Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur Införande av RH 2000.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur Införande av RH 2000."— Presentationens avskrift:

1 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur Införande av RH 2000

2 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur Innehåll 2013-04-03Införande av RH 20002 Varför bör lokala höjdsystem bytas ut mot RH 2000? Information om våra nationella höjdsystem Vad skiljer RH 2000 mot de äldre nationella höjdsystemen? Hur sker bytet till RH 2000 och vad kan Lantmäteriet hjälpa till med?

3 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur Enhetliga referenssystem är en viktig framgångsfaktor för att åstadkomma en effektiv geodataförsörjning. Det betonas i såväl den nationella geodatastrategin som i närings­ departementets digitala agenda:digitala agenda ”Det offentliga Sverige ska använda geografisk information som är beskriven i nationellt bestämda referenssystem och som bygger på internationella överenskommelser.” 2013-04-03Införande av RH 20003 Sverige byter referenssystem Bildkälla: http://www.regeringen.se/sb/d/14375

4 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur 2013-04-03Införande av RH 20004 Varför byta till RH 2000? Datautbyte mellan kommuner, statliga myndigheter/verk och privata företag underlättas. Geodatasamverkan förutsätter RH 2000. Bildkälla: http://www.geodata.se/sv/Vad/Samverkan/Om-geodatasamverkan/

5 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur 2013-04-03Införande av RH 20005 Varför byta till RH 2000? RH 2000 har en väsentligt högre noggrannhet och kvalitet än föregångarna RH 00 och RH 70. Tillfälle till genomgripande underhåll av kommunens stomnät i höjd.

6 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur 2013-04-03Införande av RH 20006 Varför byta till RH 2000? Tillgång till NNH, som enbart levereras i RH 2000. NNH ger bl.a. möjlighet att: - framställa terrängmodeller - generera höjdkurvor av god kvalitet - utföra översvämningsanalyser

7 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur 2013-04-03Införande av RH 20007 Fördelar med ETT höjdsystem: -Minskad risk för sammanblandning, t.ex. felaktiga höjduppgifter i en krissituation. - Minskad risk för missförstånd i dialog mellan kommun, konsult och tredje man. -Minskade kostnader och mindre behov av teknisk kompetens och programvaror. Varför byta till RH 2000? Foto: Lennart Johansson, Stockholms Stadsbyggnadskontor

8 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur 2013-04-03Införande av RH 20008 Varför byta till RH 2000? Möjlighet att använda geoidmodellen SWEN08_RH2000 i GNSS-mottagare vilket ger bättre mätresultat. Landhöjningen gör att äldre höjdsystem sällan relaterar till havsytan numera.

9 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur 2013-04-03Införande av RH 20009 Varför byta till RH 2000? Lantmäteriet stödjer kommunerna med råd och beräkningshjälp. -0.230 -0.225 Finns kompetens och erfarenhet om stomnät ännu kvar i kommunen är det mycket viktigt att ta tillvara denna för ett byte till RH 2000. Bildkälla: http://www.ranhammar.se/?pid=4926b85edbd9a&lang_id=sv

10 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur Tre precisionsavvägningar – tre höjdsystem Andra precisions- avvägningen 1951-1967 Tredje precisions- avvägningen 1979-2003 Första precisions- avvägningen 1886-1905 1 mm/  km 1,63 mm/  km 4,4 mm/  km RH 00 RH 70 RH 2000 2013-04-03Införande av RH 200010

11 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur Äldre förtätningar av RH 00 och RH 70 – för allmän kartläggning huvudlinjer detaljlinjer 2013-04-03Införande av RH 200011

12 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur huvudlinjenät mätt 1958 och 1970 Andra ordningens nät, huvudlinjenät 2013-04-03Införande av RH 200012

13 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur detaljlinjenät mätt 1960 Tredje ordningens nät, detaljlinjenät 2013-04-03Införande av RH 200013

14 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur Varför en tredje precisionsavvägning? RH 00 och RH 70 håller inte måttet. Tidigare avvägningar främst för kartläggning, ej för anslutning av lokala nät. Mycket begränsad tillgång till anslutningspunkter av godtagbar kvalitet. Svårtillgängliga punkter. Förstörda punkter. 2013-04-03Införande av RH 200014

15 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur 2013-04-03Införande av RH 200015 Riksavvägningen allt mätt i ett sammanhang och med samma tolerans

16 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur Tekniken 2013-04-03Införande av RH 200016

17 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur Övergång till RH 2000 I princip består ett höjdsystembyte av 3 delar: 1.Inventering och sammanställning av gamla mätningar + eventuellt kompletterande nymätningar inför Lantmäteriets utjämningsberäkning/analys och jämförelse mot RH 2000-höjder. 2.Basgenomgångar, förberedelser, omräkning till RH 2000 samt märkning. 3.Information till alla tänkbara berörda. 2013-04-03Införande av RH 200017

18 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur 2013-04-03Införande av RH 200018 Informationsmaterial, exempeldokument, lathundar Kommunexperter Länsprojekt Övrigt stöd till kommunerna Länk till dokumentet: http://www.lantmateriet.se/Global/Kart or%20och%20geografisk%20information /GPS%20och%20m%c3%a4tning/Refere nssystem/Inforande_av_nya_referenssys tem/Aktivitetsplan_RH2000.pdf

19 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur Nej, det är inte så komplicerat att byta om man bara är noggrann! 2013-04-03Införande av RH 200019 Är det komplicerat att byta? Lantmäteriet ställer upp med information och stöd samt beräkningshjälp, eftersom det är ett riksintresse att alla går över till RH 2000. Många kommuner har redan bytt och har tips och råd att dela med sig av. Att vara noggrann är A och O! Alla kartor/handlingar/baser/filer måste ha angivet höjdsystem, även det man tar emot från t ex konsulter. Lägg stor vikt vid information till alla berörda, framförallt bygglovhandläggare och VA-ingenjörer, som under övergångsperioden mellan gammalt och nytt höjdsystem måste vara observanta på höjduppgifter.

20 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur Mer information Lantmäteriets hemsida www.lantmateriet.se/refsys om referenssystemsbyte www.lantmateriet.se/geodesi allmänt om geodesi www.metainfo.se/profs/map.jsp?projectId=sweref PROFS, aktuell kommunstatus 2013-04-03Införande av RH 200020

21 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur Åtgärder för anslutning och byte till RH 2000 1.Sammanställning och en första analys av materialet 2.Eventuella kompletterings- och anslutningsmätningar 3.Nyberäkning och analys av de lokala näten 4.Utbyte och transformation av höjder 5.Information och samråd 2013-04-03Införande av RH 200021

22 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur Söka avvägningsdata i arkivet 2013-04-03Införande av RH 200022 Ansvarig: kommunen 1.Sammanställning och en första analys av materialet 2.Eventuella kompletterings- och anslutningsmätningar 3.Nyberäkning och analys av de lokala näten 4.Utbyte och transformation av höjder 5.Information och samråd

23 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur Lista data - exempel punkttabell 2013-04-03Införande av RH 200023 Ansvarig: kommunen 1.Sammanställning och en första analys av materialet 2.Eventuella kompletterings- och anslutningsmätningar 3.Nyberäkning och analys av de lokala näten 4.Utbyte och transformation av höjder 5.Information och samråd

24 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur Lista data - exempel mätningstabell 2013-04-03Införande av RH 200024 Ansvarig: kommunen 1.Sammanställning och en första analys av materialet 2.Eventuella kompletterings- och anslutningsmätningar 3.Nyberäkning och analys av de lokala näten 4.Utbyte och transformation av höjder 5.Information och samråd

25 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur Analys av nätet 2013-04-03Införande av RH 200025 Ansvarig: Lantmäteriet 1.Sammanställning och en första analys av materialet 2.Eventuella kompletterings- och anslutningsmätningar 3.Nyberäkning och analys av de lokala näten 4.Utbyte och transformation av höjder 5.Information och samråd

26 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur Eventuella kompletterings- och anslutningsmätningar 2013-04-03Införande av RH 200026 Ansvarig: kommunen 1.Sammanställning och en första analys av materialet 2.Eventuella kompletterings- och anslutningsmätningar 3.Nyberäkning och analys av de lokala näten 4.Utbyte och transformation av höjder 5.Information och samråd

27 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur Utjämning i RH 2000 2013-04-03Införande av RH 200027 Ansvarig: Lantmäteriet 1.Sammanställning och en första analys av materialet 2.Eventuella kompletterings- och anslutningsmätningar 3.Nyberäkning och analys av de lokala näten 4.Utbyte och transformation av höjder 5.Information och samråd

28 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur Jämförelse av höjder 2013-04-03Införande av RH 200028 Tannåker -0.214 Torpa -0.157 Vrå -0.171 Ljungby/Kånna -0.113 Ryssby -0.073 Lidhult -0.159 Lagan -0.124 Ansvarig: Lantmäteriet 1.Sammanställning och en första analys av materialet 2.Eventuella kompletterings- och anslutningsmätningar 3.Nyberäkning och analys av de lokala näten 4.Utbyte och transformation av höjder 5.Information och samråd

29 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur Jämförelse av höjder 2013-04-03Införande av RH 200029 Ansvarig: Lantmäteriet Hur stora är skillnaderna mellan höjder i RH 2000 och lokala/kommunala höjdsystem? ______________________________________________________________ Mellan 10 cm och 1 m i lokala höjdsystem anslutna till de äldre nationella systemen RH 00 och RH 70 I lokala system med egen nollpunkt (tex botten i en hamnbassäng, en slusströskel etc.) kan skillnaden vara upp till 100 m 1.Sammanställning och en första analys av materialet 2.Eventuella kompletterings- och anslutningsmätningar 3.Nyberäkning och analys av de lokala näten 4.Utbyte och transformation av höjder 5.Information och samråd

30 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur Deformationer inom nät 2013-04-03Införande av RH 200030 restfel Ansvarig: Lantmäteriet 1.Sammanställning och en första analys av materialet 2.Eventuella kompletterings- och anslutningsmätningar 3.Nyberäkning och analys av de lokala näten 4.Utbyte och transformation av höjder 5.Information och samråd

31 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur Leverans till kommunen 2013-04-03Införande av RH 200031 Ansvarig: Lantmäteriet Kommunens höjdfixar i RH 2000 och höjdskift Kartskikt med punkter och mätningar Punkt- och mätningstabeller Beräkningshandlingar Restfelsbilder Redogörelse m.m. 1.Sammanställning och en första analys av materialet 2.Eventuella kompletterings- och anslutningsmätningar 3.Nyberäkning och analys av de lokala näten 4.Utbyte och transformation av höjder 5.Information och samråd

32 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur Utbyte och transformation av höjder 2013-04-03Införande av RH 200032 Ersätt alla fixars loka höjder med de nyberäknade RH 2000-höjderna. Transformera övriga höjduppgifter i databaser och filer med höjdskiften, även hos andra förvaltningar. T.ex. höjdsatta detaljnät och polygonnät, inmätta detaljer och VA-ledningar. Slipa bort eller byt ut höjder på höjdfixbrickor eller andra anvisningsbrickor. Märk analoga handlingar med höjdsystem. Ansvarig: kommunen 1.Sammanställning och en första analys av materialet 2.Eventuella kompletterings- och anslutningsmätningar 3.Nyberäkning och analys av de lokala näten 4.Utbyte och transformation av höjder 5.Information och samråd

33 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur Information 2013-04-03Införande av RH 200033 Information och samråd i ett tidigt skede med andra förvaltningar och externa intressenter. Ansvarig: kommunen 1.Sammanställning och en första analys av materialet 2.Eventuella kompletterings- och anslutningsmätningar 3.Nyberäkning och analys av de lokala näten 4.Utbyte och transformation av höjder 5.Information och samråd INFORMATION


Ladda ner ppt "Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur Införande av RH 2000."

Liknande presentationer


Google-annonser