Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bilekonomi.com REGELVERK Bilförmån 2009 & Privatbil i tjänsten Per Benckert 2009 01 01 1Kimberlite AB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bilekonomi.com REGELVERK Bilförmån 2009 & Privatbil i tjänsten Per Benckert 2009 01 01 1Kimberlite AB."— Presentationens avskrift:

1 bilekonomi.com REGELVERK Bilförmån 2009 & Privatbil i tjänsten Per Benckert 2009 01 01 1Kimberlite AB

2 bilekonomi.com Sidnummer och ämne / rubrik 3. Bilförmån 4. Bevisbörda för bilförmån 5. Överklaga skattebeslut 6. Varför bilförmån och krånglig beräkning? 7. Huvudregeln vid förmånsberäkning 8. Bilförmånsberäkning, exempel 9. Komplementregeln (drivmedelsförmån) 10. Beskattning av extra utrustning 11. Godkänd rabattnivå på extra utrustning 12. Nedsättning och justering av förmånsvärdet 13. Områden för nedsättning och justering 14. Nedsättning (Miljöbil / Omfattande tjänstekörning) 15. Nedsättning (Betalning för bilförmån / Del av år / Byte av bil) 16. Justering (Lätta transportbiler / Personbil som arbetsredskap / Taxi) 17. Justering (Huvudsakligen tjänstekörning / Testbil / Delad dispositionsrätt) 18. Justering (Hinder att nyttja bilen / Bil under semester, kortare bruk) 19. Reseavdrag 20. Utköp av företagets tjänstebil 21. Räntesubventionerat lån 22. Tjänstemilsersättning, förmånsbil och privatbil i tjänsten 2Kimberlite AB

3 bilekonomi.com Bilförmån Arbetsgivaren tillhandahåller ett fordon som brukas privat i mer än ringa omfattning –Mer än ett fåtal tillfällen, 10 ggr per år –eller mer än 100 mil på ett år –Det som uppfylls först sätter gränsen Ej bilförmån –Fordon som ej brukas i mer än ringa omfattning –Kan godkännas som ej bilförmån: Arbetet utgår från hemmet Ingen fast arbetsplats 3Kimberlite AB

4 bilekonomi.com Bevisbörda  Skattemyndigheten –Har att bevisa att ”företagsbilen” nyttjats privat i mer än ringa omfattning  Beviskrav –Skattemyndigheten ska visa att det är för troligt att bilen nyttjats privat i mer än ringa omfattning  Kriterier vid bedömning av ringa omfattning –Körjournal, vederhäftig/trovärdig –Privat nyttjande, omfattning och mil –Fler bilar i familjen, typ av bil/ar –Fler familjemedlemmar/närstående med körkort –Typ av arbete/verksamhet 4Kimberlite AB

5 bilekonomi.com Överklaga skattebeslut Skattemyndigheten –För omprövning. Skrivelsen med begäran om omprövning skall ha kommit in före utgången av femte året efter taxeringsåret. Länsrätten –Överklagandet skall ha kommit in före utgången av femte året efter taxeringsåret. Kammarrätten –Överklagandet sänds till den länsrätt som fattat det beslut du vill överklaga. Detta skall ha kommit till länsrätten senast inom två månader från den dag du fick del av länsrättens beslut. Regeringsrätten –Överklaga kammarrättens beslut hos Regeringsrätten kan man göra endast i de fall Regeringsrätten meddelar prövningstillstånd. 5Kimberlite AB

6 bilekonomi.com Varför bilförmån och krånglig beräkning? Bilförmånen ska motsvara den privata förtjänsten som den anställde får, jämfört med en likvärdig privatfinansierad bil. Det ska inte vara någon skillnad mellan lön och bilförmån. Beräkningen av bilförmånsvärdet –Formeln för beräkning av bilförmån ska vara långsiktigt hållbar. –Beräkningen kopplas därför till nybilspris (bilpriset i november året före beskattningsåret), ränta (SLR, statslåneränta) och prisutveckling (PBB, prisbasbelopp). 6Kimberlite AB

7 bilekonomi.com Huvudregeln vid förmånsberäkning 1 prisbasbelopp x 31,7 % Bilens nybilspris (SKV) + extra utrustning x SLR x 75 % Bilens nybilspris (SKV) + extra utrustning x 9 % –På belopp upp till 7,5 prisbasbelopp Bilens nybilspris (SKV) + extra utrustning x 20 % –På belopp över 7,5 prisbasbelopp SKV = Skatteverket SLR = Statslåneränta 7Kimberlite AB

8 bilekonomi.com Bilförmånsberäkning, exempel Mercedes-Benz C180 Kompressor BlueEfficiency Kombi Skatteverkets (SKV) fordonsID09MB030 Nybilspris (SKV)306.900 Extra utrustning efter rabatt36.000 Summa förmånsgrundande värde342.900 Bilförmånsberäkning 42.800 x 31,7%13.568 342.900 x 2,89% x 75%7.432 321.000 (7,5 pbb) x 9%28.890 342.900 – 321.000 = 21.900 x 20%4.380 Summa förmånsvärde54.270 Summa förmånsvärde avrundat, 100-tal nedåt54.200 8Kimberlite AB

9 bilekonomi.com Komplementregeln (drivmedelsförmån) Föraren, drivmedelsförmån (underlag för a-skatt)  Privatmil x förbrukning/mil x drivmedelspris x 1,2 Exempel: 1.500 privatmil + 1.000 tjänstemil: 1.500 privatmil x 0,8 lit/mil x 13.20 inkl. moms x 1,2 = 19.008 Företaget, drivmedelsförmån (underlag för sociala avgifter)  Privatmil x förbrukning/mil x drivmedelspris x 1,0 Exempel: 1.500 privatmil + 1.000 tjänstemil: 1.500 privatmil x 0,67 lit/mil x 13.20 inkl. moms x 1,0 = 15.840 9Kimberlite AB

10 bilekonomi.com Beskattning av extra utrustning Förmånsgrundande värde för extra utrustning –Faktiskt erlagt pris för utrustningen inklusive moms ligger till grund vid förmånsberäkning. Värdet läggs till bilens pris (skatteverkets bilprislista). Förmånliga paketerbjudanden –Om paket med hög rabatt erbjuds/annonseras nationellt till både företag och privatpersoner gäller paketpriset vid beräkning av bilförmån. –Står det exempelvis, ”erbjudandet kan ej kombineras med sedvanliga rabatter och ramavtal”, ska utrustningens bruttopris ligga till grund vid förmånsberäkning. Detta p g av att det indikerar att bilens rabattutrymme använts för att sänka priset på utrustningen. Utrustning som ej beskattas: –Handikapputrustning. –Arbetsutrustning som exempelvis: Winsch, Lyftkran, VVS utrustning m.m. 10Kimberlite AB

11 bilekonomi.com Godkänd rabattnivå på utrustning När bilpris/rabatt och pris utrustning/rabatt redovisas separat –Faktiskt given rabatt på utrustningen godkänns (grundregel) –Rabattutrymmet på bilen får ej användas för att sänka priset på den extra utrustningen. –Rabatten på utrustningen skall vara skälig. Om bil-och utrustningspris och total rabatt redovisas –Rabatt i % på utrustningen ska stå i proportion till total rabatt och totalt pris. –Bil 260.000, utrustning 30.000, rabatt 21.200 21.200 / 290.000 x 100 = 7,31% x 30.000 = 2.193 30.000 – 2.193 = 27.807 läggs till bilens nybilspris (SKV) Där rabatt ej kan härledas –Bruttopris på utrustning ska ligga till grund för förmånsberäkning. 11Kimberlite AB

12 bilekonomi.com Nedsättning och justering av förmånsvärdet  Nedsättning av bilförmån –Behöver ej sökas hos lokal skattemyndighet –Arbetsgivaren justerar förmånen när kriterierna för nedsättning uppfyllts  Justering av bilförmån –Söks av arbetsgivaren för preliminär justering Både privat A-skatt och sociala avgifter för företaget justeras –Föraren kan göra en egen jämkningsansökan vid deklarationstillfället Justerar endast privat A-skatt Ej sociala avgifter –En bedömning av jämkningens storlek görs i varje enskilt fall av lokal skattemyndighet Krav: Fordonet ska brukas i tjänsten och föraren sak vara väsentligt hindrad att nyttja bilen privat. 12Kimberlite AB

13 bilekonomi.com Områden för nedsättning och justering  Nedsättning av bilförmån –Miljöbil –Omfattande tjänstekörning –Betalning för bilförmån –Del av år –Byte av bil  Justering av bilförmån –Lätta transportbilar –Personbil som arbetsredskap –Taxi –Huvudsakligen tjänstekörning –Testbil –Delad dispositionsrätt –Hinder att nyttja bilen –Bil under semester, kortare bruk 13Kimberlite AB

14 bilekonomi.com Nedsättning av bilförmån Miljöbil –El/elhybrid och gas (ej gasol) Lägst 60% av förmånsvärdet för motsvarande jämförbar bil max 16.000 –Alkohol Lägst 80% av förmånsvärdet för motsvarande jämförbar bil max 8.000 Omfattande tjänstekörning –Minst 3.000 tjänstemil per år –25% rabatt på förmånsvärdet för bilen (ej på drivmedelsförmån) 14Kimberlite AB

15 bilekonomi.com Nedsättning av bilförmån Betalning för bilförmån –Den anställde kompenserar företaget med skattade medel: Betalar löpande reparations-och servicekostnader Betalar månatligen en överenskommen summa till arbetsgivaren i form av ett nettolöneavdrag –Betalt belopp kvittas mot beräknad förmån före skatteuttag –Tillfälliga utgifter som tvätt, olja, självrisk vid skada får ej kvittas mot förmån Del av år –Ej bilförmån för hela kalendermånader då fordonet ej tagits i bruk –Om fordonet tas ut i slutet av månaden beräknas fullt förmånsvärde Byte av bil –Det fordon med flest dagar i månaden tas upp till beskattning –Har båda fordonen rullat lika många dagar beräknas ett snittvärde 15Kimberlite AB

16 bilekonomi.com Justering av bilförmån Lätta transportbilar –Huvudregeln används som vanligt förutom att SKV-värdet justeras –SKV:s nybilspris justeras till lägst: 3 prisbasbelopp för årsmodellen upp till 3.000 kg 5 prisbasbelopp för årsmodellen över 3.000 kg Personbil som arbetsredskap –Exempelvis: Kombi med VVS-inredning –Förmånsvärdet bör sättas till minst 75% av fullt förmånsvärde Taxi –Taxin körs minst 6.000 mil i tjänsten –Minst 2 förare kör skift –Justering bör ske till lägst 40% av ett prisbasbelopp 16Kimberlite AB

17 bilekonomi.com Justering av bilförmån Huvudsakligen tjänstekörning –Den privata körsträckan är mycket begränsad i förhållande till den totala körsträckan –Jämkning bör ske till lägst 40% av ett prisbasbelopp Testbil –Utprovning av bil/teknik som ej finns på marknaden –Förmånsvärdet bör sättas i nivå med motsvarande bil utan ny teknik Delad dispositionsrätt –Två anställda som delar på användandet kan få justerat förmånsvärde –Förmånsvärdet justeras till lägst 50% för respektive brukare 17Kimberlite AB

18 bilekonomi.com Justering av bilförmån Hinder att nyttja bilen –Exempelvis vid sjukdom –Bilen får ej brukas av den anställde eller närstående –Hindret/sjukdomen skall vara minst 3 hela kalendermånader –Från och med 4:e hel kalendermånad jämkas förmånsvärdet med 1/9-del per månad Bil under semester, kortare bruk –Förmånsvärdet ska motsvara kostnaden för liknande bil som hyrs för perioden 18Kimberlite AB

19 bilekonomi.com Reseavdrag T&R arbetet Tidsvinst –2 timmars tidsvinst per dag mot kommunala färdmedel –Alternativt mer än 2 km till närmaste kommunala färdmedel Alternativt - resdagar i tjänsten: Avdrag per mil –Förmånsbil : Bensindriven bil 9,50 kr/mil / Dieseldriven bil 6,50 kr/mil –Privatbil : 18,50 kr/mil oavsett bränsle Schablonbelopp –Upp till 8.000 kr medges ej reseavdrag Antal resdagar i tjänstenAvdrag < 60 resdagar i tjänstenInget reseavdrag > 60 men < 160 resdagar i tjänstenAvdrag för faktiska dagar > 160 resdagar i tjänstenAvdrag för samtliga arbetsdagar under året 19Kimberlite AB

20 bilekonomi.com Utköp av företagets tjänstebil För att undvika förmånsvärdesbeskattning för föraren /köparen samt tillhörande sociala kostnader för företaget gäller: –Att fordonet säljs till ett marknadspris minus en ”normalt” antagen kundrabatt. Idag godtas en skatterättslig prisreduktion om 8%. –I de fall företaget säljer fordonet till ett lägre pris än ovanstående skall mellanskillnaden tas upp till beskattning som en förmån för den anställde. Företaget ska dessutom betala sociala avgifter på förmånsvärdet. –Om förmån ej tas upp till beskattning riskerar den anställde att drabbas av ett skattetillägg om 40% och företaget av ett avgiftstillägg om 20%. Rättsfall – Regeringsrätten –RÅ82 1:45 ”Det pris som som någon som yrkesmässigt köper upp begagnade bilar varit beredd att betala för bilen.” –RÅ 1989 ref 57 ”Svårigheter att sätta en varas marknadsvärde.” 20Kimberlite AB

21 bilekonomi.com Räntesubventionerat lån Marknadsränta –Statslåneränta (SLR) + 1% Marknadsränta vid fast och rörlig ränta –Fast subventionerad ränta & räntefritt lån = SLR vid lånetillfället + 1% –Rörlig subventionerad ränta = SLR i slutet av november + 1% Ränteförmån uppstår när anställd får lägre ränta än marknadsräntan –Skillnaden mellan marknadsräntan och erhållen ränta = ränteförmån Låntagarens kostnad (beskattning) –Ränteförmånen tas upp under tjänst och dras av under kapital Företagets kostnad –Räntekostnad för den del som företaget står för –Sociala avgifter på ränteförmånen 21Kimberlite AB

22 bilekonomi.com Tjänstemilsersättning Förmånsbil –När brukaren står för allt bränsle privat –Skattefri tjänstemilsersättning 9,50 kr/tjänstemil / Bensindriven bil 6,50 kr/tjänstemil / Dieseldriven bil Privatbil i tjänsten –Skattefri ersättning 18,50 kr/tjänstemil oavsett bränsle Skattepliktig ersättning –All ersättning utöver den skattefria –Skattas som lön för den anställde (marginalskatteeffekt) –Sociala avgifter för företaget (31,42%) 22Kimberlite AB


Ladda ner ppt "Bilekonomi.com REGELVERK Bilförmån 2009 & Privatbil i tjänsten Per Benckert 2009 01 01 1Kimberlite AB."

Liknande presentationer


Google-annonser