Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya samlade läroplaner, nya nationella prov och bedömningsstöd

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya samlade läroplaner, nya nationella prov och bedömningsstöd"— Presentationens avskrift:

1 Nya samlade läroplaner, nya nationella prov och bedömningsstöd
Maria /Eva Välkomna Presentation av skolverksfolket och av åhörarna. Eventuellt ta en aktuell händelse från lokal media. Fråga vad deltagarna har för olika yrkesroller - lärare, utvecklingsledare, rektorer var de är verksamma – åk 1-3, åk 4-6, åk 7-9 m.m. Syftet med dagen och nyckelpersonernas uppdrag/roll – Vår utgångspunkt med konferensen och andra insatser är att erbjuda utbildning och stöd till er som nyckelpersoner för att ni ska kunna kommunicera innehållet och intentionerna i de olika läroplanerna. Nyckelpersonerna utses och arbetar på uppdrag av huvudmannen på den lokala nivån. Denna kunskap ska sedan spridas och förankras inom den egna organisationen. Det här var det sätt vi arbetade på i samband med implementeringen av målen och proven i årskurs 3 och har visat sig fungera väl. Och vi vet att ni kommer från olika verksamheter, har olika yrkesroller och att ni har olika förutsättningar på hemmaplan. Vår förhoppning är att ni i dag, oavsett uppdrag/roller, ska få med er stöd och uppslag för ert fortsatta arbete på hemmaplan. Tack för att ni har tagit er an detta viktiga uppdrag - Ni kommer att göra skillnad!

2 Styrdokument Riksdag Regering Regering Skolverket Skollagen
Skolförordningen Regering Regering Skolverket

3 Process Läroplan för grundskolan, specialskolan och sameskolan
Lärare från 1000 referensskolor 350 lärare, didaktiker och experter i referens- och arbetsgrupper Läroplan för grundskolan, specialskolan och sameskolan 4 mötesskolor 170 organisationer och myndigheter Allmänheten

4 Ny betygsskala A B C D E GODKÄNTNIVÅ F

5 Entreprenöriellt lärande
Att utveckla och stimulera kompetenser som att ta initiativ, ansvar och att omsätta idéer till handling… Samarbete med omvärlden, verklighetsanknutet, samverkan med arbetslivet Utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet, och samarbetsförmåga

6 Övergripande mål och riktlinjer
2.2 Kunskaper Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt Kemi Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter Hem- och konsumentkunskap Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning Fysik använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället Biologi använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet Svenska, sva formulera sig och kommunicera i tal och skrift Slöjd analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp Musik analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang Teknik använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer Thomas /Anna Enligt kap. 2 i läroplanen Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt” (Läroplanen, kapitel 2 ”Mål och riktlinjer”) Det är av stor vikt att träna språk och begrepp i alla ämnen eftersom många ämnen har ett specifikt ämnesspråk och att behärska ett ämnesspråk kan vara avgörande för om eleven ska förstå vad undervisningen handlar om och därmed få en möjlighet till en positiv kunskapsutveckling. Det är alla lärares ansvar att stimulera elevernas språk i alla ämnen, därför har detta innehåll förstärkts i kursplanerna och ingår som ett centralt innehåll i alla? kursplaner. Detta stärker alla elevers kunskapsutveckling inte bara dem med ett annat modersmål. Hur kan detta gå till praktiskt i klassrummet ? Till exempel kan läraren bearbeta ämnestexter, resonera kring viktiga ord och fraser eller arbeta praktiskt kring problemställningar där ämnesspecifika begrepp ingår, titta närmare på hur informationen i ett stycke är uppbyggt, träna på hur man läser kritiskt, hur man praktiskt skriver en redogörelse eller hur man drar slutsatser och sedan presenterar dessa. Ev. ge konkreta exempel från något ämne Religionskunskap resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller Idrott och hälsa Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser. Bild Historia använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används Matematik använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser Hem- och konsumentkunskap Idrott och hälsa Samhällskunskap uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv

7 Den nya samlade läroplanen
1. Skolans värdegrund och uppdrag Kursplaner Syfte Centralt innehåll Årskurs 1-3 4-6 7-9 Kunskapskrav 3 6 9 2. Övergripande mål och riktlinjer Normer och värden Elevernas ansvar och inflytande Skola och hem Övergång och samverkan Skolan och omvärlden Bedömning och betyg 3. Kursplaner Kunskaper

8 Den samlade kursplanen
Syfte - förmågor .. Centralt innehåll Kunskapskrav

9 Kunskapskravens uppbyggnad
Utgår från de ämnesspecifika målen och det centrala innehållet Anger vad eleven visar eller gör I löpande text och i tabellform

10 Kunskapskravens uppbyggnad
C A Analys Analys Analys Analys Förståelse Förståelse Förståelse Förståelse Fakta Fakta Fakta Fakta

11 Konsekvent begreppsanvändning
C A Grundläggande Goda Mycket goda Beskriver Förklarar och visar på samband Förklarar, visar på samband och generaliserar Enkla resonemang Utvecklade resonemang Välutvecklade resonemang

12 Varför betyg i årskurs 6? Skarpare verktyg
Ytterligare krav på rektorer och lärare Information till elever

13 Hur skaffar jag betygsunderlag?
Betyg i årskurs 6 Var startar jag? Hur skaffar jag betygsunderlag? Vad händer sedan? Betyg i årskurs 6 Hur sätter jag betyg?

14 Nationella prov för grundskolan
Årskurs 3 matematik svenska och svenska som andraspråk Årskurs 6 engelska matematik svenska och svenska som andraspråk biologi, fysik eller kemi geografi, historia, samhällskunskap eller religionskunskap Årskurs 9 engelska matematik svenska och svenska som andraspråk biologi, fysik eller kemi geografi, historia, samhällskunskap eller religionskunskap

15 Nationella prov för gymnasial utbildning
Engelska 5 Engelska 6 Matematik 1a Matematik 2 a Matematik 1b Matematik 2 b Matematik 3 b Matematik 1c Matematik 2 c Matematik 3 c Matematik 4 Svenska 1 och svenska som andraspråk 1 Svenska 3 och svenska som andraspråk 3

16 Utgångspunkter för provkonstruktion
Ska pröva förmågor Stor täckning av det centrala innehållet Tid och omfattning på provet

17 reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet
Förmågor som ska utvecklas i religionskunskap analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet

18 resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller

19 Del av ett kunskapskrav i religionskunskap

20

21

22 Förmågor som ska utvecklas i naturvetenskap
Granska och värdera information Kommunicera Ta ställning Systematiskt undersöka Använda naturvetenskapens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara naturvetenskapliga samband

23 Använda kunskaper för att
Granska information Kommunicera och ta ställning I frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet → │BIOLOGI I frågor som rör miljö, hälsa och samhälle → │KEMI I frågor som rör energi, miljö och samhälle → │FYSIK

24 Granska och värdera information, kommunicera, ta ställning
Hur granska och värdera information? Hur kommunicera? E-nivå till viss del för samtalen och diskussionerna framåt C-nivå för samtalen och diskussionerna framåt A-nivå för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem

25 Kommunicera

26 Genomföra systematiska undersökningar
Undervisningssituation Arbete i grupp Undersökningar som tillåts pågå under en lägre tid, växtförsök, fältundersökningar Olika laborationsutrustning Provsituation Arbete individuellt Begränsad tid för undersökning Laborationsutrustning lika för alla

27 Förmåga att observera Material: 2 stycken vårblommor som t.ex. påsklilja och tulpan, lupp. Jag observerar följande likheter mellan de två blommorna: Likhet 1:___________________________________________________________________ Likhet2:__________________________________________________________________ Likhet3:__________________________________________________________________ Jag observerar följande olikheter mellan de två blommorna (obs ej färg. Se uppgiften

28 Planera en undersökning

29 Utmaningar och dilemman för att pröva förmågan att föra resonemang
I underbyggda resonemang (för utpekade naturvetenskapliga kunskapsdomäner) kan eleven relatera till några fysikaliska samband. Kortsvars frågor – essäfrågor? Tid för eleven att utveckla sina resonemang Täckning av centralt innehåll Antalet belägg för förmågan Tid för läraren att rätta

30 Bedömning och betygssättning
A Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

31 Bedömning och betygssättning
A Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

32 Bedömning och betygssättning
A Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

33 Skolverkets bedömningsstöd

34 Nationella provens syfte
Stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning Ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå

35 Regeringsuppdrag Förtydliga hantering, förberedelse genomförande, bedömning Kompetensutveckling bedömning betygssättning Sambedömning Kvalitetssäkring Sammanvägning – provbetyg Redovisning – resultat Nationella proven i matematik


Ladda ner ppt "Nya samlade läroplaner, nya nationella prov och bedömningsstöd"

Liknande presentationer


Google-annonser