Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 MÅTT SOM MÄTER HÅLLBAR UTVECKLING. 2 Mätsystem och rapporter Litteraturgenomgången har baserats på: - O ffentliga rapporter (EU, FN nationella myndigheter,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 MÅTT SOM MÄTER HÅLLBAR UTVECKLING. 2 Mätsystem och rapporter Litteraturgenomgången har baserats på: - O ffentliga rapporter (EU, FN nationella myndigheter,"— Presentationens avskrift:

1 1 MÅTT SOM MÄTER HÅLLBAR UTVECKLING

2 2 Mätsystem och rapporter Litteraturgenomgången har baserats på: - O ffentliga rapporter (EU, FN nationella myndigheter, medlemsorganisationer (AER, OECD m.m.) - Forskningsrapporter - Omkring 30 rapporter utgör dokumentanalysens primärkällor - 25 mätsystem utgör ramverket för dokumentanalysen

3 3 De 25 mätsystemen Adjusted Net SavingsIndex of Individual Living Conditions Canadian Index of well-beingNatural Capital Index framework EEA Core set of indicatorsDow JonesSustainability Indeces (DJSI) Ekologiska fotavtryckLiving Planet Report EU set of Sustainable Development IndicatorsHappy planet index Genuine Progress IndicatorEuropean Benchmark Indicators Human Development IndexNational accounts of well-being Ekologiska ryggsäckarIDeal Index System of environmental economic accountingEnvironmental performance index Your Better life index (OECD) OECD green growth indicators Värdering av ekosystemtjänster Good life index JFS Sustainable vision and indicators MDG Dashboard of sustainability SCB:s indikatorer för hållbar utveckling

4 4 Vad mäter systemen? MätsystemHållbarhetsdimensionMätsystemHållbarhetsdimension Adjusted Net Savings Miljö, ekonomi, (humankapital (socialt kapital)) Index of Individual Living Conditions Social Canadian Index of well- being Social, ekologiNatural Capital Index frameworkEkologi EEA Core set of indicators Miljö och ekonomi. Finns vilja att införa social dimension. Dow JonesSustainability Indeces (DJSI) Ekonomisk, ekologisk, (social) Ekologiska fotavtryckMiljöLiving Planet ReportMiljö, social EU set of Sustainable Development Indicators Social, miljö samt ekonomiHappy planet indexmiljö, social Genuine Progress IndicatorEkonomi, social, miljöEuropean Benchmark IndicatorsMiljö Human Development IndexSocialaNational accounts of well-beingSocial Ekologiska ryggsäckarEkologiIDeal IndexEkonomi, Miljö, Social System of environmental economic accounting Ekonomi, EkologiEnvironmental performance indexMiljö Your Better life index (OECD) Ekonomisk, social, miljö (sista är dock ytterst svag, relativt fokus på sociala dimensionen. OECD green growth indicators Ekonomi, Ekologi, Social Värdering av ekosystemtjänster Ekonomisk, ekologisk (social) Good life indexSocial, ekonomi JFS Sustainable vision and indicators Miljö, social, ekonomi. MDG Dashboard of sustainability Social, ekonomi, miljö SCB:s indikatorer för hållbar utveckling Social, miljö, ekonomi

5 5 1.Adjusted Net Savings 2.EEA Core Set of Indicators 3.System of environmental Accounting 4.Värdering av ekosystemtjänster 5.DJSI Ekonomi-Miljö-Social 1.Human Development Index 2.Index of Individual Living Condition 3.National Accounts of Wellbeing Social 1. Ekologiska fotavtryck 2.Ekologiska ryggsäckar 3.Natural Capital Index Framework 4.European Benchmark Indicators 5.Environmental Performance Index Miljö 1.EU Set of Sustainable Indicators 2.Genuine Progress Indicator 3.OECD Green Growth Indicators 4.JFS Sustainable Vision and Indicators 5.MDG Dashboard of Sustainability 6.SCB:s indikatorer för hållbar utveckling 7.Ideal Index Ekonomi-Miljö 1.Your Better Life Index 2.Good Life Index Ekonomi-Social 1.Canadian Index of Wellbeing 2.Living Planet Report 3.Happy Planet Index Miljö-Socia l

6 SYFTET MED MÄTSYSTEMEN 6

7 7 MätsystemSyftet med mätsystemet Adjusted Net SavingsUnderstryker diskussionen kring nettoförslitning. Vidgar förmögenhetsbegreppet Canadian Index of well-being Visar på utvecklingen över tid och där olika huvudgruppers (utbildning, kultur m.m.) utveckling relateras till utvecklingen i BNP EEA Core set of indicators Förbättra analys av data, förse andra mätsystem med data samt möjliggöra för bedömning av framsteg gentemot policymål. Ekologiska fotavtryck Resurser i form av naturkapital som befolkningen inom ett givet område förbrukar. Länkar samman den ekonomiska aspektens fysiska dimension med dess ekologiska konsekvenser EU set of Sustainable Development IndicatorsVerktyg för att mäta framsteg i EU:s strategi för hållbar utveckling Genuine Progress Indicator Målet är att skapa ett alternativ till BNP som inkluderar kostnader och intäkter som för närvarande är externaliserade. Human Development IndexSätt att mäta mänsklig utveckling. Ekologiska ryggsäckarBedömer miljöbelastning vid olika handlingsalternativ System of environmental economic accounting Innehåller internationellt överenskomna standarder begrepp, definitioner, klassificeringar, redovisningsregler och bord för att producera internationellt jämförbar statistik på miljön och dess förhållande till ekonomin. Your Better life index (OECD) Målet är att skapa ett mer balanserat index som inte bara fokuserar på ekonomi utan även på sociala faktorer såsom livstillfredsställelse. Influerad av Stiglitskommissionen. OECD green growth indicators En ram som ger en gemensam grund för vidare utveckling av indikatorer med särskild inriktning på den ekonomiska-ekologiska dimensionen Värdering av ekosystemtjänster Kommunal beslutsprocess med involvering av olika intressenter: rural and urban management, in spatial planning, and in protected areas management Good life index Målet är att belysa sociala faktorer som kan marknadsföra "det goda livet" i södra danmark, dvs skapa komplementerande indikatorer till BNP JFS Sustainable vision and indicators Målet är att mäta det japanska samhällets hållbarhet och därigenom se om nuvarande projekt att öka samhällets hållbarhet är tillräckliga eller inte. Målet är även att öka allmänhetens medvetenhet kring visionen av ett hållbart Japan. MDG Dashboard of sustainability Mätsystem som använder sig av milleniemålen för att bedöma ett lands framgång i att uppnå hållbar utveckling SCB:s indikatorer för hållbar utveckling Dess syfte är att mäta Sveriges status i relation till EU:s hållbarhetsindikatorer (SDI beskrivs ovan), inkluderande möjligheten att jämföra landets status med EU- genomsnittet.

8 8 MätsystemSyftet med mätsystemet Index of Individual Living Conditions Kompositindex som baseras på en rad variabler inom 7 grupper (Inkomst, Boende, Boendemiljö, Utbildning, Hälsa, Sociala relationer, Arbetsstatus Natural Capital Index framework Index som ges av produkten mellan kvantiteten av ekosystem (% area) och kvaliteten ekosystem (% av baseline) Dow Jones Sustainability Indeces (DJSI) Bygger på 5 olika geografiska index för att mäta de 2500 största bolagens (Dow Jones Global Total Stock Market Index) sustainability performance Living Planet Report Utvecklingstrender för världens biologiska mångfald och mänsklighetens konsumtion. Rapporten visar också vilken betydelse denna utveckling har för mänsklighetens framtid och välbefinnande på planeten. Happy planet index Ett mått på hur effektivt ett samhälle använder naturresurser för att uppnå välfärd och lycka bland sina medborgare - nationellt välmående mot resurser som används. European Benchmark Indicators Ge förutsättningar till en strukturerad och nyanserad jämförande analys mellan länderna National accounts of well-being Målet är att vara ett alternativ till BNP för hur framgångsrikt ett land är. Mätsystemet mäter befolkningens subjektiva välmående. IDeal Index Följer utvecklingen under en given tidsram, genom regelbundna omräkningar av indexvärden. En tydlig regional ambition Environmental performance index EPI tillåter länder att jämföra sig med andra länder samt kan genom tidsseriedata se hur deras egen prestanda utvecklats över tid.

9 9 På vilken nivå mäter systemen hållbar utveckling? -En majoritet av mätsystemen mäter (aspekter på) hållbar utveckling på nationell nivå -Målgruppen är uteslutande beslutsfattare. I några enstaka fall inkluderas forskare och medborgare som mätsystemets målgrupp -Endast en handfull mätsystem utgår från den regionala nivån -Ekologiska fotavtryck, -EU set of sustainabel variables (vissa data på regional nivå), -Genuine Progress Indicator (delstatsnivå), -Värdering av ekosystemtjänster, -Natural Capital Index Framework, -IDeal index, -Good life index

10 Mätsystem med bäring mot regional nivå 10 Ekologiska fotavtryck Miljö Good life index Social, Ekonomi Värdering av ekosystemtjänster Miljö Natural Capital Index Framework Miljö IDeal index Ekonomi, Miljö, Social Följer utvecklingen under en given tidsram, genom regelbundna omräkningar av indexvärdena Indikatorn består av tolv parametrar indelas i fyra kategorier: förväntad livslängd, upplevd tillfredsställe över livskvalitén, socioekonomiska parametrar och miljöparametrar Genuine Progress Indicator Ekonomi, Miljö, Social Ett alternativ till BNP som inkluderar kostnader och intäkter som för närvarande är externaliserade BNP minus miljömässiga och sociala kostnader EU set of sustainabel variables Ekonomi, Miljö, Social Verktyg för att mäta framsteg i EU:s strategi för hållbar utveckling 100 indikatorer varav 12 huvudindikatorer

11 Värdegrund och vikter 11 - Mätsystemen inkluderar generellt sett ett antal huvudgrupper av indikatorer, där varje grupp består av ett flertal variabler - Kvantitativa data är vanligt förekommande även om kombinationer av kvantitativa och kvalitativa data förekommer - Sammansatta index förekommer och förordas från ett kommunikativt perspektiv samtidigt som kritik riktas mot sammansatta index då de anses orealistiskt att presentera en utveckling i tre dimensioner (ekonomisk, ekologisk, social) med en enda siffra. - Vissa mätsystem viktar sina variabler – andra gör det inte. De som viktar indikatorerna hävdar att det är nödvändigt för att spegla de olika variablernas tyngd i samhället. De som inte viktar pekar på svårigheterna med att ge just rätt tyngd till en viss variabel

12 Vetenskap och enheter 12 - Mätsystemen baseras oftast på ett flertal olika vetenskaper. Ekonomi- och ekologi/biologi framträder dock mer än sociologi vilket kan bero på att antalet mätsystem riktat mot den sociala hållbarhetsdimensionen är färre än system riktat mot ekonomi- och ekologi i urvalet. - Ett stort antal måttenheter används beroende på att indikatorsystemen använder sig av ett flertal olika variabler

13 Indikationer på indikatorer 13 -Rapporterna pekar på ett behov av att vidga utvecklingsbegreppet bort från BNP/BRP -BNP/BRP bedöms dock i vissa rapporter utgöra en hyfsad indikator för ett områdes utveckling. Detta då BNP/BRP samvarierar med många andra utvecklingsvariabler - Trots att BRP mäter i synnerhet den ekonomiska utvecklingen är BRP ett svagt mått på regional utveckling, eftersom det inte speglar regionala förmögenheter etc. -Rörelse mot gröna räkenskaper och större vikt vid naturkapital- och realkapitalförslitningar i utvecklingsmåtten -Allt mer tonvikt vid sociala välfärdsfrågor i senare publicerade mätsystem. Rapporterna pekar på att individuell lycka och individuellt välbefinnande blir allt viktigare att mäta. Dock är det enligt rapporterna svårt att fånga sådana data.

14 Sammanfattning 14  Nationella data präglar ”vedertagna” mätsystem  Ekonomi och Miljö mest förekommande  Social hållbarhet på frammarsch om än svår att mäta  Nationalräkenskaperna utgör en tung teoretisk bas i mätsystem relaterat till ekonomi- och miljöekonomi  Kvantitativa data utmärker mätsystemen  Flera mått snarare än ett unisont mått definierar systemen  Huvudgrupp av variabler med vidhängande undervariabler utgör grund för flera mätsystem

15 Hur bör mätsystemet för hållbar regional utveckling paketeras? 15 Några ”vattendelare” som bör diskuteras!

16 Mätsystem med bäring mot regional nivå 16 Ekologiska fotavtryck Resurser i form av naturkapital som befolkningen inom ett givet område förbrukar. Länkar samman den ekonomiska aspektens fysiska dimension med dess ekologiska konsekvenser. Miljö Regional energibalans, folkmängd, markanvändning, förbrukning av bränsle. personbilar i regionen, konsumtion av livsmedel och varor, konsumtion av boende och service, bebyggd mark, etc. EU set of sustainabel variables Verktyg för att mäta framsteg i EU:s strategi för hållbar utveckling Social, miljö, ekonomi 100 indikatorer varav 12 huvudindikatorer Genuine Progress Indicator Ett alternativ till BNP som inkluderar kostnader och intäkter som för närvarande är externaliserade Social, miljö, ekonomi BNP minus miljömässiga och sociala kostnader Värdering av ekosystemtjänster Miljö Natural Capital Index Framework IDeal index Ekonomi, Miljö, Social Good life index Social, ekonomi

17 17 VAD ÄR MÅLET MED HÅLLBAR UTVECKLING?  Vad ska mätas? – Vilka indikatorer passar?  Ska hållbarhetsperspektivet presenteras som starkt eller svagt? VAD SKA MÄTSYSTEMET ANVÄNDAS TILL – VILKEN ÄR MÅLGRUPPEN? VILKA GEOGRAFISKA RAMAR BÖR MÄTSYSTEMET HA? 1.T ex. vilka geografier ska systemet mäta? 2.T ex. om systemet bör ta i beaktning de sociala och miljömässiga kostnaderna i produktionen av importerade varor? INDIKATORSYSTEM ELLER INDEX?  Hur många indikatorer bör finnas med – och hur detaljerad bör indikatorerna vara?  Ska indexet viktas eller inte – och om ja, på vilket sätt bör det viktas?  Vilka ambitioner finns att fånga in kvalitativa aspekter?  Mäta sin egna regionala utveckling – eller jämföra sig med andra? – Hur bör inomregionala skillnader hanteras?

18 18 GPI = A + B - C - D + I A är ett viktat privat konsumtion B är värdet av icke-marknadstjänster genererar välfärd C är privat defensiv kostnader för naturliga försämring D är kostnaden för försämring av natur och naturresurser I är ökad kapitalstock och balans i den internationella handeln + Personlig konsumtion viktat med index inkomstfördelning + Värdet av hushållsarbete och föräldraskap + Värdet av högre utbildning + Värdet av frivilligt arbete + Tjänster av kapitalvaror + Tjänster av vägar och gator - Kostnad för brott - Förlust av fritid - Kostnad för arbetslöshet - Kostnader för kapitalvaror - Kostnader för pendling - Kostnader för föroreningar hushållsbekämpning - Kostnader för bilolyckor - Kostnader för vattenförorening - Kostnad för luftföroreningar - Kostnader för buller - Förlust av våtmarker - Förlust av jordbruksmark - / + Förlust av skogsområden och skador från skogsbilvägar - Utarmning av icke förnybara energiresurser - Skador Koldioxidutsläpp - Kostnader för ozonskiktet + / - Netto kapitalinvesteringar + / - Netto utländsk upplåning = GPI

19 19


Ladda ner ppt "1 MÅTT SOM MÄTER HÅLLBAR UTVECKLING. 2 Mätsystem och rapporter Litteraturgenomgången har baserats på: - O ffentliga rapporter (EU, FN nationella myndigheter,"

Liknande presentationer


Google-annonser