Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-11-241Ockelbo 2010. SSPF – Ockelbo Socialtjänst, Skola, Polis och Fritid i samverkan 2014-11-242Ockelbo 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-11-241Ockelbo 2010. SSPF – Ockelbo Socialtjänst, Skola, Polis och Fritid i samverkan 2014-11-242Ockelbo 2010."— Presentationens avskrift:

1 2014-11-241Ockelbo 2010

2 SSPF – Ockelbo Socialtjänst, Skola, Polis och Fritid i samverkan 2014-11-242Ockelbo 2010

3 SSPF – Ockelbo Fanns konstellation kring ungdomar Ineffektiv Sekretessen gjorde det svårarbetat Risk att ”tappa” ungdomar Diskussionsgrupp 2014-11-24Ockelbo 20103

4 SSPF - Ockelbo Implementering av idén kring arbetssättet Medel från nationella BRÅ Kontakt med Göteborg och Malmö 2014-11-244Ockelbo 2010

5 SSPF - Ockelbo Studiebesök i Malmö (deltagare: Utbildnings- och kulturchef, familjebehandlare, handläggare, säkerhetschef, områdespoliserna, folkhälso- och ungdomssamordnare/BRÅ- och drogföre- byggare) 2014-11-24Ockelbo 20105

6 SSPF - Ockelbo Alla parter positiva Viktigt i sammanhanget med gemensamma upplevelser - framgångsfaktor Deltagargruppen blev arbetsgrupp I väntan på nya BRÅmedel 2014-11-24Ockelbo 20106

7 SSPF - Ockelbo Flertal möten innan planeringsdagar Diskussioner bla om vi behövde förankra politiskt 2014-11-24Ockelbo 20107

8 SSPF - Ockelbo Vår 2013– planeringsdagar i Orbaden Syfte: Att med projektet skapa ett uthålligt samverkansarbete och en samsyn som genererar att barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa ska få hjälp i ett tidigt skede av en ogynnsam utveckling - på individ- eller gruppnivå genom att: Motverka ungdomskriminalitet och fånga upp ungdomar med riskbeteende för ungdomskriminalitet genom att skapa ett uthålligt skyddsnät för barn och unga som befinner sig i riskzon 2014-11-24Ockelbo 20108

9 SSPF - Ockelbo Mål: Riskbeteende och kriminalitet ska minska bland ungdomar som blir föremål för insats inom SSPF 2014-11-24Ockelbo 20109

10 Ur Vision 2020 2014-11-24Ockelbo 201010 Vi samverkar Ockelbo samspelar med andra lokalt, regionalt och globalt. I Ockelbo bygger vi relationer för att stärka och utveckla vårt samhälle. Här söker vi nya lösningar i samverkan för att på bästa sätt använda våra gemensamma resurser. Vi möts och satsar tillsammans för att bidra till framtidens goda livsbetingelser. (Ur VISION 2020 – Ockelbos framtid)

11 Samarbete skapar framgång Det framgångsrika i modellen är att socialtjänst, skola, polis och fritid skapar en gemensam bild av vilka delar som samarbetet ska ske kring. Arbetet sker utifrån en inventering, identifiering och kartläggning av problem och riskgrupper på kommunnivå och utifrån aktuella behov på grupp- eller individnivå. Alla aktörer tillför sin kunskap för att ge en så heltäckande bild som möjligt. Arbetet ska vara väl förankrat på alla plan och samtliga aktörer ska arbeta förebyggande och samverka med andra. 2014-11-24Ockelbo 201011

12 Gemensamt uppdrag Socialtjänst, skola, polis och fritid – SSPF – arbetar gemensamt med förebyggande arbete. Uppdraget är att motverka ungdomskriminalitet och att fånga upp ungdomar med riskbeteende för ungdomskriminalitet. Vi ska använda oss av de resurser och arbetsmetoder som finns inom de verksamheter som ingår i SSPF-samverkan och eventuellt andra aktörer utifrån behov. 2014-11-24Ockelbo 201012

13 SSPF – Ockelbo - Samtycke Förutsättning för samarbetet Om olika myndigheter pratar ihop sig om hur de ska arbeta kring ett barn eller en ungdom, blir förutsättningar bättre för att genomföra åtgärder snabbare och i rätt ordning Samtyckesblankett 2014-11-24Ockelbo 201013

14 Samtyckesblankett S AMTYCKE TILL INFORMATIONSUTBYTE Jag samtycker till att socialtjänsten, skolan, polisen och fritid (lokala SSPF-gruppen) samverkar kring mitt barns behov. Jag medger därför att dessa myndigheter får utbyta information om mitt barn utan hinder av sekretess; Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Mitt samtycke gäller endast information som behövs för att de samverkande myndigheterna på bästa sätt ska kunna hjälpa mitt barn. Samtycket gäller så länge åtgärden pågår eller tills något annat överenskommes. 2014-11-24Ockelbo 201014

15 SSPF – Ockelbo - fördelar Snabba beslutsprocesser – viktigt för att förhindra och förebygga ungdomskriminalitet (se konsekvenser, hinner inte gå så långt) Samarbete mellan parterna ger bra grund för förebyggande arbete 2014-11-24Ockelbo 201015

16 SSPF – Ockelbo – Fritid? F eller inte F? Fritid med för att kunna hitta bra alternativ till det som inte är bra - brottsförebyggande 2014-11-24Ockelbo 201016

17 SSPF - Ockelbo Organisation SSPF Ockelbo Ledningsgrupp Utbildnings- och kulturchef IFO-chef Chef områdespolisen Säkerhetschef Koordinator Operativ grupp Rektorer Kurator Områdespoliser Familjebehandlare Föreståndare UG Alkohol- och drogterapeut Koordinator 2014-11-24Ockelbo 201017

18 Gruppernas ansvarsfördelning Styrgruppen Överordnat ansvar för organisationen Operativa gruppen Inventera, identifiera och kartlägga problem och riskgrupper på kommunnivå och utifrån aktuella behov på grupp- eller individnivå. Samverka kring gruppers och enskilda individers problem och behov, samt upprätta en åtgärdsplan. Involvera andra aktörer vid behov. Uppföljning och utvärdering av insatser. 2014-11-24Ockelbo 201018

19 SSPF - Ockelbo Målgrupp: årskurs 5 t o m 25 år Övergripande årlig handlingsplan (HP) Kopplas ihop med samverkansöverenskommelse polis – kommun samt HP FolkhälsaBRÅ Individuell åtgärdsplan för varje ärende Uppföljningsdokument Avrapportering 2 gånger/år FBRÅ 2014-11-24Ockelbo 201019

20 SSPF – Ockelbo. Ett ärende inkommer, den aktör som får in ett ärende kontaktar koordinatorn Samtycke Koordinator sammankallar (de berörda) Förmöte innan personligt möte samt ett eftermöte 2014-11-24Ockelbo 201020

21 SSPF - Ockelbo Marknadsföring: Lokal press Lokala annonsblad Folder Föräldramöten Föreningsträffar Hemsida Polisen 2014-11-24Ockelbo 201021

22 Sammanfattning Vilka ungdomar? De barn som det kan finnas anledning att hålla ett extra vakande öga på, tex barn och ungdomar som skolkar, misstänks begå brott, ägnar sig åt missbruk eller befinner sig i destruktiva miljöer. 2014-11-24Ockelbo 201022

23 Sammanfattning Titta på andra! Vi uppfann inte hjulet igen utan tittade på de med lång erfarenhet av arbetssättet och anpassade idén till våra behov och förutsättningar 2014-11-24Ockelbo 201023

24 Sammanfattning Viktigt med gemensamma upplevelser! Framgångsfaktor att ha en väl sammansvetsad grupp som arbetar med detta 2014-11-24Ockelbo 201024

25 Sammanfattning Samtycket Förutsättning för arbetssättet är att ha ett samtycke från vårdnadshavare eller från ungdom över 18 år 2014-11-24Ockelbo 201025

26 Sammanfattning Prioritering Viktigt att alla parter prioriterar detta! 2014-11-24Ockelbo 201026

27 Samanfattning Snabba insatser! Viktigt med snabba insatser och beslutsprocesser – barnet/ungdomen får en konsekvens på sitt agerande samt stöd att räta upp detta i tidigt skede 2014-11-24Ockelbo 201027

28 Tack! Mia Lindblom Koordinator Folkhälsosamordnare/BRÅ- drogförebyggare 0297-555 97 073-079 22 50 mia.lindblom@ockelbo.se 2014-11-24Ockelbo 201028

29 SSPF - Ockelbo Igång och prova metoden! Viktigt! Prioritering från alla parter Snabba insatser 2014-11-24Ockelbo 201029

30 Uppföljning Enskilt Två gånger per år till FolkhälsaBRÅ 2014-11-24Ockelbo 201030

31 2014-11-24Ockelbo 201031

32 2014-11-24Ockelbo 201032

33 2014-11-24Ockelbo 201033

34 2014-11-24Ockelbo 201034

35 Utdrag ur HP FBRÅ Målområde 2: Ekonomiska och sociala förutsättningar Mål 3: Skapa förutsättningar för att arbetstillfällen för ungdomar ökar i kommunen Syfte: Att ge ungdomar en av förutsättningarna för en god hälsa genom att kunna försörja sig själv och ha ekonomiskt trygghet samt öka attraktionskraften till att stanna i kommunen. Att stärka och stödja den personliga och sociala kompetensen hos unga vuxna med behov av sådant stöd. Varför: Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för hälsa. Ekonomisk stress och social otrygghet orsakar ohälsa och leder till ökad ojämlikhet i hälsa. Framförallt finns det ett samband mellan psykisk ohälsa, men även en ökad risk för exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, ökad alkoholkonsumtion och tobaksbruk. 2014-11-24Ockelbo 201035

36 Utdrag ur HP FBRÅ Målområde 3: Barns och ungas uppväxtvillkor Mål 1: Föräldrautbildningar och föräldrastöd ska erbjudas alla föräldrar med barn 3-12 år Syfte: Att utveckla ett positivt samspel mellan barn och föräldrar. Att diskutera kring hur man kan förebygga konflikter och utveckla goda relationer mellan föräldrar och barn. Varför: Mycket forskning finns som visar att ett bra samspel mellan barn och föräldrar minskar risken för olika hälsoproblem och kan förebygga framtida problembeteenden. Ansvarig: FolkhälsaBRÅ, Familjecentralen Aktivitet: Att verka för att kunna erbjuda föräldrautbildningen Familjeverkstan för föräldrar till barn 3-12 år Samverkan: FolkhälsaBRÅ, Familjecentralen, Vuxenskolan Tidsplan: 2013 Uppföljning: Har kurser i Familjeverkstan erbjudits? Hur kan vi skapa resurser för att permanenta kurserna? 2014-11-24Ockelbo 201036

37 Utdrag ur HP FBRÅ Mål 2: Öka föräldrars (samt även andra vuxnas) delaktighet genom att bygga upp Vuxna på byns verksamhet Syfte: Att förebygga oönskade händelser och att vara en trygghet och ett stöd för de ungdomar som vistas ute i samhället kvällstid. Varför: Genom att kvälls- och nattvandra som vuxen kan man bara genom sin närvaro förebygga oönskade händelser. Det blir också lugnare ute och många ungdomar upplever en trygghet i att vuxna finns i närheten. Nattvandrare fungerar ofta som ett stöd bara genom att finnas till hands ute bland ungdomarna. Ansvarig: FolkhälsaBRÅ Aktivitet: Att aktivt arbeta för att utöka verksamheten, bland annat genom att ha utbildnings- och upptaktsträffar för de frivilliga vuxna. Att i synnerhet ha verksamheten aktiv vid riskhelger och i synnerhet Ockelbo sommarmarknad. Samverkan: FolkhälsaBRÅ, Socialtjänsten, Polisen Tidsplan: Löpande under året 2014-11-24Ockelbo 201037

38 Utdrag ur HP FBRÅ Mål 3: 2014 ska skolresultaten i kommunen vara bland de 50 bästa i landet Varför: Att lyckas i skolan är en av de mest främjande hälsomässiga förutsättningarna för god hälsa och för förebyggandet av framtida problembeteende/normbrytande beteenden. Ansvarig: UKN 2014-11-24Ockelbo 201038

39 Utdrag ur HP FBRÅ Mål 4: Samverkan mellan FolkhälsaBRÅ och kultur- och föreningslivet i kommunen för att öka tryggheten och stimulera till mer fritidsaktiviteter för alla barn och ungdomar Syfte: Att ge förutsättningar till kommunens barn och unga att kunna delta i någon fritidsaktivitet. Varför: Fritidsaktiviteter ger, förutom om det är en fysisk aktivitet, inte bara det viktiga i att röra sig, utan också struktur, ett kravlöst umgänge, användbara erfarenheter genom att tex lära sig sociala koder samt att det också kan bygga broar över kulturella skillnader. 2014-11-24Ockelbo 201039

40 Utdrag ur HP FBRÅ Målområde 11: Tobak, alkohol narkotika, dopning och spel Öka kunskapen hos personal och politiker i kommunen om vilka arenor och faktorer som är viktiga och vilka metoder som har påvisad effekt i det förebyggande arbetet Syfte: Att få till ett långsiktigt alkohol- och drogförebyggande arbete på ett kommunövergripande plan Varför: Genom kunskapsspridningen få en förståelse för hur arbetet bör utföras enligt gällande forskning samt att ge förståelse för att detta arbete skall utföras kommunövergripande Aktivitet: Nulägesrapporter kring DVU, föreningar, ANDTstrategin 2014-11-24Ockelbo 201040

41 Utdrag ur HP FBRÅ Mål 2: Arbeta för att höja debutåldern för alkoholbruk och för minskad användning av och tillgänglighet till tobak, alkohol och narkotika Varför: Genom att höja debutåldern kan eventuella senare problem med alkohol förebyggas. Det är även en drogförebyggande åtgärd. Biologiska argument finns för att hjärnan inte är färdigutvecklad före ca 25 års ålder och alkoholintag innan dess ger större skadeverkningar pga av att det finns en större känslighet. Ansvarig: FolkhälsaBRÅ Aktivitet: Att bla utifrån Alla överens metoden arbeta vidare för att informera om ungdomar och alkohol och initiera större samverkan i frågorna Samverkan: FolkhälsaBRÅ, Socialförvaltningen, Polisen, Frivilligorganisationer, Utbildnings- och kulturförvaltningen, föreningar 2014-11-24Ockelbo 201041

42 Utdrag ur HP FBRÅ Att höja debutåldern för alkoholbruk och för minskad användning av och tillgänglighet till tobak, alkohol och narkotika Syfte: Varför: Genom att höja debutåldern kan eventuella senare problem med alkohol förebyggas. Det är även en drogförebyggande åtgärd. Biologiska argument finns för att hjärnan inte är färdigutvecklad före ca 25 års ålder och alkoholintag innan dess ger större skadeverkningar pga av att det finns en större känslighet. Aktivitet: Att ha en väl fungerande organisation kring Ockelbo marknad genom samverkan mellan flera aktörer. Ansvarig: FolkhälsaBRÅ, Polisen, Socialförvaltningen Samverkan: FolkhälsaBRÅ, Polisen, Socialförvaltningen, Vuxna på byn, marknadsarrangörer, alkoholhandläggare, frivilligorganisationer 2014-11-24Ockelbo 201042

43 Utdrag ur HP FBRÅ Mål 3: Arbeta för en drogfri skolavslutning Syfte: Att höja debutålder samt förebygga akuta och långsiktiga skadeverkningar/problem med alkohol Varför: Genom att höja debutåldern kan eventuella senare problem med alkohol förebyggas. Det är även en drogförebyggande åtgärd. Biologiska argument finns för att hjärnan inte är färdigutvecklad före ca 25 års ålder och alkoholintag innan dess ger större skadeverkningar pga av att det finns en större känslighet. Även kortsiktiga vinster i form av förebyggandet av akuta problem såsom olyckor, bråk och andra missförhållanden i samband med alkoholintag och berusning Ansvarig: FolkhälsaBRÅ, utbildnings- och kulturförvaltningen, polisen, socialförvaltningen Aktivitet: Förutom att långsiktigt arbeta med attityder och värderingar hos ungdomarna, på olika sätt informera om alkoholens skadeverkningar och vikten av att som förälder och annan ansvarig vuxen förhålla sig restriktiv. Antilangningskampanjer. Vuxenvandring, fältarbete, polisnärvaro. Möten inför skolavslutning samt återkoppling efteråt. Jobba för att så många som möjligt följer med på det drogfria arrangemanget Stolt och nykter Jobba för en ny skolavslutning. 2014-11-24Ockelbo 201043


Ladda ner ppt "2014-11-241Ockelbo 2010. SSPF – Ockelbo Socialtjänst, Skola, Polis och Fritid i samverkan 2014-11-242Ockelbo 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser