Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pia Gellerstedt, Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pia Gellerstedt, Avdelningen för arbetsgivarpolitik"— Presentationens avskrift:

1 Pia Gellerstedt, Avdelningen för arbetsgivarpolitik
Arbetsgivarrollen Systematiskt arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöansvar och straffrättsligt ansvar Kopplingen till patientsäkerhet och skola På gång inom arbetsmiljöområdet Pia Gellerstedt Ragnar Kristensson Dag Linde Pia Gellerstedt, Avdelningen för arbetsgivarpolitik

2 Arbetsmiljölagens innehåll
1 Lagens ändamål och tillämpningsområde 2 Arbetsmiljöns beskaffenhet 3 Allmänna skyldigheter 4 Bemyndiganden 5 Minderåriga 6 Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare 7 Tillsyn 8 Påföljder 9 Överklagande Pia Gellerstedt, Avdelningen för arbetsgivarpolitik

3 Systematiskt arbetsmiljöarbete
AFS 2001:1 Styr arbetsmiljöarbetet Miljöledning Kvalitetsledning Patientsäkerhet Skollagen Pia Gellerstedt, Avdelningen för arbetsgivarpolitik

4 Pia Gellerstedt, Avdelningen för arbetsgivarpolitik
Hur börjar vi? Undersök arbetsförhållandena Gör en riskbedömning Vidta åtgärder skyddsronder medarbetarenkät medarbetarsamtal Arbetsplatsmöten Bedöm risken att fara skall inträffa med hänsyn till sannolik och konsekvens Lagkrav vid kemikaliehantering Pia Gellerstedt, Avdelningen för arbetsgivarpolitik

5 Riskbedömning vid förändringar
Tänka efter före Organisationsförändringar Överbeläggningar Förändringar av lokaler, utrustning, processer Pia Gellerstedt, Avdelningen för arbetsgivarpolitik

6 Pia Gellerstedt, Avdelningen för arbetsgivarpolitik
Dokumentation Alltid skriftlig dokumentation för Riskbedömning Handlingsplaner Instruktion om allvarliga risker Arbetsmiljöpolicy Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Pia Gellerstedt, Avdelningen för arbetsgivarpolitik

7 Pia Gellerstedt, Avdelningen för arbetsgivarpolitik
FAS 05 Förnyelse – Arbetsmiljö – Samverkan Samverkansgrupp lokal nivå Samverkansgrupp förvaltning/divisions nivå Samverkansgrupp Central nivå Kommunstyrelse Kommunfullmäktige Den röda tråden Pia Gellerstedt, Avdelningen för arbetsgivarpolitik

8 Skyddskommitté och FAS 05
Enligt 6 kap 9 § AML Handlingsplaner Riskbedömningar Kemiska arbetsmiljörisker Förändringar i verksamheten Rehabilitering Företagshälsovård Utbildning rörande arbetsmiljö Pia Gellerstedt, Avdelningen för arbetsgivarpolitik

9 Elevskyddsombudens roll
AML 6 kap 17 § De som genomgår utbildning ska ges tillfälle att medverka i arbetsmiljöarbetet AML 6 kap 18 § Huvudmannen för utbildningen ska se till att elevskyddsombuden får den utbildning och den ledighet som behövs för uppdraget AMF 8a § Närvarorätt och möjlighet att yttra sig i skyddskommitté två elevskyddsombud har rätt att delta Pia Gellerstedt, Avdelningen för arbetsgivarpolitik

10 Bestäm vem som ska åtgärda och vem som ska följa upp
Chef Medarbetare Skyddsombud Kommunstyrelse Nämnder Kommundirektör Ber/Samverkansgrupp Företagshälsovård Arbetsmiljöverket Extern revisor Hur hanterar ni inspektionsmeddelande och föreläggande, får ni reda på vad som händer i verksamheten? Pia Gellerstedt, Avdelningen för arbetsgivarpolitik

11 Arbetsmiljö Patientsäkerhet
Riskbedömning Vidta alla åtgärder Handlingsplan Fördelning av uppgifter Årlig uppföljning Riskanalys Vidta alla åtgärder Handlingsplan Organisatoriskt ansvar Patientsäkerhetsberättelse Pia Gellerstedt, Avdelningen för arbetsgivarpolitik

12 Pia Gellerstedt, Avdelningen för arbetsgivarpolitik
Pia Gellerstedt, Avdelningen för arbetsgivarpolitik

13 Pia Gellerstedt, Avdelningen för arbetsgivarpolitik
Arbetsmiljöverkets strategi för tillsynen av skolans arbetsmiljö Inledning av tillsynen ”högst upp” i skolorganisationen, ett möte med företrädare för arbetsgivaren och huvudskyddsombud Be huvudmannen redovisa sitt systematiska arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöverket (AV) inspekterar ett urval av huvudmannens skolor AV skriver en sammanfattande inspektionsrapport där observerade brister i arbetsmiljön redovisas AV träffar åter skolorganisationens ledning och huvudskyddsombud År 2 – stickprovsinspektioner på ytterligare ett antal skolor Pia Gellerstedt, Avdelningen för arbetsgivarpolitik

14 Pia Gellerstedt, Avdelningen för arbetsgivarpolitik
Arbetsmiljöverkets strategi för tillsynen av skolans arbetsmiljö Systematiskt arbetsmiljöarbete i teori och praktik Arbetsbelastning/stress för lärarpersonal och skolledare Våld och hot i arbetsmiljön Luftkvalitet (ventilation) Buller och oönskade ljud Pia Gellerstedt, Avdelningen för arbetsgivarpolitik

15 Pia Gellerstedt, Avdelningen för arbetsgivarpolitik
Arbetsmiljöverkets strategi för tillsynen av skolans arbetsmiljö Inspektionerna Heldagsinspektioner på skolor Intervjuer med grupper av personal och elever Rundvandring i skollokaler Uppföljande inspektioner på skolorna ett antal månader senare Pia Gellerstedt, Avdelningen för arbetsgivarpolitik

16 Pia Gellerstedt, Avdelningen för arbetsgivarpolitik
Arbetsmiljöbrott enligt Brottsbalken Brott mot arbetsmiljölag- stiftningen Sanktioner inom arbetsmiljöområdet Föreläggande och förbud av Arbetsmiljö- verket Sanktionsavgift Pia Gellerstedt, Avdelningen för arbetsgivarpolitik

17 Sanktioner inom Arbetsmiljöområdet
Huvudregel: Sanktioner för brister i arbetsmiljön inträder först efter föreläggande och förbud från Arbetsmiljöverket. (Ex.vis Systematiskt Arbetsmiljöarbete, AFS 2001:01) Arbetsmiljöbrott enligt 3 kap 10 § Brottsbalken Vållande till annans död/kroppsskada eller sjukdom/framkallande av fara för annan. En förutsättning är att den åtalade uppsåtligen eller av oaktsamhet inte förebyggt ohälsa och olycksfall i enlighet med sina skyldigheterna i arbetsmiljölagen. Pia Gellerstedt, Avdelningen för arbetsgivarpolitik

18 Pia Gellerstedt, Avdelningen för arbetsgivarpolitik
Företagsbot Ekonomisk sanktion riktad mot den formelle arbetsgivaren Brott mot arbetsmiljölagstiftningen i näringsverksamheten Näringsidkaren har inte förebyggt brottsligheten eller brottet begåtts av person i ledande ställning eller med ansvar för tillsyn och kontroll. Boten uppgår till minst kr och max 10 miljoner kr. Kräver inte att någon enskild pekas ut som ansvarig Åtal mot enskild ansvarig endast om det är påkallat från allmän synpunkt Pia Gellerstedt, Avdelningen för arbetsgivarpolitik

19 Sanktioner inom arbetsmiljöområdet
Brott mot arbetsmiljölagen Förseelser som anges direkt i lagen eller i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS), exempelvis brutit mot föreläggande/förbud utan vite, inte rapporterat allvarlig olycka eller olyckstillbud till Arbetsmiljöverket enlig 2 § arbetsmiljöförordningen, använt minderåriga till farligt arbete, inte gjort en arbetsmiljöplan vid byggnads- och anläggningsarbete. I 40 st AFS finns det i dag totalt 170 st straffsanktionerade bestämmelser. _ Pia Gellerstedt, Avdelningen för arbetsgivarpolitik

20 Sanktioner inom arbetsmiljöområdet
Föreläggande eller förbud från Arbetsmiljöverket(ofta med vite) Under år 2011 har AV gjort st besök, st inspektionsmeddelanden och 129 st föreläggande/förbud mot kommuner, landsting och regioner. Förläggande/förbud riktas oftast mot den juridiska eller fysiska person som är arbetsgivare. Sanktionsavgift Avgiften påförs den juridiska eller fysiska person som drev verksamheten ifråga. Inget krav på uppsåt eller oaktsamhet= strikt ansvar. Avgiften fastställd i förväg. 1) användning av tryckkärl som inte besiktigats 2) rivning av asbest utan tillstånd Skadestånd (kan aktualiseras om skyddsombud hindras att fullgöra sina uppgifter. Se bl a SKL cirkulär 10:21) Pia Gellerstedt, Avdelningen för arbetsgivarpolitik

21 Ärendets gång vid inspektion av Arbetsmiljöverket
Inspektions meddelande Ny inspektion, återgärder ej vidtagna Underrättelse om att föreläggande eller förbud övervägs Ny inspektion, återgärder ej vidtagna Föreläggande eller förbud, med eller utan vite Ny inspektion, återgärder ej vidtagna Pia Gellerstedt, Avdelningen för arbetsgivarpolitik

22 Instansordning Arbetsmiljömål
Överklagas till Föreläggande eller förbud med eller utan vite Förvaltningsrätt Överklagas till Högsta Förvaltningsdomstolen Prövningstillstånd krävs! Kammarrätt Prövningstillstånd krävs! Överklagas till Om föreläggande eller förbudet inte följs eller att åtgärder inte vidtas Föreläggande eller förbud vinner laga kraft, eller upphävs. AV ansöker hos förvaltningssrätt att vite döms ut AV anmäler till Polis/Åklagare Åtal väcks enl. AML Vid fällande dom döms vite ut Vid fällande dom i tingsrätt; Böter eller fängelse Pia Gellerstedt, Avdelningen för arbetsgivarpolitik

23 Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar
Underlåtenhet att följa AML, AMF och AFS Orsakssamband Effekter Kroppsskada sjukdom, dödsfall framkallande av fara för annan Straffansvar Pia Gellerstedt, Avdelningen för arbetsgivarpolitik

24 Pia Gellerstedt, Avdelningen för arbetsgivarpolitik
Högsta Domstolen: Det får anses föreligga ett erforderligt orsakssamband om det framstår som i hög grad sannolikt att effekter skulle ha uteblivit om den tilltalade hade handlat som han borde. Pia Gellerstedt, Avdelningen för arbetsgivarpolitik

25 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
Att tänka på vid uppgiftsfördelning Befogenheter Resurser Kunskaper Kompetens Tydlighet Arbetsuppgift Pia Gellerstedt, Avdelningen för arbetsgivarpolitik

26 Att tänka på vid uppgiftsfördelning
Uppgifterna fördelade på tillräckligt många Personer med befogenheter och resurser Personer med tillräckliga kunskaper om; a) Regler som har betydelse för arbetsmiljön b) Fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och olycksfall c) Åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall Arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö - Faktisk fördelning/delegation Tydlighet- Skriftlighet Uppföljning Pia Gellerstedt, Avdelningen för arbetsgivarpolitik

27 Minneslista vid uppgiftsfördelning
Bestäm vilka uppgifter i arbetsmiljöarbetet som behöver fördelas(även samordningsansvar) Utgå från organisationen Lägg uppgifterna på chefer med personalansvar eller på arbetsledare Se till att inga uppgifter glöms bort Hur ska uppgifts fördelningen utanför fasta arbetsställen och arbetstider hanteras? Lägg uppgifter på en bestämd person eller funktion, inte på en hel grupp Bestäm vad som ska gälla vid sjukdom, semester och annan frånvaro Beskriv uppgifterna detaljerat och konkret Ge befogenheter, resurser och kunskaper för uppgifterna Ange om det finns rätt till vidarefördelning Komplettera med muntlig information Informera berörd personal Pia Gellerstedt, Avdelningen för arbetsgivarpolitik

28 Pia Gellerstedt, Avdelningen för arbetsgivarpolitik
Om inte befogenheter eller resurser räcker till för att lösa en uppgift? Vänd dig till en högre chef för att få mer resurser eller större befogenheter 2) Frånsäg dig uppgiften (OBS! Returnering enligt 2) innebär inte att du säger upp din tjänst eller chefsuppgift) Pia Gellerstedt, Avdelningen för arbetsgivarpolitik

29 Arbetsmiljöansvar Straffansvaret
AML Förebyggande syfte Kan ligga på fysiska eller juridiska personer Arbetsgivaren fördelar uppgifter, befogenheter och resurser Fördelningen gör i förväg Är lätt att konstatera AML och BrB Sanktionerande syfte Kan bara ligga på fysiska personer Kan hamna på olika personer Domstolen beslutar om straff Straff bestäms efter olycka Är ofta komplicerat att fastställa Pia Gellerstedt, Avdelningen för arbetsgivarpolitik


Ladda ner ppt "Pia Gellerstedt, Avdelningen för arbetsgivarpolitik"

Liknande presentationer


Google-annonser