Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information till LU-lärare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information till LU-lärare"— Presentationens avskrift:

1 Information till LU-lärare
VFU Information till LU-lärare

2 VFU-organisation vid LTU
Greta Rova Lindberg – utbildningsledare för VFU Kristina Bäck – VFU-handläggare på LTU, projektledare för ÖS/ÖFS Eva Kitok – VFU-handläggare för KPU Mona Sandström – VFU-handläggare i Piteå för musikstudenterna Karolina Fällman – VFU-handläggare i Piteå för dansstudenterna Angelica Hedlund – VFU-ekonom

3 Handledarutbildning P0037P, 7,5 hp
Ht 2014 är full Vt 2015 startas en variant gentemot ÖS/ÖFS Nästa ordinarie kurstillfälle ht 2015 Kompletterande handledarutbildning (B0003P 1,5 hp) för den som har en äldre handledarutbildning än P0037P (blankett kommer att skickas ut)

4 VFU-begrepp VFU: Verksamhetsförlagd utbildning (30 hp)
UU-lärare: Universitetsutbildare-din lärare vid LTU LU-lärare: Lokal utbildare - din handledare på VFU LP 01-10 Lärarprogram med antagna till och med ht 2010 LP 11- - Lärarprogram med antagna från och med ht 2011

5 Lärarprogram H01-H10 Begränsat antal studenter kvar tom 2015

6 Lärarprogram H11- Bäst i klassen – en ny lärarutbildning
Regeringens proposition 2009/10:89 Förskollärare, 210 hp Grundlärare åk F-3, 240 hp Grundlärare åk 4-6, 240 hp Ämneslärare åk 7-9, 270 hp Ämneslärare gy, 300 el. 330 hp Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) 90 hp Översikterna separat

7 VFU Tre delar i lärarutbildningen LP 11
Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) 60 hp, ämnesstudier hp, VFU 30 hp Kurser med egna kursplaner, examinator och kursledare Trepartssamtal i VFU 1 och 3(4) dokument på hemsidan Introduktionsmöte inför varje VFU

8 Antagning till lärarutbildningen
Från och med ht 2013 gäller höstantagning för förskollärarstudenterna som läser vid campus och distans förskollärarstudenterna antas på vårterminen KPU på distans från ht 2013 Grundlärarutbildningarna på distans ht 2015 Från och med ht 2014 införs skarpa behörighetskrav för VFU-kurserna och examensarbetskurserna

9 VFU-hemsidan Handbok för respektive inriktning
Underlag för trepartssamtal Bedömningsunderlag Kursplaner Planeringsunderlaget – dokumentet uppdateras och följer med till efterföljande VFU-kurser. Studiehandledningar

10 VFU Introduktionsmöten inför alla VFU-kurser
Strukturerat trepartssamtal genomförs under första och sista VFU:n – underlag finns på VFU-hemsidan Underkänd VFU/OM-VFU - Student som underkänts i VFU-kurs ges tillfälle till en OM-VFU. Vid två underkända kurstillfällen i samma VFU-kurs har studenten ej rätt att fullfölja utbildningen (se Handboken)

11 Praxisseminarium VFU-kurserna avslutas med en campusförlagd dag med obligatorisk närvaro (innedag). Under praxisseminariet examineras VFU-kursuppgifter och studenterna ges tillfälle till erfarenhetsutbyte

12 VFU-föreläsningar LTU erbjuder verksamheterna VFU-föreläsningar 1-2 gånger per läsår Olika teman (inkom gärna med era önskemål) Information sänds ut till samordnarna för spridning, samt annonseras under Nyheter på VFU-hemsidan - Nästa föreläsning planeras ht 14, mer information kommer.

13 Övningsskola Utbildningsdepartementet skickade sommaren 2013 ut en remiss till samtliga 29 lärosäten med lärarutbildning i Sverige – remissvar 12 augusti –huvudmännens ansökan om deltagande med redogörels för ledning, organisation, undervisning och kvalitets- och utvecklingsarbete LTU har blivit utvalt att delta i projektet – projektstart ht 2014 (-vt 2019)

14 VFU och ÖS/ÖFS Försöksprojekt med övningsskolor och övningsförskolor har som huvudsyfte att: Genom att upprätta ett nära samarbete mellan universitetets lärarutbildare och skolans handledare… …höja kvaliteten i lärarutbildningen och stärka de blivande lärarnas professionsutveckling

15 Långsiktiga mål med projektet
ÖS/ÖFS bidrar till lokal och regional skolutveckling Ge alla studenter likvärdiga förutsättningar under den verksamhetsförlagda utbildningen Alla studenter ges ett antal likvärdiga professionsutvecklande seminarier Pröva olika modeller för handledning (enskilt, i par och i grupp etc) ”ÖS/ÖFS” blir bas för praxisnära examensarbeten ”ÖS/ÖFS” fungerar som värdar för gemensamma ämnesdidaktiska forsknings- och utvecklingsinsatser

16 ÖS/ÖFS vs. Annan skola/förskola
Högre koncentration av studenter och utbildade handledare Kontinuerligt stort antal studenter Erfarenhetsutbyte mellan såväl handledare som mellan studenter under VFU-perioden Huvuddelen av VFU bör fullgöras vid en ÖS eller ÖFS Skola som inte är ÖS eller ÖFS kommer ifråga för en mindre del av VFU:n LTU:s ambition är att alla studenter ska ges möjlighet till en VFU-placering i en ÖS/ÖFS VFU-placering sker i första hand i ÖS/ÖFS

17 VFU-kurser i de lärarprogram vid LTU som deltar i ÖS/ ÖFS- projektet - den första och den sista VFU:n i utbildningen samt fältstudier Program Termin i utbildningen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Förskollärar- programmet campus  fältstudier fältstudier VFU hp Treparts- samtal VFU hp VFU hp VFU hp Treparts- samtal Examens- arbete hp Grundlärar- programmet F- år 3 Skolförlagd kursuppgift VFU hp Treparts- samtal Examens- arbete hp Grundlärar- programmet år 4-6 VFU hp Treparts- samtal Ämneslärar- programmet gymnasieskolan ant. tom Ht 2012  VFU hp ant. from Ht 2013 VFU hp Treparts- samtal

18 Verksamheter som ingår i ÖS/ÖFS
Luleå kommun (Porsöns och Björkskatans skolområde med förskolor, grundskolor f-9 , Spira förskola på Kronan i Luleå samt Luleå gymnasium) Piteå kommun ( området Norrfjärden med 5 förskolor, Porsnässkolan år 5-9, Rosviks/Sjulsmarks skola f-klass-år 6, Backgårds/Alterdalens skola f-år 4 samt Strömbackaskolans gymnasium) Bodens kommun (Kristallkulans förskola, Kyrkkläppens förskola, Torpgärdsskolan , Prästholmsskolan och Björknäsgymnasiet) Nya läroverket, Luleå (f-klass -9) Mimers Brunn, Vittjärv (fsk – år 6) Barncompaniet, Boden (fsk)

19 Utdraget ur belastningsregistret
Utdrag ur belastningsregistret – inget utdrag - ingen VFU Länk på VFU-hemsidan till Rikspolisstyrelsens sida – där finns blankett Ca 2 veckors handläggningstid 1 års giltighetstid Ta en kopia – originalet ska studenten själv förfoga över

20 VFU-dokument Planeringsunderlaget – ett levande dokument
Ej inför VFU 1 Ifylles till första mötet med handledaren (LU) Erfarenheter, kunskaper och förväntningar Dokumentet finns på VFU-hemsidan Loggbok Reflektioner som stöd för genomförandet av examinationsuppgift Handledningssamtal Dagligen med LU-läraren alt. enligt planering

21 STUDENTINFORMATION - VFU
Arbetstider Heltid – följer handledarens (LU:s) arbetsschema Studenten anmäler frånvaro till handledaren (LU). All frånvaro ska kompletteras. Frånvaro mer än 5 dagar vid en VFU– meddela VFU-handläggare och kursansvarig - HELA VFU:n måste göras om. Rektorn/förskolechefen sätter in ersättare om handledaren (LU) är sjuk.

22 Sekretess – en lag Studenter på VFU har tystnadsplikt. Sekretess innebär ett förbud att röja uppgifter och är en inskränkning i den svenska offentlighetsprincipen. De känsliga uppgifter som skolpersonal tar del av i sitt elevvårdande skyddas av bestämmelserna i sekretesslagen (SekrL).

23 Bedömningsformulär Skickas efter VFU:n till handläggaren på LTU –
Första sidan, tentamensomslaget, fylls i av studenten OBS! Skrivs ut i färg, enkelsidigt och utan häftklammer eller gem för scanning vid LTU. Skickas efter VFU:n till handläggaren på LTU – Skall EJ skickas med studenten. Scannas in vid studenttorget i slutet av terminen Då underlaget finns på Mitt LTU får studenten ett meddelande via sin studentmail. Ge gärna studenten en kopia.

24 Obs att dokumentet skrivs ut i färg

25 STUDENTINFORMATION VFU-hemsidan
På VFU-hemsidan finns, under respektive inriktning och VFU-kurs : Underlag för trepartssamtal (under första och sista VFU:n) Kursplaner Planeringsunderlag (för VFU 2 och 3,4 ) Bedömningsformulär Information till VFU-läraren LU - Introduktion till VFU-kurs på LTU alt. Via IKT inför VFU:n

26 Frågestund


Ladda ner ppt "Information till LU-lärare"

Liknande presentationer


Google-annonser