Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Cecilia Ferm Thorgersen FD i Musikpedagogik Pedagogisk Utvecklare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Cecilia Ferm Thorgersen FD i Musikpedagogik Pedagogisk Utvecklare."— Presentationens avskrift:

1 Cecilia Ferm Thorgersen FD i Musikpedagogik Pedagogisk Utvecklare

2 www.upc.su.se/lararforum Kurser och institutionsstöd Lärarforum –Diskussionsforum –Texter Målrelaterade betyg Utvärdering Anställningsbarhet Respons som pedagogiskt verktyg

3 Att reflektera över och utveckla ett responsarbete i högre utbildning med fokus på form för seminarier Textseminarier baserade på skriftlig respons Mål, ramar, aktörer, delaktighet och lärande

4 Disposition Bakgrund Avslutande internat som avstamp för framtiden –Förberedelser –Aktiviteter och insikter –Avslut och vägen vidare Avslutande kommentar Frågor för diskussion

5 Bakgrund Utvecklingsarbete som fokuserar textseminarier baserade på skriftlig respons (Wennergren, 2007) Upplägget vilar på en syn på lärande som kommunikation Individens lärande sker i samspel med de ting och människor hon har omkring sig Lärandet sker samtidigt på individuell och social nivå Kritiska vänner –Utvecklingen handlade om att på ett mer konsekvent sätt nyttja den lärandepotential som ligger i att skriftligt formulera och förbereda sig inför ett muntligt seminarium

6 Spelregler Författaren publicerar i god tid sin text i ett virtuellt rum tillsammans med instruktioner – nivå, vad, när? –För att responsen skall ha möjlighet att vara fokuserad har också en mall för nivåplacering av texter och respons utvecklats Respongivarna publicerar sin respons i samma rum och får sedan ta del av alla andra responsvgivares kommentarer. Därefter väljer författaren vilka av de kommentarer hon fått in som skall behandlas. Valet ligger också hos författaren vad gäller vilken form seminariet skall ha.

7 Nivåer GRÖN text: Tanketext, idé anteckningar RÖD text: Tidigt – sent utkast SVART text: Sista utkast –Ordval, meningsbyggnad, rättskrivning och andra formalia. Begrepp och nivå på begrepp. Variation och konsekvens av ord och begrepp. Stil och genre. –Mottagarmedvetenhet, vilka uppfattar du som tänkta mottagare? Hur uppfattar du textens styrkor och svagheter?

8 Lärdomar första ”halvan” Färgernas funktion Balans mellan bekräftelse och utmaning Urval av frågor samt upplägg av seminariet Forskningsledarens roll

9 Avslutande internat som avstamp för framtiden Förberedelser Aktiviteter och insikter Avslutning och vägen vidare

10 Förberedelser Syfte –pröva varierade upplägg för själva seminariet –seniorerna skulle lägga fram texter –nya deltagare skulle få möjlighet att introduceras –konkretisera hur arbetet skulle gå vidare i framtiden Inbjudan Urval av texter Förberedelser enligt mallen Författarna ombeds välja olika former

11 Aktiviteter… Seminarier, observatörer, loggning, diskussion, noter Traditionellt seminarium med författaren som diskussionsledare Rollspel: Två grupper försöker överbevisa varandra på punkter som visat sig vara kritiska, ingen ledare Rollspel: Deltagarna utgör en review grupp för ett kapitel i en antologi om forskarhandledning Fri diskussion kring några frågor utan ledare

12 …och insikter Mål Ramar Aktörer och delaktighet

13 Mål Övergripande mål Praxisgemenskap – självständig forskare Givande för författaren – och övriga deltagare Behandla och vidareutveckla responsen –Bryta invanda mönster, se nya perspektiv Utvecklas som responsgivare Förberedelser som leder till djup Alla skall kunna göra sin röst hörd

14 Ramar Ramar för förberedelser –Förgivettagna? Vissa former passar vissa texter!? Medvetenhet om formen i förväg? Frågans karaktär – struktur Diskussionsledare – riktning, karaktär

15 Aktörer och delaktighet Traditionellt seminarium med författaren som diskussionsledare –Trygghet, envägskommunikation, reproduktion Rollspel: Två grupper försöker överbevisa varandra på punkter som visat sig vara kritiska, ingen ledare –Lekfullt – ansvarsfullt, flerstämmighet, nya perspektiv Rollspel: Deltagarna utgör en review grupp för ett kapitel i en antologi om forskarhandledning –Inkulturation, diskussionsledare Fri diskussion kring några frågor utan ledare –Ingen struktur, odemokratiskt, ansvarsfullt

16 Avslutning och vägen vidare Uppsamling av mål, synsätt och kompetenser knutna till det goda seminariet Att använda formerna för att nå målen och utveckla kompetenserna på bästa sätt Var och ens roll och ansvar för att bevara och förändra i en föränderlig tid

17 Avslutande kommentar Lägga tillrätta för eget lärande – en utveckling Akademiska, sociala och personliga generiska kompetenser – dominerar kunskapsutvecklingen –Vikten av att fundera över mål, ramar och önskade processer Bevara och förändra – inkulturation kontra utveckling Reflektion, samlärande och dokumentation som del i utveckling

18 Frågor för diskussion Vilka tankar får ni när ni hör talas om detta upplägg för ett högre seminarum? Är det några kompetenser som inte får möjlighet att utvecklas? Vilka mål ser ni med er högre seminarieverksamhet? Kommentarer om: Form+- Klassiskt seminariu m Trygghet och kontroll Reproduk- tion av skriven respons Ordet fritt utan styrning Utrymme för större frågor Diffus form Rollspel, debatt Öppnar för nya argument Måste stå för motsatt åsikt Rollspel, refereegru p Tydligt profession suppdrag Stor grupp


Ladda ner ppt "Cecilia Ferm Thorgersen FD i Musikpedagogik Pedagogisk Utvecklare."

Liknande presentationer


Google-annonser