Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Detaljplan och gatukostnadsutredning för Ådö skog, Stora Lugnet och Ekbacken Samrådsmöte 23 november 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Detaljplan och gatukostnadsutredning för Ådö skog, Stora Lugnet och Ekbacken Samrådsmöte 23 november 2014."— Presentationens avskrift:

1 Detaljplan och gatukostnadsutredning för Ådö skog, Stora Lugnet och Ekbacken Samrådsmöte 23 november 2014

2 Juridiskt bindande dokument (plankartan) Styr framtida bebyggelse inom ett område Underlag vid bygglovprövning Vad är en detaljplan?

3 Planprocessen – att ta fram en ny detaljplan Plan- och bygglagen

4 Orange område: 60 m 2 huvudbyggnad 20 m 2 gårdsbyggnad Rött område: 120 m 2 huvudbyggnad 40 m 2 uthus Gällande planer

5 85% svarsfrekvens inom planområdet 78% positiva till kommunalt VA 65% positiva till ny detaljplan 89% positiva till utökade byggrätter Få anser att förbättringar av gator behövs (belysning, trottoarer, cykelväg, ny väg) Enkät 2009 – förstudie inför planuppdrag

6 Riktlinjer för kommande detaljplan Karaktär Avstyckningar Byggrätter Samråd 2011 Godkänt av kommunstyrelsen 2012 Program

7 Planprocessen - återkoppling

8 Skapa förutsättningar för en fortsatt omvandling av fritidshusboende till åretruntboende. Avvikelser från programmet: Ådö skogsväg ej parallellgata Naturområde på östra sidan utgår Ingen tomt för barnomsorg Planförslaget

9 Högst 2 våningar 160 m 2 byggnadsarea 250 m 2 bruttoarea Max 9 meter nockhöjd Friliggande hus Vind får ej inredas Byggrätt huvudbyggnad

10 Högst en våning 50 m 2 byggnadsarea 4,5 meter nockhöjd Byggrätt komplementbyggnad

11 Marklov krävs för fällning av träd större än 30 cm diameter Marklov för schaktning och/eller fyllning med mer än 50 cm Utökad lovplikt

12 43 nya fastigheter i samrådsförslaget Minst 2000 m 2 (fastighetens markområde) Högre siffror ger oftast inte möjlighet att stycka Illustrationen ger en tydligare bild Avstyckningar

13 Strandskydd Nuläge: Upphävt i gällande plan 100 meter 300 meter (nytt beslut)

14 Strandskydd Ny plan: 100 m i tidigare planomr. 100 meter 300 meter Men: Strandskydd föreslås upphävas på kvartersmark

15 Övergår i kommunalt huvudmannaskap Ådövägen breddas till 6 meter Gång- och cykelbana utmed Ådövägen Lokalgator 4,5 meter breda Allmänna platser – väg, park och naturområde

16 Planavgift tas ut vid bygglov Enligt gällande taxa Ex: 22 200 kr, nybyggnad 200-250 m 2 Planavgift

17 Kommunalt VA ansluts vid fastighetsgräns Anslutningsavgift ca 240 000 kr (2000m 2 ) Avgift tas ut efter att anslutning skett Enligt gällande taxa Vatten och avlopp

18 Gatukostnadsersättning Plan- och bygglagen 6 kap Utredas vidare i planprocessen

19 Information Vad är gatukostnad? – Kostnader för sådana åtgärder som är avsedda att tillgodose visst områdes behov av gator och allmänna platser och anordningar som normalt hör dit. När får kommunen ta ut gatukostnader? – Om k:n är huvudman för allmänna platser och ska anlägga eller förbättra gator eller andra allmänna platser. Vilka kan åläggas att betala? – Ägarna till fastigheterna inom området (ej tomträttsinnehavare).

20 Kommunen beslutar om Avgränsning av fördelningsområdet. Kostnaderna som ska fördelas. Grunderna för fördelningen.

21 Hur beräknas gatukostnader? Efter ”skälig” och ”rättvis” grund I förtätningsområde kan fördelningen bli mer komplicerad. Fastigheter som kan få avstyckas får svara för större del av gatukostnaderna. Hänsyn måste tas till om äldre befintliga fastigheter

22 Inte nöjd med fördelningen? 1. Om man inte är nöjd med föreslagen gatukostnadsutredning vid granskning kan de som yttrat sig under samrådet inkomma med synpunkterna skriftligen till kommunen. -Om man därefter inte är nöjd med kommunstyrelsens beslut om antagande av gatukostnadsutredningen kan denna överklagas till Länsrätten. -Om man anser att gatukostnadsavgiften respektive betalningsvillkoren är oskäliga kan detta överklagas till Fastighetsdomstolen.

23 Process Samråd Yttra – skriftlig Granskning Yttra - skriftlig Inte helt nöjd ändå Överklaga

24 Oberoende part Innan kommunen fattar beslut om hur gatukostnaderna ska tas ut ska kommunen göra en gatukostnadsutredning. I denna redovisas avgränsningen av det område inom vilket gatukostnaderna ska fördelas. Kommunen har anlitat en oberoende part – 1.Geosigma - förprojektering 2.Nai Svefa – ”GKU”

25 Kostnadsfördelning Områdesvis fördelning Rättvist & skäligt Totalt alt Huvudalternativet = 25 320 150 Totalt alt 2 = 23 677 333

26 Kostnad för varje andel

27 Vad händer om färre andel vill stycka av Färre andel större kostnad för de som vill stycka av Exempel nuvarande alt med 164,66 andelar 25 320 150 / 164,66= 153773 kr per andel se föregående sida

28 Förre andelar – vad händer? Exempel: Om bara 10 andelar vill stycka av = 98,66 andelar vilket ger per andel 25 320 150 / 98,66 = 256 640 kr 1020 98,66

29 Markinlösen Fastighetsreglering (Lantmäteriet) Fastighetens minskade marknadsvärde Regleras i ExL (Expropriationslagen)

30 6 KAP 33§ En fastighetsägares betalningsskyldighet enligt 24 eller 25 § ska jämkas, om: 1. kostnaden för kommunens åtgärder är oskäligt hög, eller 2. den eller de åtgärder som kostnaden avser har en omfattning eller ett utförande som går utöver det som kan anses normalt med hänsyn till den användning som är tillåten för fastigheten.

31 Skriftliga yttranden sammanställs och besvaras i en samrådsredogörelse Redogörelse och förändringar av planen beslutas politiskt Kungörelse/Granskning av förslag Samråd – vad händer sedan?

32 Samrådsyttranden ska vara hos kommunen senast 6 november


Ladda ner ppt "Detaljplan och gatukostnadsutredning för Ådö skog, Stora Lugnet och Ekbacken Samrådsmöte 23 november 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser