Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lokal arbetsplan Skederidsenheten HT 2007.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lokal arbetsplan Skederidsenheten HT 2007."— Presentationens avskrift:

1 Lokal arbetsplan Skederidsenheten HT 2007

2 Innehåll Strategisk inriktning Delaktighet och medinflytande
Organisation Delegerade uppgifter Kommunikation Styrdokument Hälsa Aktiviteter och traditioner

3 Strategisk inriktning
Ledningsdeklaration Vision Verksamhetsidé Kännetecken för enheten Mål att sträva mot Ledarskap Prioriterade arbetsområden Tal och språkutveckling Läs- och skrivinlärning Matematikförståelse IT i undervisningen Kost och hälsa Främja likabehandling

4 Vision Skederidsenheten har kommunens mest spännande och eftertraktade verksamhet

5 Ledningsdeklaration Det livslånga lärandet – lärstilar
Det livsvida lärandet – skolan/världen Det livsdjupa lärandet – värderingar De fyra basfärdigheterna Läsa Skriva Räkna IT kompetens

6 Verksamhetsidé Vår verksamhet lägger grunden till det livslånga, livsvida och livsdjupa lärandet för att uppnå samhällskompetens, social kompetens och medborgarkompetens. Alla barn, ungdomar och vuxna ska mötas med respekt, där vi ser till varje individs möjligheter.

7 Kännetecken för enheten
Verksamheten genomsyras av glädje, stimulerar nyfikenhet, kreativitet och egna initiativ i en trygg och utvecklande miljö Vi tar ansvar för oss själva, våra handlingar och vår miljö. Varje barn/elev tar ett ökat ansvar och har inflytande i takt med sin egen utveckling. Vi utnyttjar modern teknik som stöd i undervisningen och i kommunikation med hemmen. Tillsammans med hemmen skapar vi de bästa förutsättningarna för våra barn/ungdomars möjligheter att utveckla sin förmåga att tänka, tala, läsa, skriva och räkna.

8 Mål att sträva mot Skederid ska vara det självklara valet för alla barn/elever och föräldrar i upptagningsområdet när det gäller barnomsorg och skola Alla barn, föräldrar och personal ska vara stolta över Skederidsenheten Alla ska behandla varandra lika, visa respekt och medkänsla Alla elever ska ha minst betyget godkänt (eller motsvarande) i alla ämnen år 6 IT ska vara ett naturligt arbetsredskap för administration, kommunikation och lärande

9 Delaktighet och medinflytande
Personalinflytande Arbetslagsmöten Arbetsenhetskonferens (AE) Arbetsplatsträffar (APT) Samverkansgruppen Arbetsmiljögruppen Brandskyddsgruppen Enhetsråd Elevinflytande Klassråd Elevråd Föräldrainflytande Föräldramöten Föräldraråd

10 Organisation Arbetsplatsträff (APT) Arbetsenhet (AE) Arbetslag
Enhetsråd Arbetsenhet (AE) Arbetslag

11 Arbetsenhetskonferens
Möten Klassrådsmöten 2/mån Elevrådsmöten 1/mån Föräldramöten 1/termin Föräldrarådsmöten 2/termin Arbetsenhetskonferens Samverkansmöten Arbetsplatsmöten 3-5/termin 4 5 2 Enhetsrådsmöten 2/termin Rektor 12

12 Ramtider Arbetsplatstid Planeringstid Mötestid Öppettid Klasscheman
Gemensam planering Egen planering Mötestid Arbetsenhetsmöten (AE) Arbetsplatsträffar (APT) Samverkansgruppen Enhetsrådet Öppettid Klasscheman

13 Delegerade arbetsuppgifter
Arbetslagsansvarig Arbetsenhetsansvarig Vikarieansvarig Placering av barn i skol-/barnomsorgen Inköpsansvarig Schemaansvarig IT-ansvarig Elevrådsansvarig Simansvarig Fotoansvarig Mobbingteam Brandskyddsansvarig Larmansvarig Skyddsombud

14 Kommunikation Hemsidan på Internet Utvecklingssamtal Möten
Vecko-/månadsbrev Rektor informerar Lokal arbetsplan Utvecklingssamtal IUP Frånvarorapportering Portfolio Möten Telefonsamtal E-post Samverkan över stadier/lärarbyten

15 Styrdokument Lagar & förordningar Läroplaner Kommunens styrdokument
Verksamhetsplan Mål och riktlinjer Policydokument Regler Skederidenhetens Ledningsdeklaration (rektor) Lokala verksamhetsplaner Lokala handlingsplaner Likabehandlingsplan Trivselregler Säkerhetsbestämmelser Kvalitetsredovisning

16 Policy - kommunen Arbetsmiljöpolicy Drogpolicy Friskvårdspolicy
IT-policy Jämställdhetspolicy Kommunikationspolicy Kostpolicy Policy avgifter i skolan

17 Riktlinjer - kommunen Riktlinjer för skolskjuts
Riktlinjer för arbete mot sexuella trakasserier Riktlinjer för arbete mot diskriminering Riktlinjer för arbetsinriktad rehabilitering

18 Regler - kommunen Regler för barnomsorg Regler för e-post
Allmän handling vidarebefordras till Skederids registrator Privat post raderas

19 Lokala verksamhetsplaner
Förskolan Skolan Fritidshemmet Mål att sträva mot (långsiktiga, enhetsmål) Mål att nå (kortsiktiga SMARTA mål) Aktiviteter Handlingsplaner

20 Lokala handlingsplaner
Individuell utvecklingsplan IUP Likabehandlingsplan Trivselregler Arbetsmiljöplan Jämställdhetsplan Krishanteringsplan Plan mot hot och våld Handlingsplan vid olycksfall, tillbud

21 Lokala rutiner Rutiner för mottagning av ny elev
Rutiner för mottagning av nytt barn Rutiner för mottagning av ny personal Rutiner för timvikarier Rutiner när personal slutar Rutiner för ledighetsansökan Rutiner för aktiviteter och traditioner

22 Hälsa Personalvård Elevvård Medarbetarsamtal Fortbildning Friskvård
Utvecklingssamtal Hälso- och friskvård Skolsyster/kurator Elevvårdskonferens (EVK) Elevvårdsteam (EVT)

23 Aktiviteter och traditioner
Skolstart Lejdet Skolresa år 6 Idrottsdag Läsmaran Fackeltåg 1:a advent Lucia Avslutning Påskmaskerad Fagningsdag Mimfestival Vårsalong Finstaloppet 6:ornas lunch Avslutning Sommarboken


Ladda ner ppt "Lokal arbetsplan Skederidsenheten HT 2007."

Liknande presentationer


Google-annonser