Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Remisskonferens 14 mars 2013 SYSTEMANALYS GÄVLEBORG.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Remisskonferens 14 mars 2013 SYSTEMANALYS GÄVLEBORG."— Presentationens avskrift:

1 Remisskonferens 14 mars 2013 SYSTEMANALYS GÄVLEBORG

2 SYSTEMANALYSEN … … är ett inriktningsdokument och därmed ett underlag för framtida planering av åtgärder i transportsystemet. För Gävleborgs del blir den ett viktigt underlag för prioriteringar av framtida åtgärder (som kommer att ske i samband med arbetet med ny Länstransportplan etc.)

3 GLÖM INTE UTGÅNGSPUNKTEN! Det regionala utvecklingsprogrammet (RUP/RUS) och de lokala, regionala och nationella mål som har betydelse för infrastruktur och kommunikation. HUR VILL NI ATT GÄVLEBORG SKA UTVECKLAS FRAM TILL 2025? ÖKAD RÖRLIGHET, TILLGÄNGLIGHET ELLER EFFEKTIV TRANSPORTINFRASTRUKTUR ÄR INTE SEPARATA MÅL UTAN MEDEL FÖR ATT UPPNÅ ERA UTVECKLINGSMÅL! SYSTEMTÄNKANDE KRÄVS !!!!

4 HELHET och DELAR DET SOM ÄR BÄST FÖR HELHETEN BÖR VARA UTGÅNGSPUNKTEN FÖR ERA PRIORITERINGAR

5 LÄGET Källa: Förstasidan Gävle Dagblad den 14 mars 2013

6 Hur går det? Källa SCB, bearbetning Sweco Eurofutures AB

7 Hur går det? Ljusdal FA: 6,8 % Hudiksvall FA: 16,8 % Bollnäs/Söderhamn FA: 22,7 % Gävle/Sandviken FA: 53,7 %

8 Hur går det? Befolkningsutveckling i Gävleborgs kommuner och Riket perioden 2001 – 2011 Källa: SCB, bearbetning Sweco Eurofutures

9 Hur går det? Utveckling av sysselsättningen i Gävleborgs kommuner och Riket perioden 2000 – 2010 Källa: SCB, bearbetning Sweco Eurofutures

10 Hur går det? Generationsväxling 2010 – 2025 i Gävleborgs kommuner Källa: Arbetsförmedlingen, bearbetning Sweco Eurofutures

11 Hur går det? Källa: rAps, bearbetning Sweco Eurofutures

12 Hur går det? 12,1 miljoner ton 325,1 miljoner ton

13 GÄVLEBORG – DEL AV EN HELHET Gävleborg Källa: EU-kommissionen,TEN-T core network and network corridors, ”Connecting Europe Facility” (2012) Botniska korridoren

14 GÄVLEBORG – DEL AV EN HELHET Källa: SCB, bearbetning Sweco Eurofutures = Positivt pendlingsnetto = Jämvikt = Negativt pendlingsnetto

15 GÄVLEBORG – DEL AV EN HELHET

16 MÄNS OCH KVINNORS PENDLING

17 DELARNAS SAMSPEL Drygt personer pendlar från Gävleborg till Stockholm I Gävleborgs funktionella arbetsmarknadsregioner ser vi bland annat följande pendlingsrelationer: PENDLINGPENDLAREKVOT Gävle – Sandviken54740,90 Gävle – Uppsala FA33851,51 Hudiksvall - Nordanstig13692,69 Bollnäs – Ovanåker13501,10 Söderhamn – Bollnäs11220,87 Nordanstig – Sundsvall3730,22 Hofors - Dalarna3380,72 Ljusdal – Hudiksvall3100,83

18 GÄVLEBORG – HELHET OCH DELAR

19 DELARNAS SAMSPEL Källa: SCB, bearbetning Sweco Eurofutures AB

20 FRAMTIDENS FUNKTIONELLA ARBETSMARKNADER Transportsystemet ska stödja den regionala funktionaliteten! Tillväxtverket (NUTEK) gjorde år 2005 en framskrivning av de funktionella arbetsmarknaderna i Sverige år 2030 Bedömningen var att det då finns 54 (72) FA i Sverige Gävleborg bedömdes bestå av 3 (4) FA-regioner år 2030 Förändringen är att Ljusdal bedöms gå upp i Hudiksvalls FA-region 31. FA Hudiksvall Hudiksvall Nordanstig Ljusdal 30. FA Bollnäs- Söderhamn Söderhamn Bollnäs Ovanåker 29. FA Gävle Gävle Ockelbo Sandviken Hofors Älvkarleby

21 VAD BEHÖVER GÖRAS? För att öka Gävleborgs regionala konkurrenskraft, stärka och vidga era funktionella arbetsmarknadsregioner samt få ett mer hållbart resande behöver ni prioritera: – Insatser som förstärker den inomregionala integrationen – Insatser som stärker er tillgänglighet till Uppsala – Arlanda - Stockholm respektive Sundsvall – Insatser som förbättrar ert näringslivs tillgänglighet till externa marknader Våga prioritera stråk som har stora pendlings- eller transport- strömmar och/eller kan förväntas få betydligt högre sådana för att få god regional effekt av era investeringar Satsa på att öka standard, kapacitet, framkomlighet, tillförlitlig- het, säkerhet, och turtäthet i dessa, prioriterade stråk. Våga prioritera stråk som har stora pendlings- eller transport- strömmar och/eller kan förväntas få betydligt högre sådana för att få god regional effekt av era investeringar Satsa på att öka standard, kapacitet, framkomlighet, tillförlitlig- het, säkerhet, och turtäthet i dessa, prioriterade stråk.

22 VAD BEHÖVER GÖRAS? De nordsydliga stråken - Botniska Korridoren – är en pulsåder som förbinder de största orterna och kopplar upp hela länet mot omvärlden. – OSTKUSTSTRÅKET Ostkustbanan behöver dubbelspår på sträckorna Furuvik-Skutskär, norra infarten till Uppsala samt Gävle-Sundsvall för att hantera kapacitetsbrister och öka tillgängligheten – nationellt, inter-regionalt och inomregionalt. E4:an behöver kapacitetshöjning på vissa delar. – GÄVLE HAMN Gävle hamn är av internationellt och nationell betydelse och behöver elektrifierad järnvägsanslutning för att kunna öka sin kapacitet och stödja en ökad regional konkurrenskraft. – NORRA STAMBANESTRÅKET Norra stambanan, behöver dubbelspår på sträckorna Kilafors-Holmsveden och norra infarten Ockelbo för ökad kapacitet minskad störningskänslighet

23 VAD BEHÖVER GÖRAS? De östvästliga stråken förbinder era tätorter och kopplar upp hela länet mot omvärlden. – GÄVLE/SANDVIKEN – HOFORS – FALUN/BORLÄNGE behöver dubbelspår/mötesplatser för att öka pendlingsmöjligheterna – inom länet och med grannarna. – EDSBYN- BOLLNÄS- HUDIKSVALL behöver en Trönödiagonal för minska restider och bidra till viktig regionförstoring i denna del av länet. – Vägen HUDIKSVALL – DELSBO – LJUSDAL – HÄRJEDALEN behöver insatser för kortare restider och höjd trafiksäkerhet.

24 VAD BEHÖVER GÖRAS? Andra viktiga insatser; – RIKSVÄG 83 (Ljusdal – Bollnäs – Gävle) knyter samman tre av era fyra FA-regioner och behöver ökad säkerhet och framkomlighet. – RIKSVÄG 50 OCH RIKSVÄG 56 (RÄTA LINJEN) behöver framförallt få en höjd trafiksäkerhet för att bättre klara dagens och framtida trafikmängder. – GÄVLE RESECENTRUM skulle kunna utformas effektivare med bl a en ökad koppling mellan transportslagen. Det skulle minska restiderna och underlätta pendling.

25 Persontransporter PRIORITERADE STRÅK 1.Gävle-Älvkarleby/Skutskär- Uppsala-Arlanda-Stockholm 2.Sundsvall-Hudiksvall-Söderhamn- Gävle 3.Gävle-Sandviken-Hofors- Falun/Borlänge ÖVRIGA HUVUDSTRÅK 4.Söderhamn-Bollnäs-Alfta-Edsbyn 5.Ljusdal-Bollnäs-Ockelbo-Gävle 6.Färila-Ljusdal-Delsbo-Hudiksvall INSATSER Framförallt åtgärder för ökad standard, kapacitet, framkomlighet, tillförlitlighet, säkerhet och turtäthet.

26 SLUTSATSER PERSONTRANSPORTER INSATSER Framförallt åtgärder för ökad standard, kapacitet, framkomlighet, tillförlitlighet, säkerhet och turtäthet. STRÅK Följande huvudstråk är av högsta prioritet: Gävle-Älvkarleby/Skutskär-Uppsala-Arlanda-Stockholm Sundsvall-Hudiksvall-Söderhamn-Gävle Gävle-Sandviken-Hofors-Falun/Borlänge För ökad rörlighet för arbets- kompetens/studiependling krävs åtgärder även för: Söderhamn-Bollnäs-Alfta-Edsbyn Ljusdal-Bollnäs-Ockelbo-Gävle Färila-Ljusdal-Delsbo-Hudiksvall

27 Näringslivets transporter PRIORITERADE STRÅK 1.Botniska korridoren/E4 2.Gävle-Arlanda -Stockholm 3.Bergslagsbanestråket/E16 ÖVRIGA HUVUDSTRÅK 4.Norra Stambanestråket/rv83/rv84 5.Söderhamn-Bollnäs-Alfta-Edsbyn 6.Gävle-Sala-Västerås /rv 56 NODER 7.Gävle hamn INSATSER Järnväg: Kapacitetshöjning, plan- och profiljustering, bärighetsåtgärder Väg: Framkomlighet samt säkerhets- åtgärder

28 ANDRA SLUTSATSER Regional samverkan och samsyn kring analysen och era viktigaste prioriteringar är en nyckel till framgång och ger er en starkare röst i ”Stockholm”! På kommunal nivå behöver ni medvetet planera bostäder och lokal transportinfrastruktur så att ni knyter upp er mot de regionala stråken. Prioriteringar handlar om att göra vägval.


Ladda ner ppt "Remisskonferens 14 mars 2013 SYSTEMANALYS GÄVLEBORG."

Liknande presentationer


Google-annonser