Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

3 steg, ett delprojekt i SAM-projektets regi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "3 steg, ett delprojekt i SAM-projektets regi"— Presentationens avskrift:

1 3 steg, ett delprojekt i SAM-projektets regi
Samverkansavtal Bakgrund till 3 steg Mål, Aktiviteter Objektkatalogen Processkartläggning Gränssnitt ABT SAM-projektet 3-steg Allan Almqvist

2 SAM-projektet Startade 1997 och är samfinansierat mellan Sveriges kommuner och landsting, vissa länsförbund och ett stort antal kommuner Syftar till att stödja kommunernas utveckling inom Geografisk IT. Bedrivs i nära samverkan med Sveriges kommuner och landsting och kan sägas utgöra en förlängning av förbundets utvecklings-verksamhet SAM-projektet 3-steg Allan Almqvist

3 Samverkansavtal mellan kommunerna och lantmäteriet
Normalavtal ABT (Adresser – Byggnader - Topografi) NDRK DRK - KFF Gemensamt ägda databaser Ersättningsmodell Beskrivning nivåer och beräkning Ersättning enligt ”trappa”, S1 - S3 Indelning i informationsslag - Adresser Byggnader - NDRK - Topografi Objektkatalog Beskriver vilka objekt som ingår (topografi) SAM-projektet 3-steg Allan Almqvist

4 MÅL, övergripande Det övergripande målet för projektet är att underlätta för kommunerna att: Successivt höja samverkansnivån enligt trappan i samverkansavtalet Tillämpa objektkatalogen i praktiken Samarbeta angående standardiserade tätortsdatabaser Samverka regionvis med Lantmäteriet vad gäller gemensamt ägda databaser SAM-projektet 3-steg Allan Almqvist

5 EFFEKTMÅL De effekter som vi önskar nå är framförallt:
Att utveckla våra databaser och tillämpa objektkatalogen för bättre anpassade databaser för kommunala behov Att öka kompetensen i kommunerna vad gäller uppbyggnad, lagring och leverans av geografisk information för att kunna motsvara de ökade krav vi känner Att öka kommunernas intäkter från Lantmäteriet enligt ramavtalet Att öka kommunernas intäkter från externa kunder SAM-projektet 3-steg Allan Almqvist

6 PRODUKTMÅL i tre steg INFORMERA OCH MOTIVERA
Om Ramavtalet och Objektkatalogen Visa goda exempel Visa nyttoeffekter och ekonomiska vinster ENGAGERA och INSPIRERA Få igång förstudier/projekt i kommuner/regioner Visa på metodik, verktyg och modeller för samverkan STUDERA OCH DOKUMENTERA Studera arbetsprocesser i kommunerna för att effektivisera informationshanteringen och få ett naturligt flöde. Studera och följa arbetet i kommuner och regioner samt följa upp att dokumentation sker Återföra kunskaper och erfarenheter SAM-projektet 3-steg Allan Almqvist

7 VIKTIGA AKTIVITETER Att informera på läns-MBK-möten eller motsvarande
Att anordna seminarier och studiebesök där goda exempel visas Skapa nätverk, region-län-kommun Tillsammans med Lantmäteriet dokumentera situationen i kommunerna i forma av nuläge och planer Skapa ”frågelåda” på SK:s hemsida SAM-projektet 3-steg Allan Almqvist

8 VIKTIGA AKTIVITETER, forts.
Titta på kommunernas arbetsprocesser, utveckla dessa och anpassa till ett bra informationsflöde. Ta fram ”normalprocess” och ”idealprocess” Tillsammans med Lantmäteriet och systemleverantörer arbeta enligt konceptet ”balkom” och skapa ”Gränssnitt ABT” Att ta initiativ till samordnade utvecklingsinsatser för anpassning till objektkatalogen för de stora systemleverantörerna Att inspirera till och stödja testverksamhet vad gäller organisation och teknik med en spridning såväl geografiskt som vad gäller tekniska system SAM-projektet 3-steg Allan Almqvist

9 PROJEKTORGANISATION Beställare och styrgrupp är SAM-projektets styrgrupp Projektledare är Allan Almqvist, Malmö I projektgruppen ingår Jan Karlsson, Hässleholm, John-Gunnar Skoog, Västerås och Ingrid Wiklander Nylander, Sundsvall samt Ulf Eriksson och Margareta Lindquist, båda LMV En referensgrupp finns med bl a av deltagarna i SAM-projektets nätverk för tätortsdatabaser samt lantmäteriets informationslantmätare. SAM-projektet 3-steg Allan Almqvist

10 Pågående aktiviteter Avtalsdokumentation, för uppföljning och analys
Redovisning i Geolex, med karta, Webbapplikation under utveckling Frågelåda Diskussionsforum på SKL:s hemsida, Objektkatalogen Förvaltningsgrupp utsedd Processkartläggning Processkartläggning utförd ”Idealprocess” framtagen Gränssnitt ABT Arbetsgrupp utsedd och arbete pågår SAM-projektet 3-steg Allan Almqvist

11 Objektkatalogen och ramavtal gemensamt ägda databaser
Underlag för arbete med regionala databaser Mall även för kommunala översiktliga (småskaliga) databaser Underlättar datautbyte mellan LMV och kommuner Framtagen av arbetsgrupp med Lars Envall, Ulf Eriksson, John-Gunnar Skog, Sven-Erik Johansson och Allan Almqvist SAM-projektet 3-steg Allan Almqvist

12 Objektkatalog Topografiska objekt som ingår i ramavtalet mellan
Svenska Kommunförbundet och Lantmäteriet. SAM-projektet 3-steg Allan Almqvist

13 Objektkatalog Topografiska objekt som ej ingår i ramavtalet mellan
Svenska Kommunförbundet och Lantmäteriet SAM-projektet 3-steg Allan Almqvist

14 Processkartläggning Flödet i kommunerna för byggnader och adresser
Aktuella kommuner: Malmö, Trelleborg, Burlöv, Hässleholm, Östra Göinge, Osby, Västerås, Sala, Arboga, Sundsvall, Härnösand och Timrå. SAM-projektet 3-steg Allan Almqvist

15 SAM-projektet 3-steg Allan Almqvist

16 Process Byggnad SAM-projektet 3-steg Allan Almqvist Kommun M-mö B-öv
T-rg H-lm Osby Ö Ge V-ås Sala K-ör S-al T-rå H-nd Bygglovprocessen X Rivningslov Utsättning o lägeskoll Uppdragsmätning Inventering Kvalitetskontroll SAM-projektet 3-steg Allan Almqvist

17 SAM-projektet 3-steg Allan Almqvist

18 Process Adresser SAM-projektet 3-steg Allan Almqvist Kommun M-mö B-öv
T-rg H-lm Osby Ö Ge V-ås Sala K-ör S-al T-rå H-nd Planprocessen X Fastighetsbildning Bygglov Kvalitetskontroll Begäran fån sakägare Annat SAM-projektet 3-steg Allan Almqvist

19 Slutsatser Byggnad bör registreras och preliminärt koordinatsättas i kommunens ärende-handläggningssystem i samband med bygglovet Adresser bör sättas så tidigt som möjligt Data skickas via Gränssnitt till Lantmäteriet Vid lägeskontroll/inmätning förbättras geometrin SAM-projektet 3-steg Allan Almqvist

20 SAM-projektet 3-steg Allan Almqvist

21 Fördelar med ny process
Tidig registrering och uppdatering av byggnader och adresser, registrering vid källan Kostnadseffektivisering, undvika dubbelarbete Till nytta för byggprojektet, entreprenörer, fastighetsägare, kreditmarknaden Överblick över bygglov på gång Bra i den kommunala planeringen Effektiv uppdatering av kommunala och nationella databaser, kartor och statistik (SCB) Viktigt inför nytt lägenhetsregister SAM-projektet 3-steg Allan Almqvist

22 Arbetsgrupp Gränssnitt ABT
Uppgifter Ta fram informations- och överföringsmodell för byggnader och adresser Ta fram förslag till hantering av unika nycklar för byggnader och adresser vid nyregistrering i kommunerna Verifiera Gränssnitt ABT med nycklar och överföringsmodell Bemanning Ulf Eriksson, sammankallande Stig Källs Annika Germundsson Jan Karlsson Lena Larsén SAM-projektet 3-steg Allan Almqvist

23 Dubbelspår mellan kommunerna och LMV
BALK Gränssnitt ABT SAM-projektet 3-steg Allan Almqvist

24 Fortsatt arbete i projektet
Information om och test av Gränssnitt ABT tillsammans med Lantmäteriet Vidareutveckling av ”frågelådan” Vidareutveckling av Objektkatalogen Nätverk för informationsspridning SAM-projektet 3-steg Allan Almqvist


Ladda ner ppt "3 steg, ett delprojekt i SAM-projektets regi"

Liknande presentationer


Google-annonser