Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kreditrisker i samband med nya avräkningsregler Roland Stilleborn

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kreditrisker i samband med nya avräkningsregler Roland Stilleborn"— Presentationens avskrift:

1

2 Kreditrisker i samband med nya avräkningsregler Roland Stilleborn roland.stilleborn@jurab.se0708-122178

3 2 Viktiga utgångspunkter  Elanvändaren skall kunna välja  elhandelsföretag för påbörjande av elleverans  elhandelsföretag för övertagande av elleverans  Elhandelsföretaget kan välja  elanvändare  undantaget då man är anvisat elhandelsföretag

4 Vem kan teckna avtal  Den som har rättslig handlingsförmåga  enskild fysisk person som är myndig  firmatecknare för juridisk person  Den som har fullmakt från ovanstående  inom ramen för fullmaktens avgränsning  Den som är förvaltare för ovanstående  inom ramen för förvaltarskapet

5 4 Avtal i rätt ordning En elleverantör får ingå avtal om leverans av el i en viss uttagspunkt endast med den elanvändare som enligt avtal med nätkoncessionshavaren har rätt att ta ut el i den uttagspunkten: elleverantör kan inte ingå avtal med elanvändare som saknar nätavtal 1 person ska teckna avtalet nätägaren ska avvisa om avtal saknas Ellag 8 kap, 4d §

6 Vem skall vara part?  Part skall ha relevans till nyttigheten  Elnätsavtal: part är anläggningsägare eller elanvändare i koncessionspliktigt elnät  Elhandelsavtal: part har ett eget nätavtal med innehavaren av koncession för området

7 © Roland Stilleborn6 Avtalslösa förhållanden  El tas ut i uttagspunkten, men det saknas uppgift om elanvändare och som anvis- ningsleverantör får man leveransen retroaktivt  Tidsbestämt avtal har löpt ut

8 Leveransskyldigheten  Elhandelsföretagets skyldighet upphör då:  Elanvändaren upphör med att ta ut el  definitiv avflyttning Z05LK  nätavtalet sägs upp och anläggningen frånkopplas  Ett annat elhandelsföretag tar över leveransen  Z05L  Elhandelsföretagets avtal hävs p g a avtalsbrott

9 8 STEMFS 2007:5 Kapitel 1, 4§   Kommunikation elektroniskt i format EDIEL   mottagaren ska kvittera inom 30 minuter   rapportören ska kontrollera att kvittering sker och efterfråga då den saknas   nätägaren ska rapportera via det media som finns tillgängligt hos denne Kapitel 1, 5§   EDIEL ska användas om elanvändare eller producent begär detta

10 9 forts … Kapitel 2, 3§ Nätägaren är skyldig att:   registrera mätvärden för schablonavräknade uttagspunkter kl oo:oo den första dagen varje månad   därutöver även då elleverans påbörjas eller avslutas   mätvärdet skall insamlas inom 2 vardagar Kapitel 3, 2§   saknat värde uppskattas ej, utan beräknas från registrerat värde innan och efter tidpunkten Kapitel 3, 4-5§   uppskattad förbrukning för viss månad skall vara samma som faktisk förbrukning samma månad tidigare år   årsförbrukningen är summan av 12 månaders förbrukning   vid nyanslutning uppskattas kommande årsförbrukning

11 10 forts…. Kapitel 6, 1§ Vid all rapportering från nätkoncessionshavaren till elanvändare eller elproducent skall anläggningsidentitet (anl id) och identitet på nätavräkningsområdet (områdes id) tydligt anges. Andra beteckningar för uppgifterna får inte användas.

12 11 forts … Kapitel 6, 7§ Nätkoncessionshavaren skall rapportera enskilda mätvärden till elleverantören i en schablonavräknad uttagspunkt senast den femte vardagen i månaden efter leverans- månaden. Om hinder föreligger att rapportera enligt första stycket skall nätkoncessionshavaren rapportera enskilda mätvärden till elleverantören snarast efter mätvärdesinsamling, dock senast den tionde dagen i månaden efter leverans- månaden.

13 12 forts… Kapitel 6, 8§ Nätkoncessionshavaren skall senast vid debiteringen till elanvändaren rapportera enskilda mätvärden i en uttagspunkt som skall schablonavräknas. Förutom mätvärden skall följande uppgifter rapporteras: mätarställningar vid varje månadsskifte om debiterings- perioden omfattar fler än en månad, anläggningens årsförbrukning förbrukningsstatistik per månad i kWh och procent av årsförbrukningen, för de senaste tretton månaderna

14 13 forts…. Kapitel 10, 7§ Vid nyanslutning av en anläggning till nätet skall nätkoncessionshavaren meddela: 1. anläggningsidentitet (anl id) 2. identitet på nätavräkningsområdet (områdes id) för anläggningen senast då elanvändaren erhåller installationsmedgivandet för anläggningen. Om en elanvändare påbörjar energiuttag i en uttagspunkt, utan att meddelande enligt 9 kap. 1 § kommit nätkonces- sionshavaren tillhanda senast samma dag, skall den anvisade elleverantören automatiskt anses vara leverantör i uttagspunkten.

15 14 forts… Kapitel 9. Elleverantörens Anmälningar om påbörjande eller övertagande av elleverans Kapitel 10. Nätägarens skyldigheter vid anmälningar om påbörjande eller övertagande av elleverans

16 Standardvillkorens reglering

17 NÄT 2009 K …  4.7 (3) max kvartalsfakturering. Konsument kan begära månadsfakturering  4.7 (4) avbetalningsplan på avstämning efter prel fakturering (< 13 månader)  4.7 (5) avdrag 15% på avstämning efter prel fakturering (> 12 månader)  4.7 (6) avbetalningsplan efter utebliven fakturering  4.7 (8) God tro att avräkning skett

18 EL 2009 K  1. Inledande bestämmelser  1.5 rätt till ränta enligt räntelagen  2. Försäljning av el  2.2 (2) bekräftelse med faktureringsalternativ  2.7 distansavtal med ångerrätt

19 forts …  3. Mätning, insamling och rapportering  3.3 fakturering på faktisk förbrukning  3.3 (3) max kvartalsfakturering  3.3 (4) avbetalningsplan på avstämning efter prel fakturering (< 13 månader)

20 forts …  3.3 (5) avdrag 15% på avstämning efter prel fakturering (> 12 månader)  3.3 (6) avbetalningsplan efter utebliven fakturering  3.3 (9) God tro att avräkning skett

21 Svar… Frågor…


Ladda ner ppt "Kreditrisker i samband med nya avräkningsregler Roland Stilleborn"

Liknande presentationer


Google-annonser