Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Smittskydd/Smittspårning Regelverk. 2 Internationellt 12 länder rapporterar fall/laboratoriediagnoser allmänt Övervakningssystem i någon form i 17 länder.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Smittskydd/Smittspårning Regelverk. 2 Internationellt 12 länder rapporterar fall/laboratoriediagnoser allmänt Övervakningssystem i någon form i 17 länder."— Presentationens avskrift:

1 1 Smittskydd/Smittspårning Regelverk

2 2 Internationellt 12 länder rapporterar fall/laboratoriediagnoser allmänt Övervakningssystem i någon form i 17 länder i Europa Sverige/Norge/Finland liknande smittspårningslag

3 3 Mål med smittskydd Ge individ som bär på sådan sjukdom stöd och behandling Skydda befolkningen mot smittsam sjukdom

4 4 Smittskyddslagen beskriver hur sjukvården, samhället och individen ska bete sig för att minska risken för spridning av smittsamma sjukdomar Samhällets smittskydd skall med respekt för alla människors lika värde och enskildas integritet tillgodose befolkningens behov av skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar 1 kap. smittskyddslagen

5 5 Proportionalitetsprincipen Tre kriterier: är åtgärden ägnad att tillgodose ändamålet? är åtgärden nödvändig för att uppnå ändamålet eller finns det mindre inskränkande alternativ? (obs!) står den fördel åtgärden tillgodoser i rimlig proportion till den skada som åtgärden kan orsaka för de berörda?

6 6 Skillnaden mellan smittskydds- lagen och brottsbalken Smittskyddslagen –Smittskyddslagen har inga straffsatser –Inget skadestånd –Smittskyddslagen handlar om förebygga –Bara smittskyddsläkaren kan ansöka - 3- 6 mån isolering vid smittfara Brottsbalken -Åklagare och målsägare -Skadestånd -Straff för gärning -2 månader till flera års fängelse

7 7 Författningar - hierarki Lagar - Smittskyddslag SFS 2004:168 (- Hälso- och sjukvårdslag SFS 1982:763) - Offentlighets- och sekretesslagen SFS 2009:400 -Patientdatalagen SFS 2008:355 Förordning - Smittskyddsförordningen SFS 2004:255 Föreskrifter - Smittspårningsföreskrift SOSFS 2005:23

8 8 Riksdagen Regeringen (Socialdepartementet) Socialstyrelsen SMI Smittskyddsläkaren Landstingsfullmäktige Miljö- och hälsoskyddsnämnd Kommunen Behandlande läkareLab

9 9 Smittskyddsläkaren är en förvaltningsmyndighet och har det övergripande ansvaret för smittskyddet i respektive län Nämnden (HSN eller motsvarande) får inte ge smittskyddsläkaren några direktiv för hans/hennes myndighetsutövande verksamhet eller ändra på de beslut som han/hon fattar eller besluta i hans/hennes ställe. (11 kap. 7 § regeringsformen)

10 10 Smittsamma sjukdomar Smittsamma sjukdomar som kan innebära ett inte ringa hot mot människors hälsa Anmälningspliktiga sjukdomar Allmänfarliga sjukdomar

11 11 Allmänfarliga sjukdomar smittspårningspliktiga STI gonorré klamydia hiv syfilis hepatit B Övriga difteri infektion med enterohemorragisk E.coli giardia hepatit A-E campylobacter kolera infektion med meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA) mjältbrand paratyfoidfeber pest infektion med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G polio rabies salmonella shigella tuberkulos tyfoidfeber fågelinfluensa influensa A/H1N1

12 12 Rapportering/anmälan En läkare som i sin verksamhet misstänker eller konstaterar fall av allmänfarlig sjukdom eller annan anmälningspliktig sjukdom, skall utan dröjsmål anmäla detta till smittskyddsläkaren i det landsting där den anmälande läkaren har sin yrkesverksamhet och till Smittskyddsinstitutet. (/…/) (2:5§) STI sjukdomarna och hiv skall anmälas på rikskod. 19600317-0312 1960-0312

13 13 Data ska svara på 4 frågor VEM? NÄR? VAR? HUR? Kön, ålder, risk grupp Tid för smitta,sjukdom, diagnos Sverige/utomlands, vårdinrättning Smittväg; sex, blod, föda

14 14 Om sjukdomen är… mycket sällsynt ---------------------- -kontaktspårning viktig -screening olönsam mycket vanlig ------------------- -kontaktspårning oviktig -screening lönsam

15 15 smittad symtomfri ej smittad Sexponerad symtom smittsam Modell för sti-epidemiologi klamydia 60-70 % gonorré< syfilis > klamydia > 50 %

16 16 Terminologi smittspårning (= partnerspårning/kontaktspårning) index = den person som har positivt prov/smittspåras SmL = smittskyddslagen kontakt = av index uppgiven person som kan vara smittad sme alt sml = smittskyddsenheten/ smittskyddsläkaren SMI = smittskyddsinstitutet (statligt verk, nationellt expertorgan, statistikövervakning)

17 17 Krav på hälso- och sjukvården (2 a § HSL (1982:763) Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär att den skall särskilt 1. vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen, 2. vara lätt tillgänglig, 3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, 4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen. Vården och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Varje patient som vänder sig till hälso- och sjukvården skall, om det inte är uppenbart obehövligt, snarast ges en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd.

18 18 Vid misstanke om smittsam sjukdom: Patientens skyldigheter enligt SmL söka läkare låta sig provtas följa förhållningsregler medverka i smittspårning

19 19 Provtagning enligt 3 kap. 1 § SmL Den som vet eller har anledning att misstänka att hon eller han bär på en allmänfarlig sjukdom är skyldig att omedelbart gå och provta sig. Skäl att anta eller misstänka att man är smittad kan vara t.ex. då man har symtom som är typiska för sjukdomen då man utsatts för risk att smittas av någon som man vet eller får reda på är smittad om man underrättas om att smitta kan ha överförts i ett smittspårningsärende

20 20 Förhållningsregler Patienten är skyldig att följa de förhållningsregler som behandlande läkare beslutat om (beroende på diagnos) 4 kap, 2 § SmL Allmänfarliga sjukdomar inskränkningar i arbete, skolgång etc. förbud donera blod och organ förbud dela injektionsverktyg informera vårdgivare, även icke-medicinska ingrepp informera sexualpartner minimera risk för smittspridning vid sex (ej samlagsförbud mao) iaktta särskilda hygienrutiner regelbunden kontakt med behandlande läkare

21 21 Behandlande läkares skyldigheter enligt SmL ta prov för att fastställa allmänfarlig sjukdom informera om sjukdomens art och smittsamhet (råd och stöd) ge förhållningsregler för att hindra smittspridning smittspåra göra klinisk anmälan anmäla till smittskyddsläkaren om förhållningsregler och smittspårning inte följs patienten ska även erbjudas behandling, men det är enligt hälso- och sjukvårdslagen, ej SmL

22 22 Positivt prov – och sedan? (snabbkursen) informera om sjukdomen och smittsamhet (undvika vidare smitta) förhållningsregler för att hindra smittspridning klinisk anmälan via SmiNet (elektroniskt) www.sminet.se (uppgifterna utbrott, samband, åtgärder)www.sminet.se smittspårningssamtal – görs lokalt eller remitteras

23 23 Smittspårning/partnerspårning Om en behandlande läkare konstaterar eller misstänker att en undersökt patient har smittats av en allmänfarlig sjukdom eller en annan smittspårningspliktig sjukdom skall läkaren eller annan hälso- och sjukvårdspersonal med särskild kompetens försöka få upplysningar från patienten om vem eller vad som kan ha överfört smittan och om andra personer kan ha smittats. Den enskilde är skyldig att lämna de upplysningar han eller hon förmår lämna. /…/ (SmL 3:4§)

24 24 Med särskild kompetens avses: Viss medicinsk kunskap om smittsamhet, smittvägar inkubationstider samt kunskaper i samtalsmetodik och om gällande regelverk. Lämpliga personliga egenskaper och, när det t.ex. gäller sjukdomar som överförs sexuellt, ett förhållningssätt som inger förtroende och motiverar delaktighet i utredningen.

25 25 Dokumentation Patientjournalen ska innehålla: när smittspårningen är påbörjad när den är avslutad vem som gjort smittspårningen koppling till smittspårningsärendet/index

26 26 Dokumentation Smittspårningsärendet skall innehålla: Patientens (index) identitet, adress, telefonnummer Och samma uppgifter för varje person som kan ha överfört smittan till index eller som index kan ha överfört smittan till Vilken sjukdom det gäller Varifrån smittan kommer eller misstänks komma från (t.ex. vid livsmedelssmitta) När och hur kontakten underrättats Sannolik smittväg Om ärendet har övertagits av smittskyddsläkaren Om det har betydelse för smittspårningsärendet: - Tidpunkt och plats för överförandet - Undersökningsresultatet Smittspårningshandlingen ska bevaras/undantag klamydia, kan gallras efter 3 år efter ok från landstingsarkivet

27 27 Fall: begäran om handling i smittspårningsärende Kontakten ville ha uppgift om index’ identitet och få ut uppgifter om smittspårningen. Han ansåg sig ha rätt till detta enligt följande: han ansåg att uppgiftslämnaren inte skulle lida men enligt 25:1, 25:7 OSL om uppgiften lämnades ut han ansåg sig ha rätt till partsinsyn han ansåg inte förutsättningarna för att belägga uppgifterna med sekretess enligt 10:3 OSL förelåg Smittskyddsläkare sade nej till utlämning av info och kontakten överklagade beslutet till Kammarrätten.

28 28 forts. fall: Kammarrättens utslag Kammarrätten fann i likhet med Smittskyddsläkaren i Malmö att begärd uppgift omfattas av sekretess enligt såväl 25:1, 25:7 OSL. Kammarrätten fann också att även om den klagande skulle anses ha rätt till partsinsyn skulle det med hänsyn till enskilds intresse vara av synnerlig vikt att den begärda uppgiften inte lämnades ut (10:3 OSL). Kammarrätten i Göteborg mål nr 3309-07 Regeringsrätten Mål nr 6783-07. Nekade klagande prövningstillstånd

29 29 När anmäla till smittskyddet? kontakt som ej är identifierad (vid enbart telnr: prövat ringa vid minst 3 tillfällen) kontakt som trots uppmaning inte lämnat prov (skickat 2 brev inom fyra veckor alt med minst 2 v mellanrum) index som inte medverkar i smittspårning patient som uteblir från kontrollprov (vissa diagnoser) Inga ”toppluvefall” eller boende utomlands person som har positivt prov och inte återkommer för behandling (ej tvång)

30 30 Tvångsundersökning Tillfällig isolering Isolering Endast om möjligheterna att få personen att frivilligt medverka i smittskyddsåtgärder är uttömda kan tvång tillämpas!


Ladda ner ppt "1 Smittskydd/Smittspårning Regelverk. 2 Internationellt 12 länder rapporterar fall/laboratoriediagnoser allmänt Övervakningssystem i någon form i 17 länder."

Liknande presentationer


Google-annonser