Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Natur- och fågeldirektivet som villkor för direkta EU- stöd 31.10.2006 Obs! Endast de senaste gällande bestämmelserna är officiella källor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Natur- och fågeldirektivet som villkor för direkta EU- stöd 31.10.2006 Obs! Endast de senaste gällande bestämmelserna är officiella källor."— Presentationens avskrift:

1 Natur- och fågeldirektivet som villkor för direkta EU- stöd 31.10.2006 Obs! Endast de senaste gällande bestämmelserna är officiella källor.

2 2 Tvärvillkor  Naturdirektivet – Artikel 6  Förbud att försämra Natura-områden – Artikel 13  Skydd av växtarter, bilaga IV (b) – Artikel 15  metoder för fångst och dödande – Artikel 22  främmande arter  Fågeldirektivet – Artikel 3  bevarande av livsmiljöer – Artikel 4  Nätverket Natura, SPA – Artikel 5  artskydd – Artiklarna 7 och 8  reglering av jakt

3 3 Förbud att försämra Natura-områden Artikel 6 i naturdirektivet  förbjudet att avsevärt försämra livsmiljöerna för de naturtyper eller arter som utgör grunden för att området valdes ut  om projektet kan orsaka dylika följder skall de bedömas på förhand  myndigheten får inte bevilja tillstånd för ett projekt som till sin karaktär är avsevärt försämrande – förhandsbedömning av följderna (den projektansvarige) – utlåtande från den regionala miljöcentralen

4 Natura 2000-nätverkets areal SCI-områden: 4,8 miljoner hektar (14 %) SPA-områden: 3,1 miljoner hektar (9 %) Totalt: 4,9 miljoner hektar (15 %)

5 5 Förbudet mot försämring i praktiken Riktas mot områdets urvalsgrunder vilka framgår tydligare i uppgiftsblanketterna för varje område  SCI-områden enligt naturdirektivet: – Naturtyper enligt bilaga 1 i direktivet, t.ex.  ängar, skogar med ädelträd, lundar, hagmarker och svedjemarker – Arter enligt bilaga 2 i direktivet  Småborre, småsvalting, ävjepilört, strandviva, vissa fjärilar  SPA-områden enligt fågeldirektivet: – arter enligt bilaga 1 i direktivet  kornknarr, ortolansparv, sydlig kärrsnäppa, trana – övriga regelbundet uppträdande flyttfågelarter  gäss, flera olika vadare, tornfalk

6 6 Viktigast att undvika försämring och störning  Naturtyper och arters livsmiljöer: – Viktigare än att upptäcka och känna igen arten är att se till att dess livsmiljö bevaras, dvs. att skadliga åtgärder undviks, t.ex.:  Brytning av ängsmark till åker  Utdikning av strandängar  Tippning av åkeravfall på ett till sin växtlighet känsligt område, t.ex. i en lund vid en åkerkant  Störningar som berör fåglar: – Tryggande av häckningsro, iakttagande av försiktighet med bo och ungar – Viktiga vilo- och födoområden under flyttider

7 7 Skydd av växtarter Artikel 13 i naturdirektivet, bilaga IV (b)  förbjudet att avsiktligt plocka, samla, klippa av, slita loss eller förstöra  innehav och handel förbjudet  gäller växtarterna i bilagorna II och IV (b) i direktivet – ifrågavarande arter är fridlysta i Finland (NVL 42§, NVF 20§ och bilaga 3(a)

8 8 Förbjudna metoder för fångst och dödande Artikel 15 i naturdirektivet  Viss utrustning och vissa metoder är förbjudna vid jakt av jaktbara arter (bilaga V i direktivet) eller skyddade arter med undantagstillstånd (bilaga IVa i direktivet), såsom: – Fällor och beten, som innehåller gift, med icke-selektivt utförande – Jakt från ett motorfordon  Jaktlagen 32-34§

9 9 Främmande arter Artikel 22 i naturdirektivet  förbjudet att avsiktligt plantera en främmande art om den skulle orsaka skada för naturtyperna eller den vilda faunan eller floran  NVL 43§ – förbjudet att släppa ut eller plantera främmande arter i naturen om det finns anledning att tro att en beständig stam kan uppstå  JaktL 42§

10 10 Bevarande av fåglars livsmiljöer Artikel 3 i fågeldirektivet  Allmänt mål: att bevara, upprätthålla och återställa en tillräcklig mångfald hos och storlek på livsmiljöerna för alla vilda fågelarter  Huvudfokus på hotade (CR-VU) eller missgynnade (NT) – Åkerarter: t.ex. ortolansparv, kornknarr, rapphöna, under flyttperioder gäss, tranor, svanar, vadare – Kantarter: t.ex. buskskvätta, törnskata – Skogsarter vid åkrar: t.ex. hökar, ugglor, duvor

11 11 Natura 2000-nätverkets SPA-områden Artikel 4 i fågeldirektivet  Störningar som drabbar fåglar samt försämring av livsmiljöerna för fågelarter som utgör grunden för att området valdes ut (bilaga I i fågeldirektivet och andra flyttfågelarter) skall förhindras  I praktiken samma bestämmelse som förbudet om försämring i artikel 6 i naturdirektivet, – Exempel på de mest centrala arterna: kornknarr, ortolansparv, törnskata, trana, gäss

12 12 Odlingstips för att skydda kornknarren  Skörda från mitten till kanterna eller ett mindre område i taget – Fåglarna hinner undan och förskonas  Använd en bom med kätting eller annat hängande föremål framför traktorn och slåttermaskinen för att skrämma fågeln. – Skrämmer upp fåglarna före det skärande bladet  Sänk arbetstakten – Knarren flyr springande  Skörda trädade åkrar så sent som möjligt – Knarren häckar sent  Tillräckliga skyddsfält vid åkerkanterna – Viktiga födo- och skyddsområden

13 13 Bestämmelser för skydd av fågelarter Artikel 5 i fågeldirektivet  För alla vilda fåglar (förutom de jaktbara) gäller att det är förbjudet att avsiktligt döda eller fånga dem, förstöra bon eller ägg samt störa dem i synnerhet under häckningen  Verkställt NVL 38 § och 39 § – alla fåglar är fridlysta (förutom jaktbara och icke fredade)

14 14 Reglering av jakt av fåglar Artiklarna 7 och 8 i fågeldirektivet  Arterna i bilaga II i fågeldirektivet kan jagas enligt jaktlagen  Också för alla icke fredade och jaktbara arter gäller ett jaktförbud under den tid de reproducerar sig och under den föregående flyttperioden – JaktF 24§ och 25a§  Förbud mot icke-selektiva beten som dödar i stor omfattning  Förbud mot jakt från fordon


Ladda ner ppt "Natur- och fågeldirektivet som villkor för direkta EU- stöd 31.10.2006 Obs! Endast de senaste gällande bestämmelserna är officiella källor."

Liknande presentationer


Google-annonser