Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-11-241 Högskoleverkets nya system för kvalitetsutvärdering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-11-241 Högskoleverkets nya system för kvalitetsutvärdering."— Presentationens avskrift:

1 2014-11-241 Högskoleverkets nya system för kvalitetsutvärdering

2 2014-11-242 HSV - nytt utvärderingssystem 2011-2014 Regeringens uppdrag till HSV: Utveckla och ta fram ett system för kvalitetsutvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Utvärderingarna ska påbörjas vid årsskiftet 2010/2011

3 2014-11-243 Uppdraget ska genomföras i samverkan Uppdraget ska genomföras i samverkan med universitet och högskolor, Sveriges universitets- och högskoleförbund, Sveriges förenade studentkårer och företrädare för yrkeslivet.

4 2014-11-244 Det nya systemet… bygger på en politisk inriktning om ökad autonomi för universitet och högskolor, ska fokusera på utbildningens resultat, inte på de förutsättningar och processer som ligger till grund för en utbildnings resultat, ska vara likvärdigt, förutsägbart och transparent.

5 2014-11-245 Vad menar regeringen med resultat? Med resultat avses hur väl utbildningen uppfyller målen som anges i högskolelagen (1992:1434) och i examensbeskrivningarna som ansluter till lagen.

6 2014-11-246 Vad är det då Högskoleverket ska utvärdera? Högskoleverket ska utvärdera i vilken utsträckning faktiska studieresultat uppnås i relation till de förväntade studieresultaten som uttrycks i högskolelagen och i examensbeskrivningarna.

7 2014-11-247 Utvärderingarna ska resultera i ett omdöme enligt en tregradig skala. Högsta betyg Extra resurstilldelning Mellanbetyg Godkänt, ingen åtgärd Lägsta betyg Examenstillståndet ifrågasätts och kan i förlängningen återkallas

8 2014-11-248 Tre typer av underlag: Studenternas självständiga arbeten Lärosätets självvärdering Enkäter till studenter och tidigare studenter Platsbesök i någon form kommer att ingå

9 2014-11-249 Studenternas självständiga arbeten: Bör normalt väga tyngst Ett anonymiserat urval granskas Innebär inte överprövning av betyg

10 2014-11-2410 Självvärderingen : Består av två delar: Viktigast är resultatdelen Men även lärarkompetens och lärartillgång ska redovisas, och det ska finnas möjlighet att redovisa studenternas förutsättningar om det kan bedömas ha en påtaglig betydelse för utbildningens resultat

11 2014-11-2411 Enkäter till studenter och tidigare studenter Alumnenkäter ska ge svar på framför allt om utbildningen uppfyller mål om utbildningens användbarhet på arbetsmarknaden. Anser yrkesverksamma att de uppnådde förväntade utbildningsresultat? Studentenkäter ska komplettera bilden av utbildningens resultat och har fokus på målen för utbildningen. Enkäterna bör kunna bekräfta eller förstärka den tidigare bedömningen

12 2014-11-2412 Tre typer av externa bedömare i alla utvärderingar Ämnesexperter Studenter Arbetslivsföreträdare Någon typ av nomineringsförfarande bör förekomma för alla tre kategorier.

13 2014-11-2413 Utbildningen har utvecklat studenternas kunskap och förståelse inom området för utbildningen. Utbildningen har utvecklat studenternas förmåga till kritiskt tänkande. Utbildningen har utvecklat studenternas förmåga till problemlösning. Utbildningarnas resultat bedöms – preliminärt – utifrån följande sex aspekter:

14 2014-11-2414 Utbildningarnas resultat bedöms – preliminärt - utifrån följande sex aspekter (forts.): Utbildningen har utvecklat studenternas förmåga att göra bedömningar med hänsyn till samhälleliga och etiska aspekter. Utbildningen har utvecklat studenternas förmåga att förmedla och diskutera sin kunskap både med personer med och utan specialkunskaper inom området för utbildningen. Utbildningen har utvecklat studenternas beredskap att möta arbetslivets krav och förändringar.

15 2014-11-2415 Några kritiska punkter: Vi har kort tid på oss – både för metodutveckling och genomförande Systemet måste vara legitimt och förankrat i sektorn Det måste vara robust och stabilt så att det håller i 4 år (3,5 år egentligen)

16 2014-11-2416 Slut… Frågor? Kontaktpersoner: Magnus.hjort@hsv.se Maria.sundkvist@hsv.se


Ladda ner ppt "2014-11-241 Högskoleverkets nya system för kvalitetsutvärdering."

Liknande presentationer


Google-annonser