Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Smittskydd/Smittspårning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Smittskydd/Smittspårning"— Presentationens avskrift:

1 Smittskydd/Smittspårning
Regelverk 1

2 Internationellt 12 länder rapporterar fall/laboratoriediagnoser allmänt Övervakningssystem i någon form i 17 länder i Europa Sverige/Norge/Finland liknande smittspårningslag

3 Mål med smittskydd Skydda befolkningen mot smittsam sjukdom
Ge individ som bär på sådan sjukdom stöd och behandling

4 Smittskyddslagen beskriver hur sjukvården, samhället och individen ska bete sig för att minska risken för spridning av smittsamma sjukdomar Samhällets smittskydd skall med respekt för alla människors lika värde och enskildas integritet tillgodose befolkningens behov av skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar 1 kap. smittskyddslagen 1. Klargörs i första § Balansen mellan individens integritet och samhällets skydd 4

5 Proportionalitetsprincipen
Tre kriterier: är åtgärden ägnad att tillgodose ändamålet? är åtgärden nödvändig för att uppnå ändamålet eller finns det mindre inskränkande alternativ? (obs!) står den fördel åtgärden tillgodoser i rimlig proportion till den skada som åtgärden kan orsaka för de berörda? Rimligt? Tvång och smittspårning. Rebecka Vyth

6 Skillnaden mellan smittskydds- lagen och brottsbalken
Smittskyddslagen har inga straffsatser Inget skadestånd Smittskyddslagen handlar om förebygga Bara smittskyddsläkaren kan ansöka mån isolering vid smittfara Brottsbalken Åklagare och målsägare Skadestånd Straff för gärning 2 månader till flera års fängelse

7 Författningar - hierarki
Lagar - Smittskyddslag SFS 2004:168 (- Hälso- och sjukvårdslag SFS 1982:763) - Offentlighets- och sekretesslagen SFS 2009:400 Patientdatalagen SFS 2008:355 Förordning - Smittskyddsförordningen SFS 2004:255 Föreskrifter - Smittspårningsföreskrift SOSFS 2005:23 8 § skyldighet för kontakten att meddela provsvar till smittspåraren. Smittskyddsförordningen Rebecka Vyth

8 Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Riksdagen Regeringen (Socialdepartementet) Socialstyrelsen SMI Landstingsfullmäktige Kommunen Smittskyddsläkaren Miljö- och hälsoskyddsnämnd Behandlande läkare Lab

9 Smittskyddsläkaren är en förvaltningsmyndighet och har det övergripande ansvaret för smittskyddet i respektive län Nämnden (HSN eller motsvarande) får inte ge smittskyddsläkaren några direktiv för hans/hennes myndighetsutövande verksamhet eller ändra på de beslut som han/hon fattar eller besluta i hans/hennes ställe. (11 kap. 7 § regeringsformen) I frågor som inte gäller smittskyddläkarens myndighetsutövning skall denne verka under nämnden. Rebecka Vyth

10 Smittsamma sjukdomar Smittsamma sjukdomar som kan innebära ett inte ringa hot mot människors hälsa Anmälningspliktiga sjukdomar Allmänfarliga sjukdomar Obs Anmälan skall också göras även beträffande annan sjukdom som är eller som misstänks vara smittsam, om sjukdomen har fått en anmärkningsvärd utbredning inom ett område eller uppträder i en elakartad form.

11 Allmänfarliga sjukdomar smittspårningspliktiga
STI gonorré klamydia hiv syfilis hepatit B Övriga difteri infektion med enterohemorragisk E.coli giardia hepatit A-E campylobacter kolera infektion med meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA) mjältbrand paratyfoidfeber pest infektion med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G polio rabies salmonella shigella tuberkulos tyfoidfeber fågelinfluensa influensa A/H1N1 Rebecka Vyth

12 Rapportering/anmälan
En läkare som i sin verksamhet misstänker eller konstaterar fall av allmänfarlig sjukdom eller annan anmälningspliktig sjukdom, skall utan dröjsmål anmäla detta till smittskyddsläkaren i det landsting där den anmälande läkaren har sin yrkesverksamhet och till Smittskyddsinstitutet. (/…/) (2:5§) STI sjukdomarna och hiv skall anmälas på rikskod. 2:5 En anmälan skall enligt 2:6 innehålla Naman, personnummer , adress (samordningsnummer) Den sannolika smittkällan De sannolika smittvägarna de åtgärder4 som vidtagits för att hindra smittspridning andra uppgifter av betydelse för smittskyddet Sti och hiv skall fortfarande anmälas på kod t.ex 1970xxxx-2460) 3:4 Den som ansvarar för smittspårningen ansvarar för att kontakter umnderrättas om att de kan ha smittats och uppmanas att söka läkare.

13 Data ska svara på 4 frågor
VEM? NÄR? VAR? HUR? Kön, ålder, risk grupp Tid för smitta,sjukdom, diagnos Sverige/utomlands, vårdinrättning Smittväg; sex, blod, föda

14 Om sjukdomen är… mycket sällsynt ----------------------
kontaktspårning viktig screening olönsam mycket vanlig kontaktspårning oviktig screening lönsam

15 Modell för sti-epidemiologi
klamydia % gonorré < syfilis > symtom smittad smittsam Sexponerad symtomfri Kvinnor symtomfria i 70 % av fallen ej smittad klamydia > 50 % Rebecka Vyth

16 Terminologi smittspårning (= partnerspårning/kontaktspårning)
index = den person som har positivt prov/smittspåras SmL = smittskyddslagen kontakt = av index uppgiven person som kan vara smittad sme alt sml = smittskyddsenheten/ smittskyddsläkaren SMI = smittskyddsinstitutet (statligt verk, nationellt expertorgan, statistikövervakning)

17 Krav på hälso- och sjukvården
(2 a § HSL (1982:763) Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär att den skall särskilt 1. vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen, 2. vara lätt tillgänglig, 3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, 4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen.    Vården och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten.     Varje patient som vänder sig till hälso- och sjukvården skall, om det inte är uppenbart obehövligt, snarast ges en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd.

18 Vid misstanke om smittsam sjukdom: Patientens skyldigheter enligt SmL
söka läkare låta sig provtas följa förhållningsregler medverka i smittspårning

19 Provtagning enligt 3 kap. 1 § SmL
Den som vet eller har anledning att misstänka att hon eller han bär på en allmänfarlig sjukdom är skyldig att omedelbart gå och provta sig. Skäl att anta eller misstänka att man är smittad kan vara t.ex. • då man har symtom som är typiska för sjukdomen • då man utsatts för risk att smittas av någon som man vet eller får reda på är smittad • om man underrättas om att smitta kan ha överförts i ett smittspårningsärende

20 Förhållningsregler Patienten är skyldig att följa de förhållningsregler som behandlande läkare beslutat om (beroende på diagnos) 4 kap, 2 § SmL Allmänfarliga sjukdomar inskränkningar i arbete, skolgång etc. förbud donera blod och organ förbud dela injektionsverktyg informera vårdgivare, även icke-medicinska ingrepp informera sexualpartner minimera risk för smittspridning vid sex (ej samlagsförbud mao) iaktta särskilda hygienrutiner regelbunden kontakt med behandlande läkare

21 Behandlande läkares skyldigheter enligt SmL
ta prov för att fastställa allmänfarlig sjukdom informera om sjukdomens art och smittsamhet (råd och stöd) ge förhållningsregler för att hindra smittspridning smittspåra göra klinisk anmälan anmäla till smittskyddsläkaren om förhållningsregler och smittspårning inte följs patienten ska även erbjudas behandling, men det är enligt hälso- och sjukvårdslagen, ej SmL

22 Positivt prov – och sedan? (snabbkursen)
informera om sjukdomen och smittsamhet (undvika vidare smitta) förhållningsregler för att hindra smittspridning klinisk anmälan via SmiNet (elektroniskt) (uppgifterna utbrott, samband, åtgärder) smittspårningssamtal – görs lokalt eller remitteras

23 Smittspårning/partnerspårning
Om en behandlande läkare konstaterar eller misstänker att en undersökt patient har smittats av en allmänfarlig sjukdom eller en annan smittspårningspliktig sjukdom skall läkaren eller annan hälso- och sjukvårdspersonal med särskild kompetens försöka få upplysningar från patienten om vem eller vad som kan ha överfört smittan och om andra personer kan ha smittats. Den enskilde är skyldig att lämna de upplysningar han eller hon förmår lämna. /…/ (SmL 3:4§) 23

24 Med särskild kompetens avses:
Viss medicinsk kunskap om smittsamhet, smittvägar inkubationstider samt kunskaper i samtalsmetodik och om gällande regelverk. Lämpliga personliga egenskaper och, när det t.ex. gäller sjukdomar som överförs sexuellt, ett förhållningssätt som inger förtroende och motiverar delaktighet i utredningen.    

25 Dokumentation när den är avslutad vem som gjort smittspårningen
Patientjournalen ska innehålla: när smittspårningen är påbörjad när den är avslutad vem som gjort smittspårningen koppling till smittspårningsärendet/index

26 Dokumentation Smittspårningsärendet skall innehålla:
Patientens (index) identitet, adress, telefonnummer Och samma uppgifter för varje person som kan ha överfört smittan till index eller som index kan ha överfört smittan till Vilken sjukdom det gäller Varifrån smittan kommer eller misstänks komma från (t.ex. vid livsmedelssmitta) När och hur kontakten underrättats Sannolik smittväg Om ärendet har övertagits av smittskyddsläkaren Om det har betydelse för smittspårningsärendet: - Tidpunkt och plats för överförandet - Undersökningsresultatet Smittspårningshandlingen ska bevaras/undantag klamydia, kan gallras efter 3 år efter ok från landstingsarkivet

27 Fall: begäran om handling i smittspårningsärende
Kontakten ville ha uppgift om index’ identitet och få ut uppgifter om smittspårningen. Han ansåg sig ha rätt till detta enligt följande: han ansåg att uppgiftslämnaren inte skulle lida men enligt 25:1, 25:7 OSL om uppgiften lämnades ut han ansåg sig ha rätt till partsinsyn han ansåg inte förutsättningarna för att belägga uppgifterna med sekretess enligt 10:3 OSL förelåg Smittskyddsläkare sade nej till utlämning av info och kontakten överklagade beslutet till Kammarrätten.

28 forts. fall: Kammarrättens utslag
Kammarrätten fann i likhet med Smittskyddsläkaren i Malmö att begärd uppgift omfattas av sekretess enligt såväl 25:1, 25:7 OSL. Kammarrätten fann också att även om den klagande skulle anses ha rätt till partsinsyn skulle det med hänsyn till enskilds intresse vara av synnerlig vikt att den begärda uppgiften inte lämnades ut (10:3 OSL). Kammarrätten i Göteborg mål nr Regeringsrätten Mål nr Nekade klagande prövningstillstånd

29 När anmäla till smittskyddet?
kontakt som ej är identifierad (vid enbart telnr: prövat ringa vid minst 3 tillfällen) kontakt som trots uppmaning inte lämnat prov (skickat 2 brev inom fyra veckor alt med minst 2 v mellanrum) index som inte medverkar i smittspårning patient som uteblir från kontrollprov (vissa diagnoser) Inga ”toppluvefall” eller boende utomlands person som har positivt prov och inte återkommer för behandling (ej tvång) Ex på när ett ärende kan anmälas till sme3 kap. 5 § Om en behandlande läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal som har ansvar för smittspårningen i ett enskilt fall finner att han eller hon saknar möjlighet att fullgöra smittspårningen, skall han eller hon underrätta smittskyddsläkaren om detta. Smittskyddsläkaren får överta smittspårningsärendet eller överlämna det till en annan person med särskild kompetens och erfarenhet för uppgiften. Sådant övertagande eller överlämnande får också ske om smittskyddsläkaren finner att smittspårningen i ett enskilt fall inte utförs på ett tillfredsställande sätt.     Rebecka Vyth

30 Tillfällig isolering Isolering
Endast om möjligheterna att få personen att frivilligt medverka i smittskyddsåtgärder är uttömda kan tvång tillämpas! Tvångsundersökning Tillfällig isolering Isolering


Ladda ner ppt "Smittskydd/Smittspårning"

Liknande presentationer


Google-annonser