Tjänsteexportens betydelse fortsätter att öka. – Högre produktivitet och en svagare krona förbättrar industrins konkurrenskraften. MarknadsandelarVärldsmarknadstillväxt Svensk export tillväxt

14 © Swedbank Date 2013-10-07 Högre investeringsaktivitet när produktionen stiger Investeringarna ökar nästa år – Låga räntor, stigande inkomster, högre bostadspriser och en tilltagande bostadsbrist lyfter bostadsinvesteringarna. – Uppreviderade produktionsplaner ökar behovet av nyinvesteringar. – Det låga kapacitetsutnyttjandet och låg produktionsnivå begränsar industrins investeringar.

15 © Swedbank Date 2013-10-07 15 Framåtblickande indikatorer förbättras Antalet varsel har sjunkit tillbaka Nyanmälda lediga platser hålls uppe på drygt fjolårets nivå Företagens anställningsplaner enligt PMI och KI-barometern har förbättrats-men ingen snabb förbättring Varsel om uppsägning

16 © Swedbank Date 2013-10-07 Arbetsmarknaden stärks Arbetslösheten har toppat Sysselsättning och arbetskraft fortsätter att imponera Låg men tilltagande löneökning Prognoser

17 © Swedbank Date 2013-10-07 17 Stark konsumtion Sparkvot på historiskt höga nivåer Goda reallöneökningar och disponibelinkomstökningar – Arbetsmarknad fortsätter att utvecklas bättre än väntat – Inkomstskattesänkningar i budgetpropositionen för 2014 Framåtblickande indikatorer tyder på stark konsumtion – Hushållens konfidensindikator och SCBs konsumtionsindikator visar på positiv trend – Bilar och detaljhandel har utvecklats positivt under tredje kvartalet Hushållens inkomst, sparande och konsumtion

18 © Swedbank Date 2013-10-07 Inflationen stiger snabbt Enbart små justeringar jämfört med prognosen i SEO augusti Inflationsuppgången är främst driven av stigande inhemsk efterfrågan Modest kostnadstryck från arbetsmarknaden och ihållande låga importpriser Stigande boräntor, främst under 2015, ger tydligare uppgång i KPI

19 © Swedbank Date 2013-10-07 Vissa tecken på ett annalkande pristryck i tjänstesektorn 19

20 © Swedbank Date 2013-10-07 20 Första reporäntehöjningen förväntas i sept 2014 Swedbank prognos (%) – Sverige I augustiprognosen låg första styrräntehöjningen i april 2014 Utländska centralbanker kommer att avvakta (Fed ‘s nedtrappning börjar under Q1 2014). Det gör att långränteuppgången drar ut på tiden På medellång sikt innebär vår positiva makrosyn att räntorna kommer att stiga Riksbanken agerar sannolikt något senare än vad vi förutsåg i vår augustirapport

21 © Swedbank Date 2013-10-07 21 Hushållens skuldsättning fortsatt en huvudvärk Makrotillsynsverktyg blir allt viktigare att beakta även för penningpolitikens utformning Riksbanken framhärdar: Hushållens skuldsättning är hög, både i ett internationellt och historiskt perspektiv Bostadspriserna ökar med drygt 5 % och utlåningen med nästan 5 % i årstakt Hushållens goda ekonomi och ökad optimism talar för fortsatt boprisuppgång och skulduppbyggnad under de närmaste åren Makrotillsynsverktyg kommer att bli en allt hetare fråga – Riksbanken trycker på hårt – Har bäring på penningpolitiken – Regeringen har gett besked att Finansinspektionen får ansvaret – Riksbanken hamnar i underkant i ansvaret för makrotillsynen mot vad de själva vill men även i en internationell jämförelse. Källa Riksbanken MPR juli 2013

22 © Swedbank Date 2013-10-07 22 En ökad befolkning och ett lågt bostadsbyggande har lett till en ökad brist på bostäder

23 © Swedbank Date 2013-10-07 23 Bostadsbestånd efter hustyp och upplåtelseform, index 1990=100

24 © Swedbank Date 2013-10-07 Disclaimer 24


Ladda ner ppt "© Swedbank Date 2013-10-07 Gropig sjö – men en gradvis förbättring på väg Strategy & Macro Research – november, 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser