Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl),

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl),"— Presentationens avskrift:

1 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Presentationsrubrik: Century Gothic, bold 26pt Rubrik: Century Gothic, bold 14pt Namn: Century Gothic, bold 14pt Det internationella hälsoreglementet – IHR 2014-11-24

2 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt IHR i korthet WHO:s internationella hälsoreglemente Ett legalt bindande ramverk för 194 länder Syftet är att förebygga, förhindra och hantera hälsorisker som kan komma att sprida sig över gränser, med minsta möjliga hinder för den internationella handeln och trafiken

3 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt IHR i korthet Omfattar spridning av smittsamma sjukdomar, biologiska, kemiska och radionukleära ämnen både nationellt och internationellt Bygger på både ett nationellt och internationellt samarbete

4 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Grundläggande krav Nationell lagstiftning, riktlinjer och finansiering Koordinering, samordning och kommunikation Övervakning Hantering Beredskap Risk- och kriskommunikation Personella resurser Laboratorier

5 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” En historisk tillbakablick 19501900–19251500–1850 1851 – Gemensamma karantänsåtgärder i alla Medelhavshamnar 1902 – International Sanitary Bureau of the Americas bildas 1951 – WHO antar ett första internationellt saneringsreglemente 1948 – WHO bildas 1518 – Spanjorerna möter urinvånarna i Amerika. Aztekerna drabbas av smittkoppor under 1500-talet

6 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” 200019801970 1969 – WHO antar ett interna- tionellt hälsoreglemente (IHR) 2005 – nya IHR antas av WHO:s medlemsländer 1981 – WHO reviderar reglementet till att omfatta enbart tre sjukdomar (pest, kolera och gula febern) 2007 – IHR träder i kraft 2007 – Sverige implementerar IHR genom ny lag... och in i modern tid

7 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Genomförandet av IHR i Sverige lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa (SFS 2006:1570) den 15 juni 2007 förordningen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa (SFS 2007:156) samt två föreskrifter från Socialstyrelsen SOSFS 2007:11 om skydd mot internationella hot mot människors hälsa SOSFS 2007:12 om underrättelseskyldighet vid internationella hot mot människors hälsa

8 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Kompletterar annan lagstiftning Smittskyddslagen och smittskyddsförordningen Lagen om skydd mot olyckor Miljöbalken Livsmedelslagstiftningen Epizootilagen och zoonoslagen Arbetsmiljölagstiftningen Lagen om extraordinära händelser i kommuner och landsting i fredstid (LEH) Krisberedskapsförordningen, med flera

9 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Ansvarsfördelning Krishanteringssystemets tre grundprinciper; ansvars-, likhets- och närhetsprincipen är gällande Den centrala myndighet som normalt är ansvarig för ett område är det också under en IHR-relaterad händelse – Socialstyrelsen ansvarar för smittskyddet – Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för det radionukleära området – MSB ansvarar för det kemiska området – Jordbruksverket ansvarar för zoonoser – etc…

10 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Lagens huvudkomponenter Nationell kontaktpunkt Underrättelseskyldighet Karantänshamnar och karantänsflygplatser Hälsodeklaration Saneringsintyg

11 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Nationell kontaktpunkt Socialstyrelsen är utsedd till nationell kontaktpunkt för IHR Ska vara tillgänglig dygnet runt Ingången är tjänsteman i beredskap (TiB)

12 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Underrättelseskyldighet Kommuner, landsting och myndigheter som inom sina respektive ansvarsområden får information om ett misstänkt internationellt hot mot människors hälsa ska omedelbart underrätta Socialstyrelsen om det misstänkta hotet Socialstyrelsen ska i så fall skyndsamt och senast inom 24 timmar underrätta WHO Socialstyrelsen ska också informera vidare inom landet om misstänkta internationella hot som inkommit från t.ex. WHO

13 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Vad ska rapporteras? alla fall av vissa specifika sjukdomar: – sars, smittkoppor, mänsklig influensa orsakad av en ny subtyp, polio, kolera, virala hemorragiska (blödar-) febrar (dock ej sorkfeber), pest, gula febern, West Nile-feber övriga händelser som misstänks utgöra ett internationellt hot mot människors hälsa: – t.ex. andra smittsamma sjukdomar, utsläpp av kemikalier och radioaktiva ämnen – händelser som påverkar människors hälsa av okänd orsak m.m.

14 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Vad bör man tänka på? – Är inverkan på människors hälsa allvarlig? – Är händelsen ovanlig eller oväntad? – Finns det en betydande risk för internationell spridning? – Finns det en betydande risk eller behov för restriktioner inom internationellt resande och handel? – Om två av fyra svar är ”ja” ska man absolut underrätta Socialstyrelsen, dvs. det behöver inte finnas en internationell risk för att Socialstyrelsen ska underrättas.

15 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Vilka uppgifter ska rapporteras? Smittämne eller annat ämne som händelsen gäller Epidemiologiska uppgifter av betydelse för att kunna bedöma behovet (vilka har drabbats, var, hur många, symptom etc.) Risk för spridning Vidtagna åtgärder för att förhindra spridning Vilka myndigheter och övriga aktörer som har kontaktas. Kontaktuppgifter till den som lämnar rapporten Till Socialstyrelsen ska följande rapporteras:

16 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Bedömning Alla rapporterade misstankar om hot bedöms av Socialstyrelsen i nära samarbete med berörda myndigheter För detta används IHR:s bedömningsschema Om det misstänkta hotet uppfyller kriterierna i schemat rapporteras det vidare till WHO

17 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Karantänshamn och -flygplats Karantänshamnar och -flygplatser utses av Socialstyrelsen och ska bl.a. ha följande kapacitet: – kunna göra diagnoser och ge snabb bedömning av och vård till sjuka resenärer – kunna transportera sjuka resenärer till lämplig sjukvårdsinrättning – möjlighet till hälsokontroll av både ankommande och avresande resenärer – avskilda lokaler för undersökning och om nödvändigt karantän av såväl människor som djur – utbildad personal för inspektion av fartyget eller flygplanet – plan för att vidta åtgärder mot vektorer och reservoarer

18 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Karantänshamn och –flygplats Karantänshamnar Gävle Göteborg Helsingborg Luleå Malmö Stockholm Sundsvall Umeå Karantänsflygplatse r Göteborg-Landvetter Jönköping Malmö-Sturup Stockholm-Arlanda Umeå

19 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Hälsodeklaration Information om hälsotillståndet ombord på fartyg och flygplan ska lämnas till Tullverket eller Kustbevakningen ifall – det finns anledning att anta att ett smittämne eller andra ämnen som kan utgöra ett internationellt hot mot människors hälsa finns ombord – fartyget eller flygplanet kommer från ett område som har förklarats drabbat av ett internationellt hot mot människors hälsa och ankomsten sker inom inkubationstiden – det ombord på fartyget finns en person som har drabbats av ett internationellt hot mot människors hälsa under sådan tid att inkubationstiden för en smittsamma sjukdom inte har gått ut vid fartygets ankomst till hamnen

20 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Saneringsintyg Fartyg i internationell trafik ska ha saneringsintyg, som ska förnyas var 6:e månad Syftet är att minska risken för att smittämnen eller andra ämnen som utgör eller kan utgöra ett allvarligt hot mot människors hälsa förs in i landet eller sprids till andra länder Socialstyrelsen har gett ut en handbok som stöd för utfärdandet av saneringsintyg

21 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Saneringsintyg 53 kommuner i Sverige får utfärda saneringsintyg Vid ankomst till första svenska hamn ska befälhavaren visa upp ett giltigt saneringsintyg Om befälhavaren inte kan göra det är Kustbevakningen eller Tullverket skyldiga att underrätta kommunen Kommunen ska då genomföra en inspektion och utfärda ett saneringsintyg

22 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Övningsscenarier Är händelsen allvarlig? Är händelsen ovanlig eller oväntad? Finns betydande risk för internationell spridning? Finns betydande risk för begränsningar i resor eller handel? Behöver händelsen rapporteras till WHO?

23 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 26pt Mer information finns på: www.socialstyrelsen.se


Ladda ner ppt "Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl),"

Liknande presentationer


Google-annonser