Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ny organisation administration, stöd och service Träder i kraft 1/

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ny organisation administration, stöd och service Träder i kraft 1/"— Presentationens avskrift:

1 Ny organisation administration, stöd och service Träder i kraft 1/10 2007

2 Översiktlig beskrivningav ny organisation
Ledningsorganisation Organisation för adm,stöd och service Nuläge Frågor

3 Ledningsorganisation
Landstingsfullmäktige Landstingsstyrelsen Landstingsdirektör Biträdande landstingsdirektör Hälso- och sjukvård Regional utveckling LEDNINGSGRUPP LEDNINGSGRUPP STAB VO Akut- vård VO Barn/ kvinna VO Medicin VO Kirurgi VO Ortopedi VO HIÖÖ VO MDOT VO RHR VO FTV VO Psykiatri VO Primär- vård VO Kultur VO Utb/Utv Landstings-gemensam administration Landstings-service Smitt skydd Rett Center SAMORDNINGSGRUPP SAMORDNINGS-GRUPP VO – Verksamhetsområde HIÖÖ – Hud, infektion, ögon och öron MDOT – Medicinsk diagnostik och teknik RHR – Rehabilitering, hjälpmedel och reumatologi FTV – Folktandvården

4 Två ledningsgrupper En ledningsgrupp för hälso- och sjukvård med landstingsdirektören som ordförande. En ledningsgrupp för regional utveckling med bidträdande landstingsdirektören som ordförande. Ledningsgrupperna är rådgivande till landstingsdirektören och arbetar med strategisk inriktning på kort och lång sikt. Landstingsdirektören har två ledningsgrupper - en för hälso- och sjukvård med landstingsdirektören som ordförande och en för regional utveckling med bidträdande landstingsdirektören som ordförande. Ledningsgrupperna är rådgivande till landstingsdirektören och de arbetar med strategisk inriktning på kort och lång sikt

5 Två samordningsgrupper
Formaliserade samordningsgrupper bildas, två i startskedet: Primärvården och psykiatrin Övriga specialiserade vården Ordförande i respektive grupp utses av landstingsdirektör. Arbetar främst med prioriteringar, verksamhetsövergripande frågor samt gemensamma uppföljningar. Formaliserade samordningsgrupper, i startskedet två stycken, bildas. I den ena gruppen finns primärvården och psykiatrin, i den andra den övriga specialiserade vården. Ordförande i respektive samordningsgrupp utses av landstingsdirektören. Grupperna arbetar i huvudsak med prioriteringar, verksamhetsövergripande frågor samt med gemensamma uppföljningar.

6 Samverksansgrupper Ett antal rådgivande forum på tjänstemannanivå, exempelvis: IT-råd FoU-råd Folkhälsoråd Barn- och ungdomsråd Utöver ledningsgrupperna och samordningsgrupperna kommer det att finnas ett antal rådgivande forum på tjänstemannanivå. Det handlar exempelvis om: IT-råd FoU-råd Folkhälsoråd Barn- och ungdomsråd.

7 Landstingsdirektörens stab
Landstingsdirektörens stab består av 7 stabschefer: IT-chef personalchef ekonomichef informationschef utvecklingschef affärsutvecklingschef sekretariatschef Varje stabschef har ett antal medarbetare underställda i en landstingsgemensam administration. Landstingsdirektörens stab består av 7 stabschefer: IT-chef, personalchef, ekonomichef, informationschef, utvecklingschef, affärsutvecklingschef och sekretariatschef. Varje stabschef har ett antal medarbetare underställda i en landstingsgemensam administration. Den nya stabsorganisationen är beräknad att vara i drift från och med Beskrivning av respektive stabschefs funktionsansvar kommer att tas fram under hösten.

8 Landstingsgemensam administration; ekonomifunktionen
Ekonomifunktionen består av nuvarande ledningsstab ekonomi, landstingsservice ekonomienhet, avgiftskommittén samt tjänstemannastödet till ekonomiutskottet. Ekonomihandläggarna förs till verksamhetsområdena, under verksamhetsområdeschef, när översyn av huvudorganisation är klar. Beställarfunktionen för privata vårdgivare går till affärsutvecklingsfunktionen. Handläggarkompetens för riks- och regionsjukvård går till utvecklingsfunktionen Nuvarande ledningsstab ekonomi, landstingsservice ekonomienhet som arbetar med redovisning och administration av privata vårdgivare, avgiftskommittén och tjänstemannastödet till ekonomiutskottet (idag i sekretariatet) läggs samman till en ekonomifunktion. Ekonomihandläggarna förs till verksamhetsområdena, under verksamhetsområdeschefen. Förflyttningen genomföras så snart ny indelning av verksamhetsområden är klar. Fram till dess gäller nuvarande organisation, undantaget ekonomihandläggare i primärvården som, enligt tidigare beslut, förs ut direkt till PV-området. Handläggarkompetens för läkemedel, riks- och regionsjukvård samt beställarfunktionen för privata vårdgivare går till affärsutvecklingsfunktionen och utvecklingsfunktionen (riks- och regionsjukvård).

9 Landstingsgemensam administration; personalfunktionen
Personalfunktionen består av nuvarande ledningsstab personal, landstingsservice personalenhet, Hälsa och Arbetsmiljö (HoA) samt tjänstemannastödet till personalutskottet. Hälsa och arbetsmiljös externa åtaganden avvecklas. Personalhandläggarna förs till verksamhetsområdena, under verksamhetsområdeschef, när översyn av huvudorganisation är klar. Nuvarande ledningsstab personal, landstingsservice personalenhet som arbetar med löneadministration och övriga personaladministrativa uppgifter, Hälsa och Arbetsmiljö (HoA) samt tjänstemannastödet till personalutskottet läggs samman till en personalfunktion. HoA:s externa åtaganden avvecklas. Personalhandläggarna förs till verksamhetsområdena, under verksamhetsområdeschefen, när ny indelning av verksamhetsområden är klar. Fram till dess gäller nuvarande organisation. Undantaget personalhandläggare i primärvården som, enligt tidigare beslut, förs ut direkt till primärvårdsområdet.

10 Landstingsgemensam administration; IT-funktionen
Ny IT-funktion skapas med ansvar för ledning, planering och styrning av IT-infrastruktur, drift, säkerhet och vissa landstingsgemensamma system. En controllerfunktion för systemförvaltning inrättas. Systemförvaltning för telefoni, internet/intranet ska utredas vidare men organiseras initialt i IT-funktionen. Till utvecklingsfunktionen förs de uppgifter som tidigare ingick i IT-funktionen avseende systemförvaltning för VAS, systemstöd tandvård och datalagret. Ny IT-funktion får ansvar för ledning, planering och styrning av IT-infrastruktur, drift, säkerhet och vissa landstingsgemensamma system. En controllerfunktion för systemförvaltning inrättas. Frågor från verksamheten kanaliseras via helpdesk istället för via IT-kontaktpersoner Systemförvaltning för telefoni och Internet/Intranet ska utredas vidare, men organiseras initialt i Stab IT. Även systemförvaltning för VAS, Vanja och systemstöd för tandvård ska utredas. Till utvecklingsfunktionen förs de uppgifter som tidigare ingick i IT-funktionen avseende förstudier med process-, informations-, och kravanalyser. I utvecklingsfunktionens ”analysenhet” organiseras utveckling och drift av datalager och analysverktyg

11 Landstingsgemensam administration; affärsutvecklingsfunktionen (namnbyte kommer)
En affärsutvecklingsfunktion inrättas med kompetens för privata vårdgivare och tandvårdsstöd, upphandling och strategiska fastighetsfrågor. Funktionen ansvarar för landstingets beställningar, utförande och uppföljning av avtal med externa aktörer (såväl privata som offentliga) En fastighetsstrateg, två projektledare och en förvaltare förs över från fastighetsenheten. I affärsutvecklingsfunktionen samlas kompetens för privata vårdgivare och tandvårdsstöd, upphandling och strategiska fastighetsfrågor. Funktionen ansvarar för landstingets beställningar, utförande och uppföljning/kontroll av avtal med externa privata och offentliga aktörer. I funktionen ingår också uppdraget att söka alternativa driftslösningar, t.ex. outsourcing. En fastighetsstrateg, två projektledare/upphandlare och en förvaltare förs över från fastighetsenheten till affärsutvecklingsfunktionen. Budget för landstingsgemensamma tjänster från landstingsservice föreslås ligga i affärsutvecklingsfunktionen för avrop och uppföljning av landstingsservice leveranser.

12 Landstingsgemensam administration; sekretariatet
Sekretariatet ansvarar för stöd till den politiska organisationen, hantering av allmänna handlingar, administrativ service till ledningen samt handikapp och pensionärsfrågor. Resterande delar av nuvarande sekretariatet förs till andra stabsfunktioner. Slutliga placeringen för miljö, internationella frågor, regional utveckling och riskprocessen utreds vidare. Sekretariatet renodlas till att bli en enhet med ansvar för stöd till den politiska organisationen, ansvar för hantering av allmänna handlingar, administrativ service till ledningen samt handikapp och pensionärsfrågor. Resterande delar av nuvarande sekretariatet förs till andra stabsfunktioner, befintliga eller nya. Den slutliga placeringen för miljö, internationella frågor, regional utveckling, riskprocessen är ännu inte klar utan utreds vidare.

13 Landstingsgemensam administration; utvecklingsfunktionen
Utvecklingsfunktionen bildas och delas in i fyra delar: Utvecklingsgrupp med ansvar för stöd och riktlinjer kring patientsäkerhet, prioriteringar, tillgänglighet, vård och omvårdnad, effektivisering m.m. Analysgrupp med ansvar för nationella register, kvalitetsuppföljning, vårdgaranti- och väntetidsuppföljning, inklusive den läkemedelsekonomiska enheten. FoU-grupp, med kvalificerad kompetens om EBM (Evidence Based Medicine), metodstöd inom bl.a. processutveckling, kompetens inom statistik samt folkhälsovetenskap/epidemiologi. En vårdinformatikgrupp, omfattande VAS/Vania, T4 och datalagret. Utvecklingsfunktion bildas och delas in i fyra delar: En utvecklingsgrupp med ansvar för stöd och riktlinjer i frågor rörande patientsäkerhet, prioriteringar, tillgänglighet, vård och omvårdnad, effektivisering mm En analysgrupp med ansvar för nationella register, kvalitetsuppföljning, vårdgaranti- och väntetidsupp-följning, inklusive den läkemedelsekonomiska enheten. Nuvarande FoU-grupp, med egen chef, samt kvalificerad kompetens om EBM (Evidence Based Medicine), en grupp för metodstöd inom bl.a. processutveckling, kompetens inom statistik samt folkhälsovetenskap/epidemiologi En vårdinformatikgrupp, omfattande VAS/Vania, T4 och datalagret.

14 Landstingsgemensam administration; informationsfunktionen
Informationsfunktionen förblir intakt Produktion ska även fortsättningsvis köpas externt via avtal. Centralisering av delar av skriftlig patientinformation och väntrumsinformation samt delar av webbpubliceringen utreds vidare. Informationsenheten förblir intakt. Projektanställningen för webbansvarig omvandlas till tillsvidareanställning, alternativt förlängs ett år. Produktion ska även fortsättningsvis köpas externt via avtal. Utreds vidare (finansiering) Delar av skriftlig patientinformation och väntrumsinformation centraliseras. I samband med att ett nytt intranät tas fram och det nationella arbetet med ”Vården på webben” skrider framåt centraliseras även delar av webbpubliceringsfunktionen.

15 Folkhälsoverksamheten
Ny enhet, Kompetenscentrum - Livsstilsfrågor, bildas i primärvårdsstaben: Samordnare för sex och samlevnad Samordnare för FaR (Fysisk aktivitet på Recept) Tobakspreventiva enheten Samordnare för ”goda matvanor” Strateg/chef Vårdhänvisningsenheten och Rådgivningsbyrån Läkarkompetens genom uppdrag på verksamhetsområden Alkoholprocessen kvar på Åre HC Folkhälsoverksamheten flyttas i huvudsak till primärvårdsstaben men in en ny enhet: Kompetenscentrum - Livsstilsfrågor. I denna ska följande finnas: - Samordnare för sex och samlevnad - Samordnare för FaR (Fysisk aktivitet på Recept) - Tobakspreventiva enheten - Samordnaren för ”goda matvanor” - Strateg/chef - Vårdhänvisningsenheten och Rådgivningsbyrån - Läkarkompetens löses genom uppdrag på verksamhetsområdena. Alkoholprocessen föreslås ligga kvar på Åre HC.

16 Landstingsservice 6 enheter: Städ Fastighet Förråd/transport
Registerservice Reseservice Kost Delvis anslags- och delvis intäktsfinansierat. Köparens möjlighet att själv påverka den volym som köps styr vad som är vilket. Anslagsfinansierat: Patientmat Utredning av byggprojekt Arkivering Lediga lokaler Externa arkivbeställningar Tvätt och textil Sjukhusfotograf Slingbilar Sjukhusinformation Interna transporter Post och bud Säkerhetsgrupp Landstingsservice bildar 6 enheter: Städ, Fastighet, Förråd/transport, Registerservice, Reseservice, Kost. Avgörande för vilka verksamheter som föreslås vara anslagsfinansierade respektive intäktsfinansierade (köp/sälj) är bland annat köparens möjlighet att själv påverka den volym som köps. Har man liten eller ingen möjlighet att påverka volymen talar det för anslagsfinansiering. Följande föreslås vara anslagsfinansierat: Patientmat, Utredning av byggprojekt, Arkivering, Lediga lokaler, Externa arkivbeställningar, Tvätt och textil, Sjukhusfotograf, Slingbilar, Sjukhusinformation, Interna transporter, Post och bud, Säkerhetsgrupp. Övriga verksamheter fortsätter vara intäktsfinansierat

17 Regler för bemanning Inget kungörande förfarande ska tillämpas.
Direktplacering tillämpas, efter förhandling med berörd facklig organisation. Förhandling med berörda fackliga organisationer genomförs vid ett gemensamt tillfälle för respektive yrkesgrupp. Uppstår situation att medarbetare inte erbjuds placering ska denna fråga hanteras vid ovannämnda förhandling.

18 Rutin vid placering Innan förslag till placering lämnas till medarbetarna ska förslaget vara avstämt med ansvarig för stabsuppdraget. Förslag till placering delges medarbetaren av nuvarande chef. Tydlig information ska här ges om att det endast är ett förslag som kan komma att ändras. Förslaget översändes därefter till berörd/berörda fackliga organisationer. Efter beslut om placering tar den nya chefen kontakt med medarbetaren och meddelar beslutet Chefer omfattas av chefsförsörjningsprogrammet och inte av dessa regler.


Ladda ner ppt "Ny organisation administration, stöd och service Träder i kraft 1/"

Liknande presentationer


Google-annonser