Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Planering av datasystem (4sv)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Planering av datasystem (4sv)"— Presentationens avskrift:

1 Planering av datasystem (4sv)
Komponentarkitektur Processarkitektur Planering av datasystem (4sv) Datasystem Objektorienterad analys (OOD) Vasa yrkeshögskola - Kenneth Norrgård Februari 2003 Uppdaterat mars 2004

2 Objektorienterad design
Innehåll i boken (Andra upplagan) Del I Bakgrund och metod s 15 1. Metod s 2. Systemval s Del II Analys av problemområdet s 65 3. Klasser s 4. Struktur s 5. Beteende s Del III Analys av användningsområdet s 143 6. Användning s 7. Funktioner s 8. Gränssnitt s Del IV Arkitekturdesign 9. Kriterier 10. Komponenter 11. Processer Del V Komponentdesign 12. Modellkomponeneten 13. Funktionskomponenten 14. Förbindelser mellan komponenter Del VI Praktik 15. Strategi 16. Dokumentation s 17. Implementering 18. Notation s Del VII Exempel De avsnitt som är märkt med blått gäller de två sista perioderna Vaasa Polytechnic / T-KNO Februari 2003/Mars 2004 Källa: Lars Mathiassen m.fl. andra upplagan (2001) Objektorienterad analys och design

3 Resultat 1.Metod Analysdokument och designdokument Design- dokument
Dokument, som skall beskriva designen av systemet Vaasa Polytechnic / T-KNO Februari 2003/Mars 2004 Källa: Lars Mathiassen m.fl. andra upplagan (2001) Objektorienterad analys och design

4 Analys och Design Analys Design 1.Metod Vad?
Repetition Analys Vad? Ser datasystemet “utifrån” Tar utgångspunkt på datasystemets omgivning och uppställer krav Analys tidsmässigt före designskedet Framställer dokument, som används i designarbetet Design Hur? Ser datasystemet “inifrån” utgår från tänkbara tekniska konstruktioner och fastslår hur kraven realiseras på den tekniska plattformen Design tidsmässigt efter analysskedet Vaasa Polytechnic / T-KNO Februari 2003/Mars 2004 Källa: Lars Mathiassen m.fl. andra upplagan (2001) Objektorienterad analys och design

5 Datasystem och dess omgivning
1.Metod Repetition Problemområde Användningsområde Användare Datasystem Objektsystem Den del av omgivningen, som administreras, övervakas eller styrs med hjälp av datasystemet En organisation övervakas eller styr ett problemområde Användarens uppfattning av problemområdet Vaasa Polytechnic / T-KNO Februari 2003/Mars 2004 Källa: Lars Mathiassen m.fl. andra upplagan (2001) Objektorienterad analys och design

6 Datasystem och komponenter
1.Metod Repetition Andra system Användare Gränsnittskomponenten Kopplar samman systemet med dess omgivning Gränssnitt Funktioner Modell Funktionskomponent De faciliteter som användare gör bruk av i sina arbetsuppgifter för att utnyttja och uppådatera modellkomponenten Datasystem En samling komponenter som realiserar krav på modell, funktioner och gränssnitt Modellkomponent En dynamisk modell av objektsystemet alltså datasystemets problemområde Vaasa Polytechnic / T-KNO Februari 2003/Mars 2004 Källa: Lars Mathiassen m.fl. andra upplagan (2001) Objektorienterad analys och design

7 Huvudaktiviteter i OOA och OOD
1.Metod Analys av problem- område l Krav på använd- ning Analys av användnings- område l Modell Design av komponenter Spec. av kompo- nenter Designen tar fasta på de aktivteter som finns inom den blåa streckade linjen Spec. av arki- tektur Design av arkitektur Vaasa Polytechnic / T-KNO Februari 2003/Mars 2004 Källa: Lars Mathiassen m.fl. andra upplagan (2001) Objektorienterad analys och design

8 Analys av användningsområde
1.Metod Repetition Aktivitet Innehåll Begrepp Användning Hur samspelar systemet med personer och system i omgivningen? Användningsmönster, aktör Funktioner Vilka är datasystemets innehållsmässiga användnings- egenskaper? Vad skall systemet användas till? Funktion och funktionstyp Gränssnitt Vilka krav ställs på data- systemets användargränssnitt? Gränssnitt, användargränss- snitt, systemgränssnitt och användningsmiljö Vaasa Polytechnic / T-KNO Februari 2003/Mars 2004 Källa: Lars Mathiassen m.fl. andra upplagan (2001) Objektorienterad analys och design

9 Analys av problemområde
1.Metod Repetition Aktivitet Innehåll Begrepp Klasser Vilka objekt och händelser ingår i systemet? Klass, objekt, händelse Struktur Hur hänger klasser och objekt begreppsligt samman? Generalisering,aggregat, associationer och kluster Beteende Vilka dynamiska egenskaper har objekten? Händelseförlopp, beteendemönster och attribut Vaasa Polytechnic / T-KNO Februari 2003/Mars 2004 Källa: Lars Mathiassen m.fl. andra upplagan (2001) Objektorienterad analys och design

10 Design av arkitektur Nytt kap 9,10,11 1.Metod Aktivitet Innehåll
Begrepp Kriterier Hur prioriteras kraven på systemet? Kriterium Komponenter Hur struktureras datasystemet i komponenterna? Komponentarkitektur och komponenter Processer Vilka problem är förknippade med att strukturera datasystemets processer? Processarkitektur, process och aktivt objekt Processarkitektur Komponentarkitektur Datasystem Vaasa Polytechnic / T-KNO Februari 2003/Mars 2004 Källa: Lars Mathiassen m.fl. andra upplagan (2001) Objektorienterad analys och design

11 Design av komponenter Nytt kap 12,13,14 1.Metod Gränssnitt Funktioner
Aktivitet Innehåll Begrepp Modellkomponenet Hur representeras objektsystemet som klasser i datasystemet? Modellkomponent och attribut Funktionskomponent Hur realiseras funktionerna på grundval av systemets modellkomponenet? Funktionskomponent, funktionstyp och operation Gränssnittkomponenet Hur realiseras interaktionen med omgivningen? Gränssnitt, användar- gränssnitt och system- gränssnitt Gränssnitt Funktioner Modell Vaasa Polytechnic / T-KNO Februari 2003/Mars 2004 Källa: Lars Mathiassen m.fl. andra upplagan (2001) Objektorienterad analys och design

12 Angreppssätt – Traditionell ”Top Down”
1.Metod Analys- dokument Analys av PO Analys av AO Design- dokument Arkitekturdesign Komponentdesign Programmering Kvalitetssäkring Programvara Repetition Fas 1 Fas 2 Fas 3 Tid Vaasa Polytechnic / T-KNO Februari 2003/Mars 2004 Källa: Lars Mathiassen m.fl. andra upplagan (2001) Objektorienterad analys och design

13 Angreppssätt – Användarfallsdriven
1.Metod Analys av PO Analys av AO Arkitekturdesign Komponentdesign Programmering Kvalitetssäkring Programvara versio 1 Programvara versio n Repetition Fas 1… …Fas n Tid Vaasa Polytechnic / T-KNO Februari 2003/Mars 2004 Källa: Lars Mathiassen m.fl. andra upplagan (2001) Objektorienterad analys och design

14 Arkitekturdesign Komponentarkitektur Processarkitektur
Del IV - Arkitekturdesign Klasser Stabila förhållanden Relaterade komponeneter Logisk nivå Struktur för beskrivning Objekt Dynamisk förhållanden Samordning av processer Fysisk nivå Struktur för exekvering Komponentarkitektur Processarkitektur Se figur IV. 1 i boken (sid 206) Datasystem Vaasa Polytechnic / T-KNO Februari 2003/Mars 2004 Källa: Lars Mathiassen m.fl. andra upplagan (2001) Objektorienterad analys och design

15 Arkitekturdesign Del IV - Arkitekturdesign Komponentarkitektur
Processarkitektur Komponentarkitektur Datasystem Genom att fokusera på en synvinkel i taget reduceras komplexiteten Tre principer fastställa kriterier för design av systemet (Analysdokumentet) bygga en bro mellan kriterierna och den tekniska plattformen testa arkitekturen så fort som möjligt Vaasa Polytechnic / T-KNO Februari 2003/Mars 2004 Källa: Lars Mathiassen m.fl. andra upplagan (2001) Objektorienterad analys och design

16 Aktiviteter i design av arkitektur
Del IV - Arkitekturdesign Kriterier Komponent- arkitektur kap 9 Analys- dokument kap 10 l kap 16 Process- arkitektur kap 11 Arkitektur- specifikation Se figur IV.2 i boken (sid 208) Vaasa Polytechnic / T-KNO Februari 2003/Mars 2004 Källa: Lars Mathiassen m.fl. andra upplagan (2001) Objektorienterad analys och design

17 Delaktiviteter i designkriterier
Kap 9. Kriterier kap 9 figur 9.1 Överväg generella kriterier l Mycket viktigt; Viktigt; N´Mindre viktigt System- definition (VATOFA) Prioritera Analyser gällande villkor l Kravspec. på funktionalitet Design- kriterier Vaasa Polytechnic / T-KNO Februari 2003/Mars 2004 Källa: Lars Mathiassen m.fl. andra upplagan (2001) Objektorienterad analys och design

18 Komponentarkitektur Kap 10. Komponenter Gränssnitt Funktioner Modell
Interaktion: med användare; avläsning av knappar; display- hantering «komponent» Användargränssnitt Klass Gränssnitt Funktioner Modell Funktionalitet: upp- datering; avläsning; signalering «komponent» Funktioner Klass Datalagring: lagring av data som behövs i systemet «komponent» Modell Klass Vaasa Polytechnic / T-KNO Februari 2003/Mars 2004 Källa: Lars Mathiassen m.fl. andra upplagan (2001) Objektorienterad analys och design

19 Delaktiviteter i komponentarkitekturdesign
Kap 10. Komponenter l Kriterier Utforska arkitekturmönster Definiera delsystem Identifiera komponenter Klass «komponent» Användargränssnitt «komponent» Funktioner «komponent» Modell Komponent specifikation Specificera komplicerade komponenter l Vaasa Polytechnic / T-KNO Februari 2003/Mars 2004 Källa: Lars Mathiassen m.fl. andra upplagan (2001) Objektorienterad analys och design


Ladda ner ppt "Planering av datasystem (4sv)"

Liknande presentationer


Google-annonser