Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-11-241 Högskoleverkets nya system för kvalitetsutvärdering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-11-241 Högskoleverkets nya system för kvalitetsutvärdering."— Presentationens avskrift:

1 Högskoleverkets nya system för kvalitetsutvärdering

2 HSV - nytt utvärderingssystem Regeringens uppdrag till HSV: Utveckla och ta fram ett system för kvalitetsutvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Utvärderingarna ska påbörjas vid årsskiftet 2010/2011

3 Uppdraget ska genomföras i samverkan Uppdraget ska genomföras i samverkan med universitet och högskolor, Sveriges universitets- och högskoleförbund, Sveriges förenade studentkårer och företrädare för yrkeslivet.

4 Det nya systemet… bygger på en politisk inriktning om ökad autonomi för universitet och högskolor, ska fokusera på utbildningens resultat, inte på de förutsättningar och processer som ligger till grund för en utbildnings resultat, ska vara likvärdigt, förutsägbart och transparent.

5 Vad menar regeringen med resultat? Med resultat avses hur väl utbildningen uppfyller målen som anges i högskolelagen (1992:1434) och i examensbeskrivningarna som ansluter till lagen.

6 Vad är det då Högskoleverket ska utvärdera? Högskoleverket ska utvärdera i vilken utsträckning faktiska studieresultat uppnås i relation till de förväntade studieresultaten som uttrycks i högskolelagen och i examensbeskrivningarna.

7 Utvärderingarna ska resultera i ett omdöme enligt en tregradig skala. Högsta betyg Extra resurstilldelning Mellanbetyg Godkänt, ingen åtgärd Lägsta betyg Examenstillståndet ifrågasätts och kan i förlängningen återkallas

8 Tre typer av underlag: Studenternas självständiga arbeten Lärosätets självvärdering Enkäter till studenter och tidigare studenter Platsbesök i någon form kommer att ingå

9 Studenternas självständiga arbeten: Bör normalt väga tyngst Ett anonymiserat urval granskas Innebär inte överprövning av betyg

10 Självvärderingen : Består av två delar: Viktigast är resultatdelen Men även lärarkompetens och lärartillgång ska redovisas, och det ska finnas möjlighet att redovisa studenternas förutsättningar om det kan bedömas ha en påtaglig betydelse för utbildningens resultat

11 Enkäter till studenter och tidigare studenter Alumnenkäter ska ge svar på framför allt om utbildningen uppfyller mål om utbildningens användbarhet på arbetsmarknaden. Anser yrkesverksamma att de uppnådde förväntade utbildningsresultat? Studentenkäter ska komplettera bilden av utbildningens resultat och har fokus på målen för utbildningen. Enkäterna bör kunna bekräfta eller förstärka den tidigare bedömningen

12 Tre typer av externa bedömare i alla utvärderingar Ämnesexperter Studenter Arbetslivsföreträdare Någon typ av nomineringsförfarande bör förekomma för alla tre kategorier.

13 Utbildningen har utvecklat studenternas kunskap och förståelse inom området för utbildningen. Utbildningen har utvecklat studenternas förmåga till kritiskt tänkande. Utbildningen har utvecklat studenternas förmåga till problemlösning. Utbildningarnas resultat bedöms – preliminärt – utifrån följande sex aspekter:

14 Utbildningarnas resultat bedöms – preliminärt - utifrån följande sex aspekter (forts.): Utbildningen har utvecklat studenternas förmåga att göra bedömningar med hänsyn till samhälleliga och etiska aspekter. Utbildningen har utvecklat studenternas förmåga att förmedla och diskutera sin kunskap både med personer med och utan specialkunskaper inom området för utbildningen. Utbildningen har utvecklat studenternas beredskap att möta arbetslivets krav och förändringar.

15 Några kritiska punkter: Vi har kort tid på oss – både för metodutveckling och genomförande Systemet måste vara legitimt och förankrat i sektorn Det måste vara robust och stabilt så att det håller i 4 år (3,5 år egentligen)

16 Slut… Frågor? Kontaktpersoner:


Ladda ner ppt "2014-11-241 Högskoleverkets nya system för kvalitetsutvärdering."

Liknande presentationer


Google-annonser