Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BARN OCH ELEVHÄLSA I LYCKSELE - en decentraliserad och sammanhållen verksamhet med relationskompetens som grund. 2014-11-24 Christina Bergman.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BARN OCH ELEVHÄLSA I LYCKSELE - en decentraliserad och sammanhållen verksamhet med relationskompetens som grund. 2014-11-24 Christina Bergman."— Presentationens avskrift:

1 BARN OCH ELEVHÄLSA I LYCKSELE - en decentraliserad och sammanhållen verksamhet med relationskompetens som grund. 2014-11-24 Christina Bergman

2 Lycksele - staden i Lappland 2014-11-24Christina Bergman  12426 inv  1260 elever i år F-9  27 elever i särskolan  604 barn i förskolan  828 elever i gymnasieskolan  5 skolor i tätorten  5 byaskolor

3 Rektorer /förskolechefer –förskola –grundskola –särskola –gymnasieskola 2014-11-24Christina Bergman BARN – ELEVER- FÖRÄLDRAR - MEDARBETARE KULTURMÅLTIDER KANSLI FÖRVALTNINGSCHEF KULTUR- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2011/2012 VERKSAMHETSCHEFER –förskola – elevhälsa –grundskola – särskola –gymnasieskola

4 Utmaningar 2014-11-24Christina Bergman  Förbättra resultaten  Växande förskola  Sjunkande elevantal på gymnasiet  Organisationsanpassning utifrån nya lagar och förordningar  Metoder för utvärdering av elevhälsans arbete  Budget i balans

5 Från dubbla spår till elevhälsa Hälsa Lärande Trygghet prop 2001:2002:14 2014-11-24Christina Bergman  Att våra barn/elever mår bra, trivs i förskolan/skolan, har goda relationer med barn och vuxna och kan ta till sig kunskaper, reflektera över sitt lärande och känna växandets glädje.  Arbetsmiljöfråga för barn/elever och personal

6 Barn och elevhälsan i Lycksele 2014-11-24Christina Bergman Mål Att alla barn och elever når, de sociala målen och kunskaps målen. Elevhälsans uppdrag är att utifrån ett förebyggande och stödjande arbete verka för att ALLA barn/elever lyckas i sitt lärande.

7 Utgångspunkter  Tidiga insatser  Nära verksamheten  Salutogent förhållningssätt  Nära föräldrasamarbete  Relationskompetens  Elevhälsa – personalhälsa  Stöd kopplat mot måluppfyllelse 2014-11-24Christina Bergman

8 Organisation barn- och elevhälsa 2014-11-24Christina Bergman  Elevhälsan finns nära den pedagogiska verksamheten  Kommunen ett behovsområde  Flexibla resurser  Basplacering  Periodiska insatser

9  Kuratorer  Skolsköterskor  Skolläkare  Logoped  Psykolog  Språk- och talpedagoger  Specialpedagoger  Socialpedagog 2014-11-24Christina Bergman Verksamhetschef Rektor Rektor har alltid utförandeansvar på sin förskola/skola

10 Lokala hälsorådet 2014-11-24Christina Bergman  Mötesplats för rektor, spec/talpedagog, kurator, skolsköterska och pedagoger, med fokus på samverkan kring barn/elever utifrån olika perspektiv  Träffas en gång/vecka  Utgör ett brett beslutsunderlag för rektor  Rektor ansvarig

11 Centrala hälsorådet 2014-11-24Christina Bergman  Mötesplats för rektorer och elevhälsa där vi lyfter övergripande frågor och belyser aktuella behov inom förskola/skola, i syfte att stödja lärandeprocesser utifrån ett hälsofrämjande perspektiv.  Träffas en em 2 ggr/termin  Verksamhetschef ansvarig Fokus på uppföljning – samordning - lärande

12 Gemensam struktur - verktyg som bidrar till barnens/elevernas lärande och måluppfyllelse  IUP/skriftliga omdömen  Utvecklingssamtal  Gruppkonferens  PEK - Utredning av stödbehov  Åtgärdsprogram  Föräldrasamtal  Arbetslaget  Kollegial handledning  Lokala hälsorådet  Skolkartläggning  Konsultation Bup  LSU-gruppen  Konsultation Logoped  Konsultation Psykolog 2014-11-24Christina Bergman

13 Sammanhållen barn– och elevhälsa 2014-11-24Christina Bergman  Politiskt fastställda riktlinjer för Barn- och elevhälsan.  Handlingsplaner:  Hot och våld,  Övergångar,  Språket – dörren till världen förskola - åk9  Från oro till anmälan

14 Sammanhållen barn- och elevhälsa 2014-11-24Christina Bergman  Centrala hälsoråd  Verksamhetsträffar yrkesgrupper 2-3ggr/termin  Återkoppling till rektorsträffen  Gemensam kompetensutveckling 1gång/år tillsammans med socialtjänsten, habiliteringen och Bup.

15 Relationskompetens 2014-11-24Christina Bergman Utvecklingsarbete i tre delar under 2004 – 2009  Relationskompetens  Kollegial handledning  Professionellt föräldrasamarbete Helle Jensen Danmark

16 Relationskompetens 2014-11-24Christina Bergman

17 Relationskompetens i Lycksele 2014-11-24Christina Bergman  Ökad kvalitetsutveckling i våra förskolor och skolor.  En ny kollegial kultur som bygger på god självinsikt och tillvaratagande av personliga resurser.  Främja den personliga utvecklingen.  Utifrån ett medvetet reflekterande förhållningssätt utveckla det kollegiala samspelet.  Höja de olika yrkesgruppernas professionella status.  Ökad samverkan med Soc och Bup kring barn som far illa.  Professionellt föräldrasamarbete.

18 Relationskompetens 2014-11-24Christina Bergman  ”förmågan att se det enskilda barnet på dess egna premisser och anpassa sitt eget beteende utifrån det utan att därmed frånsäga sig ledarskapet” (Helle Jensen)  Yrkespersonlig utveckling  Respekt  Ödmjukhet  Ansvar

19 Pilotutbildning 2014-11-24Christina Bergman  Kollegial handledning - 2007  8 dagars utbildning  22 pedagoger förskola/skola  Fortsatt handledning till 100 pedagoger på 3 år Fokus på den handledde som yrkesperson som är ansvarig för relationen med barn/elever och föräldrar

20 Pilotutbildning 2014-11-24Christina Bergman  Professionellt föräldrasamarbete - 2008  12 dagars utbildning  22 piloter – förskola/skola socialtjänst och Bup Fokus på att möta föräldrar på ett respektfullt och likvärdigt sätt

21 Utbildningens innehåll Fyra moduler  Professionell samarbetspartner  Det problemorienterade föräldrasamtalet  Föräldrasamarbete vid sorg och kris  Samarbete med grupper av föräldrar 2014-11-24Christina Bergman

22 Utgångspunkter  Alla Barn/elevers rätt att lyckas i sitt lärande, sociala mål- kunskapsmål  Föräldrarna är våra viktigaste samarbetspartners  Om vi inte når fram till föräldrarna är våra utsikter att nå fram till barnet begränsade  Pedagogen är den viktigaste personen för barnet/eleven i förskolan/skolan 2014-11-24Christina Bergman

23 Yrkesprofessionellt perspektiv  När man har makt i en relation följer ansvaret för relationens kvalitet! Pedagogen har ansvaret för relationen och samarbetets kvalitet  Svår balansgång  Processen, hur vi genomför vi samtalet är det vi behöver träna på för att lyckas i samarbetet med föräldrarna  Pedagogerna behöver stöd 2014-11-24Christina Bergman

24 Litteratur 2014-11-24Christina Bergman Studiecirklar i samtliga förskolor/skolor för all personal under läsåret 2009/2010 PF-piloter kursledare Föräldramöten

25 Har studiecirkelns innehåll påverkat ditt sätt att förhålla dig i mötet med föräldrarna. Om ja hur?  ”Denna studiecirkel har absolut påverkat mitt tänk, att förhålla sig. Och genom att man tänker, diskuterar så börjar man ju med små steg ändra sitt sätt.”  ”Genom att tänka mig in i deras situation. Att tänka mig för hur och varför jag säger olika saker. Att det är viktigt att lyssna! Att inte döma på förhand! Man kan ”ångra” det man sagt genom att ta upp det igen…”  ”Man tänker efter på ett annat sätt nu och kan ta boken till hjälp/tips.” 2014-11-24Christina Bergman

26 Finns det någonting i studiecirkelns innehåll som du kan använda dig av i ditt arbete? Om ja hur? ”Det allra mesta har man användning för. T.ex. nu idag, hur formulerar jag mig?” ”Ja, allt! Hur får jag ett professionellt föräldrasamarbete” ”Jag kommer att använda mej av nästan allt innehåll, i varje fall försöka hålla det levande genom att plocka dom bitarna som man i vardagen har användning av.” ”Barn har olika problematik och det vilar på mej att anpassa verksamheten så alla mår så bra som möjligt.” 2014-11-24Christina Bergman

27 Upplever du att du behöver fördjupa dig ytterligare i någon av studiecirkelns delar? Om ja vad?  ”Tycker ju det här är väldigt intressant och man kan alltid lära sig mer. Skulle gärna med glädje fördjupa mig mer, tycker det här är jätteviktigt”  ”Min egen samtalsteknik. Föräldrasamverkan. Hur kan vi skapa forum för, och ett tillåtande klimat så föräldrarna ”bjuds in”.  ”Svåra samtal. Kriser och sorg. Kritik och konflikter.”  ”Hur jobbar vi med barn som har en diagnos? Hur sprider vi förståelse för dessa mot andra föräldrar?” 2014-11-24Christina Bergman

28 Övriga kommentarer  Mycket bra upplägg. Bra, duktiga handledare.  Tusen tack för att ni har velat hålla i detta, ni har varit super! Utan er tror jag aldrig att det här skulle ha blivit så bra som det blev. Tack!  Bra att alla vågade och ville dela med sig av egna erfarenheter. Det fanns tid till det.  TACK för att ni gjort detta!  Mycket bra studiecirkel.  Ni är bra!! Tack!  Det har varit mycket matnyttigt att ta till sig.  Svårt att få ner allt man tänker i ord, men det har varit en intressant och lärorik cirkel.  Mycket trevliga ”lärare”.  Bra och tydliga ledare 2014-11-24Christina Bergman

29 Föräldrarnas röster 2014-11-24Christina Bergman  Att läraren är insatt och engagerad i mitt barn  Mötas som jämlikar  Öppen dialog  Ömsesidig respekt  Vi vill veta…kontakta oss

30 Processorienterat ledarskap2008 2014-11-24Christina Bergman  6 dagars utbildning  Rektorer från skola/förskola samt chefer från socialtjänst och Bup Om kärnkompetenser i ledarskap och ansvar för den konstruktiva grupprocessen

31 2014-11-24Christina Bergman  5 dagars utbildning  för barn- och elevhälsan, Socialtjänsten och Bup 37 deltagare Viktiga bärare av relationskompetens – stöd i utvecklingsprocessen i alla verksamheter Professionellt föräldrasamarbete 2009

32 Hälsa och lärande -hand i hand - en gemensam information om resurser för barns och ungdomars hälsa i Lycksele 2014-11-24Christina Bergman

33 Utmaning 2014-11-24 Christina Bergman Att förvalta och utveckla den kompetens som finns i vår verksamhet!

34 Fortsatt arbete 2014-11-24Christina Bergman Föräldrasamverkan Åtgärdsprogram Resultat av våra insatser – uppföljing Dokumentation PMO – elevakt SALUT Gör vi rätt saker? ◦ ger vi rätt stöd, till rätt elev, vid rätt tidpunkt.

35 Förväntansdokument 2014-11-24Christina Bergman  Det här kan du som förälder förvänta dig av oss personal….  Våra förväntningar på dig som förälder  Våra förväntningar på barnen……  Föräldrarnas förväntningar på personalen….

36 Förväntningar på rektor/förskolechef 2014-11-24Christina Bergman  Som pedagogisk ledare ta ett övergripande ansvar för att verksamheterna når de nationella målen  Aktivt arbeta för verksamhetsutveckling  Hög förtrogenhet med det dagliga arbetet inom sina verksamhetsområden  Genomföra regelbundna verksamhetsbesök  Noggrann uppföljning och analys av verksamhetens mål och resultat  Som god förebild verka för en hög relationskompetens i organisationen

37 Prioriterade områden Barn- och elevhälsan i Lycksele läsåret 2011/2012  Relationskompetens  Föräldraenkät  Elevenkät  Hälsosamtal  Frånvarande elever  Trygghet och studiero  Resultatuppföljning av stödinsatser  Åp utvärdering  Förbättrad måluppfyllelse kvarstår som ett förbättringsområde. Dessa områden ska följas upp under året och tas med i kvalitetsredovisningen. 2014-11-24Christina Bergman

38 Pågående utmaningar Relationen mellan lärare och elev, lärare och föräldrar Utveckla en samtalskultur som är inriktad på att beskriva och analysera problem /dilemman - undvika att kategorisera och klassificera direkt. Utveckla en kritisk attityd till den information som presenteras -konstruktiv kritisk inställning Kunskapsbildning – referenser till litteratur, utvecklingsarbeten, andra skolors erfarenheter De olika professionernas förståelse av situationen måste komma fram tydligare Motverka den starka tendensen som finns att förlägga problemen inuti barnen – belysa lärarens undervisning Dokumentation Att platsa i en skola för alla. Säljö 2014-11-24Christina Bergman

39 2014-11-24Christina Bergman


Ladda ner ppt "BARN OCH ELEVHÄLSA I LYCKSELE - en decentraliserad och sammanhållen verksamhet med relationskompetens som grund. 2014-11-24 Christina Bergman."

Liknande presentationer


Google-annonser