Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur Införande av RH 2000.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur Införande av RH 2000."— Presentationens avskrift:

1 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur Införande av RH 2000

2 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur Innehåll Införande av RH Varför bör lokala höjdsystem bytas ut mot RH 2000? Information om våra nationella höjdsystem Vad skiljer RH 2000 mot de äldre nationella höjdsystemen? Hur sker bytet till RH 2000 och vad kan Lantmäteriet hjälpa till med?

3 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur Enhetliga referenssystem är en viktig framgångsfaktor för att åstadkomma en effektiv geodataförsörjning. Det betonas i såväl den nationella geodatastrategin som i närings­ departementets digitala agenda:digitala agenda ”Det offentliga Sverige ska använda geografisk information som är beskriven i nationellt bestämda referenssystem och som bygger på internationella överenskommelser.” Införande av RH Sverige byter referenssystem Bildkälla:

4 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur Införande av RH Varför byta till RH 2000? Datautbyte mellan kommuner, statliga myndigheter/verk och privata företag underlättas. Geodatasamverkan förutsätter RH Bildkälla:

5 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur Införande av RH Varför byta till RH 2000? RH 2000 har en väsentligt högre noggrannhet och kvalitet än föregångarna RH 00 och RH 70. Tillfälle till genomgripande underhåll av kommunens stomnät i höjd.

6 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur Införande av RH Varför byta till RH 2000? Tillgång till NNH, som enbart levereras i RH NNH ger bl.a. möjlighet att: - framställa terrängmodeller - generera höjdkurvor av god kvalitet - utföra översvämningsanalyser

7 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur Införande av RH Fördelar med ETT höjdsystem: -Minskad risk för sammanblandning, t.ex. felaktiga höjduppgifter i en krissituation. - Minskad risk för missförstånd i dialog mellan kommun, konsult och tredje man. -Minskade kostnader och mindre behov av teknisk kompetens och programvaror. Varför byta till RH 2000? Foto: Lennart Johansson, Stockholms Stadsbyggnadskontor

8 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur Införande av RH Varför byta till RH 2000? Möjlighet att använda geoidmodellen SWEN08_RH2000 i GNSS-mottagare vilket ger bättre mätresultat. Landhöjningen gör att äldre höjdsystem sällan relaterar till havsytan numera.

9 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur Införande av RH Varför byta till RH 2000? Lantmäteriet stödjer kommunerna med råd och beräkningshjälp Finns kompetens och erfarenhet om stomnät ännu kvar i kommunen är det mycket viktigt att ta tillvara denna för ett byte till RH Bildkälla:

10 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur Tre precisionsavvägningar – tre höjdsystem Andra precisions- avvägningen Tredje precisions- avvägningen Första precisions- avvägningen mm/  km 1,63 mm/  km 4,4 mm/  km RH 00 RH 70 RH Införande av RH

11 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur Äldre förtätningar av RH 00 och RH 70 – för allmän kartläggning huvudlinjer detaljlinjer Införande av RH

12 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur huvudlinjenät mätt 1958 och 1970 Andra ordningens nät, huvudlinjenät Införande av RH

13 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur detaljlinjenät mätt 1960 Tredje ordningens nät, detaljlinjenät Införande av RH

14 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur Varför en tredje precisionsavvägning? RH 00 och RH 70 håller inte måttet. Tidigare avvägningar främst för kartläggning, ej för anslutning av lokala nät. Mycket begränsad tillgång till anslutningspunkter av godtagbar kvalitet. Svårtillgängliga punkter. Förstörda punkter Införande av RH

15 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur Införande av RH Riksavvägningen allt mätt i ett sammanhang och med samma tolerans

16 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur Tekniken Införande av RH

17 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur Övergång till RH 2000 I princip består ett höjdsystembyte av 3 delar: 1.Inventering och sammanställning av gamla mätningar + eventuellt kompletterande nymätningar inför Lantmäteriets utjämningsberäkning/analys och jämförelse mot RH 2000-höjder. 2.Basgenomgångar, förberedelser, omräkning till RH 2000 samt märkning. 3.Information till alla tänkbara berörda Införande av RH

18 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur Införande av RH Informationsmaterial, exempeldokument, lathundar Kommunexperter Länsprojekt Övrigt stöd till kommunerna Länk till dokumentet: or%20och%20geografisk%20information /GPS%20och%20m%c3%a4tning/Refere nssystem/Inforande_av_nya_referenssys tem/Aktivitetsplan_RH2000.pdf

19 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur Nej, det är inte så komplicerat att byta om man bara är noggrann! Införande av RH Är det komplicerat att byta? Lantmäteriet ställer upp med information och stöd samt beräkningshjälp, eftersom det är ett riksintresse att alla går över till RH Många kommuner har redan bytt och har tips och råd att dela med sig av. Att vara noggrann är A och O! Alla kartor/handlingar/baser/filer måste ha angivet höjdsystem, även det man tar emot från t ex konsulter. Lägg stor vikt vid information till alla berörda, framförallt bygglovhandläggare och VA-ingenjörer, som under övergångsperioden mellan gammalt och nytt höjdsystem måste vara observanta på höjduppgifter.

20 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur Mer information Lantmäteriets hemsida om referenssystemsbyte allmänt om geodesi PROFS, aktuell kommunstatus Införande av RH

21 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur Åtgärder för anslutning och byte till RH Sammanställning och en första analys av materialet 2.Eventuella kompletterings- och anslutningsmätningar 3.Nyberäkning och analys av de lokala näten 4.Utbyte och transformation av höjder 5.Information och samråd Införande av RH

22 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur Söka avvägningsdata i arkivet Införande av RH Ansvarig: kommunen 1.Sammanställning och en första analys av materialet 2.Eventuella kompletterings- och anslutningsmätningar 3.Nyberäkning och analys av de lokala näten 4.Utbyte och transformation av höjder 5.Information och samråd

23 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur Lista data - exempel punkttabell Införande av RH Ansvarig: kommunen 1.Sammanställning och en första analys av materialet 2.Eventuella kompletterings- och anslutningsmätningar 3.Nyberäkning och analys av de lokala näten 4.Utbyte och transformation av höjder 5.Information och samråd

24 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur Lista data - exempel mätningstabell Införande av RH Ansvarig: kommunen 1.Sammanställning och en första analys av materialet 2.Eventuella kompletterings- och anslutningsmätningar 3.Nyberäkning och analys av de lokala näten 4.Utbyte och transformation av höjder 5.Information och samråd

25 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur Analys av nätet Införande av RH Ansvarig: Lantmäteriet 1.Sammanställning och en första analys av materialet 2.Eventuella kompletterings- och anslutningsmätningar 3.Nyberäkning och analys av de lokala näten 4.Utbyte och transformation av höjder 5.Information och samråd

26 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur Eventuella kompletterings- och anslutningsmätningar Införande av RH Ansvarig: kommunen 1.Sammanställning och en första analys av materialet 2.Eventuella kompletterings- och anslutningsmätningar 3.Nyberäkning och analys av de lokala näten 4.Utbyte och transformation av höjder 5.Information och samråd

27 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur Utjämning i RH Införande av RH Ansvarig: Lantmäteriet 1.Sammanställning och en första analys av materialet 2.Eventuella kompletterings- och anslutningsmätningar 3.Nyberäkning och analys av de lokala näten 4.Utbyte och transformation av höjder 5.Information och samråd

28 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur Jämförelse av höjder Införande av RH Tannåker Torpa Vrå Ljungby/Kånna Ryssby Lidhult Lagan Ansvarig: Lantmäteriet 1.Sammanställning och en första analys av materialet 2.Eventuella kompletterings- och anslutningsmätningar 3.Nyberäkning och analys av de lokala näten 4.Utbyte och transformation av höjder 5.Information och samråd

29 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur Jämförelse av höjder Införande av RH Ansvarig: Lantmäteriet Hur stora är skillnaderna mellan höjder i RH 2000 och lokala/kommunala höjdsystem? ______________________________________________________________ Mellan 10 cm och 1 m i lokala höjdsystem anslutna till de äldre nationella systemen RH 00 och RH 70 I lokala system med egen nollpunkt (tex botten i en hamnbassäng, en slusströskel etc.) kan skillnaden vara upp till 100 m 1.Sammanställning och en första analys av materialet 2.Eventuella kompletterings- och anslutningsmätningar 3.Nyberäkning och analys av de lokala näten 4.Utbyte och transformation av höjder 5.Information och samråd

30 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur Deformationer inom nät Införande av RH restfel Ansvarig: Lantmäteriet 1.Sammanställning och en första analys av materialet 2.Eventuella kompletterings- och anslutningsmätningar 3.Nyberäkning och analys av de lokala näten 4.Utbyte och transformation av höjder 5.Information och samråd

31 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur Leverans till kommunen Införande av RH Ansvarig: Lantmäteriet Kommunens höjdfixar i RH 2000 och höjdskift Kartskikt med punkter och mätningar Punkt- och mätningstabeller Beräkningshandlingar Restfelsbilder Redogörelse m.m. 1.Sammanställning och en första analys av materialet 2.Eventuella kompletterings- och anslutningsmätningar 3.Nyberäkning och analys av de lokala näten 4.Utbyte och transformation av höjder 5.Information och samråd

32 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur Utbyte och transformation av höjder Införande av RH Ersätt alla fixars loka höjder med de nyberäknade RH 2000-höjderna. Transformera övriga höjduppgifter i databaser och filer med höjdskiften, även hos andra förvaltningar. T.ex. höjdsatta detaljnät och polygonnät, inmätta detaljer och VA-ledningar. Slipa bort eller byt ut höjder på höjdfixbrickor eller andra anvisningsbrickor. Märk analoga handlingar med höjdsystem. Ansvarig: kommunen 1.Sammanställning och en första analys av materialet 2.Eventuella kompletterings- och anslutningsmätningar 3.Nyberäkning och analys av de lokala näten 4.Utbyte och transformation av höjder 5.Information och samråd

33 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur Information Införande av RH Information och samråd i ett tidigt skede med andra förvaltningar och externa intressenter. Ansvarig: kommunen 1.Sammanställning och en första analys av materialet 2.Eventuella kompletterings- och anslutningsmätningar 3.Nyberäkning och analys av de lokala näten 4.Utbyte och transformation av höjder 5.Information och samråd INFORMATION


Ladda ner ppt "Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur Införande av RH 2000."

Liknande presentationer


Google-annonser