Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TIF20102 - Planering av datasystem Planering av datasystem (4sv) Objektorienterad analys (OOD) Vasa yrkeshögskola - Kenneth Norrgård Februari 2003 Uppdaterat.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TIF20102 - Planering av datasystem Planering av datasystem (4sv) Objektorienterad analys (OOD) Vasa yrkeshögskola - Kenneth Norrgård Februari 2003 Uppdaterat."— Presentationens avskrift:

1 TIF20102 - Planering av datasystem Planering av datasystem (4sv) Objektorienterad analys (OOD) Vasa yrkeshögskola - Kenneth Norrgård Februari 2003 Uppdaterat mars 2004 Processarkitektur Komponentarkitektur Datasystem

2 TIF20102 - Planering av datasystem Sid 2 Vaasa Polytechnic / T-KNO Februari 2003/Mars 2004 Källa: Lars Mathiassen m.fl. andra upplagan (2001) Objektorienterad analys och design Objektorienterad design Del I Bakgrund och metod s 15 1. Metod s 17 - 38 2. Systemval s 39 - 64 Del II Analys av problemområdet s 65 3.Klasser s 69 - 90 4.Struktur s 91 - 114 5.Beteende s 115 - 142 Del III Analys av användningsområdet s 143 6.Användning s 147 - 166 7.Funktioner s 167 - 180 8.Gränssnitt s 181 - 204 Innehåll i boken (Andra upplagan) Del IV Arkitekturdesign 9.Kriterier 10.Komponenter 11.Processer Del V Komponentdesign 12.Modellkomponeneten 13.Funktionskomponenten 14.Förbindelser mellan komponenter Del VI Praktik 15.Strategi 16.Dokumentation s 341 - 354 17.Implementering 18.Notation s 371 - 394 Del VII Exempel De avsnitt som är märkt med blått gäller de två sista perioderna

3 TIF20102 - Planering av datasystem Sid 3 Vaasa Polytechnic / T-KNO Februari 2003/Mars 2004 Källa: Lars Mathiassen m.fl. andra upplagan (2001) Objektorienterad analys och design Resultat Analysdokument och designdokument 1.Metod Design- dokument Design- dokument Analys- dokument Analys- dokument Dokument, som skall beskriva designen av systemet

4 TIF20102 - Planering av datasystem Sid 4 Vaasa Polytechnic / T-KNO Februari 2003/Mars 2004 Källa: Lars Mathiassen m.fl. andra upplagan (2001) Objektorienterad analys och design Analys och Design Analys Vad? Ser datasystemet “utifrån” Tar utgångspunkt på datasystemets omgivning och uppställer krav Analys tidsmässigt före designskedet Framställer dokument, som används i designarbetet 1.Metod Design Hur? Ser datasystemet “inifrån” utgår från tänkbara tekniska konstruktioner och fastslår hur kraven realiseras på den tekniska plattformen Design tidsmässigt efter analysskedet Repetition

5 TIF20102 - Planering av datasystem Sid 5 Vaasa Polytechnic / T-KNO Februari 2003/Mars 2004 Källa: Lars Mathiassen m.fl. andra upplagan (2001) Objektorienterad analys och design Datasystem och dess omgivning 1.Metod Repetition Problemområde Användningsområde Användare Datasystem Objektsystem Den del av omgivningen, som administreras, övervakas eller styrs med hjälp av datasystemet En organisation som administreras, övervakas eller styr ett problemområde Användarens uppfattning av problemområdet

6 TIF20102 - Planering av datasystem Sid 6 Vaasa Polytechnic / T-KNO Februari 2003/Mars 2004 Källa: Lars Mathiassen m.fl. andra upplagan (2001) Objektorienterad analys och design Andra system Andra system Datasystem och komponenter 1.Metod Gränssnitt Funktioner Modell Användare Datasystem En samling komponenter som realiserar krav på modell, funktioner och gränssnitt Modellkomponent En dynamisk modell av objektsystemet alltså datasystemets problemområde Funktionskomponent De faciliteter som användare gör bruk av i sina arbetsuppgifter för att utnyttja och uppådatera modellkomponenten Gränsnittskomponenten Kopplar samman systemet med dess omgivning Repetition

7 TIF20102 - Planering av datasystem Sid 7 Vaasa Polytechnic / T-KNO Februari 2003/Mars 2004 Källa: Lars Mathiassen m.fl. andra upplagan (2001) Objektorienterad analys och design Huvudaktiviteter i OOA och OOD 1.Metod Analys av problem- område Analys av användnings- område Design av komponenter Design av arkitektur l l Modell Spec. av kompo- nenter Spec. av kompo- nenter Spec. av arki- tektur Spec. av arki- tektur l l Krav på använd- ning Krav på använd- ning Designen tar fasta på de aktivteter som finns inom den blåa streckade linjen

8 TIF20102 - Planering av datasystem Sid 8 Vaasa Polytechnic / T-KNO Februari 2003/Mars 2004 Källa: Lars Mathiassen m.fl. andra upplagan (2001) Objektorienterad analys och design Analys av användningsområde 1.Metod AktivitetInnehållBegrepp Användning Hur samspelar systemet med personer och system i omgivningen? Användningsmönster, aktör Funktioner Vilka är datasystemets innehållsmässiga användnings- egenskaper? Vad skall systemet användas till? Funktion och funktionstyp Gränssnitt Vilka krav ställs på data- systemets användargränssnitt? Gränssnitt, användargränss- snitt, systemgränssnitt och användningsmiljö Repetition

9 TIF20102 - Planering av datasystem Sid 9 Vaasa Polytechnic / T-KNO Februari 2003/Mars 2004 Källa: Lars Mathiassen m.fl. andra upplagan (2001) Objektorienterad analys och design Analys av problemområde 1.Metod AktivitetInnehållBegrepp Klasser Vilka objekt och händelser ingår i systemet? Klass, objekt, händelse Struktur Hur hänger klasser och objekt begreppsligt samman? Generalisering,aggregat, associationer och kluster Beteende Vilka dynamiska egenskaper har objekten? Händelseförlopp, beteendemönster och attribut Repetition

10 TIF20102 - Planering av datasystem Sid 10 Vaasa Polytechnic / T-KNO Februari 2003/Mars 2004 Källa: Lars Mathiassen m.fl. andra upplagan (2001) Objektorienterad analys och design Design av arkitektur 1.Metod AktivitetInnehållBegrepp KriterierHur prioriteras kraven på systemet? Kriterium KomponenterHur struktureras datasystemet i komponenterna? Komponentarkitektur och komponenter ProcesserVilka problem är förknippade med att strukturera datasystemets processer? Processarkitektur, process och aktivt objekt Nytt kap 9,10,11 Processarkitektur Komponentarkitektu r Datasystem

11 TIF20102 - Planering av datasystem Sid 11 Vaasa Polytechnic / T-KNO Februari 2003/Mars 2004 Källa: Lars Mathiassen m.fl. andra upplagan (2001) Objektorienterad analys och design Nytt kap 12,13,14 Design av komponenter 1.Metod AktivitetInnehållBegrepp ModellkomponenetHur representeras objektsystemet som klasser i datasystemet? Modellkomponent och attribut FunktionskomponentHur realiseras funktionerna på grundval av systemets modellkomponenet? Funktionskomponent, funktionstyp och operation GränssnittkomponenetHur realiseras interaktionen med omgivningen? Gränssnitt, användar- gränssnitt och system- gränssnitt Gränssnitt Funktioner Modell

12 TIF20102 - Planering av datasystem Sid 12 Vaasa Polytechnic / T-KNO Februari 2003/Mars 2004 Källa: Lars Mathiassen m.fl. andra upplagan (2001) Objektorienterad analys och design Angreppssätt – Traditionell ”Top Down” 1.Metod Analys av PO Design- dokument Design- dokument Analys- dokument Analys- dokument Tid Fas 1Fas 2Fas 3 Analys av AO Arkitekturdesign Komponentdesign Programmering Kvalitetssäkring Programvara Repetition

13 TIF20102 - Planering av datasystem Sid 13 Vaasa Polytechnic / T-KNO Februari 2003/Mars 2004 Källa: Lars Mathiassen m.fl. andra upplagan (2001) Objektorienterad analys och design Angreppssätt – Användarfallsdriven 1.Metod Analys av PO Tid Fas 1… … …Fas n Analys av AO Arkitekturdesign Komponentdesign Programmering Kvalitetssäkring Programvara versio 1 Programvara versio n Repetition

14 TIF20102 - Planering av datasystem Sid 14 Vaasa Polytechnic / T-KNO Februari 2003/Mars 2004 Källa: Lars Mathiassen m.fl. andra upplagan (2001) Objektorienterad analys och design Processarkitektur Komponentarkitektur Datasystem Arkitekturdesign Del IV - Arkitekturdesign Se figur IV. 1 i boken (sid 206) Klasser Stabila förhållanden Relaterade komponeneter Logisk nivå Struktur för beskrivning Objekt Dynamisk förhållanden Samordning av processer Fysisk nivå Struktur för exekvering

15 TIF20102 - Planering av datasystem Sid 15 Vaasa Polytechnic / T-KNO Februari 2003/Mars 2004 Källa: Lars Mathiassen m.fl. andra upplagan (2001) Objektorienterad analys och design Processarkitektur Komponentarkitektur Datasystem Arkitekturdesign Del IV - Arkitekturdesign Genom att fokusera på en synvinkel i taget reduceras komplexiteten Tre principer fastställa kriterier för design av systemet (Analysdokumentet) bygga en bro mellan kriterierna och den tekniska plattformen testa arkitekturen så fort som möjligt

16 TIF20102 - Planering av datasystem Sid 16 Vaasa Polytechnic / T-KNO Februari 2003/Mars 2004 Källa: Lars Mathiassen m.fl. andra upplagan (2001) Objektorienterad analys och design Aktiviteter i design av arkitektur Del IV - Arkitekturdesign Se figur IV.2 i boken (sid 208) Arkitektur- specifikation l l Analys- dokument Kriterier Komponent- arkitektur Process- arkitektur kap 9 kap 10 kap 11 kap 16

17 TIF20102 - Planering av datasystem Sid 17 Vaasa Polytechnic / T-KNO Februari 2003/Mars 2004 Källa: Lars Mathiassen m.fl. andra upplagan (2001) Objektorienterad analys och design Delaktiviteter i designkriterier Kap 9. Kriterier l l Analyser gällande villkor System- definition (VATOFA) Överväg generella kriterier kap 9 figur 9.1 Prioritera l l Design- kriterier Mycket viktigt; Viktigt; N´Mindre viktigt Kravspec. på funktionalitet

18 TIF20102 - Planering av datasystem Sid 18 Vaasa Polytechnic / T-KNO Februari 2003/Mars 2004 Källa: Lars Mathiassen m.fl. andra upplagan (2001) Objektorienterad analys och design Komponentarkitektur Kap 10. Komponenter Gränssnitt Funktioner Modell «komponent» Användargränssnitt «komponent» Funktioner «komponent» Modell Interaktion: med användare; avläsning av knappar; display- hantering Funktionalitet: upp- datering; avläsning; signalering Datalagring: lagring av data som behövs i systemet Klass

19 TIF20102 - Planering av datasystem Sid 19 Vaasa Polytechnic / T-KNO Februari 2003/Mars 2004 Källa: Lars Mathiassen m.fl. andra upplagan (2001) Objektorienterad analys och design Delaktiviteter i komponentarkitekturdesign Kap 10. Komponenter l l Kriterier Utforska arkitekturmönster Definiera delsystem Identifiera komponenter Klass Specificera komplicerade komponenter l l Komponent specifikation «komponent» Användargränssnitt «komponent» Funktioner «komponent» Modell


Ladda ner ppt "TIF20102 - Planering av datasystem Planering av datasystem (4sv) Objektorienterad analys (OOD) Vasa yrkeshögskola - Kenneth Norrgård Februari 2003 Uppdaterat."

Liknande presentationer


Google-annonser