Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GYMNASIEARBETE – vad är det?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GYMNASIEARBETE – vad är det?"— Presentationens avskrift:

1 GYMNASIEARBETE – vad är det?
Länk till film Innan ni börjar arbeta med det inledande bildspelet, titta gärna på inspirationsfilmen som tillhör utvecklingspaketet.

2 Gymnasiearbetet Gymnasiearbetet
Gymnasiearbetet är en del av gymnasiereformen. Riksdagen har beslutat att alla elever måste göra ett gymnasiearbete för att få en gymnasieexamen. Gymnasiearbetet är INTE samma sak som kursen Projektarbete 100p. Det är inte heller vare sig en examensuppgift eller ett examensprov. Regeringen anser att benämningen Gymnasiearbete bättre motsvarar den funktion det ska ha. Genom att gymnasiearbetet är kopplat till examensmålen förstärks helhetssynen på utbildningens innehåll, där samtliga kurser som ingår i utbildningen ska bidra till de kunskaper som uttrycks i examensmålen. Däremot ska inte gymnasiearbetet ha karaktären av examensprov av den art som förekommer i vissa andra europeiska länder. Därmed finns inte behov av en graderad betygssättning och inte heller av betygskriterier eller kunskapskrav. Det är hela utbildningens innehåll som sammantaget spelar roll för att en elev ska få gymnasieexamen.

3 För gymnasial utbildning: För vuxenutbildning:
Gymnasiearbetet Gymnasial nivå 100 poäng För gymnasial utbildning: …en uppgift om 100 gymnasiepoäng som eleverna genomför inom ramen för examensmålen… För vuxenutbildning: …inom ramen för examensmålen för det program inom gymnasieskolan som utbildningen i huvudsak motsvarar… Olika mål för gymnasiearbetet beroende på program Gymnasiearbetet ingår i gymnasieexamen och nivån ska vara gymnasial. Omfattningen ska vara 100p. Eleven måste ha ett godkänt gymnasiearbete för att få en gymnasieexamen, både inom gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. I gymnasieförordningen (2010:2039) definieras gymnasiearbetet som: En uppgift om 100 gymnasiepoäng som eleverna genomför inom ramen för examensmålen. I förordning (2011:1108) om vuxenutbildning står det att gymnasiearbetet är en del av den kommunala vuxenutbildningen på gymnasial nivå. Där definieras gymnasiearbetet så här: Med gymnasiearbete avses en uppgift om 100 gymnasiepoäng som eleverna genomför inom ramen för examensmålen för det program inom gymnasieskolan som utbildningen i huvudsak motsvarar (2 kap 3 § ) Målen för gymnasiearbetet skiljer sig åt mellan yrkesutbildning och högskoleförberedande utbildning. På yrkesprogrammen ska gymnasiearbetet visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. På de högskoleförberedande programmen ska gymnasiearbetet visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det område som programmet utbildar för.

4 Ska relateras till examensmålen
Gymnasiearbetet Ska relateras till examensmålen Är ett kvitto på att eleven är väl förberedd Uppgifter kan tas fram i samverkan med avnämarna Ansvarig lärare Medbedömare Gymnasiearbetet ska relatera till examensmålen, men det finns ingen särskild ämnesplan. Det ska vara ett kvitto på att eleven är väl förberedd för kommande högskolestudier respektive det yrkesområde som utbildningen leder till. Uppgifter för gymnasiearbetet bör så långt som möjligt tas fram i samverkan med avnämarna. För yrkesprogrammen kan det exempelvis vara företagen på orten och för de högskoleförberedande programmen kan det vara universitet eller högskola. I gymnasieförordningen (2010:2039 ) framgår det att rektorn, för varje elev som genomför ett gymnasiearbete, ska utse en lärare som är ansvarig för gymnasiearbetet. Om eleven helt eller delvis utför gymnasiearbetet på en arbetsplats, så ska handledaren på arbetsplatsen vara medbömare. Om eleven går på ett yrkesprogram måste medbedömaren ha erfarenhet av det yrkesområde som eleven arbetar med i sitt gymnasiearbete.

5 Visa att eleven är förberedd för yrkes-området
Gymnasiearbete – mot yrkesområde Visa att eleven är förberedd för yrkes-området Förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter Gymnasiearbete – mot yrkesområde Ett gymnasiearbete på en yrkesutbildning ska vara upplagt så att eleven visar att hon eller han är förberedd för yrkesområdet och kan utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter på ett yrkesmässigt sätt. Med yrkesmässigt sätt menas här en yrkesmässighet, anpassad efter den gymnasiala nivån där till exempel behärskandet av rationella metoder och arbetstempo inte fullt ut motsvarar en erfaren yrkesverksam. Med yrkesmässigt avses också att eleven känner till och har utfört sitt arbete enligt lagar och andra bestämmelser som gäller för yrkesområdet. Gymnasiearbetet ska, enligt målen för gymnasiearbetet, utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Regeringen anser att gymnasial yrkesutbildning inte bara ska förbereda för anställning utan även stimulera till eget företagande. Inom vissa yrkesområden, t ex hantverk, finns yrken där merparten av utövarna är egna företagare. Därför kan det vara lämpligt att pröva elevens yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer. Planera, genomföra och utvärdera Visa yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer

6 Visar att eleven är förberedd för högskolestudier Ett större arbete
Gymnasiearbetet – mot högskoleförberedelse Visar att eleven är förberedd för högskolestudier Ett större arbete Formulera frågeställning Planera, genomföra och utvärdera Redovisa och ge respons Sammanfattning på engelska Vetenskaplig metod Kritiskt värdera källor Gymnasiearbetet – mot högskoleförberedelse I målen för gymnasiearbetet för de högskoleförberedande programmen står att gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det område som programmet utbildar för. Gymnasiearbetet på ett högskoleförberedande program ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet. Redovisning av ett gymnasiearbete ska efterlikna de redovisningsformer som förekommer inom för arbetet relevanta högskoleutbildningar. Eleven ska också göra en kort sammanfattning eller beskrivning av arbetet på engelska. Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete samt ge respons på andra gymnasiearbeten. Skrivningen ”formulera en frågeställning” finns inte för estetiska programmet. I målen för gymnasiearbetet betonas alltså den vetenskapliga metod som används inom respektive högskoleområde. Den framtagna frågeställningen prövas med avseende på genomförbarhet och syfte och avgränsningar definieras. Eleven upprättar en plan som utgår från frågeställningen eller en formulerad idé för det aktuella gymnasiearbetet. Därefter genomför eleven sitt arbete med relevanta metoder. I genomförandet behöver eleven visa att hon eller han kan följa planeringen och vid behov revidera den. Dessutom ingår i genomförandet att eleven i diskussion med sin handledare utvecklar sitt arbete och dess resultat som en del av den vetenskapsliknande process som också förekommer inom högskolan. För att vara förberedd för högskolestudier måste eleven kunna ta initiativ i och ansvar för planeringen och genomförandet vilket innebär att gymnasiearbetet ställer krav på ett stort mått av självständighet, samtidigt som arbetet måste ske i dialog med den ansvariga läraren. I utvärderingen ingår att eleven återkopplar till sin frågeställning eller sin formulerade idé samt att resultatet värderas med avseende på styrkor, svagheter, betydelse och begränsningar. Här ingår också att eleven kritiskt värderar valda källor.

7 Medbedömaren yttrar sig
Gymnasiearbetet: betyg Betyg E eller F Läraren beslutar Medbedömaren yttrar sig Gymnasiearbete helt eller delvis på arbetsplats: handledaren blir medbedömare Som betyg på gymnasiearbetet ska någon av beteckningarna E eller F användas, enligt gymnasieförordningen. För att få ett E ska en elev ha nått målen för gymnasiearbetet i examensmålen. För gymnasiearbetet används alltså en tvågradig betygsskala i stället för den sexgradiga som används för gymnasieskolans kurser. Eftersom en tvågradig betygsskala används för gymnasiearbetet räknas detta betyg inte med i meritvärderingen till högskolan, som då beräknas på poäng. Det är läraren som beslutar om betyget på gymnasiearbetet. Innan läraren sätter betyget ska en medbedömare, som har erfarenhet av det kunskapsområde som gymnasiearbetet handlar om, ha yttrat sig. Om eleven har genomfört gymnasiearbetet helt eller delvis på en arbetsplats ska handledaren på arbetsplatsen vara medbedömare. För ett gymnasiearbete som genomförs inom ett yrkesprogram ska medbedömaren ha erfarenhet av det yrkesområde som gymnasiearbetet avser. Det kan vara en medbedömare som arbetar i branschen eller en annan lärare som har erfarenhet av yrkesområdet. Medbedömaren för ett gymnasiearbete som genomförs inom ett högskoleförberedande program kan vara en annan lärare, eller en representant från högskolan eller näringslivet, vilken har erfarenhet av det kunskapsområde som gymnasiearbetet handlar om. Om eleven inte får godkänt betyg på gymnasiearbetet: I gymnasieförordningen (SFS 2010:2039) står det En elev i gymnasieskolan har rätt att genomgå prövning vid den egna skolenheten i alla kurser och det gymnasiearbete som ingår i elevens individuella studieplan, om eleven inte tidigare har fått betyg på kursen eller gymnasiearbetet eller om eleven har fått betyget F. (8 kap. 24 § ) och En elev som inte har fått betyget E på gymnasiearbetet har rätt att göra om det en gång. (9 kap. 1 §)

8 Gymnasiearbetesexempel
Ge tips och inspiration Vill visa mångfald Visar på gymnasial nivå Framtagna i samråd med nationella programråd och högskoleråd Olika yrkesområden Centrala kunskapsområden Genomförda enskilt eller i grupp Läs flera exempel! De exempel som Skolverket har tagit fram ska ge stöd, men även tips och inspiration. Alla exempel är olika för att visa mångfald. Exemplen ska även ge en uppfattning om vad ett gymnasiearbete är på gymnasial nivå och hur det kan se ut. Alla exempel är framtagna i samråd med högskoleråd, nationella programråd och givetvis tillsammans med lärare. Exemplen visar olika yrkesområden och olika centrala kunskapsområden. Det finns inte bara ett sätt att göra ett gymnasiearbete, utan en elev kan på flera olika sätt visa att gymnasiearbetets mål i examensmålen är uppfyllda, beroende på valt program och inriktning. Det finns ingen reglering om gymnasiearbetet ska genomföras i grupp eller enskilt. Varje elev ska förstås bedömas och betygssättas individuellt. Då exemplen bara just är exempel så kan det vara en idé att läsa flera olika exempel, från olika program, för att se att ett gymnasiearbete kan se ut på många olika sätt.


Ladda ner ppt "GYMNASIEARBETE – vad är det?"

Liknande presentationer


Google-annonser