Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsgivarrollen  Systematiskt arbetsmiljöarbete  Arbetsmiljöansvar och straffrättsligt ansvar  Kopplingen till patientsäkerhet och skola  På gång.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsgivarrollen  Systematiskt arbetsmiljöarbete  Arbetsmiljöansvar och straffrättsligt ansvar  Kopplingen till patientsäkerhet och skola  På gång."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsgivarrollen  Systematiskt arbetsmiljöarbete  Arbetsmiljöansvar och straffrättsligt ansvar  Kopplingen till patientsäkerhet och skola  På gång inom arbetsmiljöområdet  Pia Gellerstedt  Pia.gellerstedt@skl.se Pia.gellerstedt@skl.se Ragnar Kristensson  Ragnar.kristensson@skl.se Ragnar.kristensson@skl.se  Dag Linde  Dag.linde@skl.se Dag.linde@skl.se 2014-01-15 Pia Gellerstedt, Avdelningen för arbetsgivarpolitik

2 Arbetsmiljölagens innehåll  1 Lagens ändamål och tillämpningsområde  2 Arbetsmiljöns beskaffenhet  3 Allmänna skyldigheter  4 Bemyndiganden  5 Minderåriga  6 Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare  7 Tillsyn  8 Påföljder  9 Överklagande 2014-01-15 Pia Gellerstedt, Avdelningen för arbetsgivarpolitik

3 Systematiskt arbetsmiljöarbete  AFS 2001:1  Styr arbetsmiljöarbetet  Miljöledning  Kvalitetsledning  Patientsäkerhet  Skollagen 2014-01-15 Pia Gellerstedt, Avdelningen för arbetsgivarpolitik

4 Hur börjar vi?  Undersök arbetsförhållandena  Gör en riskbedömning  Vidta åtgärder  skyddsronder  medarbetarenkät  medarbetarsamtal  Arbetsplatsmöten  Bedöm risken att fara skall inträffa med hänsyn till sannolik och konsekvens  Lagkrav vid kemikaliehantering 2014-01-15 Pia Gellerstedt, Avdelningen för arbetsgivarpolitik

5 Riskbedömning vid förändringar  Tänka efter före  Organisationsförändringar  Överbeläggningar  Förändringar av lokaler, utrustning, processer 2014-01-15 Pia Gellerstedt, Avdelningen för arbetsgivarpolitik

6 Dokumentation  Alltid skriftlig dokumentation för  Riskbedömning  Handlingsplaner  Instruktion om allvarliga risker  Arbetsmiljöpolicy  Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 2014-01-15 Pia Gellerstedt, Avdelningen för arbetsgivarpolitik

7 FAS 05  Förnyelse – Arbetsmiljö – Samverkan  Samverkansgrupp lokal nivå  Samverkansgrupp förvaltning/divisions nivå  Samverkansgrupp Central nivå  Kommunstyrelse  Kommunfullmäktige  Den röda tråden 2014-01-15 Pia Gellerstedt, Avdelningen för arbetsgivarpolitik

8 Skyddskommitté och FAS 05  Enligt 6 kap 9 § AML  Handlingsplaner  Riskbedömningar  Kemiska arbetsmiljörisker  Förändringar i verksamheten  Rehabilitering  Företagshälsovård  Utbildning rörande arbetsmiljö 2014-01-15 Pia Gellerstedt, Avdelningen för arbetsgivarpolitik

9 Elevskyddsombudens roll AML 6 kap 17 § De som genomgår utbildning ska ges tillfälle att medverka i arbetsmiljöarbetet AML 6 kap 18 § Huvudmannen för utbildningen ska se till att elevskyddsombuden får den utbildning och den ledighet som behövs för uppdraget AMF 8a § Närvarorätt och möjlighet att yttra sig i skyddskommitté två elevskyddsombud har rätt att delta 2014-01-15 Pia Gellerstedt, Avdelningen för arbetsgivarpolitik

10 Bestäm vem som ska åtgärda och vem som ska följa upp  Chef  Medarbetare  Skyddsombud  Kommunstyrelse  Nämnder  Kommundirektör  Ber/Samverkansgrupp  Företagshälsovård  Arbetsmiljöverket  Extern revisor 2014-01-15 Pia Gellerstedt, Avdelningen för arbetsgivarpolitik

11 ArbetsmiljöPatientsäkerhet Riskbedömning Vidta alla åtgärder Handlingsplan Fördelning av uppgifter Årlig uppföljning Riskanalys Vidta alla åtgärder Handlingsplan Organisatoriskt ansvar Patientsäkerhetsberättelse 2014-01-15 Pia Gellerstedt, Avdelningen för arbetsgivarpolitik

12 2014-01-15 Pia Gellerstedt, Avdelningen för arbetsgivarpolitik

13 Arbetsmiljöverkets strategi för tillsynen av skolans arbetsmiljö 2013 - 2016 Inledning av tillsynen ”högst upp” i skolorganisationen, ett möte med företrädare för arbetsgivaren och huvudskyddsombud Be huvudmannen redovisa sitt systematiska arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöverket (AV) inspekterar ett urval av huvudmannens skolor AV skriver en sammanfattande inspektionsrapport där observerade brister i arbetsmiljön redovisas AV träffar åter skolorganisationens ledning och huvudskyddsombud År 2 – stickprovsinspektioner på ytterligare ett antal skolor 2014-01-15 Pia Gellerstedt, Avdelningen för arbetsgivarpolitik

14 Arbetsmiljöverkets strategi för tillsynen av skolans arbetsmiljö 2013 - 2015 Systematiskt arbetsmiljöarbete i teori och praktik Arbetsbelastning/stress för lärarpersonal och skolledare Våld och hot i arbetsmiljön Luftkvalitet (ventilation) Buller och oönskade ljud 2014-01-15 Pia Gellerstedt, Avdelningen för arbetsgivarpolitik

15 Arbetsmiljöverkets strategi för tillsynen av skolans arbetsmiljö 2013 - 2015 - Inspektionerna - Heldagsinspektioner på skolor  Intervjuer med grupper av personal och elever Rundvandring i skollokaler Uppföljande inspektioner på skolorna ett antal månader senare 2014-01-15 Pia Gellerstedt, Avdelningen för arbetsgivarpolitik

16 Arbetsmiljöbrott enligt Brottsbalken Brott mot arbetsmiljölag- stiftningen Sanktionsavgift Föreläggande och förbud av Arbetsmiljö- verket Sanktioner inom arbetsmiljöområdet 2014-01-15 Pia Gellerstedt, Avdelningen för arbetsgivarpolitik

17 Sanktioner inom Arbetsmiljöområdet  Huvudregel: Sanktioner för brister i arbetsmiljön inträder först efter föreläggande och förbud från Arbetsmiljöverket. (Ex.vis Systematiskt Arbetsmiljöarbete, AFS 2001:01)  Arbetsmiljöbrott enligt 3 kap 10 § Brottsbalken  Vållande till annans död/kroppsskada eller sjukdom/framkallande av fara för annan. En förutsättning är att den åtalade uppsåtligen eller av oaktsamhet inte förebyggt ohälsa och olycksfall i enlighet med sina skyldigheterna i arbetsmiljölagen. 2014-01-15 Pia Gellerstedt, Avdelningen för arbetsgivarpolitik

18 Företagsbot  Ekonomisk sanktion riktad mot den formelle arbetsgivaren  Brott mot arbetsmiljölagstiftningen i näringsverksamheten  Näringsidkaren har inte förebyggt brottsligheten eller brottet begåtts av person i ledande ställning eller med ansvar för tillsyn och kontroll.  Boten uppgår till minst 5.000 kr och max 10 miljoner kr.  Kräver inte att någon enskild pekas ut som ansvarig  Åtal mot enskild ansvarig endast om det är påkallat från allmän synpunkt 2014-01-15 Pia Gellerstedt, Avdelningen för arbetsgivarpolitik

19 Sanktioner inom arbetsmiljöområdet  Brott mot arbetsmiljölagen Förseelser som anges direkt i lagen eller i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS), exempelvis brutit mot föreläggande/förbud utan vite, inte rapporterat allvarlig olycka eller olyckstillbud till Arbetsmiljöverket enlig 2 § arbetsmiljöförordningen, använt minderåriga till farligt arbete, inte gjort en arbetsmiljöplan vid byggnads- och anläggningsarbete. I 40 st AFS finns det i dag totalt 170 st straffsanktionerade bestämmelser. _ 2014-01-15 Pia Gellerstedt, Avdelningen för arbetsgivarpolitik

20 Sanktioner inom arbetsmiljöområdet  Föreläggande eller förbud från Arbetsmiljöverket(ofta med vite)  Under år 2011 har AV gjort 4.708 st besök, 1.745 st inspektionsmeddelanden och 129 st föreläggande/förbud mot kommuner, landsting och regioner. Förläggande/förbud riktas oftast mot den juridiska eller fysiska person som är arbetsgivare.  Sanktionsavgift  Avgiften påförs den juridiska eller fysiska person som drev verksamheten ifråga. Inget krav på uppsåt eller oaktsamhet= strikt ansvar. Avgiften fastställd i förväg. 1) användning av tryckkärl som inte besiktigats 2) rivning av asbest utan tillstånd  Skadestånd  (kan aktualiseras om skyddsombud hindras att fullgöra sina uppgifter. Se bl a SKL cirkulär 10:21) 2014-01-15 Pia Gellerstedt, Avdelningen för arbetsgivarpolitik

21 Ärendets gång vid inspektion av Arbetsmiljöverket Ny inspektion, återgärder ej vidtagna Inspektions meddelande Ny inspektion, återgärder ej vidtagna Underrättelse om att föreläggande eller förbud övervägs Föreläggande eller förbud, med eller utan vite Inspektion 2014-01-15 Pia Gellerstedt, Avdelningen för arbetsgivarpolitik

22 Instansordning Arbetsmiljömål Förvaltningsrätt Föreläggande eller förbud med eller utan vite Högsta Förvaltningsdomstolen Prövningstillstånd krävs! Överklagas till Kammarrätt Prövningstillstånd krävs! Föreläggande eller förbud vinner laga kraft, eller upphävs. Om föreläggande eller förbudet inte följs eller att åtgärder inte vidtas AV ansöker hos förvaltningssrätt att vite döms ut Vid fällande dom döms vite ut AV anmäler till Polis/Åklagare Åtal väcks enl. AML Vid fällande dom i tingsrätt; Böter eller fängelse 2014-01-15 Pia Gellerstedt, Avdelningen för arbetsgivarpolitik

23 Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar Underlåtenhet att följa AML, AMF och AFS Orsakssamband Effekter Kroppsskada sjukdom, dödsfall framkallande av fara för annan Straffansvar 2014-01-15 Pia Gellerstedt, Avdelningen för arbetsgivarpolitik

24 Högsta Domstolen: Det får anses föreligga ett erforderligt orsakssamband om det framstår som i hög grad sannolikt att effekter skulle ha uteblivit om den tilltalade hade handlat som han borde. 2014-01-15 Pia Gellerstedt, Avdelningen för arbetsgivarpolitik

25 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter - Arbetsuppgift Befogenheter Resurser Kunskaper Kompetens Tydlighet Att tänka på vid uppgiftsfördelning 2014-01-15 Pia Gellerstedt, Avdelningen för arbetsgivarpolitik

26 Att tänka på vid uppgiftsfördelning - Uppgifterna fördelade på tillräckligt många - Personer med befogenheter och resurser - Personer med tillräckliga kunskaper om; a)Regler som har betydelse för arbetsmiljön b)Fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och olycksfall c)Åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall d)Arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö - Faktisk fördelning/delegation -Tydlighet- Skriftlighet -Uppföljning 2014-01-15 Pia Gellerstedt, Avdelningen för arbetsgivarpolitik

27 Minneslista vid uppgiftsfördelning - Bestäm vilka uppgifter i arbetsmiljöarbetet som behöver fördelas(även samordningsansvar) - Utgå från organisationen - Lägg uppgifterna på chefer med personalansvar eller p å arbetsledare - Se till att inga uppgifter gl ö ms bort - Hur ska uppgifts f ö rdelningen utanf ö r fasta arbetsst ä llen och arbetstider hanteras? - L ä gg uppgifter p å en best ä md person eller funktion, inte p å en hel grupp - Best ä m vad som ska g ä lla vid sjukdom, semester och annan fr å nvaro - Beskriv uppgifterna detaljerat och konkret - Ge befogenheter, resurser och kunskaper f ö r uppgifterna - Ange om det finns r ä tt till vidaref ö rdelning - Komplettera med muntlig information - Informera ber ö rd personal 2014-01-15 Pia Gellerstedt, Avdelningen för arbetsgivarpolitik

28 Om inte befogenheter eller resurser räcker till för att lösa en uppgift? 1)Vänd dig till en högre chef för att få mer resurser eller större befogenheter 2) Frånsäg dig uppgiften (OBS! Returnering enligt 2) innebär inte att du säger upp din tjänst eller chefsuppgift) 2014-01-15 Pia Gellerstedt, Avdelningen för arbetsgivarpolitik

29 ArbetsmiljöansvarStraffansvaret  AML  Förebyggande syfte  Kan ligga på fysiska eller juridiska personer  Arbetsgivaren fördelar uppgifter, befogenheter och resurser  Fördelningen gör i förväg  Är lätt att konstatera  AML och BrB  Sanktionerande syfte  Kan bara ligga på fysiska personer  Kan hamna på olika personer  Domstolen beslutar om straff  Straff bestäms efter olycka  Är ofta komplicerat att fastställa 2014-01-15 Pia Gellerstedt, Avdelningen för arbetsgivarpolitik


Ladda ner ppt "Arbetsgivarrollen  Systematiskt arbetsmiljöarbete  Arbetsmiljöansvar och straffrättsligt ansvar  Kopplingen till patientsäkerhet och skola  På gång."

Liknande presentationer


Google-annonser