Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Produktion mot lager – processindustri

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Produktion mot lager – processindustri"— Presentationens avskrift:

1 Produktion mot lager – processindustri
SAP Best Practices

2 Syfte och fördelar och huvudprocesser
Detta scenario tillhandahåller en integrerad plattform för partiorienterad processtillverkning. Detta stöder processer i följande tillverkningsbranscher: Kemi, läkemedel, livsmedel och drycker samt partiorienterad elektronik. Sälj- och verksamhetsplaneringsprocessen resulterar i oberoende behov som används vid materialbehovsplanering (MRP). Planerade order omvandlas till processorder för tillverkning. Materialanskaffning till verkstaden följer en liknande process som den för serietillverkning, enligt materialsammanställningslistan och automatiska godsuttag och godsmottagning vid tidpunkten för orderbekräftelse. Kundorder minskar de planerade oberoende behoven vid tiden för orderregistreringen och försäljningskostnaden avräknas i lönsamhet vid fakturering Fördelar Receptorienterad produktion Material som hanteras i partier enligt ett recept som specificerats för den aktuella produktionsmängden Analys av kostnadsbärare Huvudprocesser Uppläggning av planerade oberoende behov Materialbehovsplanering (MRP) Produktion mot lager för halvfabrikat och slutprodukter

3 SAP-applikationskrav och företagsroller
SAP enhancement package 6 för SAP ERP 6.0 Företagsroller Produktionsplanerare Produktansvarig Lagerhandläggare Verkstadsspecialist

4 Detaljerad processbeskrivning
Produktion mot lager – processindustri Kundorderoberoende produktion genom att använda MTS (produktion mot lager) produktion/processorderbearbetning MRP planering med planerade oberoende behov ger planorder för produktion såväl som beställningsanmodanden för råmaterial Planorder omvandlas till processorder Komponenter sammanställs till verkstadsplats Partihanteringskomponenter tas ut direkt vid produktionsstart, halvfabrikat och slutprodukter produceras i anslutning till partihanteringen Automatisk lageravräkning används för förpackningsmaterial (utan partihantering) vid avslutad produktbekräftelse Processorderbekräftelse initierar ordercontrolling och avräkning

5 Processflödesdiagram
Produktion mot lager – processindustri Händelse Start av planerings-cykel Periodic Plan Revision Strategisk planerare Logistik-planering (144) Produktionsplanerare Materialbehovs-planering på PE-nivå samt lagervärdering/ behovslista Skapa planerade oberoende behov Ändra orderplan Omvandla planorder till processorder Kontrollera material-tillgänglighet MRP-lista Nej Kapacitet Utjämning OK? Material på prod-uktions-området? Beställnings-anmodan Planorder Ja Prod. ansvarig. Kapacitets-utvärdering Nej Verkstadsspecialist Ja Materialsamman-ställning för planorder Flernivåorder-rapport Produktions-återrapport-ering Plock-lista Orderlista Produktions-områdesspecialist/ lagerhandläggare Std.kostnad Godsuttag för partihanterade komponenter Boka gods-mottagning för processorder standard. Kostnad Godsuttag för automatiskt lageravräknade komponenter Godsuttags-dokument Godsmottagnings-dokument Prod.-enh.-contr. Periodbokslut “allmän” prod-uktionsenhet (181) Inköpare Anskaffning utan kvalitets-styrning (130)

6 Förklaring Symbol Beskrivning Användningsk ommentarer Symbol
Band: Identifierar en användarroll, som till exempel fakturahandläggare eller försäljningsrepresentant. Bandet kan även identifiera en organisationsenhet eller grupp, i stället för en specifik roll. De övriga processflödessymbolerna i tabellen visas i dessa rader. Det finns så många rader som det krävs för att täcka in alla rollerna i scenariot. Rollband innehåller uppgifter som är vanligt förekommande för rollen. Externa händelser: Innehåller händelser som påbörjar eller avslutar scenariot eller som påverkar händelseutvecklingen i scenariot. Flödeslinje (heldragen): Linjen visar den normala stegsekvensen och flödesriktningen i scenariot. Flödeslinje (streckad): Linjen visar flöden till uppgifter som sällan används eller som är förknippade med villkor i ett scenario. Linjen kan även leda till dokument som deltar i processflödet. Sammanbinder två uppgifter i en scenarie-process eller en händelse som inte är ett steg Kontakt/händelse: Identifierar en åtgärd som antingen leder in i eller ut ur scenariot, eller en utomstående process som pågår under scenariot Motsvarar inte ett uppgiftssteg i dokumentet Enhetsprocess: Identifierar en uppgift som täcks steg för steg i scenariot Motsvarar ett uppgiftssteg i dokumentet Processreferens: Om scenariot refererar till ett annat fullständigt scenario anger du det scenariots nummer och namn här Delprocessreferens: Om scenariot refererar till delar av ett annat scenario anger du det scenariots nummer, namn och stegnumren här Processbeslut: Identifierar ett beslut/en förgrenings-punkt, vilket innebär att slutanvändaren måste göra ett val. Linjer representerar olika val som kommer från olika delar av romben. Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i dokumentet. Visar ett val som måste göras när steget har utförts. Symbol Beskrivning Användningskommentarer Till nästa/från föregående diagram: Leder till nästa/föregående sida i diagrammet Flödesschemat fortsätter på nästa/föregående sida Utskrift/dokument: Identifierar ett utskrivet dokument, en rapport eller ett formulär Motsvarar inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa ett dokument som har genererats av ett uppgifts-steg. Denna symbol har inga utåtriktade flödeslinjer Redovisningsdata: Anger ett dokument för en redovisningspost Budgetplanering: Anger ett budgetplaneringsdokument Manuell process: Täcker en uppgift som görs manuellt Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa en uppgift som utförs manuellt, som till exempel att lasta av en lastbil till lagret, vilket påverkar processflödet. Befintlig version/data: Blocket täcker data som kommer in från en extern process Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används symbolen för att visa data som kommer från en extern källa. Detta steg har inga inåtriktade flödeslinjer Systembeslut godkänd/ej godkänd: Blocket täcker ett beslut som tas automatiskt av programvaran Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i dokumentet, i stället används den för att visa ett beslut som programvaran gör automatiskt när ett steg har utförts. Diagram-länk <Funktion> Utskrift/ dokument Extern till SAP Redovisnings-data Affärsaktivite / händelse Budget-planering Enhetsprocess Manuell process Process-referens Befintlig version/data Delprocess-referens System-beslut godk./ej godk. Process-beslut

7 Appendix Masterdata som används Bulk- material F29 R15 S24 R09 R19 R30
Utgångsdatum B F29 Slutprodukt MTS PI (FERT-PD) Planeringsrecept MR-50002/1 - förpackning R15 Råmaterial (ROH - PD) FIFO S24 Halvfabrikat, vätska (HALB-PD) B Planeringsrecept MR-50001/1 – blandning/flasktappning FIFO FIFO FIFO R09 Råmaterial (ROH - PD) B R19 Råmaterial (ROH - PD) B R30 Råmaterial, Beställningspunkt (ROH - VB) B LQ Lean QM LQ B Partihantering Bulk- material

8


Ladda ner ppt "Produktion mot lager – processindustri"

Liknande presentationer


Google-annonser