Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sociokulturella aspekter på mödradöd bland invandrarkvinnor Docent Birgitta Essén Överläkare, kvinnokliniken Akademiska sjukhuset, Lektor i internationell.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sociokulturella aspekter på mödradöd bland invandrarkvinnor Docent Birgitta Essén Överläkare, kvinnokliniken Akademiska sjukhuset, Lektor i internationell."— Presentationens avskrift:

1 Sociokulturella aspekter på mödradöd bland invandrarkvinnor Docent Birgitta Essén Överläkare, kvinnokliniken Akademiska sjukhuset, Lektor i internationell kvinno- och mödrahälsovård, IMCH Institutionen för kvinnors & barns hälsa, Uppsala universitet

2 Kultur Alla människor är kulturella varelser Föreställnings- och värderingssystem som inverkar på praktiker, normer, sociala institutioner, etc Kultur är flytande och dynamiskt (ett verb: vad man GÖR, inte ÄR)

3 Etnicitet och besläktade begrepp (alla omöjliga att definiera) Kultur Etnisk bakgrund Etnicitet Ras Mångkulturell Mångkulturalistisk

4 Fältarbete i Malmö & London 1996-2006

5 Upplägg Vad är problem? Sjukdomar Rätt vård i rätt tid via rätta vägen Föreställningar-”kultur”, “vi o dom” Förtroende Språk

6 Essén et al. Acta Obst Gynecol Scand, 2000:79 Are women from a low income country at a higher risk when coming to a high income country?

7 Kvinnor fr låginkomstländer högre risk: Infektionssjukdomar: RR 15.0 (CI 10.8-20.7) Graviditetsrelaterade sjukdomar: RR 6.6 (CI 2.6 -16.5) Esscher, Högberg, Haglund, Essén. Forthcoming 2010 Dödsorsaker kvinnor i fertil ålder i Sverige

8 Netherlands: non-Caucasian background risk factor for maternal mortality (Schuitmaker et al. 2002) USA: Black women not attending antenatal care - highest risk of maternal mortality (Berg JC et al. 1996) UK: Black ethnic groups/refugees/non- English – 20 times more likely to die (Lewis G, et al. ”Why mothers die” CEMD, UK, 1997-2006) Sweden: 7 likely misclassified cases of maternal deaths found among Somalis (Elebro, Essén, RHM 2007) Mödramortalitet

9 Sjukdomspanoramat och sjukdomsmodeller skiljer sig Malaria HIV Tb Rheumatic fever Malnutrition Sjukdomsmodeller: School medicine Hot/cold Affliction

10 Sources of Data, UN 1995 MMR Estimates n = 44n = 20n = 50 n = 29 n = 28

11 Mödradöd Case Audit, UK -välkända biomedicinska och vårdrelaterade faktorer studeras

12 Probe into maternity unit deaths “ The government has ordered special measures be introduced at a maternity in north west-London over concerns at the high number of women’s death. The move comes after an investigation at the hospital revealed “serious system failures”. (BBC News 2005/04/21) SvDSvD Utrikes (23 augusti 2006)Utrikes ”Under tre år har tio kvinnor avlidit på en BB-avdelning i nordvästra London på grund av dålig organisation, otillräckliga resurser och brister i systemet.”

13 Are there attitudes and pregnancy strategies of African immigrant women that might affect obstetric outcome? Essén et al. BJOG, 2000:107, Essén et al forthcoming 2010

14 Djupintervjuer Kvinnor, barnmorskor och läkare 1. Somalier Flyktingar Ej engelsktalande Ej vårdutbildade 2. Västafrikaner Arbetskraftsinvandring Engelska modersmål Vårdpersonal exporteras 3. ‘Kontrollgrupp: Vita på samma sjukhus’

15 Modell för analys av fördröjningsfaserna 1.Beslutet att söka vård kommer för sent (kvinnan,familj) 2. Försämrad tillgång till adekvat vård (kommunikation, transport) 3. Rätt tid, rätt plats men suboptimal medicinsk vård (Dr) (The three delays model in Too far to walk, Thaddeus & Maine, Soc Sci Med, 1994)

16 1. Kommer beslutet att söka för sent? Misstro ”Det är alltid den här grundproblematiken, att inte lita på andra, många somalier har levt under diktatursystem. De har aldrig haft ett system som de kan lita på. Fortfarande har de mentaliteten med sig när de kommer till Sverige eller England och träffar en läkare som inte förstår hur detta folk tänker.… läkaren förstår inte hur mycket information de behöver och den andra sidan är somalierna som misstror myndigheten.” (Somalisk läkare)

17 2.God tillgänglighet men språkliga problem “In my opinion, London has the most accessible health care system in the world! You see, very sophisticated system are developed how to get access. Women sometimes come directly from Heathrow, knowing exactly where to deliver” (Engelsk obstetriker, North East London) “Well, there’s a lot of problem… I would say communication… There are a lot of cultural things that I’ve seen from my antenatal group, because they can’t really understand or appraise what needs to be done or are done to them. I don’t think some of them don’t even give the consent because they don’t understand the information given to them.” (Ghanesisk barnmorska, UK)

18 3. Helt olika föreställningar om ’god vård’ leder till suboptimal vård ”När dom körde iväg och skulle snitta mig gick fostervattnet och barnet kom ut på vanligt sätt. Vad sa jag? Till alla säger jag nu: Gå inte tidigt till sjukhuset: Vänta hemma! Det är ju regel här i England att man blir snittad. De gör alla likadant….” I: Kan det inte vara farligt att vänta hemma för länge? ” De [läkarna] ljuger. De säger när dom vill snitta folk att hjärtat inte slår, men när barnet kommer ut fungerar hjärtat som det skall. De ljuger hela tiden!!“ Somalisk kvinna, London “How do you deal with somebody who is not in control of their own health needs?” West African consultant, London

19 Varför vägra kejsarsnitt? Kvinna inkommer akut med vaginal blödning och buksmärtor i fullgången tid. 04.00 Mycket låga fosterljud. Beredskap för kejsarsnitt. Pat vill ej bli undersökt av doktorn. 04.30  blödning. Snitt planeras men kvinnan vägrar trots låg fosterhjärtfrekvens och blödning. 04.40Doktor försöker få make att övertala patient om att sectio behövs för vital indikation. Patient o make förstår ej doktorn. 04.50Till slut accepterar patient katastrofsnitt. 04.59Barnläkare. Dött barn. Placenta ablatio.

20 Erfarenhet av mödradödsfall och fattigdom “In this country, I heard one lady that died after delivery but I don’t know why. In Somalia, not just in Somalia but in all African countries, women die all the time…. I was really very worried because, the time you are pregnant, if it happened in Somalia, you are on the curse between life and death. You don’t know what is going to happen to you, that is what the old women, like my grandmother, told me. That is a common word in Somalia.“ Somali women, 5 yrs in London

21 Kejsarsnitts-paradoxen ”I noticed that there were actually no care plans or guidelines… even if you are aware of these women who refuse Caesarean section. However, there [is not much discussion about] how to resolve the problem… It seems to be handled more like a cultural problem, private problem, their own business…” Förlossningsöverläkare, London 2006

22 Bakgrundsfaktorers roll i att få rätt vård (3) Essén 2006

23 Vid en vårdcentral på Rosengård, Malmö Av 177 tolksamtal 75% anhöriga25% auktoriserad 9% <20 år Rapport 99:4 Primärvårdens utvecklingsenhet, Region Skåne

24 27 år, 1-grav, eritreansk härkomst, ej svensktalande. MVC ca v 24: svullna underben, andfådd, Hb 66, fosterljud 204. Inläggning: bltr 130/70, urin-prot 4+, oliguri, albumin 21. Ultraljud foster: supraventrikulär takykardi 220/min, hjärtförstoring, pericardvätska, ascites.

25 Mödradödsfall Dag 1-5 Utredning mor: pleuravätska, lätt förstorat vä förmak, lätt pulmonell hypertension. Beh: digitalisering, Betapred, vätska, blod, plasma, Furix. Dag 5: illamående, kräkningar, 170/85, takypné, oliguri. Dag 6-7: allmän försämring, uppseglande preeclampsi? Till IVA: pleuradrän bilat, albumin, Sotacor.

26 Lungödem Dag 9: Åter förlossningen. Bricanyldropp pga sammandragningar. 4 tim efter avslutad beh fulminant lungödem. Sectio maternell indikation, dött foster. Åter IVA Dag 10-12: Viss förbättring på IVA men ånyo pleuradrän, upprepade beh med albumin, diuretika. Dag 12: Lungödem, 2 intubationsförsök lyckas ej, avlider. Tubläge?

27 Bedömning Direkt obstetrisk dödsorsak: lungödem till följd av PE Alternativt: lungödem som följd av fosterhydrops, ”Mirror syndrome”? Suboptimalt förlopp Omfattande behandling för fostrets skull hos svårt sjuk moder, med farmaka med möjlig negativ påverkan? Tokolys vid svår PE, hjärt/lungpåverkan? Överbelastning med blod/albumin, i synnerhet efter genomgånget lungödem? Borde förlossningen tidigarelagts för mammans skull?

28 Modell för analys av fördröjningsfaserna 1.Beslutet att söka vård kommer för sent (kvinnan,familj) ? Flykting 2. Försämrad tillgång till adekvat vård (kommunikation) Ej tolk, ej anhöriga 3. Rätt tid, rätt plats men bristande medicinsk vård (Dr) OLIKA uppfattningar om GOD VÅRD O FÖR VEM (The three delays model in Too far to walk, Thaddeus & Maine, Soc Sci Med, 1994)

29 30 år, 1-föd, från Pakistan, flytande engelska. Inlagd v 37+5 pga hög feber, hosta, buksmärtor, ont i kroppen sen 5 dgr. Pc pga susp pneumoni. CRP 11, LPK 11.6 Rtg pulm ua. Omfattande infektionsutredning: pos influensa B.

30 forts Dag 6: försämrat AT, huvudvärk. Dag 8: induktion misslyckas, snittas okomplicerat. Dag 10: apatisk, cerebralt påverkad, svag ena sidan – meningit/encefalit? LP: monocytär bild, högt laktat – listeria? – behandling inleds. Normal rtg pulm talar emot tbc. Flyttas till infektionsavdelning.

31 TB Dag 13-16: alltmer försämrad: apatisk, svår i kontakten, förvirrad, nackstyv, kramper. Ny LP för tbc diagnostik. Listeriabeh byts mot beh mot bakteriell meningit + virusmeningit + kortison. CT skalle: hjärnstamsinfarkt, hjärnödem, hotande inklämning. Dag 16: avlider 1 v senare: PCR likvor visar M. tuberculosis

32 Modell för analys av fördröjningsfaserna 1.Beslutet att söka vård kommer för sent (kvinnan,familj) ? Tb en skam? 2. Försämrad tillgång till adekvat vård (kommunikation) modersmål, bristande dialog mellan olika specialister 3. Rätt tid, rätt plats men bristande medicinsk vård (Dr) OLIKA uppfattningar om GOD VÅRD, ovanlig sjd, (The three delays model in Too far to walk, Thaddeus & Maine, Soc Sci Med, 1994)

33 Hinder, dröjsmål pga Medicinsk- biologiskt inriktad Förbiser potentiella riskfaktorer Använder ej/fel tolk Traditioner/ Misstror vården Socio-kulturella strategier Förhöjd perinatal/maternell död Essén et al 2002, 2007

34 En väninna som också pratar bristfällig svenska kvarstannar hos patienten under vårdtiden. Dagen efter inkomsten är patienten feberfri och ter sig opåverkad. Kräver dock mycket omvårdnad som hjälp att sänka sängen, hjälp med dryck etc. Detta upplevs av personalen mer som oro än att hennes sjukdomstillstånd kräver extra hjälp. Under kvällen kan pat gå uppe själv och gå på toa. Under natten larmar väninnan och patienten har då försämrats drastiskt. Temp 34,2, knappt mätbart blodtryck och påverkat medvetande. Jourläkare tillkallas och kort därefter narkosläkare som bedömer att patienten är moribund. Omedelbar överflyttning till IVA sker. Trots massiva insatser under natten går patientens liv ej att räddas utan hon avlider under förmiddagen. Dödsorsaken bedöms som septisk chock till följd av pneumoni. Blododling visade streptococcer grB. Misstanke om lungemboli eller annan dödsorsak kunde inte utredas eftersom obduktion enligt makes önskemål inte utfördes.

35 Hur kan vi förbättra klinisk praxis? Förbli professionell - stäng av känslorna! Individuell behandling-Sjukdomspanorama skiljer sig Sociala möten > kulturmöten! Se över rutiner för tolkservice,telefon, kulturtolk Rätt vård i rätt tid via rätta vägen-använd vårdplaner Forskning hellre än projekt! Vårdprogram ska baseras på populationens behov och sammansättning!

36 Migration från lågresursland med hög mödradödlighet Oförmåga lösa ’kulturella’ diagnoser Perinatal och maternell dödlighet Verbal missförståelse (O)Kända medicinska sjukdomar (O)Kända obstetriska faktorer (O)Kända sociala faktorer

37 Professionella utmaningar Think outside the box! Think outside the burka!

38 Nu lyssnar jag - du kan fråga nu! Antropologi + Förlossningsvård = SANT


Ladda ner ppt "Sociokulturella aspekter på mödradöd bland invandrarkvinnor Docent Birgitta Essén Överläkare, kvinnokliniken Akademiska sjukhuset, Lektor i internationell."

Liknande presentationer


Google-annonser