Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ny organisation administration, stöd och service Träder i kraft 1/10 2007.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ny organisation administration, stöd och service Träder i kraft 1/10 2007."— Presentationens avskrift:

1 Ny organisation administration, stöd och service Träder i kraft 1/10 2007

2 Översiktlig beskrivningav ny organisation Ledningsorganisation Organisation för adm,stöd och service Nuläge Frågor

3 Ledningsorganisation Landstingsfullmäktige Landstingsstyrelsen Hälso- och sjukvård LEDNINGSGRUPP Landstingsdirektör Biträdande landstingsdirektör SAMORDNINGSGRUPP Regional utveckling LEDNINGSGRUPP SAMORDNINGS- GRUPP STAB VO Psykiatri VO Primär- vård VO Kultur VO Utb/Utv VO HIÖÖ VO MDOT VO RHR VO FTV VO Barn/ kvinna VO Medicin VO Kirurgi VO Ortopedi VO Akut- vård Landstings- gemensam administration Landstings- service Smitt skydd Rett Center VO – Verksamhetsområde HIÖÖ – Hud, infektion, ögon och öron MDOT – Medicinsk diagnostik och teknik RHR – Rehabilitering, hjälpmedel och reumatologi FTV – Folktandvården

4 Två ledningsgrupper En ledningsgrupp för hälso- och sjukvård med landstingsdirektören som ordförande. En ledningsgrupp för regional utveckling med bidträdande landstingsdirektören som ordförande. Ledningsgrupperna är rådgivande till landstingsdirektören och arbetar med strategisk inriktning på kort och lång sikt.

5 Två samordningsgrupper Formaliserade samordningsgrupper bildas, två i startskedet: –Primärvården och psykiatrin –Övriga specialiserade vården Ordförande i respektive grupp utses av landstingsdirektör. Arbetar främst med prioriteringar, verksamhetsövergripande frågor samt gemensamma uppföljningar.

6 Samverksansgrupper Ett antal rådgivande forum på tjänstemannanivå, exempelvis: –IT-råd –FoU-råd –Folkhälsoråd –Barn- och ungdomsråd

7 Landstingsdirektörens stab Landstingsdirektörens stab består av 7 stabschefer: IT-chef personalchef ekonomichef informationschef utvecklingschef affärsutvecklingschef sekretariatschef Varje stabschef har ett antal medarbetare underställda i en landstingsgemensam administration.

8 Landstingsgemensam administration; ekonomifunktionen Ekonomifunktionen består av nuvarande ledningsstab ekonomi, landstingsservice ekonomienhet, avgiftskommittén samt tjänstemannastödet till ekonomiutskottet. Ekonomihandläggarna förs till verksamhetsområdena, under verksamhetsområdeschef, när översyn av huvudorganisation är klar. Beställarfunktionen för privata vårdgivare går till affärsutvecklingsfunktionen. Handläggarkompetens för riks- och regionsjukvård går till utvecklingsfunktionen

9 Landstingsgemensam administration; personalfunktionen Personalfunktionen består av nuvarande ledningsstab personal, landstingsservice personalenhet, Hälsa och Arbetsmiljö (HoA) samt tjänstemannastödet till personalutskottet. Hälsa och arbetsmiljös externa åtaganden avvecklas. Personalhandläggarna förs till verksamhetsområdena, under verksamhetsområdeschef, när översyn av huvudorganisation är klar.

10 Landstingsgemensam administration; IT-funktionen Ny IT-funktion skapas med ansvar för ledning, planering och styrning av IT-infrastruktur, drift, säkerhet och vissa landstingsgemensamma system. En controllerfunktion för systemförvaltning inrättas. Systemförvaltning för telefoni, internet/intranet ska utredas vidare men organiseras initialt i IT-funktionen. Till utvecklingsfunktionen förs de uppgifter som tidigare ingick i IT-funktionen avseende systemförvaltning för VAS, systemstöd tandvård och datalagret.

11 Landstingsgemensam administration; affärsutvecklingsfunktionen (namnbyte kommer) En affärsutvecklingsfunktion inrättas med kompetens för privata vårdgivare och tandvårdsstöd, upphandling och strategiska fastighetsfrågor. Funktionen ansvarar för landstingets beställningar, utförande och uppföljning av avtal med externa aktörer (såväl privata som offentliga) En fastighetsstrateg, två projektledare och en förvaltare förs över från fastighetsenheten.

12 Landstingsgemensam administration; sekretariatet Sekretariatet ansvarar för stöd till den politiska organisationen, hantering av allmänna handlingar, administrativ service till ledningen samt handikapp och pensionärsfrågor. Resterande delar av nuvarande sekretariatet förs till andra stabsfunktioner. Slutliga placeringen för miljö, internationella frågor, regional utveckling och riskprocessen utreds vidare.

13 Landstingsgemensam administration; utvecklingsfunktionen Utvecklingsfunktionen bildas och delas in i fyra delar: Utvecklingsgrupp med ansvar för stöd och riktlinjer kring patientsäkerhet, prioriteringar, tillgänglighet, vård och omvårdnad, effektivisering m.m. Analysgrupp med ansvar för nationella register, kvalitetsuppföljning, vårdgaranti- och väntetidsuppföljning, inklusive den läkemedelsekonomiska enheten. FoU-grupp, med kvalificerad kompetens om EBM (Evidence Based Medicine), metodstöd inom bl.a. processutveckling, kompetens inom statistik samt folkhälsovetenskap/epidemiologi. En vårdinformatikgrupp, omfattande VAS/Vania, T4 och datalagret.

14 Landstingsgemensam administration; informationsfunktionen Informationsfunktionen förblir intakt Produktion ska även fortsättningsvis köpas externt via avtal. Centralisering av delar av skriftlig patientinformation och väntrumsinformation samt delar av webbpubliceringen utreds vidare.

15 Folkhälsoverksamheten Ny enhet, Kompetenscentrum - Livsstilsfrågor, bildas i primärvårdsstaben: –Samordnare för sex och samlevnad –Samordnare för FaR (Fysisk aktivitet på Recept) –Tobakspreventiva enheten –Samordnare för ”goda matvanor” –Strateg/chef –Vårdhänvisningsenheten och Rådgivningsbyrån Läkarkompetens genom uppdrag på verksamhetsområden Alkoholprocessen kvar på Åre HC

16 Landstingsservice 6 enheter: – Städ –Fastighet –Förråd/transport –Registerservice –Reseservice –Kost Delvis anslags- och delvis intäktsfinansierat. Köparens möjlighet att själv påverka den volym som köps styr vad som är vilket. Anslagsfinansierat: –Patientmat –Utredning av byggprojekt –Arkivering –Lediga lokaler –Externa arkivbeställningar –Tvätt och textil –Sjukhusfotograf –Slingbilar –Sjukhusinformation –Interna transporter –Post och bud –Säkerhetsgrupp

17 Regler för bemanning Inget kungörande förfarande ska tillämpas. Direktplacering tillämpas, efter förhandling med berörd facklig organisation. Förhandling med berörda fackliga organisationer genomförs vid ett gemensamt tillfälle för respektive yrkesgrupp. Uppstår situation att medarbetare inte erbjuds placering ska denna fråga hanteras vid ovannämnda förhandling.

18 Rutin vid placering Innan förslag till placering lämnas till medarbetarna ska förslaget vara avstämt med ansvarig för stabsuppdraget. Förslag till placering delges medarbetaren av nuvarande chef. Tydlig information ska här ges om att det endast är ett förslag som kan komma att ändras. Förslaget översändes därefter till berörd/berörda fackliga organisationer. Efter beslut om placering tar den nya chefen kontakt med medarbetaren och meddelar beslutet Chefer omfattas av chefsförsörjningsprogrammet och inte av dessa regler.


Ladda ner ppt "Ny organisation administration, stöd och service Träder i kraft 1/10 2007."

Liknande presentationer


Google-annonser