Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det multiprofessionella samarbetet i fackspråket!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det multiprofessionella samarbetet i fackspråket!"— Presentationens avskrift:

1 Det multiprofessionella samarbetet i fackspråket!
Ulla Gerdin SSNs konferens 23 november 2010 Hur ser det språkliga samarbetet ut i vård och omsorg? Vad ska vi samarbeta om? År det begreppens innebörd eller hur vi använder begreppen? Är det valet av termer eller för många synonymer? Vad kommer att hända med omvårdnadens språk? Idag problematiserar jag runt frågorna och i morgon har vi en nordisk workshop där vi kommer att diskutera terminologifrågor. Utmaningar och möjligheter

2 Fackspråket har betydelse för patient- och klientsäkerhet
kunskapsuppbyggnad kvalité i beslutsunderlag Den svenska strategin för ehälsa utgår från vård och omsorg dvs HoS och socialtjänst.

3 patientsäkerhet skydd mot vårdskada
lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller död som orsakats av hälso- och sjukvården och som inte är en oundviklig konsekvens av en patients tillstånd eller en förväntad effekt av den behandling patienten erhållit på grund av tillståndet Källa: Socialstyrelsens termbank

4 Fackspråk är: benämning på det ordförråd och andra språkliga strukturer som tillhör en viss verksamhet, till exempel ett yrke. Källa: Wikipedia november 2010

5 Varje yrkesgrupp har sitt fackspråk och det är en del av den professionella identiteten
Utveckling: yrkesgrupperna samverkar i arbetslag ekonomiska incitament är tydligare organisatoriska gränser suddas ut datorsystemen har betydelse Vilket innebär att det också måste finnas kunskap om likheter och skillnader i olika professioners språkbruk inom skilda verksamhetsområden.

6 Det multiprofessionella teamet:
Separata yrkesgrupper med gemensamt mål - som tar tillvara den samlade reella kompetensen - som förstår varandras bidrag och kan se den gemensamma helheten. Att reflektera över: - hur kommunicerar vi över yrkesgränserna? - på vilka sätt behöver vi utveckla vårt lärande? Ska det heta Tvärprofessionell eller multiprofessionell? Det finns ca 9000 av vardera på nätet Källa: baserat på Oliviaprojektet i Östergötland

7 2010 i en svensk sjukvårdsregion
sökord – som skrivs på många olika sätt Journaldokumentationen ser olika ut för olika enheter Svårt att få enhetlig verksamhetsuppföljning En gemensam termbank som används multiprofessionellt En term – en betydelse Det här är ett problem som flera landsting upplever. Varje klinik har sin databas och man har kunnat välja sökord dvs rubrikord fritt. Problemet är att man inte kan göra uppföljningar mellan klinikerna. Ett annat problem är att de flesta journalsystem inte tillåter att informationen struktureras i flera nivåer. Källa:Presentation på termkonferensen 2010

8 Patient- och klientsäkerhet
Fackspråk talspråk skriftspråk utbildning internationellt informationsutbyte webben kunskapsstyrning datorsystem kvalitetsuppföljning Fackspråket har ett talspråk och ett skriftspråk Talspråket ackompanjeras av kroppsspråk och möjligheten att fråga Skriftspråk används i många olika sammanhang och måste därför vara enhetligt för att inte orsaka missförstånd. Vi har tidigare idag hört om kvalitetsindikatorer ….. Deras minsta beståndsdel är ett eller flera begrepp Vi fortsätter med ytterligare exempel på hur det ser ut i verkligheten forskning och statistik vård och omsorgs- dokumentation

9 Några svenska fakta Det finns 21 legitimerade yrkesgrupper
Det finns begrepp i det nationella fackspråket Källa: Socialstyrelsen Det finns fler yrkesgrupper än de 21 som är legitimerade. Likheter och olikheter är inte dokumenterade. Vi vet inte heller vilka begreppsområden som överlappar även om vi har en ide. Hur många begrepp används för dokumentation i olika verksamheter och hur många av dessa är samma? I det nationella fackspråket ingår referensterminologin Snomed CT som är det internationella begreppssystemet. Det multiprofessionella fackspråket förutsätter en kontrollerbar terminologi

10 Morgonomsorg Vad innebär morgonomsorg? Hjälp med att ta sig ur sängen
Att få frukosten lagad Att få stöd i att laga frukost Morgonomsorg Att få stöd i att klä på sig Insatsen sker på morgonen Att bli påklädd I svenska språket kan man kombinera ord för att uttrycka något men i detta fallet är det inte tillräckligt. Det kan tolkas på många olika sätt och vill man kunna följa upp vilken typ av insats som har gjorts så går inte det. Politikerna är duktiga på att hitta på nya begrepp som kan tolkas på olika sätt. Exempel är vårdval, vårdgaranti och väntetid Källa: Projektet Äldres behov och insatser

11 Synonyma termer – olika sökresultat
Webbplats Antal träff FASS obstipation/3 förstoppning/31 1177 obstipation/29 förstoppning/174 pneumoni/11 lunginflammation/35 pneumoni/6 lunginflammation/83 Google obstipation Förstoppning 75200 Källa: Webben november 2010

12 Kvalitetsregistrens olika sätt att dokumentera rökvanor
Definition: person som (vanemässigt) röker tobak Riks-stroke Riks- svikt Hjärn- tumör Lung- cancer Swede heart Swedevox2 Riks- KOL Rökare x ja daglig rökning under minst ett år >en cigarett/dag, eller slutat under de senaste 3 mån Före detta rökare ex-rökare ex- rökare (>1 mån) ex-rökare (> 1år) före detta rökare (> 1 år) nej, har slutat röka Aldrig aldrig rökare aldrig rökare (eller endast feströkt) nej, har aldrig rökt Okänt Källa: Definition från Nationalencyklopedin

13 Klassifikationer och terminologier som sjuksköterskor använder i de nordiska länderna 1(2)
CCC (Clinical Care Classification) NANDA (North American Nursing Diagnosis - NANDA International) NIC (Nursing Interventions Classification) NOC (Nursing Outcomes Classification) ICNP (International Classification for Nursing Practice) ICNP er udviklet af ICN og omfatter terminologi for sygeplejefænomener, sygeplejehandlinger og nursing outcome Det är inte antalet källor jag funderar över utan om det finns begreppsgemenskap mellan källorna. En annan fundering är behovet av översättning och att den måste göras av professionella översättare i samarbete med sakkunniga. Källa: SSNs rapport 2009

14 Klassifikationer och terminologier som sjuksköterskor använder i de nordiska länderna 2(2)
ICPC (International Classification of Primary Care) ICPC er udviklet til primær sundhedstjeneste og omfatter henvendelsesårsag, diagnose og behandling/intervention. ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) ICF er vedtaget af WHO og omfatter kropsfunktion og struktur, aktiviteter og delaktighet samt information om sværhedsgrad og miljøfaktorer. SNOMED CT (Systematized Nomenclature of Medicine - Clinical Terms) SNOMED CT omfatter terminologier fra flere sundhedsfaglige faggrupper, herunder sygepleje.   VIPS (välbefinnande, integritet, prevention, säkerhet) struktur med sökord eller rubriker på tre nivåer för att föra anteckningar om patientens omvårdnad i patientjournalen (NE) Den svenska utgångspunkten är att Snomed CT ska innehålla alla begrepp som olika professioner behöver för sin dokumentation. För att uppnå detta måste vi mappa dvs jämföra begreppsanvändningen Källa: SSNs rapport 2009

15 Falska vänner i språket
Aktivitet Nutrition/näring Anamnes/status Pat. Förvirring Socialt Sjuksköterskor och arbetsterapeuter använder aktivitet med olika utgångspunkt. Vad ska göras resp vad klarar personen av att göra och inte Nutrition/näring menar alla inblandade samma sak, något att diskutera i workshopen i morgon. Socialstyrelsen har ett pågående terminologiarbete. Förkortningar är svåra och borde inte få finnas i dokumentationen eftersom de lätt kan missförstås. Förvirring uppfattas olika i olika specialiteter jfr vård av dementa och på akutmottagningen.

16 Begreppssystemet samlar begreppen
Begreppen i Beslutsunderlag ICF ICD Termbanken Kodverk Strukturerad dokumentation ..... Dokumentation Uppföljning Kunskapsstyrning Forskning Tillsyn enligt lag SNOMED CT Den svenska modellen Engelskspråkig version Källa: Nationellt fackspråk för vård och omsorg

17 Syftet med det multiprofessionella fackspråket är att:
Klienten och patienten ska kunna förutsätta att personalen förstår varandra! Vård- och omsorgspersonal, forskare och beslutsfattare ska kunna lita på beslutsunderlag! Därför ska vi lägga kraft på ett enhetligt – entydigt och kontrollerat multiprofessionellt fackspråk.

18 Utmaningar Samverkan om utbildning Samordning av metoder och resurser Samarbete om förvaltning Mål Det multiprofessionella fackspråket är beskrivet för 10 sjukdoms- och omsorgsgrupper 2014

19 Kontakt och mer information
Ulla Gerdin


Ladda ner ppt "Det multiprofessionella samarbetet i fackspråket!"

Liknande presentationer


Google-annonser