Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

och anknytningsteorier i bakhuvudet!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "och anknytningsteorier i bakhuvudet!"— Presentationens avskrift:

1 och anknytningsteorier i bakhuvudet!
Tidig intervention Med samspelet framför ögonen och anknytningsteorier i bakhuvudet!

2 Metoder Psykoterapi Stödjande samtal
Samspelsbehandling (tex Marte Meo, Watch, Wait & Wonder) Pedagogiska inslag

3 Anknytning De första årens erfarenheter är avgörande för människans förmåga att senare i livet skapa fungerande sociala relationer samt knyta djupa och varaktiga band till andra människor

4 Anknytning Otrygg anknytning utgör en riskfaktor för olika negativa utfall avseende känslomässig och social utveckling åtminstone under förskole- och skolåren I synnerhet desorganiserad anknytning är en riskfaktor för att utveckla psykopatologi senare i livet

5 Trygg anknytning är en viktig beståndsdel i psykisk hälsa och kan betraktas som en skyddande faktor för barn som växer upp i riskmiljöer

6 Den tidiga anknytningsrelationen mellan barn och förälder innehåller tre för den framtida psykiska hälsan viktiga ingredienser

7 För det första ett värdesättande av nära relationer och en önskan om att ingå i sådana utan rädsla för att bli övergiven

8 För det andra en förmåga att reglera starka känslor utan att bli övermannad av dem och

9 För det tredje en förmåga att se andra människor som varelser med egna känslor och avsikter vilka man värdesätter och måste ta hänsyn till

10 Spädbarnsverksamhetens uppgift
Att komma i kontakt med, stödja och behandla spädfamiljer i kris Att veta vad spädbarn behöver för att utveckla sina medfödda gåvor fullt ut Att känna igen varningssignaler i barnets tidiga utveckling Att veta vad föräldrar kan behöva hjälp med för att räcka till i sitt föräldraskap

11 Uppgift forts. Att ta tillvara den unika kraft och motivation till förändring som finns mellan förälder och barn under spädbarnstiden Att arbeta för att förhindra att svårigheter under spädbarnsperioden inte utvecklas till manifesta problem Att se då tidig kontaktstörning föreligger mellan mor/far och barn

12 Vad gör vi? Allians – ”coffee, cookies and the cat”
Sätta barnet i fokus Låta föräldern formulera problemet Sätta sig in i barnets situation Göra mikroinventioner ”Mamning & Papning” Väcka hopp

13 Samspelets kännetecken
Fysiologisk reglering mån Ansikte mot ansikte mån Gemensamt fokus mån Ömsesidighet mån Symbolisk föreställning mån-

14 Maternal Sensivity Uppmärksamma signalen Tolka signalen
Ge adekvat svar på signalen Ge svar i tidsmässig anpassning Ge svar kontinuerligt över tid

15 Utvecklingsstödjande dialogprinciper
Uppmärksamhetsfokus Bekräftelse Turtagning i dialogen Benämning Positivt ledarskap Triangulering Start- och slutsignaler Emotionellt klimat/intoning

16 Negativt samspel Det som är avgörande negativt i samspelet är om lyhördhet för barnet saknas och om mor/far är oförutsägbar i sitt beteende.

17 Riskfaktorer bristande socialt nätverk ensamstående
övergiven under graviditeten eller nyföddhetsperioden instabil social situation missbruk dålig eller ingen relation till barnafadern förlust av egna föräldrar i unga år störda föräldrarelationer förlust av nära anhörig under graviditeten eller nyföddhetsperioden familjevåld psykiska besvär under graviditeten eller tiden därefter tidigare psykiska besvär

18 Riskfaktorer forts. somatiska besvär
tidigare traumatiska upplevelser kring graviditet, förlossning eller spädbarnstid begåvningshandikapp incestupplevelser sen abort flykting stress fertilitetsproblematik placering i familjehem adoption

19 Riskfaktorer forts. prematurt barn sjukt eller skadat barn
svåra matningsproblem oroliga barn regleringssvårigheter svårighet att förstå barnets signaler svårighet att få kontakt med barnet

20 Friskfaktorer/skyddsfaktorer
icke konfliktfylld relation med partner trygg och stabil bakgrund, tex egen trygg anknytning gott nätverk/bra stöd från omgivningen en bra graviditet och en bra förlossning i rätt tid en välfungerande amning eller matning med flaska okomplicerad egen relation till mat ett stabilt och lättolkat barn ett friskt och kontaktsuget barn att vara två om föräldraskapet Skyddsfaktorerna reducerar effekterna av risk och stress.

21


Ladda ner ppt "och anknytningsteorier i bakhuvudet!"

Liknande presentationer


Google-annonser