Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Han klarade inte skolan”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Han klarade inte skolan”"— Presentationens avskrift:

1 ”Han klarade inte skolan”
”35-åringen: Jag är psykopat” ”Förre älskaren: Han är rasistisk” ”Han är bekant med kungabarnen” ”Han klarade inte skolan”

2 Publicering av personuppgifter
Ett juridiskt, ekonomiskt och etiskt perspektiv Carolin Ekman, Daniel Höglind & Paulina Modlitba

3 Personuppgiftslagen - PUL (1998:204)
”Syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.” - § 1, PUL Behandling – alla former av hantering av personuppgifter (insamling, publicering etc.) Personuppgifter – All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Känsliga personuppgifter – uppgifter om exempelvis etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös övertygelse, hälsa och sexuell läggning. Bilder på människor i mer ”normala” sammanhang avslöjar inga känsliga personuppgifter. (Datainspektionen)

4 Undantag från PUL ”Bestämmelserna i denna lag tillämpas inte i den utsträckning det skulle strida mot bestämmelserna om tryck- och yttrandefrihet i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.” - § 7, första stycket, PUL Behandling av personuppgifter som sker under utövande av följande fri- och rättigheter undantas: Rätten att framställa yttranden Rätten att sprida yttranden Meddelarfriheten Anskaffarfriheten

5 Undantag från PUL, forts.
”Bestämmelserna i denna lag tillämpas inte i den utsträckning det skulle strida mot bestämmelserna om tryck- och yttrandefrihet i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.” - § 7, första stycket, PUL Tryckta skrifter (exempelvis tidningar) skyddas av Tryckfrihetsförordningen Massmedieföretagens publicering på Internet skyddas av Yttrandefrihetsgrundlagens databasregel (1 kap. 9 §). Skyddet är automatiskt. Namn och utgivare måste anmälas till Radio- och TV-verket.

6 Undantag från PUL, forts.
”Bestämmelserna i 9-29 och § § samt 45 § första stycket och § § skall inte tillämpas på sådan behandling av personuppgifter som sker uteslutande för journalistiska ändamål eller konstnärligt eller litterärt skapande.” - § 7, andra stycket, PUL Vad innebär begreppet ”uteslutande journalistiska ändamål”? Betona vikten av en fri informationsspridning i frågor av betydelse för samhället. Syftar till att ange karaktären av en verksamhet och inga kvalitetskriterium bör tillämpas. Behandling som sker inom massmedia och av journalister för annat än redaktionella ändamål faller utanför undantaget. (Högsta domstolens yttrande i Ramsbro-målet) Publicering av personuppgifter av rent privat karaktär kan normalt inte anses ha ett journalistiskt ändamål. (Högsta domstolens yttrande i Ramsbro-målet)

7 Undantag från PUL, forts.
”Bestämmelserna i 9-29 och § § samt 45 § första stycket och § § skall inte tillämpas på sådan behandling av personuppgifter som sker uteslutande för journalistiska ändamål eller konstnärligt eller litterärt skapande.” - § 7, andra stycket, PUL Kan publicering av kränkande personuppgifter ha journalistiska ändamål? Att publicerade texter innehåller kränkande eller nedvärderande uppgifter innebär inte i sig att det inte är fråga om journalistiska ändamål. Yttrandefriheten innefattar även rätten att framföra sådan information som kränker, chockar och stör. Även om publiceringen inte bryter mot PUL kan den dock vara ett brott. Varken tryck- eller yttrandefriheten är nämligen oinskränkta.

8 Ekonomiska krav på dagstidningar
Fler medieaktörer Ökad konkurrens om läsarnas tid och intressen Upplagan viktig för att locka annonsörer Press att behålla/utöka sin publik

9 Ekonomiska vs. publicistiska mål
Ekonomiska mål allt större betydelse i förhållande till opinionsbildande och politisk ideologi Ekonomiska ledningens ökade inflytande över det journalistiska innehållet

10 Publicering av personuppgifter - en vinstgivande affärsidé?
Stort allmänintresse = läsarnas intresse att köpa lösnummer? Läsarna vill ha mer än neutrala nyhetsreferat Gripandet av 35-åringen: Aftonbladets 7:e högsta upplaga någonsin Avslöja namnet eller inte?

11 Kostnaden för publicering av personuppgifter
Fällning av Pressens Opinionsnämnd: publicering av nämndens utslag expeditionsavgift på max kr Stämning: Aftonbladet och advokatfallet: minst 1 miljon kr Små i förhållande till intäkterna?

12 En tidnings varumärke Kommunicerar vad företaget står för
Löfte till kunden Kan skapa kundlojalitet Skadas av namnpublicering och fällningar?

13 Internets betydelse Press på att vara först med det senaste
Ökat antal konkurrenter (svenska + utländska)

14 Ge kunden vad kunden vill ha?
Konsumenternas behov av information och underhållning legitimerar namnpublicering? En skapad efterfrågan? svårt veta att man vill ha något som inte finns tillfredsställda vs. mycket nöjda kunder

15 Medieetik idag Ökad publicering av personuppgifter
Snabbare publicering; redan innan domen har fallit Balansgång mellan etik eller lag Olika beslut. Varför? Case: ”35-åringen”

16 Nya förutsättningar Internet (ex: Boyahed)
Globalisering (utländska tidningar publicerar) Snabbare nyheter Hårdare konkurrens om läsare, svårare att utmärka sig Offentliga personer; ”voluntary principle”

17 Faktorer som inverkar på beslut
Definition av situationen Värderingar Etisk princip (exempelvis nytta, omtanke, plikt, rätt) Lojaliteter

18 1. Definition av situationen
”35-åringen” gripen för mordet på Anna Lindh Namn och bild ej publicerat i svenska tidningar Namn och bild publicerat i den spanska tidningen El Mundo Omfattande publicering av andra personuppgifter i medierna

19 2. Värderingar Alla har rätt till information; det är fel att underhålla information från allmänheten De etiska riktlinjer och lagar som finns uppsatta ska följas Varje individ har rätt till ett privatliv

20 3. Etiska principer Plikt: generalisering, vissa handlingar är alltid fel (deontologi, jfr regelutilitarism) Nytta: utilitarismen, största möjliga nytta för största antalet individer Kärlek: ”agape”, kärlek och omtanke till din nästa oavsett rådande förhållanden

21 4. Lojaliteter Den berörda individen; anhöriga Allmänheten
Dolda lojaliteter: mot den egna tidningen (rykte, ekonomi), sig själv i rollen som journalist (rykte)?

22 Slutsats etikdelen Olika värderingar, lojaliteter och etiska rättesnören leder till olika beslut Verkligheten ofta mer komplex: ekonomiska intressen, rykte, konkurrens, globalisering Ofta återgår man till de lagar som finns, eftersom de är mer konkreta och ger tydligare konsekvenser

23 Sammanfattning Dynamisk process där all tre områden samverkar och påverkar varandra Juridiken sätter ramarna inom vilka etiken tillämpas; ibland är dock de etiska normerna striktare. Etiken kan användas som motiv till publicering. Hur mycket styr ekonomiska intressen? Hur stor ekonomisk vinst eller förlust innebär ett visst beslut? Tidningarna påverkar lagstiftningen.


Ladda ner ppt "”Han klarade inte skolan”"

Liknande presentationer


Google-annonser