Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Börsrätt-sammanfattning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Börsrätt-sammanfattning"— Presentationens avskrift:

1 Börsrätt-sammanfattning
VT 2012 LiU

2 Kursmål -redogöra för de regler som rör den svenska värdepappersmarknaden - uppvisa kunskap om hur den självreglering som präglat detta rättsområde fungerar - redogöra för EU:s harmoniseringsarbete i fråga om regleringen av värdepappersmarknaden Konkret: Kunna förklara vad FSAP är samt hur Lamfalussy-modellen fungerar Förstå konceptet med ”Europa-pass” inom olika områden, t ex prospekt, erbjudandehandlingar, etablering av utländska värdepappersinstitut (även specifik svensk reglering av varje fråga) Förstå hur EU-direktiv & förordningar, svenska lagar, Finansinspektionens föreskrifter & självreglering samverkar inom olika områden, exempelvis regleras informationsgivning både i MMD, VPML, FFFS 2007:17, NASDAQOMX regelverk…som tolkas av Disciplinnämnden…

3 Kursmål - beskriva de rättsekonomiska teorier som underlättar förståelsen för den rättsliga regleringen av värdepappersmarknaden Konkret: Eugene Famas teori om en effektiv marknad (svagt, mellan eller starkt effektiva marknader) och hur man försöker uppnå detta mål med reglering Akerlof, Stiglitz & Spences teorier om en marknad för ”lemons” och hur aktörer kan skicka ut signaler….samt hur man med reglering av informationsgivning kan undvika att en marknad för ”lemons” uppkommer

4 Kursmål - redogöra översiktligt för hur viktiga utländska kapitalmarknader är reglerade Konkret: Under kursen har jämförelser gjorts mest med den amerikanska värdepappersmarknaden….eftersom USA är hemland till både NASDAQ (som äger Stockholmsbörsen) samt NYSE Euronext, två av världens största marknader En översikt av den amerikanska värdepappersmarknaden Mer detaljerat om Sarbanes-Oxley Act Diskussion om varför man vill utesluta aktieägare i Schweiz, Sydafrika, USA, Nya Zealand etc och när man kan göra det (kostsam reglering med en större vikt vid skadestånd som sanktion)

5 Kursmål - kritiskt analysera värdepappersmarknadernas betydelse för samhällsekonomin - kritiskt analysera den rättsliga regleringens roll i att skapa en väl fungerande värdepappersmarknad som allmänheten får förtroende för Konkret: Diskussioner om målen med reglering: förtroende & effektivitet…och om målen uppnås om sanktionerna vid överträdelser är bristfälliga….då det finns intressekonflikter bland de som skall övervaka värdepappersmarknaden… Diskussioner om självregleringen är effektiv… Om direktiven är ”fullharmoniserings-” eller ”minimiharmoniseringsdirektiv” …Kan vi reglera ”mer” i svensk rätt och vilken betydelse har detta för en väl fungerande marknad

6 Kursmål självständigt och kritiskt kunna lösa rättsliga tillämpningsfrågor inom de rättsområden som kursen behandlar. Konkret: Inlämningsuppgifterna

7 Del I-översikt av finansiella instrument & regelverk
Förstå AMN:s roll (när agerar AMN som en semi-officiell myndighet och när tolkar AMN vad som är god sed på värdepappersmarknaden)….7 kap. LUA samt 14 kap. FFFS 2007:17= AMN /Avsnitt 5 noteringsavtal=AMN Förstå hur olika aktörer på värdepappersmarknaden är reglerade (värdepappersbolag, värdepappersinstitut, de som driver handelsplattformar, reglerade marknader…ägar- & ledningsprövning) Förstå vilket skydd investerare på värdepappersmarknaden har (uppdelningen i olika kundkategorier och vad det innebär, best execution-reglerna) Kunna förklara vilka sanktioner som uppkommer om reglerna inte upprätthålls (Lagen om finansiell rådgivning, allmänna skadeståndsrättsliga regler, administrativa sanktioner i 22–26 kap.VPML)

8 Del I-översikt av finansiella instrument & regelverk
Reglering som ofta diskuterades under detta avsnitt: VPML Lagen om rådgivning FFFS 2007:16 & 2007:17 MiFID-direktivet

9 Del II- En börsnotering
Förstå vilka förändringar som behöver göras i ett aktiebolag inför en börsnotering (framför allt krav som ställs i Stockholmsbörsens regelverk (Avsnitt 2) & ABL…om organisation…inför nyemissioner…bolagsordningen….rösträttsreglerna…kallelse till stämma) Prospektregleringen (när behöver prospekt upprättas/inte upprättas, vilka sanktioner uppkommer vid felaktigheter i prospektet)

10 Del II: En börsnotering
Reglering som ofta diskuterades under detta avsnitt: ABL Lag om styrelserepresentation för de privatanställda 2 kap. LHF Prospektdirektivet & förordningen

11 Del III- ”going concern” reglering
Reglering i svenska koden för bolagsstyrning jämfört med 7–8 kap. ABL Hur valberedningen & &styrelseval & bolagsstämman fungerar Incitamentsprogram (Markus gästföreläsning) Köp av egna aktier (19 kap. ABL & OMX regelverk) Sarbanes Oxley Act Aktiemarknadsbolagens informationsgivning på värdepappersmarknaden (både den regelbundna & ad hoc & selektiva informationsgivningen)

12 Del III- ”going concern” reglering
Reglering som ofta diskuterades under detta avsnitt: Svenska koden för bolagsstyrning ABL (7–8 kap., 13–16 kap., 19 kap.) VPML (främst 11, 16–17 kap.) Avsnitt 3–4 i OMX regelverk & Disciplinnämndens avgöranden om informationsgivning Marknadsmissbruksdirektivet & öppenhetsdirektivet Marknadsmissbrukslagen 4 kap. LHF & Lag om anmälningsskyldighet

13 Del IV- Sammanslagningar
Regleringen av flaggning av stora värdepappersinnehav Budpliktsreglerna (både när budplikt uppkommer & hur man får dispens från reglerna) Regleringen av fusioner & offentliga uppköpserbjudanden (23 kap. ABL & LUA): Due diligence undersökningar (tillåtelse att utföra/ tillåta sådana, insiderreglering som aktualiseras) Skyldighet att upprätta erbjudandehandlingar (2 a & 2 b kap. LHF) Innehållet i erbjudandehandlingar (framför allt AMN avgöranden) Möjligheten att vidta försvarsåtgärder (5 kap. LUA & AMN avgöranden)

14 Del IV- sammanslagningar
Reglering som ofta diskuterades under detta avsnitt: Takeoverdirektivet LUA 2 a–2 b kap. LHF Takeover-reglerna 13 & 23 kap. ABL AMN avgöranden (de flesta AMN avgöranden på er lista behandlar frågor vid offentliga uppköpserbjudanden)

15 Er tur att sammanfatta kursen….
Vad fungerade bra/mindre bra? Innehållet på kursen Examination (inlämningsuppgifter i grupp & skriftlig enskild tentamen) Fördelningen av högskolepoäng (2 p för inlämningsuppgifter, 5.5 poäng för tentamen) Tiderna för undervisning & övrig administration (kurshemsida/kommunikation) Litteratur på kursen Tips på hur kursen kan bli bättre inför nästa omgång……


Ladda ner ppt "Börsrätt-sammanfattning"

Liknande presentationer


Google-annonser