Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2017-04-07 Ockelbo 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2017-04-07 Ockelbo 2010."— Presentationens avskrift:

1 Ockelbo 2010

2 Socialtjänst, Skola, Polis och Fritid i samverkan
SSPF – Ockelbo Socialtjänst, Skola, Polis och Fritid i samverkan Ockelbo 2010

3 SSPF – Ockelbo Fanns konstellation kring ungdomar Ineffektiv
Sekretessen gjorde det svårarbetat Risk att ”tappa” ungdomar Diskussionsgrupp Ockelbo 2010

4 SSPF - Ockelbo Implementering av idén kring arbetssättet
Medel från nationella BRÅ Kontakt med Göteborg och Malmö Ockelbo 2010

5 SSPF - Ockelbo Studiebesök i Malmö
(deltagare: Utbildnings- och kulturchef, familjebehandlare, handläggare, säkerhetschef, områdespoliserna, folkhälso- och ungdomssamordnare/BRÅ- och drogföre-byggare) Ockelbo 2010

6 SSPF - Ockelbo Alla parter positiva
Viktigt i sammanhanget med gemensamma upplevelser - framgångsfaktor Deltagargruppen blev arbetsgrupp I väntan på nya BRÅmedel Ockelbo 2010

7 SSPF - Ockelbo Flertal möten innan planeringsdagar
Diskussioner bla om vi behövde förankra politiskt Ockelbo 2010

8 SSPF - Ockelbo Vår 2013– planeringsdagar i Orbaden Syfte:
Att med projektet skapa ett uthålligt samverkansarbete och en samsyn som genererar att barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa ska få hjälp i ett tidigt skede av en ogynnsam utveckling - på individ- eller gruppnivå genom att: Motverka ungdomskriminalitet och fånga upp ungdomar med riskbeteende för ungdomskriminalitet genom att skapa ett uthålligt skyddsnät för barn och unga som befinner sig i riskzon Ockelbo 2010

9 SSPF - Ockelbo Mål: Riskbeteende och kriminalitet ska minska bland ungdomar som blir föremål för insats inom SSPF Ockelbo 2010

10 Ur Vision 2020 Vi samverkar Ockelbo samspelar med andra lokalt, regionalt och globalt. I Ockelbo bygger vi relationer för att stärka och utveckla vårt samhälle. Här söker vi nya lösningar i samverkan för att på bästa sätt använda våra gemensamma resurser. Vi möts och satsar tillsammans för att bidra till framtidens goda livsbetingelser. (Ur VISION 2020 – Ockelbos framtid) Ockelbo 2010

11 Samarbete skapar framgång
Det framgångsrika i modellen är att socialtjänst, skola, polis och fritid skapar en gemensam bild av vilka delar som samarbetet ska ske kring. Arbetet sker utifrån en inventering, identifiering och kartläggning av problem och riskgrupper på kommunnivå och utifrån aktuella behov på grupp- eller individnivå. Alla aktörer tillför sin kunskap för att ge en så heltäckande bild som möjligt. Arbetet ska vara väl förankrat på alla plan och samtliga aktörer ska arbeta förebyggande och samverka med andra. Ockelbo 2010

12 Gemensamt uppdrag Socialtjänst, skola, polis och fritid – SSPF – arbetar gemensamt med förebyggande arbete. Uppdraget är att motverka ungdomskriminalitet och att fånga upp ungdomar med riskbeteende för ungdomskriminalitet. Vi ska använda oss av de resurser och arbetsmetoder som finns inom de verksamheter som ingår i SSPF-samverkan och eventuellt andra aktörer utifrån behov. Ockelbo 2010

13 SSPF – Ockelbo - Samtycke
Förutsättning för samarbetet Om olika myndigheter pratar ihop sig om hur de ska arbeta kring ett barn eller en ungdom, blir förutsättningar bättre för att genomföra åtgärder snabbare och i rätt ordning Samtyckesblankett Ockelbo 2010

14 Samtyckesblankett Samtycke till informationsutbyte Jag samtycker till att socialtjänsten, skolan, polisen och fritid (lokala SSPF-gruppen) samverkar kring mitt barns behov. Jag medger därför att dessa myndigheter får utbyta information om mitt barn utan hinder av sekretess; Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Mitt samtycke gäller endast information som behövs för att de samverkande myndigheterna på bästa sätt ska kunna hjälpa mitt barn. Samtycket gäller så länge åtgärden pågår eller tills något annat överenskommes. Ockelbo 2010

15 SSPF – Ockelbo - fördelar
Snabba beslutsprocesser – viktigt för att förhindra och förebygga ungdomskriminalitet (se konsekvenser, hinner inte gå så långt) Samarbete mellan parterna ger bra grund för förebyggande arbete Ockelbo 2010

16 SSPF – Ockelbo – Fritid? F eller inte F?
Fritid med för att kunna hitta bra alternativ till det som inte är bra - brottsförebyggande Ockelbo 2010

17 SSPF - Ockelbo Organisation SSPF Ockelbo Ledningsgrupp
Ledningsgrupp Utbildnings- och kulturchef IFO-chef Chef områdespolisen Säkerhetschef Koordinator Operativ grupp Rektorer Kurator Områdespoliser Familjebehandlare Föreståndare UG Alkohol- och drogterapeut     Ockelbo 2010

18 Gruppernas ansvarsfördelning
Styrgruppen Överordnat ansvar för organisationen Operativa gruppen Inventera, identifiera och kartlägga problem och riskgrupper på kommunnivå och utifrån aktuella behov på grupp- eller individnivå. Samverka kring gruppers och enskilda individers problem och behov, samt upprätta en åtgärdsplan. Involvera andra aktörer vid behov. Uppföljning och utvärdering av insatser. Ockelbo 2010

19 SSPF - Ockelbo Målgrupp: årskurs 5 t o m 25 år
Övergripande årlig handlingsplan (HP) Kopplas ihop med samverkansöverenskommelse polis – kommun samt HP FolkhälsaBRÅ Individuell åtgärdsplan för varje ärende Uppföljningsdokument Avrapportering 2 gånger/år FBRÅ Ockelbo 2010

20 SSPF – Ockelbo . Ett ärende inkommer, den aktör som får in ett ärende kontaktar koordinatorn Samtycke Koordinator sammankallar (de berörda) Förmöte innan personligt möte samt ett eftermöte Ockelbo 2010

21 SSPF - Ockelbo Marknadsföring: Lokal press Lokala annonsblad Folder
Föräldramöten Föreningsträffar Hemsida Polisen Ockelbo 2010

22 Sammanfattning Vilka ungdomar?
De barn som det kan finnas anledning att hålla ett extra vakande öga på, tex barn och ungdomar som skolkar, misstänks begå brott, ägnar sig åt missbruk eller befinner sig i destruktiva miljöer. Ockelbo 2010

23 Sammanfattning Titta på andra!
Vi uppfann inte hjulet igen utan tittade på de med lång erfarenhet av arbetssättet och anpassade idén till våra behov och förutsättningar Ockelbo 2010

24 Sammanfattning Viktigt med gemensamma upplevelser!
Framgångsfaktor att ha en väl sammansvetsad grupp som arbetar med detta Ockelbo 2010

25 Sammanfattning Samtycket
Förutsättning för arbetssättet är att ha ett samtycke från vårdnadshavare eller från ungdom över 18 år Ockelbo 2010

26 Sammanfattning Prioritering Viktigt att alla parter prioriterar detta!
Ockelbo 2010

27 Samanfattning Snabba insatser!
Viktigt med snabba insatser och beslutsprocesser – barnet/ungdomen får en konsekvens på sitt agerande samt stöd att räta upp detta i tidigt skede Ockelbo 2010

28 Tack! Mia Lindblom Koordinator Folkhälsosamordnare/BRÅ- drogförebyggare Ockelbo 2010

29 SSPF - Ockelbo Igång och prova metoden! Viktigt!
Prioritering från alla parter Snabba insatser Ockelbo 2010

30 Uppföljning Enskilt Två gånger per år till FolkhälsaBRÅ 2017-04-07
Ockelbo 2010

31 Ockelbo 2010

32 Ockelbo 2010

33 Ockelbo 2010

34 Ockelbo 2010

35 Utdrag ur HP FBRÅ Målområde 2: Ekonomiska och sociala förutsättningar
Mål 3: Skapa förutsättningar för att arbetstillfällen för ungdomar ökar i kommunen Syfte: Att ge ungdomar en av förutsättningarna för en god hälsa genom att kunna försörja sig själv och ha ekonomiskt trygghet samt öka attraktionskraften till att stanna i kommunen. Att stärka och stödja den personliga och sociala kompetensen hos unga vuxna med behov av sådant stöd. Varför: Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för hälsa. Ekonomisk stress och social otrygghet orsakar ohälsa och leder till ökad ojämlikhet i hälsa. Framförallt finns det ett samband mellan psykisk ohälsa, men även en ökad risk för exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, ökad alkoholkonsumtion och tobaksbruk. Ockelbo 2010

36 Utdrag ur HP FBRÅ Målområde 3: Barns och ungas uppväxtvillkor Mål 1:
Föräldrautbildningar och föräldrastöd ska erbjudas alla föräldrar med barn 3-12 år Syfte: Att utveckla ett positivt samspel mellan barn och föräldrar. Att diskutera kring hur man kan förebygga konflikter och utveckla goda relationer mellan föräldrar och barn. Varför: Mycket forskning finns som visar att ett bra samspel mellan barn och föräldrar minskar risken för olika hälsoproblem och kan förebygga framtida problembeteenden. Ansvarig: FolkhälsaBRÅ, Familjecentralen Aktivitet: Att verka för att kunna erbjuda föräldrautbildningen Familjeverkstan för föräldrar till barn 3-12 år  Samverkan: FolkhälsaBRÅ, Familjecentralen, Vuxenskolan Tidsplan: 2013 Uppföljning: Har kurser i Familjeverkstan erbjudits? Hur kan vi skapa resurser för att permanenta kurserna? Ockelbo 2010

37 Utdrag ur HP FBRÅ Mål 2: Öka föräldrars (samt även andra vuxnas) delaktighet genom att bygga upp Vuxna på byns verksamhet Syfte: Att förebygga oönskade händelser och att vara en trygghet och ett stöd för de ungdomar som vistas ute i samhället kvällstid. Varför: Genom att kvälls- och nattvandra som vuxen kan man bara genom sin närvaro förebygga oönskade händelser. Det blir också lugnare ute och många ungdomar upplever en trygghet i att vuxna finns i närheten. Nattvandrare fungerar ofta som ett stöd bara genom att finnas till hands ute bland ungdomarna.  Ansvarig: FolkhälsaBRÅ Aktivitet: Att aktivt arbeta för att utöka verksamheten, bland annat genom att ha utbildnings- och upptaktsträffar för de frivilliga vuxna. Att i synnerhet ha verksamheten aktiv vid riskhelger och i synnerhet Ockelbo sommarmarknad. Samverkan: FolkhälsaBRÅ, Socialtjänsten, Polisen  Tidsplan: Löpande under året Ockelbo 2010

38 Utdrag ur HP FBRÅ  Mål 3: 2014 ska skolresultaten i kommunen vara bland de 50 bästa i landet  Varför: Att lyckas i skolan är en av de mest främjande hälsomässiga förutsättningarna för god hälsa och för förebyggandet av framtida problembeteende/normbrytande beteenden.  Ansvarig: UKN Ockelbo 2010

39 Utdrag ur HP FBRÅ Mål 4: Samverkan mellan FolkhälsaBRÅ och kultur- och föreningslivet i kommunen för att öka tryggheten och stimulera till mer fritidsaktiviteter för alla barn och ungdomar Syfte: Att ge förutsättningar till kommunens barn och unga att kunna delta i någon fritidsaktivitet. Varför: Fritidsaktiviteter ger, förutom om det är en fysisk aktivitet, inte bara det viktiga i att röra sig, utan också struktur, ett kravlöst umgänge, användbara erfarenheter genom att tex lära sig sociala koder samt att det också kan bygga broar över kulturella skillnader. Ockelbo 2010

40 Utdrag ur HP FBRÅ  Målområde 11: Tobak, alkohol narkotika, dopning och spel Öka kunskapen hos personal och politiker i kommunen om vilka arenor och faktorer som är viktiga och vilka metoder som har påvisad effekt i det förebyggande arbetet Syfte: Att få till ett långsiktigt alkohol- och drogförebyggande arbete på ett kommunövergripande plan Varför: Genom kunskapsspridningen få en förståelse för hur arbetet bör utföras enligt gällande forskning samt att ge förståelse för att detta arbete skall utföras kommunövergripande Aktivitet:  Nulägesrapporter kring DVU, föreningar, ANDTstrategin Ockelbo 2010

41 Utdrag ur HP FBRÅ Mål 2: Arbeta för att höja debutåldern för alkoholbruk och för minskad användning av och tillgänglighet till tobak, alkohol och narkotika Varför: Genom att höja debutåldern kan eventuella senare problem med alkohol förebyggas. Det är även en drogförebyggande åtgärd. Biologiska argument finns för att hjärnan inte är färdigutvecklad före ca 25 års ålder och alkoholintag innan dess ger större skadeverkningar pga av att det finns en större känslighet. Ansvarig: FolkhälsaBRÅ Aktivitet: Att bla utifrån Alla överens metoden arbeta vidare för att informera om ungdomar och alkohol och initiera större samverkan i frågorna Samverkan: FolkhälsaBRÅ, Socialförvaltningen, Polisen, Frivilligorganisationer, Utbildnings- och kulturförvaltningen, föreningar Ockelbo 2010

42 Utdrag ur HP FBRÅ Att höja debutåldern för alkoholbruk och för minskad användning av och tillgänglighet till tobak, alkohol och narkotika Syfte: Varför: Genom att höja debutåldern kan eventuella senare problem med alkohol förebyggas. Det är även en drogförebyggande åtgärd. Biologiska argument finns för att hjärnan inte är färdigutvecklad före ca 25 års ålder och alkoholintag innan dess ger större skadeverkningar pga av att det finns en större känslighet. Aktivitet: Att ha en väl fungerande organisation kring Ockelbo marknad genom samverkan mellan flera aktörer. Ansvarig: FolkhälsaBRÅ, Polisen, Socialförvaltningen Samverkan: FolkhälsaBRÅ, Polisen, Socialförvaltningen, Vuxna på byn, marknadsarrangörer, alkoholhandläggare, frivilligorganisationer Ockelbo 2010

43 Utdrag ur HP FBRÅ Mål 3: Arbeta för en drogfri skolavslutning Syfte: Att höja debutålder samt förebygga akuta och långsiktiga skadeverkningar/problem med alkohol Varför: Genom att höja debutåldern kan eventuella senare problem med alkohol förebyggas. Det är även en drogförebyggande åtgärd. Biologiska argument finns för att hjärnan inte är färdigutvecklad före ca 25 års ålder och alkoholintag innan dess ger större skadeverkningar pga av att det finns en större känslighet. Även kortsiktiga vinster i form av förebyggandet av akuta problem såsom olyckor, bråk och andra missförhållanden i samband med alkoholintag och berusning Ansvarig: FolkhälsaBRÅ, utbildnings- och kulturförvaltningen, polisen, socialförvaltningen Aktivitet: Förutom att långsiktigt arbeta med attityder och värderingar hos ungdomarna, på olika sätt informera om alkoholens skadeverkningar och vikten av att som förälder och annan ansvarig vuxen förhålla sig restriktiv. Antilangningskampanjer. Vuxenvandring, fältarbete, polisnärvaro. Möten inför skolavslutning samt återkoppling efteråt. Jobba för att så många som möjligt följer med på det drogfria arrangemanget Stolt och nykter Jobba för en ny skolavslutning. Ockelbo 2010


Ladda ner ppt "2017-04-07 Ockelbo 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser