Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SAM-projektet 3-steg Allan Almqvist 3 steg, ett delprojekt i SAM-projektets regi SAM-projektet Samverkansavtal Bakgrund till 3 steg Mål, Aktiviteter Objektkatalogen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SAM-projektet 3-steg Allan Almqvist 3 steg, ett delprojekt i SAM-projektets regi SAM-projektet Samverkansavtal Bakgrund till 3 steg Mål, Aktiviteter Objektkatalogen."— Presentationens avskrift:

1 SAM-projektet 3-steg Allan Almqvist 3 steg, ett delprojekt i SAM-projektets regi SAM-projektet Samverkansavtal Bakgrund till 3 steg Mål, Aktiviteter Objektkatalogen Processkartläggning Gränssnitt ABT

2 SAM-projektet 3-steg Allan Almqvist SAM-projektet Startade 1997 och är samfinansierat mellan Sveriges kommuner och landsting, vissa länsförbund och ett stort antal kommuner Syftar till att stödja kommunernas utveckling inom Geografisk IT. Bedrivs i nära samverkan med Sveriges kommuner och landsting och kan sägas utgöra en förlängning av förbundets utvecklings- verksamhet

3 SAM-projektet 3-steg Allan Almqvist Samverkansavtal mellan kommunerna och lantmäteriet Normalavtal –ABT (Adresser – Byggnader - Topografi) –NDRK - DRK - KFF –Gemensamt ägda databaser Ersättningsmodell –Beskrivning nivåer och beräkning –Ersättning enligt ”trappa”, S1 - S3 –Indelning i informationsslag - Adresser - Byggnader - NDRK - Topografi Objektkatalog - –Beskriver vilka objekt som ingår (topografi)

4 SAM-projektet 3-steg Allan Almqvist MÅL, övergripande Det övergripande målet för projektet är att underlätta för kommunerna att: –Successivt höja samverkansnivån enligt trappan i samverkansavtalet –Tillämpa objektkatalogen i praktiken –Samarbeta angående standardiserade tätortsdatabaser –Samverka regionvis med Lantmäteriet vad gäller gemensamt ägda databaser

5 SAM-projektet 3-steg Allan Almqvist EFFEKTMÅL De effekter som vi önskar nå är framförallt: –Att utveckla våra databaser och tillämpa objektkatalogen för bättre anpassade databaser för kommunala behov –Att öka kompetensen i kommunerna vad gäller uppbyggnad, lagring och leverans av geografisk information för att kunna motsvara de ökade krav vi känner –Att öka kommunernas intäkter från Lantmäteriet enligt ramavtalet –Att öka kommunernas intäkter från externa kunder

6 SAM-projektet 3-steg Allan Almqvist PRODUKTMÅL i tre steg INFORMERA OCH MOTIVERA –Om Ramavtalet och Objektkatalogen –Visa goda exempel –Visa nyttoeffekter och ekonomiska vinster ENGAGERA och INSPIRERA –Få igång förstudier/projekt i kommuner/regioner –Visa på metodik, verktyg och modeller för samverkan STUDERA OCH DOKUMENTERA –Studera arbetsprocesser i kommunerna för att effektivisera informationshanteringen och få ett naturligt flöde. –Studera och följa arbetet i kommuner och regioner samt följa upp att dokumentation sker –Återföra kunskaper och erfarenheter

7 SAM-projektet 3-steg Allan Almqvist VIKTIGA AKTIVITETER Att informera på läns-MBK-möten eller motsvarande Att anordna seminarier och studiebesök där goda exempel visas Skapa nätverk, region-län-kommun Tillsammans med Lantmäteriet dokumentera situationen i kommunerna i forma av nuläge och planer Skapa ”frågelåda” på SK:s hemsida

8 SAM-projektet 3-steg Allan Almqvist VIKTIGA AKTIVITETER, forts. Titta på kommunernas arbetsprocesser, utveckla dessa och anpassa till ett bra informationsflöde. Ta fram ”normalprocess” och ”idealprocess” Tillsammans med Lantmäteriet och systemleverantörer arbeta enligt konceptet ”balkom” och skapa ”Gränssnitt ABT” Att ta initiativ till samordnade utvecklingsinsatser för anpassning till objektkatalogen för de stora systemleverantörerna Att inspirera till och stödja testverksamhet vad gäller organisation och teknik med en spridning såväl geografiskt som vad gäller tekniska system

9 SAM-projektet 3-steg Allan Almqvist PROJEKTORGANISATION Beställare och styrgrupp är SAM-projektets styrgrupp Projektledare är Allan Almqvist, Malmö I projektgruppen ingår Jan Karlsson, Hässleholm, John-Gunnar Skoog, Västerås och Ingrid Wiklander Nylander, Sundsvall samt Ulf Eriksson och Margareta Lindquist, båda LMV En referensgrupp finns med bl a av deltagarna i SAM-projektets nätverk för tätortsdatabaser samt lantmäteriets informationslantmätare.

10 SAM-projektet 3-steg Allan Almqvist Pågående aktiviteter Avtalsdokumentation, för uppföljning och analys –Redovisning i Geolex, med karta, www.lm.se –Webbapplikation under utveckling Frågelåda –Diskussionsforum på SKL:s hemsida, www.skl.se Objektkatalogen –Förvaltningsgrupp utsedd Processkartläggning –Processkartläggning utförd –”Idealprocess” framtagen Gränssnitt ABT –Arbetsgrupp utsedd och arbete pågår

11 SAM-projektet 3-steg Allan Almqvist Objektkatalogen och ramavtal gemensamt ägda databaser Underlag för arbete med regionala databaser Mall även för kommunala översiktliga (småskaliga) databaser Underlättar datautbyte mellan LMV och kommuner Framtagen av arbetsgrupp med Lars Envall, Ulf Eriksson, John-Gunnar Skog, Sven-Erik Johansson och Allan Almqvist

12 SAM-projektet 3-steg Allan Almqvist Objektkatalog Topografiska objekt som ingår i ramavtalet mellan Svenska Kommunförbundet och Lantmäteriet.

13 SAM-projektet 3-steg Allan Almqvist Objektkatalog Topografiska objekt som ej ingår i ramavtalet mellan Svenska Kommunförbundet och Lantmäteriet

14 SAM-projektet 3-steg Allan Almqvist Processkartläggning Flödet i kommunerna för byggnader och adresser Aktuella kommuner: Malmö, Trelleborg, Burlöv, Hässleholm, Östra Göinge, Osby, Västerås, Sala, Arboga, Sundsvall, Härnösand och Timrå.

15 SAM-projektet 3-steg Allan Almqvist

16 SAM-projektet 3-steg Allan Almqvist Process Byggnad KommunM-möB-övT-rgH-lmOsbyÖ GeV-åsSalaK-örS-alT-råH-nd BygglovprocessenXXX RivningslovX Utsättning o lägeskollXXXXXXX UppdragsmätningXXX InventeringXXXXX Kvalitetskontroll

17 SAM-projektet 3-steg Allan Almqvist

18 SAM-projektet 3-steg Allan Almqvist Process Adresser KommunM-möB-övT-rgH-lmOsbyÖ GeV-åsSalaK-örS-alT-råH-nd PlanprocessenXXXXXX FastighetsbildningXXXXXX BygglovXXX KvalitetskontrollX Begäran fån sakägareXXXXXXXXXXX AnnatXX

19 SAM-projektet 3-steg Allan Almqvist Slutsatser Byggnad bör registreras och preliminärt koordinatsättas i kommunens ärende- handläggningssystem i samband med bygglovet Adresser bör sättas så tidigt som möjligt Data skickas via Gränssnitt till Lantmäteriet Vid lägeskontroll/inmätning förbättras geometrin Data skickas via Gränssnitt till Lantmäteriet

20 SAM-projektet 3-steg Allan Almqvist

21 SAM-projektet 3-steg Allan Almqvist Fördelar med ny process Tidig registrering och uppdatering av byggnader och adresser, registrering vid källan Kostnadseffektivisering, undvika dubbelarbete Till nytta för byggprojektet, entreprenörer, fastighetsägare, kreditmarknaden Överblick över bygglov på gång Bra i den kommunala planeringen Effektiv uppdatering av kommunala och nationella databaser, kartor och statistik (SCB) Viktigt inför nytt lägenhetsregister

22 SAM-projektet 3-steg Allan Almqvist Arbetsgrupp Gränssnitt ABT Uppgifter –Ta fram informations- och överföringsmodell för byggnader och adresser –Ta fram förslag till hantering av unika nycklar för byggnader och adresser vid nyregistrering i kommunerna –Verifiera Gränssnitt ABT med nycklar och överföringsmodell Bemanning –Ulf Eriksson, sammankallande –Stig Källs –Annika Germundsson –Jan Karlsson –Lena Larsén

23 SAM-projektet 3-steg Allan Almqvist Dubbelspår mellan kommunerna och LMV BALK Gränssnitt ABT

24 SAM-projektet 3-steg Allan Almqvist Fortsatt arbete i projektet Information om och test av Gränssnitt ABT tillsammans med Lantmäteriet Vidareutveckling av ”frågelådan” Vidareutveckling av Objektkatalogen Nätverk för informationsspridning


Ladda ner ppt "SAM-projektet 3-steg Allan Almqvist 3 steg, ett delprojekt i SAM-projektets regi SAM-projektet Samverkansavtal Bakgrund till 3 steg Mål, Aktiviteter Objektkatalogen."

Liknande presentationer


Google-annonser