Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årsrapporten 2007 över situationen på narkotikaområdet i Europa Namn, plats, datum och tid.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årsrapporten 2007 över situationen på narkotikaområdet i Europa Namn, plats, datum och tid."— Presentationens avskrift:

1 Årsrapporten 2007 över situationen på narkotikaområdet i Europa Namn, plats, datum och tid

2 2 Senaste nytt om drogproblemet i Europa Översikt över den europeiska drogsituationen i 29 länder Data och analyser: i Europa och land för land Aktuella tendenser och åtgärder Temakapitel: Narkotika och bilkörning Droganvändning bland barn under 15 år Användning av kokain och crack-kokain: ett växande folkhälsoproblem

3 3 Ett flerspråkigt informationspaket Årsrapporten 2007: I tryckt form och online på 23 språk http://www.emcdda.europa.eu/events/2007/annualreport.cfm Extra material online på engelska: Temakapitel Statistikbulletin Profiler för respektive land Reitox nationella rapporter

4 4 Del I: Årsrapporten – översikt 2007 Efter över ett årtionde av ökad narkotikaanvändning kan man nu se en stabilisering av situationen i Europa Heroin- och injektionsmissbruket är rent generellt mindre populärt Stabiliserad användning av cannabis, tecken på minskad popularitet bland ungdomar i vissa länder Användningen av kokain ökar igen och rekordstora beslag av kokain HIV: Situationen bedöms totalt sett vara positiv, men cirka 3 500 nya smittfall bland injektionsmissbrukar rapporteras för 2005 Höga nivåer av narkotikarelaterade dödsfall

5 5 Cannabisanvändningen stabiliseras Cirka 70 miljoner vuxna i EU (15–64 år) har testat cannabis någon gång i livet. Omkring 23 miljoner har använt drogen under det senaste året Efter en gradvis ökande cannabisanvändning under 1990-talet så talar uppgifterna för att användningen totalt sett håller på att stabiliseras och minskar i vissa länder Bland länderna med de högsta prevalenstalen har värdena stabiliserats eller börjar minska i Spanien och har sjunkit med omkring 3–4 procentenheter i Tjeckien, Frankrike och Storbritannien Uppgifterna från länder med medelhög prevalens visar en stabilisering i Danmark och Nederländerna

6 6 Figur GPS-4: Trender för tolvmånadersprevalens för cannabis bland unga vuxna (åldrarna 15–34 år), uppmätt genom nationella enkätundersökningar

7 7 Tecken på minskad popularitet bland ungdomar Bland de yngre cannabisanvändarna i Storbritannien (16–24 år) minskade användningen under det senaste året från 28,2 % 1998 till 21,4 % 2006 Skolenkät i Spanien (14–18 år): användningen förra året minskade från 36,6 % 2004 till 29,8 % 2006 Cannabisanvändningen ökar fortfarande bland unga vuxna (15–34 år) i Ungern, Slovakien och Norge, men ökningarna är små i de flesta fall Undantaget är Italien. Cannabisanvändningen under det senaste året ökade bland unga vuxna från 12,8 % 2003 till 16,5 % 2005.

8 8 Figur GPS-10: Tolvmånadersprevalens för cannabisanvändning efter åldersgrupp i Storbritannien, uppmätt genom nationella enkätundersökningar

9 9 Uppmärksamheten riktas mot intensiv cannabisanvändning Endast en relativt liten andel av cannabisanvändarna uppger att de använder drogen regelbundet eller intensivt De är dock fortfarande ett ”betydande antal personer”, enligt rapporten 18 % av de 70 miljoner vuxna som någon gång har provat cannabis uppgav att de hade använt drogen under den senaste månaden, över 13 miljoner Det kan vara runt 1 % av Europas vuxna (cirka 3 miljoner personer) som använder cannabis dagligen eller nästan dagligen

10 10 Önskemål om behandling för cannabisproblem Mellan åren 1999 och 2005 har antalet rapporterade nya önskemål om cannabisbehandling nästan tredubblats Och antalet nya önskemål om behandling för cannabisproblem ökade från 15 439 till 43 677 klienter 2005 var 29 % av alla nya önskemål cannabisrelaterade Innovativa insatser utvecklas nu i Europa för att tillgodose de olika behoven hos tillfälliga, regelbundna och intensiva cannabisanvändare

11 11 Figur TDI-1, del ii: Trend i skattat antal nya klienter som påbörjar behandling per använd primärdrog (1999–2005). Trend i antal klienter per primärdrog.

12 12 Kapitel 3, figur 4: Trender i mönstret för utnyttjandet av vården (1999–2005). Primärdrog för vilken klienter söker behandling som procentandel av alla önskemål.

13 13 Kokainanvändningen ökar på nytt Rapporten 2007: cirka 4,5 miljoner européer (samtliga vuxna i åldrarna 15–64 år) har använt kokain under det senaste året Rapporten 2006: skattning på 3,5 miljoner vuxna Näst vanligaste illegala drogen efter cannabis Före ecstacy och amfetaminer

14 14 Siffror för kokain Omkring 12 miljoner européer (4 % av de vuxna) har provat kokain vid något tillfälle Omkring 2 miljoner har använt kokain under den senaste månaden, mer än dubbelt så mycket som skattningen för ecstasy Bland unga vuxna (15–34 år) registrerades ökningar av kokainanvändning under det senaste året i de flesta redovisande länder Omkring 7,5 miljoner unga vuxna har provat kokain vid något tillfälle, 3,5 miljoner det senaste året, 1,5 miljon den senaste månaden I länderna med den högsta prevalensen (Spanien, Storbritannien) var de senaste ökningarna små, vilket tyder på att prevalensen kan plana ut. Tydliga ökningar rapporterades från Danmark och Italien.

15 15 Kapitel 5, figur 7: Trender för tolvmånadersprevalens för användning av kokain bland unga vuxna (15–34)

16 16 Kokainets effekter på folkhälsan En indikation på hur kokainanvändning påverkar folkhälsan är den ökade efterfrågan på behandling av kokainproblem Under 2005 var nästan en fjärdedel (22 %) av alla nya önskemål om behandling i Europa kokainrelaterade: sammanlagt 33 027 klienter, jämfört med 12 633 under 1999 Behandling efterfrågas mest i ett litet antal länder: Spanien och Nederländerna svarar för de flesta rapporterna om kokainbehandling i Europa Vården ställs inför en utmaning i och med att den måste kunna erbjuda insatser för ett allt bredare spektrum av klienter (se efterföljande temakapitel, del II)

17 17 Rekordstora kokainbeslag Antalet kokainbeslag och de beslagtagna mängderna ökade i Europa mellan 2000 och 2005 År 2005 skedde uppskattningsvis 70 000 kokainbeslag (över 45 % mer än de beslagtagna mängderna under 2004) Spanien svarade för omkring hälften av det totala antalet beslag och de största beslagtagna mängderna (48,4 ton 2005; 33,1 2004) Portugal är nu det land som har de näst största beslagen (18,1 ton 2005; 7,4 ton 2004)

18 18 Transitländer Iberiska halvön: den främsta vägen in i Europa för kokain Det mesta av det beslagtagna kokainet förs in i Europa från Sydamerika eller via Centralamerika och Västindien De västafrikanska länderna används alltmer som transitländer EU bemöter förändringar i narkotikahandelsrutterna genom förstärkt samordning och samarbete mellan medlemsstaterna Maritime Analysis and Operations Centre – Narcotics (MAOC-N) inrättat i september 2007

19 19 HIV: totalt sett positiv bedömning HIV-smittspridningen bland injektionsmissbrukare var under 2005 låg i de flesta EU-länder Eftersom behandlingen och vården har byggts ut, har man i stort sett lyckats förhindra sådana HIV-epidemier som tidigare setts i Europa Baltiska staterna: också minskat antal nya smittfall, relativt sett Men omkring 3 500 nya smittfall bland injektionsmissbrukarna i EU under 2005 Av de rapporterade uppgifterna från EU:s medlemsstater har Portugal den högsta prevalensen för HIV-smittspridning hos injektionsmissbrukare (+/- 850 nya smittade under 2005) Upp till 200 000 injektionsmissbrukare lever med HIV, upp till 1 miljon bär på HCV

20 20 Många narkotikarelaterade dödsfall Överdos är den största orsaken till undviklig dödlighet bland unga vuxna européer Dödsfallen historiskt höga: 7 000–8 000 dödsfall inträffar varje år till följd av överdoser, och de senaste uppgifterna tyder inte på att trenden avtar Ny ökning av antalet dödsfall har registrerats i flera länder, med tydliga ökningar på över 30 % i Grekland (2003–2005), Österrike (2002–2005), Portugal (2003–2005) och Finland (2002–2004) Europa som helhet saknar ett heltäckande angreppssätt när det gäller överdosprevention …och riskerar att inte kunna uppnå målet att minska antalet narkotikarelaterade dödsfall

21 21 Narkotikarelaterade dödsfall (forts.) Riskfaktorer som kan förklara denna nya ökning: blandmissbruk bland opiatmissbrukare och ökad tillgång till heroin Situationen för heroinmissbruket i Europa är i dag generellt sett stabil, men man kan ifrågasätta om detta är hållbart med tanke på att opiumproduktionen i Afghanistan nu ökar 6 610 ton opium producerades 2006 — 92 % i Afghanistan Uppskattningarna av världens heroinproduktion ökar igen: 606 ton 2006, en ökning från 472 ton 2005 (UNODC, 2007)

22 22 Kapitel 8, figur 13: Övergripande trend för akuta narkotikarelaterade dödsfall, 1996–2005 för alla medlemsstater som redovisat uppgifter

23 23 Del II: Temakapitel – Översikt 2007 Tre mer ingående temakapitel som ges ut tillsammans med Årsrapporten 2007 Narkotika och bilkörning Drogmissbruk och därmed sammanhängande problem bland minderåriga (under 15 år) Kokain och crack-kokain: ett växande folkhälsoproblem

24 24 Narkotika och bilkörning (1) Cannabis och bensodiazepiner är de vanligaste psykoaktiva ämnena bland Europas bilförare efter alkohol Ett konsekvent fynd oavsett studietyp (t.ex. slumpmässiga kontroller i trafiken/vid misstanke, på sjukhus, vid obduktion) Undersökningarna talar lika mycket för båda ämnena när det gäller vilket som är vanligast Undantag: Amfetaminer påträffas oftare än cannabis och bensodiazepiner bland bilförare i Finland, Sverige, Lettland och Norge. I Slovenien påträffas opiater oftare än bensodiazepiner.

25 25 Narkotika och bilkörning (2) Prestationskontroller visar att användningen av cannabis och bensodiazepiner leder till nedsatt körförmåga varierande efter dos, tolerans och tid efter intaget Riskbedömningsstudier visar att om dessa droger kombineras med alkohol ökar risken signifikant för att råka ut för eller förorsaka en trafikolycka Bilförare som använder cannabis tenderar att vara unga män, medan bilförare som använder bensodiazepiner tenderar att vara medelålders och ofta kvinnor Alkohol: fortfarande det ämne som hotar flest liv på vägarna

26 26 Narkotika och bilkörning (3) I många länder har lagarna blivit striktare, påföljderna ökat eller de nationella strategierna ändrats för att ta itu med problemet Det är stora skillnader mellan ländernas rättsliga åtgärder för narkotika och bilkörning, från nolltolerans (med straff vid upptäckt av ämnet i sig) till hindrande lagar (med straff om personen anses olämplig som förare) ”Nolltoleranslagar” för olagliga droger såsom cannabis har införts i Belgien, Portugal och Sverige (1999) samt Frankrike och Finland (2003) Flera länder har genomdrivit lagar som tillåter eller fastställer drogtester i trafiken (t.ex. genom salivprov och svettprov), men vissa lagförslag är vilande i väntan på tillförlitlig testutrustning innan de antas

27 27 Narkotika och bilkörning (4) De flesta EU-länder genomför kampanjer i massmedierna som informerar om hälsoriskerna vid droganvändning och bilkörning, men dessa tenderar att främst inriktas på alkohol Bara omkring en femtedel av EU:s länder riktar specifikt in sig på cannabis eller bensodiazepiner Narkotikaspecifika preventionsprogram har nu en framträdande roll i körskolorna ”Samma-modell-för-alla”-kampanjerna kan vara olämpliga (användare av cannabis och bensodiazepiner har mycket olika profiler) Många är omedvetna om de möjliga effekterna på körförmågan (5 länder använder bildtecken på läkemedelsförpackningarna)

28 28 Drogmissbruk bland barn under 15 år (1) Användning av olagliga droger bland mycket unga är sällsynt och regelbunden användning är ännu ovanligare Det förekommer främst i särskilda befolkningsgrupper där droger används samtidigt med andra psykologiska/sociala störningar Cannabis är det olagliga ämne som oftast används, följt av ämnen för inhalation (t.ex. lim, aerosoler) Bland elever i åldern 15 till 16 år som uppger att de använt cannabis är det ovanligt med en första användning före 13 års ålder (typiskt 1–4 %) Skolenkätundersökningar visar att daglig tobaksrökning vid 13 års ålder varierade inom EU:s länder (7–18 %). Mellan 5 % och 36 % av eleverna uppgav att de någon gång varit berusade i den åldern.

29 29 Drogmissbruk bland barn under 15 år (2) Få barn under 15 år påbörjar missbruksbehandling (mindre 1 % av alla klienter) De hänvisas dit av sin familj och socialtjänsten eller domstolsväsendet De allra flesta gör det främst för att de använt cannabis, och i mindre grad för ämnen för inhalation Det är känt att barn under 15 år vars familjemedlemmar använder psykoaktiva ämnen löper högre risk att utveckla tidigt drogmissbruk (minst 28 000 patienter i drogbehandling bor med sina barn) Under 2005 rapporterades i Europa 18 drogrelaterade dödsfall bland barn under 15 år (0,2 % av totala antalet sådana dödsfall)

30 30 Drogmissbruk bland barn under 15 år (3) De åtgärder som sätts in för mycket unga droganvändare varierar från allmänna preventiva metoder (t.ex. skolor, samfund) till tidiga insatser (t.ex. rådgivning) när missbruk redan misstänks Mitt emellan dessa finns skräddarsydda preventiva åtgärder för högriskgrupper (t.ex. riskutsatta familjer) I de flesta EU-länder betraktas åtgärder för att förebygga tidig användning av lagliga ämnen som en prevention mot en senare användning av olagliga droger Att främja användningen av olagliga droger bland ungdomar ger hårda påföljder i flera länder Försäljning av olagliga droger nära skolor eller lokaler som besöks av ungdomar bestraffas likaså hårt

31 31 Missbruk av kokain och crack-kokain (1) De senaste åren har präglats av en betydande oro över: ökande kokainanvändning i nöjesmiljöer och bland ungdomar i allmänhet i vissa länder att parallell användning av kokain och heroin blir vanligare bland personer med problematiskt opiatmissbruk problemmissbruk av crack-kokain. Detta förblir sällsynt men väcker oro i vissa marginaliserade grupper i vissa områden

32 32 Missbruk av kokain och crack-kokain (2) Biverkningar av kokainmissbruk är bl.a. kardiovaskulära, cerebrovaskulära och neurologiska rubbningar Risken för kokaintoxicitet kan påverkas av samtidigt intag av andra ämnen (t.ex. alkohol, heroin) Över 400 dödsfall registrerades som kokainrelaterade under 2005 – dödsfall till följd av rent farmakologiska överdoser är relativt sällsynta Möjlig underrapportering av kokainrelaterade dödsfall

33 33 Missbruk av kokain och crack-kokain (3) Flexibla tjänster behövs som kan dra till sig mycket olika kokainmissbrukare och svara på deras särskilda behov Det finns ingen effektiv medicinering som kan hjälpa kokainmissbrukarna att inte börja på nytt eller att minska sin användning Kokainmissbrukare i behandling ordineras vanligtvis läkemedel, såsom antidepressiva eller bensodiazepiner, för att lindra symptomen (oro, depression) Ny utveckling: experimentella terapeutiska medel för att minska abstinenssymptomen/narkotikabegäret har visat sig lovande vid kliniska prövningar. Immunterapi för kokainberoende genom ett kokainvaccin (TA-CD) är föremål för undersökning.

34 34 Dags att framhålla framstegen Vi står inför en mer komplex och heterogen narkotikasituation i Europa än för tio år sedan Det är viktigt att visa var intelligenta investeringar har lönat sig Det har skett en stabilisering av användningen av narkotika inom många viktiga områden, även om nivåerna historiskt sett är höga: vissa fall berättigar till en försiktig optimism En drastisk ökning har skett i de resurser som länder satsar på prevention, behandling och åtgärder för att minska narkotikans skadeverkningar, och när det gäller åtgärderna för att minska tillgången på narkotika har samarbetet blivit bättre och insatserna mer fokuserade Att utvärdera framsteg är just nu av avgörande vikt eftersom vi har trätt in i en tid där vi begrundar de senaste framgångarna. 2008 kommer ECNN att bidra till utvärderingen av EU:s handlingsplan mot narkotika och UNGASS-översynen.


Ladda ner ppt "Årsrapporten 2007 över situationen på narkotikaområdet i Europa Namn, plats, datum och tid."

Liknande presentationer


Google-annonser