Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

REGELVERK Bilförmån & Privatbil i tjänsten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "REGELVERK Bilförmån & Privatbil i tjänsten"— Presentationens avskrift:

1 REGELVERK Bilförmån & Privatbil i tjänsten
Per Benckert, Kimberlite AB

2 Innehållsförteckning
3. Bilförmån 4. Bevisbörda för bilförmån 5. Överklaga skattebeslut 6. Varför bilförmån och krånglig beräkning? 7. Huvudregeln vid förmånsberäkning 8. Bilförmånsberäkning, exempel 9. Komplementregeln (drivmedelsförmån) 10. Beskattning av extra utrustning 11. Godkänd rabattnivå på extra utrustning 12. Nedsättning och justering av förmånsvärdet 13. Områden för nedsättning och justering 14. Nedsättning (Miljöbil / Omfattande tjänstekörning) 15. Nedsättning (Betalning för bilförmån / Del av år / Byte av bil) 16. Justering (Lätta transportbiler / Personbil som arbetsredskap / Taxi) 17. Justering (Huvudsakligen tjänstekörning / Testbil / Delad dispositionsrätt) 18. Justering (Hinder att nyttja bilen / Bil under semester, kortare bruk) 19. Reseavdrag 20. Utköp av företagets tjänstebil 21. Räntesubventionerat lån 22. Tjänstemilsersättning, förmånsbil och privatbil i tjänsten

3 Bilförmån Arbetsgivaren tillhandahåller ett fordon som brukas privat i mer än ringa omfattning Mer än ett fåtal tillfällen, 10 ggr per år eller mer än 100 mil på ett år Det som uppfylls först sätter gränsen Ej bilförmån Fordon som ej brukas i mer än ringa omfattning Kan godkännas som ej bilförmån Arbetet utgår från hemmet Ingen fast arbetsplats

4 Bevisbörda Skattemyndigheten Beviskrav
Har att bevisa att ”företagsbilen” nyttjats privat i mer än ringa omfattning Beviskrav Skattemyndigheten ska visa att det är för troligt att bilen nyttjats privat i mer än ringa omfattning Kriterier för bedömning av ringa omfattning Körjournal, vederhäftig/trovärdig Typ av arbete/verksamhet Privat nyttjande, omfattning och mil Fler bilar i familjen, typ av bil/ar Fler familjemedlemmar/närstående med körkort

5 Överklaga skattebeslut
Skattemyndigheten För omprövning. Skrivelsen med begäran om omprövning skall ha kommit in före utgången av femte året efter taxeringsåret. Länsrätten Överklagandet skall ha kommit in före utgången av femte året efter taxeringsåret. Kammarrätten Överklagandet sänds till den länsrätt som fattat det beslut du vill överklaga. Detta skall ha kommit till länsrätten senast inom två månader från den dag du fick del av länsrättens beslut. Regeringsrätten Överklaga kammarrättens beslut hos Regeringsrätten kan man göra endast i de fall Regeringsrätten meddelar prövningstillstånd

6 Varför bilförmån och krånglig beräkning?
Bilförmånen ska motsvara den privata förtjänsten som den anställde får, jämfört med en likvärdig privatfinansierad bil. Det ska inte vara någon skillnad mellan lön och bilförmån. Beräkningen av bilförmånsvärdet Formeln för beräkning av bilförmån ska vara långsiktigt hållbar. Beräkningen kopplas därför till nybilspris, ränta (SLR, statslåneränta) och prisutveckling (PBB, prisbasbelopp).

7 Huvudregeln vid förmånsberäkning
1 prisbasbelopp x 31,7 % + Bilens nybilspris (SKV) + extra utrustning x SLR x 75 % + Bilens nybilspris (SKV) + extra utrustning x 9 % På belopp upp till 7,5 prisbasbelopp + Bilens nybilspris (SKV) + extra utrustning x 20 % På belopp över 7,5 prisbasbelopp Summan avrundas till närmsta 100-tal nedåt SKV = Skatteverket SLR = Statslåneränta

8 Bilförmån, exempel Mercedes-Benz C180 Kompressor BlueEfficiency Kombi
Skatteverkets (SKV) fordonsID 10MB037 Nybilspris (SKV) Extra utrustning efter rabatt 36.000 Summa förmånsgrundande värde Bilförmånsberäkning x 31,7 13.441 x 3,20% x 75% 8.326 (7,5 pbb) x 9% 28.620 – = x 20% 5.780 Summa förmånsvärde 56.167 Summa förmånsvärde avrundat, 100-tal nedåt 56.100

9 Komplementregeln (drivmedelsförmån)
Den anställde, föraren Privatmil x förbrukning/mil x drivmedelspris x 1,2 Exempel, privatmil (ej tjänstemil) 1.500 x 0,69 x 12,50 x 1,2 = Företaget (underlag för sociala avgifter) Privatmil x förbrukning/mil x drivmedelspris x 1,0 1.500 x 0,69 x 12,50 x 1,0 =

10 Beskattning av extra utrustning
Förmånsgrundande värde för extra utrustning Faktiskt erlagt pris för utrustningen inklusive moms ligger till grund vid förmånsberäkning. Värdet läggs till bilens pris (skatteverkets bilprislista). Förmånliga paketerbjudanden Om paket med hög rabatt erbjuds/annonseras nationellt till både företag och privatpersoner gäller paketpriset vid beräkning av bilförmån. Står det exempelvis, ”erbjudandet kan ej kombineras med sedvanliga rabatter och ramavtal”, ska utrustningens bruttopris ligga till grund vid förmånsberäkning. Detta p g av att det indikerar att bilens rabattutrymme använts för att sänka priset på utrustningen. Utrustning som ej beskattas Mobil Handikapputrustning. Arbetsutrustning som exempelvis Winsch, Lyftkran, VVS utrustning m.m.

11 Godkänd rabattnivå på utrustning
När bilpris/rabatt och pris utrustning/rabatt redovisas separat Faktiskt given rabatt på utrustningen godkänns (grundregel) Rabattutrymmet på bilen får ej användas för att sänka priset på den extra utrustningen. Rabatten på utrustningen skall vara skälig. Om bil-och utrustningspris och total rabatt redovisas Rabatt i % på utrustningen ska stå i proportion till total rabatt och totalt pris. Bil , utrustning , rabatt / x 100 = 7,31% x = 2.193 – = läggs till bilens nybilspris (SKV) Där rabatt ej kan härledas Bruttopriset på utrustningen ska ligga till grund för förmånsberäkning.

12 Nedsättning och justering av bilförmån
Nedsättning av bilförmån Behöver ej sökas hos lokal skattemyndighet Arbetsgivaren justerar förmånen när kriterierna för nedsättning uppfyllts Justering av bilförmån Söks av arbetsgivaren för preliminär justering Både privat A-skatt och sociala avgifter för företaget justeras Föraren kan göra en egen jämkningsansökan vid deklarationstillfället Justerar endast privat A-skatt, ej sociala avgifter En bedömning av jämkningens storlek görs i varje enskilt fall av lokal skattemyndighet Krav: Fordonet ska brukas i tjänsten och föraren sak vara väsentligt hindrad att nyttja bilen privat.

13 Områden för nedsättning och justering
Nedsättning av bilförmån Miljöbil Omfattande tjänstekörning Betalning för bilförmån Del av år Byte av bil Justering av bilförmån Lätta transportbilar Personbil som arbetsredskap Taxi Huvudsakligen tjänstekörning Testbil Delad dispositionsrätt Hinder att nyttja bilen Bil under semester, kortare bruk

14 Nedsättning av bilförmån
Miljöbil El/elhybrid och gas (ej gasol) Lägst 60% av förmånsvärdet för motsvarande jämförbar bil max Alkohol Lägst 80% av förmånsvärdet för motsvarande jämförbar bil max 8.000 Gäller till taxeringsår 2012 Omfattande tjänstekörning Minst tjänstemil per år 25% rabatt på förmånsvärdet för bilen, ej på drivmedelsförmånen

15 Nedsättning av bilförmån
Betalning för bilförmån Den anställde kompenserar företaget med skattade medel: Betalar löpande reparations-och servicekostnader och/eller Betalar månatligen en överenskommen summa till arbetsgivaren i form av ett nettolöneavdrag Betalt belopp kvittas mot beräknad förmån före skatteuttag Tillfälliga utgifter som tvätt, olja, självrisk vid skada får ej kvittas mot förmån Del av år Ej bilförmån för hela kalendermånader då fordonet ej tagits i bruk Om fordonet tas ut i slutet av månaden beräknas fullt förmånsvärde Byte av bil Det fordon med flest dagar i månaden tas upp till beskattning Har båda fordonen rullat lika många dagar beräknas ett snittvärde

16 Justering av bilförmån
Lätta transportbilar Huvudregeln används som vanligt förutom att SKV-värdet justeras SKV:s nybilspris justeras till lägst: 3 prisbasbelopp för årsmodellen upp till kg 5 prisbasbelopp för årsmodellen över kg Personbil som arbetsredskap Exempelvis: Kombi med VVS-inredning Förmånsvärdet bör sättas till minst 75% av fullt förmånsvärde Taxi Taxin ska köras minst mil i tjänsten Minst 2 förare ska köra skift Justering bör ske till lägst 40% av ett prisbasbelopp

17 Justering av bilförmån
Huvudsakligen tjänstekörning Den privata körsträckan är mycket begränsad i förhållande till den totala körsträckan Jämkning bör ske till lägst 40% av ett prisbasbelopp Testbil Utprovning av bil/teknik som ej finns på marknaden Förmånsvärdet bör sättas i nivå med motsvarande bil utan ny teknik Delad dispositionsrätt Två anställda som delar på användandet kan få justerat förmånsvärde Förmånsvärdet justeras till lägst 50% för respektive brukare

18 Justering av bilförmån
Hinder att nyttja bilen Exempelvis vid sjukdom Bilen får ej brukas av den anställde eller närstående Hindret/sjukdomen skall vara minst 3 hela kalendermånader Från och med 4:e hel kalendermånad jämkas förmånsvärdet med 1/9-del per månad Bil under semester, kortare bruk Förmånsvärdet ska motsvara kostnaden för liknande bil som hyrs för perioden

19 Reseavdrag T&R arbetet
Tidsvinst 2 timmars tidsvinst per dag mot kommunala färdmedel Alternativt mer än 2 km till närmaste kommunala färdmedel Alternativt – resdagar i tjänsten Avdrag per mil Förmånsbil : Bensindriven bil 9,50 kr/mil , dieseldriven bil 6,50 kr/mil Privatbil : 18,50 kr/mil oavsett bränsle Schablonbelopp Upp till kr medges ej reseavdrag Antal resdagar i tjänsten Avdrag < 60 resdagar i tjänsten Inget reseavdrag > 60 men < 160 resdagar i tjänsten Avdrag för faktiska dagar > 160 resdagar i tjänsten Avdrag för samtliga arbetsdagar under året

20 Utköp av företagets fordon/tjänstebil
För att undvika förmånsvärdesbeskattning för den anställde samt tillhörande sociala kostnader för företaget gäller: Att fordonet säljs till ett marknadspris minus en ”normalt” antagen kundrabatt. Idag godtas en skatterättslig prisreduktion om 8%. I de fall företaget säljer fordonet till ett lägre pris än ovanstående skall mellanskillnaden tas upp till beskattning som en förmån för den anställde. Företaget ska dessutom betala sociala avgifter på förmånsvärdet. Om förmån ej tas upp till beskattning riskerar den anställde att drabbas av ett skattetillägg om 40% och företaget av ett avgiftstillägg om 20%. Rättsfall – Regeringsrätten RÅ82 1:45 ”Det pris som som någon som yrkesmässigt köper upp begagnade bilar varit beredd att betala för bilen.” RÅ 1989 ref 57 ”Svårigheter att sätta en varas marknadsvärde.”

21 Räntesubventionerat lån
Marknadsränta Statslåneränta (SLR) + 1% Marknadsränta vid fast och rörlig ränta Fast subventionerad ränta & räntefritt lån = SLR vid lånetillfället + 1% Rörlig subventionerad ränta = SLR i slutet av november + 1% Ränteförmån uppstår när anställd får lägre ränta än marknadsräntan Skillnaden mellan marknadsräntan och erhållen ränta = ränteförmån Låntagarens kostnad (beskattning) Ränteförmånen tas upp under tjänst och dras av under kapital Företagets kostnad Räntekostnad för den del som företaget står för Sociala avgifter på ränteförmånen

22 Tjänstemilsersättning
Förmånsbil När brukaren står för allt bränsle privat Skattefri tjänstemilsersättning 9,50 kr/tjänstemil / Bensindriven bil 6,50 kr/tjänstemil / Dieseldriven bil Privatbil i tjänsten Skattefri ersättning 18,50 kr/tjänstemil oavsett bränsle Skattepliktig ersättning All ersättning utöver den skattefria Skattas som lön för den anställde (marginalskatteeffekt) Sociala avgifter för företaget (31,42%)


Ladda ner ppt "REGELVERK Bilförmån & Privatbil i tjänsten"

Liknande presentationer


Google-annonser