Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Börsrätt-sammanfattning VT 2012 LiU. Kursmål  -redogöra för de regler som rör den svenska värdepappersmarknaden  - uppvisa kunskap om hur den självreglering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Börsrätt-sammanfattning VT 2012 LiU. Kursmål  -redogöra för de regler som rör den svenska värdepappersmarknaden  - uppvisa kunskap om hur den självreglering."— Presentationens avskrift:

1 Börsrätt-sammanfattning VT 2012 LiU

2 Kursmål  -redogöra för de regler som rör den svenska värdepappersmarknaden  - uppvisa kunskap om hur den självreglering som präglat detta rättsområde fungerar  - redogöra för EU:s harmoniseringsarbete i fråga om regleringen av värdepappersmarknaden  Konkret:  Kunna förklara vad FSAP är samt hur Lamfalussy-modellen fungerar  Förstå konceptet med ”Europa-pass” inom olika områden, t ex prospekt, erbjudandehandlingar, etablering av utländska värdepappersinstitut (även specifik svensk reglering av varje fråga)  Förstå hur EU-direktiv & förordningar, svenska lagar, Finansinspektionens föreskrifter & självreglering samverkar inom olika områden, exempelvis regleras informationsgivning både i MMD, VPML, FFFS 2007:17, NASDAQOMX regelverk…som tolkas av Disciplinnämnden…

3 Kursmål  - beskriva de rättsekonomiska teorier som underlättar förståelsen för den rättsliga regleringen av värdepappersmarknaden  Konkret:  Eugene Famas teori om en effektiv marknad (svagt, mellan eller starkt effektiva marknader) och hur man försöker uppnå detta mål med reglering  Akerlof, Stiglitz & Spences teorier om en marknad för ”lemons” och hur aktörer kan skicka ut signaler….samt hur man med reglering av informationsgivning kan undvika att en marknad för ”lemons” uppkommer

4 Kursmål  - redogöra översiktligt för hur viktiga utländska kapitalmarknader är reglerade  Konkret: Under kursen har jämförelser gjorts mest med den amerikanska värdepappersmarknaden….eftersom USA är hemland till både NASDAQ (som äger Stockholmsbörsen) samt NYSE Euronext, två av världens största marknader  En översikt av den amerikanska värdepappersmarknaden  Mer detaljerat om Sarbanes-Oxley Act  Diskussion om varför man vill utesluta aktieägare i Schweiz, Sydafrika, USA, Nya Zealand etc och när man kan göra det (kostsam reglering med en större vikt vid skadestånd som sanktion)

5 Kursmål  - kritiskt analysera värdepappersmarknadernas betydelse för samhällsekonomin  - kritiskt analysera den rättsliga regleringens roll i att skapa en väl fungerande värdepappersmarknad som allmänheten får förtroende för  Konkret: Diskussioner om målen med reglering: förtroende & effektivitet…och om målen uppnås om sanktionerna vid överträdelser är bristfälliga….då det finns intressekonflikter bland de som skall övervaka värdepappersmarknaden…  Diskussioner om självregleringen är effektiv…  Om direktiven är ”fullharmoniserings-” eller ”minimiharmoniseringsdirektiv” …Kan vi reglera ”mer” i svensk rätt och vilken betydelse har detta för en väl fungerande marknad

6 Kursmål  självständigt och kritiskt kunna lösa rättsliga tillämpningsfrågor inom de rättsområden som kursen behandlar.  Konkret:  Inlämningsuppgifterna

7 Del I-översikt av finansiella instrument & regelverk  Förstå AMN:s roll (när agerar AMN som en semi-officiell myndighet och när tolkar AMN vad som är god sed på värdepappersmarknaden)….7 kap. LUA samt 14 kap. FFFS 2007:17= AMN /Avsnitt 5 noteringsavtal=AMN  Förstå hur olika aktörer på värdepappersmarknaden är reglerade (värdepappersbolag, värdepappersinstitut, de som driver handelsplattformar, reglerade marknader…ägar- & ledningsprövning)  Förstå vilket skydd investerare på värdepappersmarknaden har (uppdelningen i olika kundkategorier och vad det innebär, best execution-reglerna)  Kunna förklara vilka sanktioner som uppkommer om reglerna inte upprätthålls (Lagen om finansiell rådgivning, allmänna skadeståndsrättsliga regler, administrativa sanktioner i 22–26 kap.VPML)

8 Del I-översikt av finansiella instrument & regelverk  Reglering som ofta diskuterades under detta avsnitt:  VPML  Lagen om rådgivning  FFFS 2007:16 & 2007:17  MiFID-direktivet

9 Del II- En börsnotering  Förstå vilka förändringar som behöver göras i ett aktiebolag inför en börsnotering (framför allt krav som ställs i Stockholmsbörsens regelverk (Avsnitt 2) & ABL…om organisation…inför nyemissioner…bolagsordningen….rösträttsreglerna…kallelse till stämma)  Prospektregleringen (när behöver prospekt upprättas/inte upprättas, vilka sanktioner uppkommer vid felaktigheter i prospektet)

10 Del II: En börsnotering  Reglering som ofta diskuterades under detta avsnitt:  ABL  Lag om styrelserepresentation för de privatanställda  2 kap. LHF  Prospektdirektivet & förordningen

11 Del III- ”going concern” reglering  Reglering i svenska koden för bolagsstyrning jämfört med 7–8 kap. ABL  Hur valberedningen & &styrelseval & bolagsstämman fungerar  Incitamentsprogram (Markus gästföreläsning)  Köp av egna aktier (19 kap. ABL & OMX regelverk)  Sarbanes Oxley Act  Aktiemarknadsbolagens informationsgivning på värdepappersmarknaden (både den regelbundna & ad hoc & selektiva informationsgivningen)

12 Del III- ”going concern” reglering  Reglering som ofta diskuterades under detta avsnitt:  Svenska koden för bolagsstyrning  ABL (7–8 kap., 13–16 kap., 19 kap.)  VPML (främst 11, 16–17 kap.)  Avsnitt 3–4 i OMX regelverk & Disciplinnämndens avgöranden om informationsgivning  Marknadsmissbruksdirektivet & öppenhetsdirektivet  Marknadsmissbrukslagen  4 kap. LHF & Lag om anmälningsskyldighet

13 Del IV- Sammanslagningar  Regleringen av flaggning av stora värdepappersinnehav  Budpliktsreglerna (både när budplikt uppkommer & hur man får dispens från reglerna)  Regleringen av fusioner & offentliga uppköpserbjudanden (23 kap. ABL & LUA):  Due diligence undersökningar (tillåtelse att utföra/ tillåta sådana, insiderreglering som aktualiseras)  Skyldighet att upprätta erbjudandehandlingar (2 a & 2 b kap. LHF)  Innehållet i erbjudandehandlingar (framför allt AMN avgöranden)  Möjligheten att vidta försvarsåtgärder (5 kap. LUA & AMN avgöranden)

14 Del IV- sammanslagningar  Reglering som ofta diskuterades under detta avsnitt:  Takeoverdirektivet  LUA  2 a–2 b kap. LHF  Takeover-reglerna  13 & 23 kap. ABL  AMN avgöranden (de flesta AMN avgöranden på er lista behandlar frågor vid offentliga uppköpserbjudanden)

15 Er tur att sammanfatta kursen….  Vad fungerade bra/mindre bra?  Innehållet på kursen  Examination (inlämningsuppgifter i grupp & skriftlig enskild tentamen)  Fördelningen av högskolepoäng (2 p för inlämningsuppgifter, 5.5 poäng för tentamen)  Tiderna för undervisning & övrig administration (kurshemsida/kommunikation)  Litteratur på kursen  Tips på hur kursen kan bli bättre inför nästa omgång……


Ladda ner ppt "Börsrätt-sammanfattning VT 2012 LiU. Kursmål  -redogöra för de regler som rör den svenska värdepappersmarknaden  - uppvisa kunskap om hur den självreglering."

Liknande presentationer


Google-annonser