Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Språkbron - metodutveckling för arbetsplatsförlagt lärande

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Språkbron - metodutveckling för arbetsplatsförlagt lärande"— Presentationens avskrift:

1 Språkbron - metodutveckling för arbetsplatsförlagt lärande

2 Rikstäckande, obundet studieförbund
5 stiftelser Folkbildning, vuxenutbildning, gymnasieskolor, YH, företagsutbildning etc.

3 Bakgrund Global, nationell, lokal policy Forskning Vår erfarenhet
För stort fokus på resultat! Processen osynlig! Vår utmaning Att utveckla metoder som synliggör och håller samman lärandeprocessen oavsett lärmiljö. Global – EU; nyckelkompetenser för livslångt lärande (äv nationell): social och medborgerlig kompetens. Social kompetens avser personlig, interpersonell och interkulturell kompetens och alla beteendeformer som hjälper individen att delta i samhällslivet och arbetslivet på ett effektivt och konstruktivt sätt. Det är kopplat till personlig och social välfärd. Kunskap om seder och bruk i de olika miljöer där människor verkar är nödvändig. Medborgerlig kompetens, och i synnerhet kunskap om sociala och politiska begrepp och strukturer (demokrati, rättvisa, medborgarskap och medborgerliga rättigheter), gör individen rustad för ett aktivt och demokratiskt deltagande Arbetsfokus – anställningsbarhet Forskning – om praktik inom vuxenutbildning bekräftar, även utifrån elevperspektivet där didaktiken faller bort då inlärningen inte leds av lärare.

4 Syfte Syftet är att möjliggöra att individens utbildningsmål uppnås i större utsträckning och på kortare tid, genom att utöka nyttjandet av kontaktytorna mellan skola och arbetsliv. Mål Målet är att öka lärarens möjligheter att leda kunskapsutvecklingen för elever i arbetsplatsförlagt lärande. Mål: kunskapsutveckling och inte språkutveckling pga att det är ett mer integrerat lärande, av språk ja men också utvecklande av nyckelkompetenser.

5 Höjd kvalitet Resultat – kort sikt Resultat – lång sikt
Synliggjord koppling mellan arbetsplats- och skolförlagt lärande – kontextualisering – tydlig styrning Resultat – kort sikt Ökad förståelse för Kursmål Kunskapskrav Arbetsformer Bedömning och betygsättning Resultat – lång sikt Ökat engagemang Ökat inflytande Snabbare progression Ökad måluppfyllelse Högre valkompetens Stimulering av det livslånga lärandet

6 Ökad flexibilitet Tydlig koppling mellan skol- respektive arbetsplatsförlagt lärande Kontextualisering av de individuella målen inom båda områdena Ökat intresse Ökad delaktighet Ökade möjligheter till väl underbyggda val Ökad valfrihet för individen

7 Ökad individanpassning
Högre och snabbare måluppfyllelse Ökad anställningsbarhet Stimulering av det livslånga lärandet Resultat – lång sikt Anpassning efter förutsättningar och mål - Tid - Plats - Innehåll - Arbetsformer Resultat – kort sikt Förtydligad lärprocess Metodik för arbetsplatsförlagt lärande Dialog med lärare, coach, SYV, handledare

8 Målgrupp SFI för högutbildade, >12 års skolbakgrund Organisation
SFIKUC Orientering och introduktion SFIKUC Karriärgrupp och Färdighetsgrupp SFIKUD Karriärgrupp och Färdighetsgrupp SVA1-2-3

9 Praktikgrupp och referensgrupper
Hur? Praktikgrupp och referensgrupper Elever Projektledare Lärare Coach Handledare Skola Praktik AP-tiden

10 Uppgifter: vad? Strukturellt analytiska gällande språk, samhälle och arbetsliv Integrerade i lärandet kopplade till kunskapskraven del av den individuella (fördjupade) studieplanen Individuell språknivå studie- och yrkesplanering  valkompetens Komparativa/reflekterande yrkesmässigt kulturellt

11 Uppgift - exempel Sociokulturella koder på praktikplatsen
Du ska under fem dagar reflektera över din egen lärandesituation på praktikplatsen vad gäller sociokulturella koder. Uppgiften ställer krav på din förmåga att anpassa språket till olika mottagare och situationer och tränar förmågan att tala, samtala, lyssna och förstå svenska på fikapausen på din arbetsplats. Du tränar också upp din förmåga att göra relevanta språkliga val i förhållande till den aktuella kommunikativa situationen. En viktig kompetens är även att kunna använda strategier för att på det mest effektiva sättet få fram ditt budskap och utveckla din interkulturella kompetens genom att reflektera över egna kulturella erfarenheter och jämföra dem med företeelser i arbetslivet i Sverige. I denna uppgift ska du i samtal på arbetsplatsen: observera hur din samtalspartner använder sig av gester, ansiktsuttryck och kroppshållning som t.ex. ögonkontakt, fysiskt avstånd, fast/hårt handslag observera hierarkier; Vem bestämmer samtalsämnena, vem har oftast ordet, vem talar länge, vem avbryter, vem ger respons, finns det gruppindelningar och i så fall vem ingår i vilken grupp? Vad händer då chefen deltar på fikarasten? Blir det några förändringar vad gäller samtalsämnen etc. observera och reflektera över vilka samtalsämnen som är vanliga/accepterade Redovisningform: beslutas i samråd med lärare.

12 Uppgift - exempel Bedömningsmall För betyget E krävs att eleven: Elev
Lärare Kan skriva ett formellt brev, för att kommunicera i vanliga situationer i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Kan uttrycka sig någorlunda sammanhängande och använda språket på ett lättförståeligt sätt Kan berätta åsikter och beskriva dessa på ett enkelt sätt Det finns en fungerande textbindning och som visar på viss variation i ordförråd och meningsbyggnad Omdöme: Betyget C krävs att eleven:


Ladda ner ppt "Språkbron - metodutveckling för arbetsplatsförlagt lärande"

Liknande presentationer


Google-annonser