Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen! Presentation av Skånelistan Psykiatri 2013 Hans Briggmar Överläkare & Terapigruppsordförande Övriga Terapigruppsmedlemmar Nadia Al-Omar Anna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen! Presentation av Skånelistan Psykiatri 2013 Hans Briggmar Överläkare & Terapigruppsordförande Övriga Terapigruppsmedlemmar Nadia Al-Omar Anna."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen! Presentation av Skånelistan Psykiatri 2013 Hans Briggmar Överläkare & Terapigruppsordförande Övriga Terapigruppsmedlemmar Nadia Al-Omar Anna Hultgren Pouya Rad Movahed Magnus Lindvall Roland Törnros

2 Skånelista & Terapigrupp Psykiatri I Läkemedelsrådets terapigrupper Utarbeta rekommendationer för läkemedel Primärvård, Undervisning, Bassjukvård, Specialistmottagningar Beakta medicinsk effekt, säkerhet, kostnadseffektivitet, marginalnytta Evidensbaserat Följa behandling & förskrivningsrekommendationer i öppen och slutenvård Underlag Skånelista & bakgrundsmaterial/Läkemedelsrådet ger synpunkter/beslut Formulera måltal - ökad/minskad användning av vissa läkemedel Horizon scanning – tidig bedömning av nya läkemedel Följa vilken information som ges av läkemedelsindustrin till läkare LäkemedelsrådetHans Briggmar 2013-03-062

3 Skånelista & Terapigrupp Psykiatri II Nationella riktlinjer/ Skånska terapitraditioner om skillnad kommentar Referenslista www.skane.se/lakemedelsradet/bakgrund/psykiatri LäkemedelsrådetHans Briggmar 2013-03-063

4 Allmänt om rekommendationer från TG Psykiatri Främst vuxna men omfattar även barn & ungdom Oftast används samma typer av medel till båda grupperna men dokumentationen hos barn/ungdom är sämre; bör skötas av barn och ungdomspsykiatrin Vissa läkemedel, t ex centralstimulantia tidigare bara godkända för barn & ungdom i Sverige Barn kan vara känsligare för biverkningar och kräva andra doseringar Psykosociala interventioner och samtal ofta förstahandsåtgärd både hos vuxna och barn/ungdom Psykiatriska syndrom svårare att diagnosticera hos barn & ungdom i ständig utveckling LäkemedelsrådetHans Briggmar 2013-03-064

5 LäkemedelsrådetHans Briggmar 2013-03-065 Beroendesjukdomar Rekommendation Alkoholberoende Återfallsförebyggande medel –Antabus (disulfiram) obs 2 x vecka /200-400mg –Campral (acamprosat) obs alkoholfria dagar ökar –Naltrexon Vitaflo (naltrexon) obs dämpar rusupplevelse Vitamintillskott –Oralovite (C-vitamin+B-komplex) –Folacin (folsyra) Övriga medel Abstinensbehandling vid alkoholberoende Öppen vård –Theralen –Atarax –Tegretol –Zopiklon/Propavan Sluten vård –Stesolid –Heminevrin Vitamintillskott vid alkoholbereoende (WK- syndrom) –i m/ i v vitamin B 1 (tiamin) Opiatberoende - underhållsbehandling –Metadon –Buprenorfin –Buprenorfin/Naloxon

6 Måltal – återfallsförebyggande medel vid alkoholberoende Kvalitetsmåltal 2011-2013… Låg förskrivning i relation till prevalens! ”Ökad användning av förebyggande medel mot alkoholberoende (Antabus, Campral, Naltrexon). Dessa läkemedel kan och bör förskrivas inom alla specialiteter där alkoholberoende patienter förekommer.” Går att kombinera. LäkemedelsrådetHans Briggmar 2013-03-066

7 LäkemedelsrådetHans Briggmar 2013-03-067 Depression Rekommendation Förstahandsalternativ Listrekomedation Generiskt SSRI –Sertralin –Paroxetin –Fluoxetin –(Citalopram) – försiktighet p g a QT-förlängning– undersökning 2011 i USA –Mirtazapin (generikum) Framför allt vid sedationsbehov, sexuella biverkningar, ångest/sömnstörning, viktökning värsta biverkan Andrahandsalternativ –SNRI –Venlafaxin 150-300mg/BT –Cymbalta (ej generiskt och tredjehandsval efter venlafaxin & SSRI, begr förmån) --------------------------------------- –NaSSA - Mianserin –RIMA - Moklobemid –NARI - Reboxetin (Edronax) –NDRI - Bupropion (Voxra) –Melatoninagonist/5HT2C-blockad Agomelatin (Valdoxan) obs leverenzymprov under behandling –Icke generiska SSRI »Cipralex (i 3:e hand) »Fevarin (ej längre rabatterat i förmånen) –Tricyklika (TCA) – numera specialistläkemedel utom på smärtindikation

8 Måltal SSRI 90 % av SSRI (mätt i DDD) skall vara generiskt SSRI Gäller ej psykiatrisk specialistvård som måste få använda alla till buds stående alternativ, ofta i allehanda kombinationer! LäkemedelsrådetHans Briggmar 2013-03-068

9 QT-förlängning och citalopram och escitalopram Arytmin ”torsades de pointes” har rapporterats postmarketing på båda drogerna Forest Laboratories – undersökning på friska FDA EMA Läkemedelsverket ”Dear Doctor”-letters! Maxdos på citalopram 40 mg/dygn Maxdos på escitalopram till äldre på 10 mg/dygn Alla SSRI & flera andra läkemedel kan ge QT-förlängning, möjligen mera uttalat på citalopram/ escitalopram www.torsades.org LäkemedelsrådetHans Briggmar 2013-03-069

10 TG rekommendationer betr. SSRI Sertralin rekommenderas som första generiska SSRI Sertralin bättre till ammande, har fler godkända indikationer, mer erfarenhet hos barn och verkar vara mindre toxiskt i överdos Man bör försöka sänka dosen på citalopram och escitalopram till rekommenderade intervall Fungerande patienter behöver ej bytas men kontrolleras lite noggrannare! Citalopram/ escitalopram: Kontrollera EKG, särskilt på hjärtsjuka och patienter med andra läkemedel med potentiell QT-påverkan Hypomagnesi, hypokalemi Kongenitalt QT-syndrom Anamnes viktig! CYP2C19 – långsamma metaboliserare eller interaktion med t ex cimetidin m fl droger. Ge ej då ej mer än 20 mg/dygn! Kvinnor känsligare LäkemedelsrådetHans Briggmar 2013-03-0610

11 TG rekommendationer – depression hos barn & ungdom Fluoxetin enda godkända medletI praktiken används även Sertralin mycket Godkänt vid OCD hos barn/ungdom LäkemedelsrådetHans Briggmar 2013-03-0611

12 LäkemedelsrådetHans Briggmar 2013-03-0612 Refraktära depressioner 1.Kombinationer av antidepressiva med olika verkningsmekanismer 2.Förstärkningsregimer med tillägg från andra preparatgrupper (t ex neuroleptika quetiapin/olanzapin samt Litium. 3.Samtal (KBT) 4.Andra biologiska metoder (ECT, ljusbehandling, VNS, rTMS, DBS etc) berörs inte i våra rekommendationer.

13 LäkemedelsrådetHans Briggmar 2013-03-0613 Psykotiska symtom/Schizofreni Rekommendation Förstahandsalternativ För icke-psykiatriker –Olanzapin –Risperidon –Vid Kortidsbehandling –Övergående psykossymptom –Icke kronisk psykos –Generika sedan 2011 på olanzapin och quetiapin mars 2012 För psykiatriker –Andra generationens antipsykosmedel - fritt val utifrån enskild patientprofil –Aripiprazol –Klozapin –Olanzapin –Paliperidon –Risperidon –Sertindol –Ziprasidon Traditionella antipsykotika ej uteslutna och ofta lika verksamma, byt ej från dessa i oträngt mål!

14 LäkemedelsrådetHans Briggmar 2013-03-0614 Sömnstörning Zopiklon (generikum) – ibland besvärande bitter bismak från metabolit som snabbt utsöndras i saliv Vid missbruksrisk: –Propiomazin (Propavan) - hang-over, “spring i benen” Zolpidem (generikum) – insomningsmedel som utgår p ga större missbruksrisk och ogynnsamma biverkningar (sömngång, psykos, minnesluckor, förvirring) I sista hand: Bensodiazepiner (Nitrazepam, oxazepam m fl) OBS! Flunitrazepam skall ej användas! OBS!

15 LäkemedelsrådetHans Briggmar 2013-03-0615 Tillfällig ångest Rekommendation Alimemazin, Theralen –ingen beroendepotential, antihistamin Oxazepam, Sobril –kortverkande bensodiazapin med långsamt tillslag, minst beroendeframkallande i gruppen bzd. Hydroxizin (Atarax) utgår p g a ojämnt upptag med därför mycket brett doseringsområde i praktiken

16 LäkemedelsrådetHans Briggmar 2013-03-0616 Ångestsyndrom (inkl tvångssyndrom) Rekommendation Förstahandsalternativ Generiskt SSRI –Sertralin –Paroxetin –Fluoxetin –(Citalopram) Mycket hög samsjuklighet med depression och mellan de olika ångestsjukdomarna Andrahandsalternativ: SNRI –Efexor Depot (velafaxin) –Cymbalta (duloxetin) Icke generiska SSRI –Cipralex (escitalopram) –Fevarin (fluvoxamin) Tredjehandsalternativ: –Lyrica (pregabalin)

17 Lyrica - pregabalin Generaliserat ångestsyndrom (GAD) Neuropatisk Smärta- först ska tricykliska alternativt gabapentin prövas Från 1 april 2012 begränsades förmånen – första/andrahandsmedel ska prövas först Missbruk/beroende kan ej uteslutas läkemedelsverket 2010 utsättningssvårigheter GAD svårt att diagnosticera i renodlad form LäkemedelsrådetHans Briggmar 2013-03-0617

18 Lyrica - pregabalin Kvalitets & ekonomiskt mål –Nolltillväxt i Region Skåne –Kraftig ökning under 2011 i Region Skåne –Stor andel patienter har konstaterats få pregabalin innan SSRI/SNRI prövats –Diagnosglidning –Marknadsvärde ”på gatan” i missbrukskretsar –Se kommentar från TG i LB nr 2 2012! LäkemedelsrådetHans Briggmar 2013-03-0618

19 LäkemedelsrådetHans Briggmar 2013-03-0619 Bipolär sjukdom Specialistangelägenhet; ”bipolar spectrum” Rekommendationer på listan –Litium –Antiepiletika: Valproat Karbamazepin Lamotrigin –Neuroleptika Quetiapin Olanzapin Ofta krävs kombinationer under längre perioder

20 LäkemedelsrådetHans Briggmar 2013-03-0620 ”Neuropsykiatriska sjukdomstillstånd” Specialistangelägenhet (BUP, vuxenpsykiatri) Autismspektrumstörningar ADHD Tourettes syndrom Utvecklingsstörning

21 AD/HD REK: Centralstimulerande farmaka (metylfenidat) kortverkande/långverkande : Återupptagshämmare av noradrenalin (NRI – atomoxetin) Expanderande, ännu bara godkännande i Sverige för barn & ungdom I praktiken dominerar förskrivningen till vuxna Missbruksrisk metylfenidat- förskrivning begränsad till BUP, Psykiatrin, Habilitering, Barnneurologi Depressionsrisk Noadrenerg läkemedelsprofil som alternativ LäkemedelsrådetHans Briggmar 2013-03-0621

22 LäkemedelsrådetHans Briggmar 2013-03-0622 Bakgrundsmaterialet i övrigt Utsättningsanvisningar för rekommenderade preparat Användning till äldre (allmänna aspekter) Referenser (finns LR:s hemsida med länkar till olika konsensusdokument) – målet är fortlöpande uppdatering över året!

23 Rekommendationer - sammanfattning Citalopram borttaget som förstahandsmedel vid depression och ångest p g a QT- påverkan i nya undersökningar under 2011 Escitalopram har samma biverkningsbild och blir tredjehandsval Zolpidem borttaget som rekommenderat förstahandssömnmedel p g a missbruksrisk och vissa biverkningar Theralen (alimemazin) har ersatt Atarax (hydroxizin) vid tillfällig ångest hos både vuxna & barn & ungdom Metylfenidat – fritt val mellan de fyra olika preparaten till barn och ungdom vid ADHD Generika finns på antipsykotika som olanzapin (2011) och quetiapin (mars 2012) Valdoxan leverfunktionstester på alla patienter obs kontraindicerat cirros/aktiv leversjukdom. LäkemedelsrådetHans Briggmar 2013-03-0623

24 Måltal –Skåne! Ökning av användningen av förebyggande medel vid alkoholberoende (disulfiram, acamprosat, naltrexon) i Skåne 90 % av SSRI skall vara generiskt SSRI mätt i DDD (gäller ej psykiatrin) i Skåne Nolltillväxt på Lyrica (pregablin) i Skåne LäkemedelsrådetHans Briggmar 2013-03-0624


Ladda ner ppt "Välkommen! Presentation av Skånelistan Psykiatri 2013 Hans Briggmar Överläkare & Terapigruppsordförande Övriga Terapigruppsmedlemmar Nadia Al-Omar Anna."

Liknande presentationer


Google-annonser