Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DAGENS RUBRIKER KONVENTIONEN OCH STATEN Rapporteringssystemet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DAGENS RUBRIKER KONVENTIONEN OCH STATEN Rapporteringssystemet"— Presentationens avskrift:

1 DAGENS RUBRIKER KONVENTIONEN OCH STATEN Rapporteringssystemet
Implementering och lärande KONVENTIONEN OCH ARBETET I SKÅNE Hur kan vi använda Folkhälsorapportering i barnrättsarbetet – Kommunförbundet Skåne Från teori till praktik – vad ska vi göra nu? Vad händer till nästa gång….. 1

2 RÄTTIGHETSBASERAT ARBETE
SÄKERSTÄLLA FRÄMJA BEVAKA TILLGODOSE BEHOV DELAKTIGHET/ RESPEKT SKYDD 2

3 Övervakningssystemet
FN-kommittén för barnets rättigheter – auktoritativa uttolkaren av rättigheterna 18 medlemmar, formar sitt eget inre arbete, artikel 42-45 Day of general discussion General comment Landrapporter Concluding observations

4 Exempel på synpunkter på Sverige 2009
Inkorporering Koordination av konventionsarbetet Handlingsplan som täcker samtliga rättigheter Systematisk utbildning om konventionen Sveriges arbete med våld mot barn (artikel 19)

5 Artikel 19 tillämpning Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga administrativa och sociala åtgärder samt åtgärder i utbildningssyfte för att skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp Samt Upprätta social program till stöd för barn och vuxna Effektiva förfaranden för: identifiering, rapportering, remittering, undersökning, behandling och uppföljning samt rättsligt förfarande

6 FN-kommitténs tolkning av artikel 19
En rad andra artiklar relaterar till artikel 19 (se Implementation Handbook sid. 256 och 276) Sid. 256: 17; 24,3; 28,3; 34; 35; 36; 37; 38 Sid. 276: 5; 9; 18; 20; 25; 28,2; 39 Och de två första tilläggsprotokollen

7 Åtgärder – art 19 kopplat till andra artiklar
Remiss/utrednings förfarandet ska vara i enlighet med konventionen – artikel 12 Utredning – det ska finns tydliga skyldigheter för en eller flera parter om att utreda anmälningar – artikel 6 (t.ex. utreda orsaker till varför barn dör) Behandling och uppföljning – placeringar ska ses över, rehabilitering för barn som varit utsatta av olika orsaker – artikel 20, 39

8 Forts. Artikel 19 ”Våld mot barn”
Inbegriper vad som händer i hemmet men även i andra typer av omsorgssituationer – fosterhem, förskola, skola institutionsvård med mera (artikel 3.3) Pojkar – fysiskt våld Flickor – sexuellt våld Barn med funktionsnedsättning Ensamkommande barn

9 Forts. Artikel 19 ”Våld mot barn”
Prioritera förebyggande arbete Säkra barns delaktighet Utarbeta och implementera program för att förhindra placeringar av barn Tidig upptäckt och behandling Föräldrastöd till familjer i riskzonen Skydd till barn som varit utsatta för våld i hemmet

10 REGERINGENS INITIATIV Uppdrag, överenskommelser och öronmärkta pengar
Barnskyddsutredningen (2007) klar 2009 (2013) Socialstyrelsen Barnombudsmannen Proposition 2009/10:232 Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige, andra principen: barnets fysiska och psykiska integritet ska respekteras i alla sammanhang

11 Forts regeringens initiativ….
Barnombudsmannen – informationsmaterial till föräldrar om barnets rättigheter Karolinska universitetssjukhuset – pilotprojekt för att förebygga våld mot spädbarn Brå – kartlägga omfattningen och utvecklingen av barnmisshandel under Allmänna Barnhuset – ta fram en skrift om tidiga tecken på försummelse och barnmisshandel Allmänna Barnhuset och Karlstads universitet - Ny kartläggning av barn och föräldrars attityder till och erfarenheter av kroppslig bestraffning

12 Resultat Allmänna Barnhuset (ett resultat bland många)
35% av barn som är inblandade i kränkande behandling i skolan (utsatt eller utövare) blir slagna hemma.

13 Hur får vi veta att barn utsätts för våld?
Se till hela barnet och den omgivande miljön Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell Skyldighet att anmäla – SOL 14 kap §1 Anmälan om och avhjälpande av missförhållanden m.m.

14 Hur kan vi tänka rättighetsbaserat kring anmälan om barn som far illa?
Sept 2012 Hur kan vi tänka rättighetsbaserat kring anmälan om barn som far illa? Vi anmäler inte föräldrar! Vi anmäler vår oro för barnet/barnen, i syfte att deras rättigheter och behov ska bli tillgodosedda!

15 Samverkan med frivilliga organisationer
Uppdrag från staten Mandat i förhållande till kommun/landsting Uppgift – röst eller service Oberoende – beroende Professionalisering – ideella insatser Personliga relationer Lars-Erik Olsson, 1998 Sköndalsinstitutets arbetsrapportserie nr 10 Givande och tagande

16 SYN PÅ BARNET OCH BARNDOM
FRÅN VÄLVILJA FÖR BARN TILL MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER POLITISK BESLUT JURIDISK PRAXIS ETISK SYN PÅ BARNET OCH BARNDOM PEDAGOGISK KRAV OCH VERKTYG

17 FORSKNING 2004-08 AVHANDLINGEN
FORSKNING AVHANDLINGEN ”Folkrätt för barn som pedagogiskt åtagande. Statligt ansvar – regionalt lärande?” Hur sker lärandet och vilka kunskapsprocesser utvecklas hos individen och gruppen i en organisation som åtagit sig att implementera ”Konventionen om barnets rättigheter”?

18 FRÅGOR PÅ DEN REGIONALA NIVÅN
FRÅGOR PÅ DEN REGIONALA NIVÅN Hur ser den politiska viljan ut att implementera konventionen om barnets rättigheter? Hur skapas kunskap om konventionen om barnets rättigheter och dess implikationer på regional nivå? Hur förändrar kunskap om konventionen vuxnas arbetssätt och beslutsfattande i frågor som rör barn?

19 Två vetenskapliga begrepp
Top-down – auktoritativa politiska beslut Konventionen/lagen är utgångspunkten, hur den implementeras. Avsikten. Bottom-up – praktiken Har konventionen/lagen spelat någon roll för det som händer i undervisning, under besöket på försörjningsstöd?

20 TVÅ PARALLELLA PROCESSER – FYRA VIKTIGA PUSSELBITAR
STRATEGISKT IMPLEMENTERING + LÄRANDE LÄRANDE + VERKTYG OPERATIVT 20

21 4 OLIKA HÅLLNINGAR I LANDSTINGET
4 OLIKA HÅLLNINGAR I LANDSTINGET ”Äntligen mandat” Möjlighet, handla enligt konventionen, inre motivation ”Det här har ingen bäring på oss” ”Det här efterfrågas inte” KONVENTIONEN Byråkrati, Stand-by, yttre motivation Organisation, ingen åtgärd ”Det här gör vi redan” Barn, ingen åtgärd

22 POLITIKENS ROLL OCH ANSVAR?
VISIONÄR Jag träffar inga barn på jobbet…. GRINDVAKT Barn och unga? Det sköter väl skolan mycket bättre? Barnkonventionen? Vad är det?... och vi har väl tillräckligt med frågor och uppdrag just nu, jag tror inte vi har tid,,,… UPPDRAGSGIVARE FÖLJA UPP OCH EFTERFRÅGA RESULTAT 22

23 Barnet i politiken, stereotypifiering
Utmana våra föreställningar om barn – är barn i första hand barn eller sin etikett? Utsatt, asylsökande, ensamkommande, svenska? Vilken skillnad är det mellan att säga ”utsatta barn” eller ”barn i utsatta livssituationer”? Vilket är det normativa barnet – flickan – pojken? Vilka barn är ”problematiska” idag? Barnet som subjekt – objekt – hur beskrivs de olika positionerna i texten? Hur beskrivs barnet i ditt sammanhang? Diskutera hur vi använder dessa olika barn för att tjäna våra egna vuxna, professionella eller privata, syften.

24 SKL – Vägledningen + goda exempel samt fördjupningsområdena
Nationella stöd SKL – Vägledningen + goda exempel samt fördjupningsområdena BO:s hemsida Max 18 BK analyser– Vägverket samt lärandegrupp på SKL UNICEF– Utvecklar ”Rights Respecting School Award” (i samverkan med SKL, Eslöv samt 7 andra kommuner)

25 2 3 6 12 4 42 44.6 Verksamheten Sakartiklar som rör min verksamhet
Konventionen om barnets rättigheter Steg 1 Genomlys verksamheten utifrån grundprinciperna och genomförandeartiklarna. Steg 2 Undersök vilka sak artiklar som främst rör din verksamhet/uppdrag och bedöm hur ni främjar, säkerställer och bevakar att barn får dessa rättigheter tillgodosedd. Steg 3 Undersök hur den enskilda rättigheten genomförs och påverkas av grundprinciper/genomförandeartiklar. Verksamheten Sakartiklar som rör min verksamhet Elizabeth Englundh

26

27 Till nästa gång…… FUNDERA PÅ…. Har du något som du tycker vi ska ta upp i februari – t.ex. något som saknats eller som borde fördjupas? Maila eventuella förslag till Monica senast 10 januari. FIXA…. Ladda hem och fyll i SKL:s planeringsblad på projectplace och maila in till Elizabeth Englundh på SKL så får du ditt intyg tillsänt dig.

28 FRAMGÅNGSFAKTORER Tydliga uppdrag, mandat och resurser formulerade
FRAMGÅNGSFAKTORER Tydliga uppdrag, mandat och resurser formulerade Fokus på folkrätten! Långsiktigt, kontinuerligt och strategiskt ”lärande” på alla nivåer i organisationen Inga ”stuprör”, inga parallella organisationer Funktion och uppdrag – inte person Professionalisera barnets rättigheter i era uppdrag och professioner Nationella beslut/initiativ ger kraft och mandat Samverka – uppfinn inte alla hjul själva

29 TACK!!!!


Ladda ner ppt "DAGENS RUBRIKER KONVENTIONEN OCH STATEN Rapporteringssystemet"

Liknande presentationer


Google-annonser