Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Betygssystem? Seminarium Malmö högskolas utbildningsberedning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Betygssystem? Seminarium Malmö högskolas utbildningsberedning"— Presentationens avskrift:

1 Betygssystem? Seminarium Malmö högskolas utbildningsberedning
Maria Wiktorsson

2 Utgångspunkt Bologna har gått ifrån tanken med en gemensam betygsskala (det som kallades ECTS-betyg). Istället ska betyg jämföras genom vad som kallas “ECTS Grading Table” Vad innebär det för MAH? I stort? Och för de utbildningar som har det gamla ECTS-betygssystemet?

3 ECTS bakgrund ECTS = European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) Funnits sedan 1989 Från början en del av Erasmusprogrammet ECTS-systemet skapades för att göra det enklare för utbytesstudenterna inom programmet att överföra sina resultat från ett universitet till ett annat

4 ECTS – två delar Poängsystemet
60 ECTS-poäng motsvarar heltidsstudier under ett läsår Är redan infört med våra nya hp (högskolepoäng) Betygssystemet Den sju-gradiga ECTS-skalan A, B, C, D, E, Fx, F

5 ECTS – a translation device
“In the past years ECTS guidelines suggested that, in addition to their national scale, European institutions might use a European grading scale as a translation device into other grading systems”. (ECTS User’s Guide 2009, p.41)

6 “As a first step, the implementation of the ECTS scale required the collection of statistical data in the institutions who were willing to participate in the scheme to make their grades more transparent. “(ECTS User’s Guide 2009, p.41)

7 ” As a second step in the implementation of the ECTS grading scale, the statistical distribution curve for each reference group was split into five segments (Top 10%, next 25%, next 30%, next 25%, lowest 10%) also called A, B, C, D, E, which could become a device for the direct translation of grades…” (ECTS User’s Guide 2009, p.41)

8 ECTS Users‘ Guide 2005

9 ECTS på MAH ECTS-betyg har använts för utbytesstudenter sedan vt 02
Dessutom har ECTS använts på alla utbildningar som ges på engelska sedan vt 03 (enl. rektorsbeslut ) När det gäller svenskspråkiga utbildningar är det upp till varje fakultet/område att själv besluta i frågan. Måste ges vid examinationstillfället

10 Kompletterande beslut
Beslut om European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) på Malmö högskola ( )

11 Målrelaterade ECTS-betyg
Projektgruppen bakom rapporten ”Högre utbildning i utveckling – Bolognaprocessen i svensk belysning” (2004) föreslog att: ”Betygsskalan i ECTS införs som huvudalternativ i högskoleförordningen (1993:100). Betygs-skalan används målrelaterat. Oavsett vilket betygssystem som högskolan föreskriver, har en student rätt att få ett betyg enligt ECTS betygsskala. Detta gäller dock endast under förutsättning att studenten begär det inom den tid som högskolan bestämmer.” (s. 111)

12 Men resultatet blev istället (Ny värld – ny högskola Regeringens proposition 2004/05:162 )
”Regeringen instämmer dock med de remissinstanser som pekat på att jämförbarheten mellan en målrelaterad betygsskala som föreslogs av projektgruppen och ECTS relativa betygsskala är problematisk.” (s. 140) Därefter går man vidare och säger att det står varje högskola och universitet fritt att införa en sjugradig betygsskala som är målrelaterad.

13 Lärosäten som infört ECTS alt. sjugradig målrelaterad betygsskala
KTH 7-gradig målrelaterad betygskala Högskolan i Gävle Sjugradig målrelaterad skala (ECTS) Mittuniversitetet sjugradig målrelaterad betygsskala, med betygen A–F Stockholms universitet En sjugradig målrelaterad betygskala infördes under läsåret 2007/08. Betygsskalan omfattar 7 steg från A till Fx och F.

14 ECTS User’s Guide 2009 Dvs., det gemensamma A – E-systemet överges.
“In the light of the experience made with the ECTS 5-point grading scale in the past years, it can be said that the second step described above proved to be far too ambitious and difficult to implement, especially in those national grading systems with only five or fewer passing grades, which could hardly fit into the predetermined percentage structure provided by the ECTS scale. In fact, the use of the ECTS scale by European institutions has been rather limited.” (p. 42) Dvs., det gemensamma A – E-systemet överges.

15 ECTS grading table “…institutions only need to provide in a standard table form the statistical distribution of their own grades. Therefore, the ECTS grading scale based on a predetermined percentage structure is to be replaced by a simple statistical table completed for each degree programme or group of homogeneous programmes.” (ECTS User’s Guide 2009, p.42)

16 For example National/institutional grade Total number awarded in the
reference group Percentage of the total number 10 50 5% 9 100 10% 8 350 35% 7 300 30% 6 200 20% 1000 100%

17 To use the ECTS grading table the following steps should be taken:
1. Identify the reference group for which the grade distribution will be calculated (usually a degree programme, but in some cases a wider or different grouping of students such as a Faculty or sector -- e.g. Humanities). 2. Collect all grades awarded over a period of (at least) two academic years for the reference group identified. 3. Calculate the grade distribution in terms of percentages for the reference group.

18 Forts. 4. Include the grading percentage table of your degree programme in every Transcript of Records/ Diploma Supplement. 5. For transfer, compare the percentage table of the other institution’s degree programme with your own. On the basis of this comparison individual grades can be converted.

19 Frågor… Referensgrupp Hur ska denna väljas?
usually a degree programme, but in some cases a wider or different grouping of students such as a Faculty or sector -- e.g. Humanities

20 Fler frågor.. Utgångsbetygssystem?
Svenskt 2-gradigt, eller ett målrelaterat 5(7)-gradigt

21 Learning outcomes Two approaches exist: learning outcomes may be either threshold statements (showing the minimum requirements to obtain a pass), or written as reference points describing the typical (showing the expected level of achievement of successful learners). In any case, statements on learning outcomes must make clear which definition is being used.

22 Lärosäten som infört ECTS alt. sjugradig målrelaterad betygsskala
KTH 7-gradig målrelaterad betygskala Länkar fortfarande till ECTS User’s Guide 2005 Högskolan i Gävle Sjugradig målrelaterad skala (ECTS) Tröskelvärde Assessment criteria Mittuniversitetet sjugradig målrelaterad betygsskala, med betygen A–F Stockholms universitet En sjugradig målrelaterad betygskala infördes under läsåret 2007/08. Betygsskalan omfattar 7 steg från A till Fx och F.

23 Högskolan i Gävle Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap Moderna språk Augusti 2006 English C Literature: Assessment Criteria

24 NORGE – Oslo Universitet
Credit system and grading The academic year normally runs from mid-August to mid-June and lasts for 10 months. Courses are measured in “studiepoeng” according to the European Credit Transfer System standard (ECTS credits). The full-time workload for one academic year is 60 "studiepoeng"/ECTS credits. Grades for undergraduate and postgraduate examinations are awarded according to a graded scale from A (highest) to F (lowest), with E as the minimum pass grade. A pass/fail mark is given for some examinations. A - Excellent - An excellent performance, clearly outstanding. The candidate demonstrates excellent judgement and a high degree of independent thinking. B - Very good - A very good performance. The candidate demonstrates sound judgement and a very good degree of independent thinking. C - Good - A good performance in most areas. The candidate demonstrates a reasonable degree of judgement and independent thinking in the most important areas. D - Satisfactory - A satisfactory performance, but with significant shortcomings. The candidate demonstrates a limited degree of judgement and independent thinking. E - Sufficient - A performance that meets the minimum criteria, but no more. The candidate demonstrates a very limited degree of judgement and independent thinking. F - Fail - A performance that does not meet the minimum academic criteria. The candidate demonstrates an absence of both judgement and independent thinking.

25 Länkar ECTS User’s Guide 2009 (http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/ects/guide_en.pdf) ”Högre utbildning i utveckling – Bolognaprocessen i svensk belysning” (http://www.regeringen.se/content/1/c6/01/21/95/daa30a6a.pdf) Ny värld – ny högskola Regeringens proposition 2004/05:162 (http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/63/20/c709b01f.pdf)

26 KTH – Om ECTS (http://intra. kth. se/cm/2. 7982/FPT/2
Stockholms universitet – Om betygsskala (http://www.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=766&a=5018) Mittuniversitetet – Att läsa vid universitetet (http://www.miun.se/Mittuniversitetet/Utbildning/Utbildningsinformation/Att-lasa-vid-universitet/) Högskolan i Gävle – Policydokument Bolognaprocessen (http://www.hig.se/filearchive/Forvaltning/Ledningskansliet/policybolognaprocessen.pdf)


Ladda ner ppt "Betygssystem? Seminarium Malmö högskolas utbildningsberedning"

Liknande presentationer


Google-annonser