Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SV Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN Tredje rapporten om sammanhållningen Februari 2004 Konvergens, konkurrenskraft och samarbete.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SV Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN Tredje rapporten om sammanhållningen Februari 2004 Konvergens, konkurrenskraft och samarbete."— Presentationens avskrift:

1 SV Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN Tredje rapporten om sammanhållningen Februari 2004 Konvergens, konkurrenskraft och samarbete

2 Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN SV Tredje samman- hållnings- rapporten December 2004 SV 2 Sammanhållningsrapporternas betydelse Vart tredje år gör kommissionen en analys av sammanhållningens tillstånd och vad sammanhållningspolitiken bidragit till (art. 159 i fördraget) första rapporten (1996) gav förutsättningarna för Agenda 2000 andra rapporten (2001) inledde debatten om sammanhållningspolitiken efter utvidgningen tredje rapporten (februari 2004) presenterar förslag till en reformering av sammanhållningspolitiken efter 2007 Kontext

3 Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN SV Tredje samman- hållnings- rapporten December 2004 SV 3 Rapporten omfattar 4 delar 1.En analys av den rådande situationen och tendenser i regionerna samt faktorer som är avgörande för konkurrenskraften 2.Den nationella politikens bidrag till sammanhållningen 3.Gemenskapspolitikens bidrag 4.Sammanhållningspolitikens effekter Struktur

4 Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN SV Tredje samman- hållnings- rapporten December 2004 SV 4 Budgetplan 2007-2013 Främjande av Europas välstånd – politiska utmaningar och budgetmedel i ett utvidgat EU 2007-2013 och att respektera det nuvarande utgiftstaket (1,24 % av EU:s BNI) Kommissionens förslag: åtaganden 1,22 % och 1,14 % för betalningar En tydlig förändring av budgetplanen Fyra politiska prioriteringar för unionen: Hållbar utveckling – konkurrenskraft, sammanhållning (för tillväxt och sysselsättning) Bevarande och förvaltning av naturresurser Medborgarskap, frihet, säkerhet och rättvisa EU – en global partner Ekonomiska aspekter

5 Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN SV Tredje samman- hållnings- rapporten December 2004 SV 5 Påminnelse: EU:s budget 2000-2006 Tak avseende årliga åtaganden: 108,5 miljarder euro för EU25,varav 37 miljarder till strukturåtgärder, med 2004 års priser Budgetplan 2007-2013 Tak avseende årliga åtaganden: 146,4 miljarder euro för EU27,varav 48 miljarder till strukturåtgärder, med 2004 års priser (exklusive landbygdsutveckling)

6 Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN SV Tredje samman- hållnings- rapporten December 2004 SV 6 % of GNI

7 Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN SV Tredje samman- hållnings- rapporten December 2004 SV 7 Sammanhållningspolitiken 34 % av EU:s budget (336 miljarder euro för perioden 2007-2013 med 2004 års priser) ca 0,41 % av unionens BNP (tillsammans med landsbygdsutveckling och fiske: 0,46 %) omkring 50/50 mellan nuvarande och nya medlemsstater mer än 75 % av budgeten för regioner och medlemsstater som släpar efter i utvecklingen Kontext Utgifternas proportioner

8 Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN SV Tredje samman- hållnings- rapporten December 2004 SV 8 Strukturfondernas utgiftskategorier Kontext Övrigt 2 % Mänskliga resurser 23 % Produktiv miljö 34 % Infrastruktur 41% 4,3Fördelning av strukturfondernas anslag till mål 1-regioner, samtliga medlemsstater, 2000-2006 KŠlla DG REGIO För 2007-2013 + förstärkning av administrativ kapacitet

9 Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN SV Tredje samman- hållnings- rapporten December 2004 SV 9 Observationer Observationer Betydande konvergens hos sammanhållningsländerna Positiva tendenser i mål 1-regionerna generellt BNP, sysselsättning och produktivitetstillväxt över genomsnittet i EU Modernisering av ekonomiska strukturer och förvaltningsmetoder Bättre förvaltning på regional nivå Mera regionalt samarbete på Europanivå Del 1 Rådande situation och tendenser: några resultat

10 Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN SV Tredje samman- hållnings- rapporten December 2004 SV 10 -2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 -2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 19921993199419951996199719981999200020012002 Spanien Portugal Grekland SammanhŒllning 3 BNP-tillväxt i sammanhållningsländerna Tillväxt av BNP per capita i Spanien, Portugal och Grekland mellan 1998 och 2002 i jämförelse med den genomsnittliga BNP-tillväxten i EU15 BNP-tillväxt i sammanhållningsländerna Tillväxt av BNP per capita i Spanien, Portugal och Grekland mellan 1998 och 2002 i jämförelse med den genomsnittliga BNP-tillväxten i EU15

11 Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN SV Tredje samman- hållnings- rapporten December 2004 SV 11 Arbetslöshetsnivåer 1996-2001 Arbetslöshetsnivåer i EU15, 1996 och 2002 (% av arbetskraften) 19962002 EU15 10,77,8 Källa: Eurostat, LFS 7,4 Sammanhållningsländerna 17,09,6 Övriga medlemsstater9,57,5 Grekland9,710,0 Spanien22,311,4 Irland11,94,3 Portugal5,1 Del 1 Rådande situation och tendenser: några resultat Del 1 Rådande situation och tendenser: några resultat

12 Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN SV Tredje samman- hållnings- rapporten December 2004 SV 12 Europeisk sammanhållningspolitik eller enkel anslagsöverföring? Struktur- politikens inverkan och mervärde Andel överföringar från EU till de största stödmottagarna som använts till import från övriga medlemsstater 17,4 % 18,9 % 26,7 % 35,2 % 42,6 % 14,7 % 01020304050 Spanien Mezzogiorno Nya tyska Länder Irland Portugal Grekland

13 Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN SV Tredje samman- hållnings- rapporten December 2004 SV 13 Utvidgningens effekter EU:s befolkning växer från 380 till 454 miljoner (EU25) eller 485 miljoner (EU27) De nya medlemsstaterna bidrar till en mera dynamisk tillväxt (4 % per år jämfört med 2,5 % i EU15) BNP per capita minskar: -12,5 % i EU25, -18 % i EU27 i euro Del I

14 Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN SV Tredje samman- hållnings- rapporten December 2004 SV 14 Utvidgningens effekter Befolkningsmängden inom konvergensmålet stiger från 84 miljoner till 123 miljoner Skillnaderna i utveckling mellan regionerna fördubblas: genomsnittligt BNP inom mål 1 är 69 %, i de nya medlemsstaterna 46 % Sysselsättningsnivån i EU15 växte från 60 % till 64 % (1996-2002). I de 10 nya medlemsstaterna var den 56 % (59 % 1999) Del I

15 Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN SV Tredje samman- hållnings- rapporten December 2004 SV 15 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 180,0 200,0 LUIEDKNLATUKBEFRSEFIDEITESCYELPTMTSICZHUSKPLEELTLVROBG Genomsnitt EU25 BNP per capita PPS 2002 Källa: Eurostat, nationalräkenskaper Index, EU25 = 100 Del I Läge och trender

16 Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN SV Tredje samman- hållnings- rapporten December 2004 SV 16 Regionala BNP 2001 Del I Läge och trender BNP per capita (PPS), 2001 < 50 50 - 75 75 - 90 90 - 100 100 - 125 >= 125 Inga data Index EU 25 = 100 Källa: Eurostat

17 Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN SV Tredje samman- hållnings- rapporten December 2004 SV 17 Sysselsättningsnivå 2002 < 56 < 56,0 – 60,2 < 60,2 – 64,4 64,4 – 68,6 >= 68,6 Inga data % av befolkningen i åldersgruppen 15-64 år Standardavvikelse = 8,4 Källa: Eurostat och NSI EU-27 = 62,4

18 Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN SV Tredje samman- hållnings- rapporten December 2004 SV 18 Utbildningsnivå 2002 LÅGMEDELHÖG % av den totala befolkningen i åldersgruppen 25-64 år < 19,2 19,2 – 28,0 28,0 – 36,8 36,8 – 45,6 >= 45,6 inga data EU-27 = 32,4 Standardavvikelse = 17,7 < 35,05 35,05 – 43,35 43,35 – 51,65 51,65 – 59,95 >= 59,95 inga data EU-27 = 47,5 Standardavvikelse = 16,59 < 13,65 13,65 – 17,95 17,95 – 22,25 22,25 – 26,55 >= 26,55 inga data EU-27 = 20,01 Standardavvikelse = 8,57 Källa: Eurostat (LFS)

19 Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN SV Tredje samman- hållnings- rapporten December 2004 SV 19 Sysselsättning inom hi-tech 2002 Regionala konkurrens- faktorer < 7,45 < 7,45 – 9,55 < 9,55 – 11,65 11,65 – 13,75 >= 13,75 Inga data Källor: Eurostat Genomsnitt = 10,6 Standardavvikelse = 4,30

20 Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN SV Tredje samman- hållnings- rapporten December 2004 SV 20 Den nationella politikens bidrag De nationella budgetarna är i genomsnitt 47 % av BNP Sammanhållningens budget är 0,43 % av BNP De nationella budgetarna prioriterar grundläggande service och inkomststöd Strukturfonderna har som mål att förbättra de regionala konvergensfaktorerna och stödja fysiska investeringar och investeringar i människor – ca 80 % av den totala budgeten Del II Olika strategier för att främja tillväxt

21 Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN SV Tredje samman- hållnings- rapporten December 2004 SV 21 Genomförandet av den övriga gemenskapspolitikens bidrag Inriktning på särskilda mål som fastställts i fördraget Sammanhållning ingår inte alltid som ett mål Men förbättringar har skett Behov av att stärka samstämmigheten mellan dessa politikområden och sammanhållningens mål, i synnerhet beträffande de nya medlemsstaterna. Del III Behov av att främja samstämmighet mellan politikområden

22 Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN SV Tredje samman- hållnings- rapporten December 2004 SV 22 Sammanhållningspolitikens inverkan Öka de offentliga och privata investeringarna i mottagarregionerna (tillväxt) Bidra till ökad BNP (konvergens) Skapa arbetstillfällen och maximera potentialen av mänskliga resurser Öka det fysiska kapitalet och humankapitalet Bättre regional och lokal förvaltning Ekonomisk stabilitet under 7 år Del IV Mobilisera resurser för att främja tillväxt

23 Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN SV Tredje samman- hållnings- rapporten December 2004 SV 23 Ett nytt partnerskap för sammanhållning Ett nytt partnerskap för sammanhållning 1.Beträffande unionens prioriteringar 2.Beträffande utvidgningen och sammanhållningspolitikens ökade ansvar 3.Omfattar alla stater, regioner och städer – större subsidiaritet Reformering av politiken Slutsatser

24 Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN SV Tredje samman- hållnings- rapporten December 2004 SV 24 Reformens prioriteringar (I) Första målet: Konvergens och konkurrenskraft Reformens prioriteringar (I) Första målet: Konvergens och konkurrenskraft Regioner med BNP/capita under 75 % av genomsnittet i EU25 Statistiskt drabbade regioner: BNP/capita under 75 % av genomsnittet i EU15 men över 75 % i EU25. Stater med BNI/capita under 90 % av genomsnittet i EU25 (sammanhållningsfonden) Särskilt tillgänglighetsprogram för OMR Budget: ca 78 % av de totala medlen Reformering av politiken Slutsatser

25 Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN SV Tredje samman- hållnings- rapporten December 2004 SV 25 Reformens prioriteringar (II) Andra målet: regional konkurrenskraft och sysselsättning Reformens prioriteringar (II) Andra målet: regional konkurrenskraft och sysselsättning Sammanhållningspolitiken i alla övriga regioners tjänst – ingen områdesindelning Innefattar två delar: första delen: regional konkurrenskraft -innovation och kunskapssamhället -tillgänglighet och tjänster av allmänt intresse -miljö och riskförebyggande åtgärder skulle omfatta det ansvar för städer som delegerats till regionerna (URBAN+), inget gemenskapsinitiativ (Lissabon- och Göteborgsstrategierna ) andra delen: sysselsättning – grundad på europeiska sysselsättningsstrategin -arbetskraftens anpassningsförmåga, -skapande av arbetstillfällen, -utsatta personers tillgänglighet till arbetsmarknaden Budget: ca 18 % av total SF = nuvarande mål 2 och 3 Reformering av politiken Slutsatser

26 Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN SV Tredje samman- hållnings- rapporten December 2004 SV 26 Reformens prioriteringar (III) Tredje målet: Europeiskt territoriellt samarbete Reformens prioriteringar (III) Tredje målet: Europeiskt territoriellt samarbete Framgångarna för Interreg visar att gemenskapens mervärde möjliggör en harmonisk och balanserad integration av hela unionen Gränsregioner, inklusive sjögränser Gränsöverskridande samarbete (medlemsstaterna ska ge förslag till ändringar av Interreg III B:s nuvarande 13 områden) Interregionalt samarbete (även inom integrering) Externt gränsöverskridande samarbete – kopplat till det nya instrumentet för europeiskt grannskap och partnerskap, som innefattar flerårig programplanering och endast ett finansiellt instrument Budget: ca 4 % av de totala medlen Reformering av politiken Slutsatser

27 Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN SV Tredje samman- hållnings- rapporten December 2004 SV 27 Genomförandesystem: evolution inte revolution Genomförandesystem: evolution inte revolution Bekräftelse av de principer som gjorde politiken framgångsrik – flerårig programplanering, partnerskap, utvärdering, medfinansiering, delat ansvar n+2-regeln och förskottssystemet bibehålls Förenkling : minskat antal finansiella instrument: 3 istället för 6 och endast en fond per program Tydligare ansvarsfördelning gentemot politiken för hållbar utveckling Minskat antal programplaneringsfaser (policydokument från varje medlemsstat, operativa program) Förenklad ekonomisk förvaltning (prioriterade inriktningar), kontroll: införande av proportionalitet, kontrakt Ett mera strategiskt angreppssätt: Politisk diskussion i rådet, yttrande från EP, kommissionens mandat, årsrapport presenteras vid rådets vårmöte Reformering av politiken Slutsatser

28 Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN SV Tredje samman- hållnings- rapporten December 2004 SV 28 Föreslagen tidtabell Föreslagen tidtabell 10 och 11 maj 2004: Europeiskt sammanhållningsforum, Bryssel Juli 2004: Kommissionen godkänner lagstftningspaketet Slutet av 2005: Beslut av rådet och Europaparlamentet 2006: Utarbeta program för perioden 2007-2013 1 jan 2007: Genomförandet inleds Kommande steg


Ladda ner ppt "SV Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN Tredje rapporten om sammanhållningen Februari 2004 Konvergens, konkurrenskraft och samarbete."

Liknande presentationer


Google-annonser