Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resultaten från forskningen om Integrer Resultaten från forskningen om Integrerad Psykiatri kan bidra till förnyelsearbetet inom psykiatriområdet ad Psykiatri.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resultaten från forskningen om Integrer Resultaten från forskningen om Integrerad Psykiatri kan bidra till förnyelsearbetet inom psykiatriområdet ad Psykiatri."— Presentationens avskrift:

1 Resultaten från forskningen om Integrer Resultaten från forskningen om Integrerad Psykiatri kan bidra till förnyelsearbetet inom psykiatriområdet ad Psykiatri kan bidra till förnyelsearbetet inom psykiatriområdet Resultat, erfarenheter och värderingar från forskningen om Integrerad Psykiatri kan bidra till förnyelsearbetet inom psykiatriområdet i Sverige. Malm U, Ivarsson B, Söderström L Allebeck P, Bjersér S, Borell P, Falloon IRH, Kärräng L, Larsson NO, Lindgren NG, Nordén T, Rikner K, Stockman-Östlund S, Sutherland K

2 Elektronisk drivbänk Hot Bed Saloon Network
Gå med i vårt CaseManagement-nätverk för att genomföra en botten-upp psykiatrireform i Sverige! ”Top down” fungerar inte Evidensbaserad Integrerad Psykiatri Länka till:

3 Samhällspsykiatri Psychiatry in the community Från forskning om ”Integrerad Psykiatri” till flera första steg i ett förnyelsearbete

4 Steg mot mål. Resursgruppen: En procedur för kunskapsutveckling och gemensamt beslutsfattande.
Steg mot praxis. Ett komplett vårdprogram har forsknings- och fälttestats i Sverige. Steg mot att undanröja ekonomiska hinder. Hälsoekonomi.Vad kostar för en enskild patient. Steg för att fortsätta. Kvalitetsutveckling. Steg mot systemförändring. Beskrivningar, analyser och kommentarer.

5 MÅL: BLI SAMHÄLLSMEDBORGARE
Steg mot mål En procedur har utvecklats och prövats i vanlig klinisk praxis för hur gemensamt beslutsfattande och planering skulle kunna gå till: Resursgruppen. Hur är svårt, sade Nalle Puh! (Management enligt Puh)

6 MÅL GOAL Empowerment of the roles of patient, family and social network

7 Ett första steg mot praxis
Ett vårdprogram för schizofreni som fungerar i stad och på landsbygd har forskningstestats i Sverige. Kliniker kan komplettera det egna vårdprogrammet.

8 Steg mot att undanröja ekonomiska hinder
Hälsoekonomi. Metodik som fungerar för att vi skall veta vad olika insatser kostar för en enskild patient Pionjären i Europa för hälsoekonomi vid psykiska sjukdomar är engelsmannen Martin Knapp I Sverige: Karin Sutherland, Mattias Kundbäck & Lars Söderström som har utvecklat och tillämpat en svensk CSRI- metodik.

9 Steg för att fortsätta Kvalitetsutveckling Audits Programtrohet Standards för programinnehåll Resultatuppföljning

10 Steg mot systemförändring på individ och systemnivå
Kvalitativ studie av case managers kliniska erfarenheter, och systemanalys och resultat som belyser konkurrerande värderingar samt behovet av systemförändringar

11 Utveckling av evidensbaserad behandling vid schizofrenisjukdomar
En ny era? A new era? Utveckling av evidensbaserad behandling vid schizofrenisjukdomar Evolution of evidence-based treatment in schizophrenic disorders En amerikansk pionjär Robert Liberman …………………...och en svensk Per Borell ESL (Ett Självständigt Liv) A US-pioneer Robert Paul Liberman. metodiken med mål i titeln

12 eINTEGRERAD PSYKIATRI
Ett vårdprogram som prövats i både landsbygds- och stadsmiljö i patientnära behandlingsforskning i Sverige (Svenljunga, Göteborg och Lysekil)

13 OTP-projektet genomfördes 1994-2001
A TWO YEAR CONTROLLED STUDY OF INTEGRATED CARE IN SCHIZOPHRENIA A TWO-YEAR CONTROLLED STUDY OF CONSUMER SATISFACTION IN SCHIZOPHRENIA COMPUTER-AIDED OUTCOME REPORTING IN PSYCHIATRY

14 eINTEGRERAD PSYKIATRI
STOCKHOLM /9 2002 Öppna dörren för vårdprogrammet Integrerad Psykiatri med case management som en huvudkomponent i metodiken. Forskningstestat i Svenljunga, Göteborg, Lysekil

15 EVIDENSBASERAD PSYKIATRI
Bästa forskningsevidens med ”synnerlig vikt vid patientnära forskning” Klinikerns experterfarenhet Patientens värderingar När ovanstående tre element är integrerade kan gemensamt beslutade behandlingsmetoder få optimal effekt och leda till optimal livkvalitet

16 Hur kan case management och Assertive Community Treatment tillämpas?
eIntegrerad Psykiatri

17 Böcker om IntegreradPsykiatri

18 BÖCKER mm Family interventions in mental illness
Folder Integrerad psykiatri 2001 Integrerad psykiatri Riksdagens protokoll 2002 Flyer1 MultimediaCD (kommer under hösten 2002) Case management - Evidensbaserad integrerad psykiatri Case management in Europe (Artikel) Comprehensive treatment of schizophrenia Evidence-based psychiatry Vol 2 WPA Schizophrenia

19 Hur?

20 SAMORDNAD OCH KOORDINERAD KOMBINATIONSBEHANDLING
Psykosociala behandlingsmetoder Läkemedel Organisation SAMORDNAD OCH KOORDINERAD KOMBINATIONSBEHANDLING

21 Behandling och rehabilitering kan liknas vid en seglats

22 Behandling och rehabilitering kan liknas vid en seglats, där segelbåtens besättning utgöras av case manager, läkare och klient samt dennes sociala nätverk. Vanligen är det case managern som står vid rodret, läkaren som är navigatör och patienten som bestämmer seglatsens mål. Båten navigeras med hjälp av det evidensbaserade kunskapsläget (solen), kliniska erfarenheter och patientens värderingar.

23 RESURSGRUPP och NÄTVERK
Psykisk hälsovård och samhället i övrigt The interfaces between mental health services and the wider community RESURSGRUPP och NÄTVERK

24

25 INTEGRERAD PSYKIATRI

26 Bättre resultat: Social funktion + Brukartillfredsställelse
Alla resultat från den svenska delen av OTP-projektet om Integrerad Psykiatri visade lika - eller bättre utfall efter två års behandling. Kontrollerade studien/RCT Kliniska erfarenheter/Clinical expertise Patienters värderingar/Patient values Bättre resultat: Social funktion + Brukartillfredsställelse

27 SOCIAL FUNKTION Både den förbättrade
sociala funktionen och högre brukartillfredsställelse är statistiskt säkerställda GAF-Soc

28 BRUKARTILLFREDSSTÄLLELSE
Både den högre brukar- tillfredsställelsen och förbättrad social funktion är statistiskt säkerställda UKU-ConSat

29 Ian RH Falloon och Optimal Treatment Projektet (OTP)
EVIDENSBASERAD PSYKIATRI KAN TILLÄMPAS VID BEHANDLING AV ENSKILDA PATIENTER Ian RH Falloon och Optimal Treatment Projektet (OTP)

30 Case management och assertive community treatment
Ett av de viktigaste inslagen i lokal samhällspsykiatrisk praxis: A main service component of local mental health services (Textbook of Community Psychiatry): Case management och assertive community treatment

31 Olika behandlings-och rehabinsatser men hela tiden samma case manager
MEDBORGARE SOM LEVER ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV PRIMÄRVÅRD Allt mer egenvård Utvärdering av resursgrupp Utvärdering av case manager Olika behandlings-och rehabinsatser men hela tiden samma case manager Plan genomförs Personlig plan Beslut i resursgruppen

32 FINANSIERING Vad kostar det?
Av tradition har hälsovård i Sverige varit skattefinansierad genom årliga budgetanslag By tradition the public health care in Sweden has been tax-financed by yearly welfare grants

33 Ekonomiska kostnader Economic costs
INTEGRERAD PSYKIATRI ÄR KOSTNADSNEUTRAL Karin Sutherland, Klas Rikner och Lars Söderström

34 EN KOSTNADSNEUTRAL METODIK
INTEGRERAD PSYKIATRI EN KOSTNADSNEUTRAL METODIK Man fick alltså bättre resultat för den summa pengar som vård, social service och sjukersättning för patienterna ändå skulle ha kostat

35 Kvalitet Quality

36 KVALITETSUTVECKLING Audits Programtrohet
Standards för vårdprogrammet eIP Resultatuppföljning

37 Metodbeskrivning, bedömningteknik och genomförargrupp
AUDITS Metodbeskrivning, bedömningteknik och genomförargrupp Ian RH Falloon Internationell vårdprogrambyggare Karl-Otto Svärd Svensk controller Svenska Psykiatriska Föreningen Bo Ivarsson Svensk vårdprogrambyggare och kliniker

38 PROGRAMTROHET Per Borell IRI-logg För egen koll på programtrohet

39 Optimal tidsdisponering av element i eIP enligt IRI-logg
STANDARDS Optimal tidsdisponering av element i eIP enligt IRI-logg Bedömningar och planering 20% Läkemedelsbehandling % Psykosocial behandling % Krisintervention < 5% Behandlingar som inte ingår 5% Utbild/Info 15% Stresshant 15% Soc träning20% KBT, etc 10%

40 KVALITETSSTJÄRNAN THE STAR DIAGRAM för RESULTATUPPFÖLJNING
Bo Ivarsson Projekt Kvalitetstjärnan är ett första steg mot att följa upp och planera psykisk hälsovård på basen av uppföljning och empiriska data. Pågår sedan 1999 i Västra Götaland, Stockholm, Halland ….och fler.

41 DATORSTÖDD UPPFÖLJNING INOM PSYKIATRIN TAMESH Nils-Gustaf Lindgren
RESULTATUPPFÖLJNING DATORSTÖDD UPPFÖLJNING INOM PSYKIATRIN TAMESH Nils-Gustaf Lindgren

42 Datorstödd PC- och handdatorteknologi för psykiatri/sociala team/case managers Humans using computer technology (TAMESH))

43 Utbildning Education

44 UTBILDNING Per Borell, Sonia Nilsson och Lars Erdner
Kortutbildning Högskoleutbildning Metodhandledning

45 Organisation System

46 Kvalitativ studie Kristin Falk och Peter Allebeck
Hälso- och socialpolitik System Kulturer

47 Organisationssystem och beslutsfattandeanalys
Nils O Larsson

48 BESLUTSMILJÖANALYS AV PSYKIATRIOMRÅDET I SVERIGE
Nationell nivå Lokal nivå Sjukvården Socialtjänsten Den enskilda patienten Det sociala nätverket

49 Analysen har visat att det skulle behövas ett radikalt omtänkande både vad gäller vårdens och socialtjänstens organisation, såväl som av innehållet i vården. (Larsson och Malm 2001)

50 SAMVERKAN ” Det är dock svårt för vården att själv ta initiativ till de radikala och strukturella förändringar som krävs.” Riksdagen, Regeringen och Social- styrelsen är de beslutsfattare som måste ta initiativ till lagstiftning, informations-spridning och utbildning för att det skall gå att genomföra en evidensbaserad integrerad psykiatri. En gemensam nämnd på politiska nivån skulle kunna vara ett lämpligt första steg.

51 Äntligen har forskningen på biomolekylär-, individ- och systemnivå bekräftat det sunda förnuftet
Evidensbaserad Integrerad Psykiatri

52 Ledarskap Leadership P+P+P Beprövad procedur för gemensamt beslutsfattande i Resursgruppen på individnivå P+P+P Önskad procedur på systemnivå

53 BESLUTSFATTARNA I BEHANDLING OCH REHABILITERING FÖR DEN ENSKILDA PATIENTEN ENLIGT eIP
P+P+P Professional kliniker i första hand case managern och psykiatern + Patienten (i förekommande fall med hjälp av sitt personliga ombud) + Patientens sociala nätverk

54 BESLUTSFATTARE ORGANISATION/SYSTEM
P+P+P Politiker om finansiering, lagar, regelverk och incitament i harmoni med + Professionella nationella riktlinjer + Patientintresseorganisationers erfarenheter

55 Resultat, erfarenheter och värderingar från de svenska och internationella forskningsprojekten om Integrerad Psykiatri kan bidra till förnyelsearbetet inom psykiatriområdet i Sverige.

56 Integrerad Psykiatrigruppen är fristående från företag och alla kommersiella intressen

57 TACK VARE FORSKNINGSANSLAG FRÅN:
Medicinska forskningsrådet IFS (viktigt startbidrag) Göteborgs universitet Sahlgrenska Universitetssjukhuset Stimulansbidrag SoS (forts)

58 CEFOS Söderström-Königska Stiftelsen Vårdalstiftelsen Ragnar och Torsten Söderbergs stiftelser och

59 ……och framför allt tack vare
Forskarnas och utförarnas nyfikenhet på ny kunskap och otålighet med att olika hinder inte kunnat överbryggas i en psykiatrireform som utnyttjar allt vi vet skall genomföras nu med respekt för klienters förmåga att växa till aktiva konsumenter.

60 Några personer som inspirerat Integrerad Psykiatrigruppen är:
Philip PRA May Internationell psykiatriforskare Ragnar Levi SBU Ove S.Ohlson IFS Annika Nilsson Brukare Naomi Klein Författare No Logo Ian RH Falloon Forskare och Idealistisk pionjär Robert P. Liberman Amerikansk psykiatriforskare Martin Knapp Ledande europeisk hälsoekonom

61 Vi forskare har i dag berättat om en kunskapstripsom nyligen avslutats
We, the clinical researchers, have today told you about a knowledge-trip recently finished

62 Vår forskning har visat att det är dags att lämna fördomen ”vi och dom sjuka” bakom oss, och tillsammans genomföra en verklig psykiatrireform nu Our research told us that it is timely to quit the prejustice ”we and them ill”, and together implement a real reform of mental health services now

63 När vår nya svenska kunskap adderas till det internationella kunskapsläget finns det inte längre några sakligt grundade hinder mot en svensk modell för samhällspsykiatri When our new Swedish know-how is added to the international, there are no longer any evidence-based obstacles for to introduce a Swedish community psychiatry model now

64 Ulf Malm, psykiater. Jag vill ha en ny psykiatri i Sverige
Ulf Malm, psychiatrist. I want a new psychiatry in Sweden

65 Evidensbaserad integrerad samhällspsykiatri
Kommande Flyer1 MultimediaCD Evidensbaserad integrerad samhällspsykiatri


Ladda ner ppt "Resultaten från forskningen om Integrer Resultaten från forskningen om Integrerad Psykiatri kan bidra till förnyelsearbetet inom psykiatriområdet ad Psykiatri."

Liknande presentationer


Google-annonser