Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Med signaler menas i JTF de ljus-, tablå- och mekaniska signaler som finns längs med banan. Den hyttsignalering som visas via ATC-panelen samt de ljud.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Med signaler menas i JTF de ljus-, tablå- och mekaniska signaler som finns längs med banan. Den hyttsignalering som visas via ATC-panelen samt de ljud."— Presentationens avskrift:

1 Med signaler menas i JTF de ljus-, tablå- och mekaniska signaler som finns längs med banan. Den hyttsignalering som visas via ATC-panelen samt de ljud och ljussignaleringar som sker av lokföraren från hytten. Även signalbesked som en person visar med hjälp av signalredskap eller ger muntligen inräknas i begreppet signaler. En del signaler har försvunnit i JTF, det beror oftast på att de var otidsenliga och nästan aldrig användes. Andra har ändrat innebörd eller justerats för att passa dagens trafik. Under detta avsnitt presenteras de signaler som i jämförelse med säo är nya eller har förändrats. Därför kan några signaler presenteras som nya fast de används, men ej funnits presenterade i säo tidigare. Signaler Allmänt

2 Slopade ljudsignaler ”Kontaktledningen spänningslös” ”Beredd” ”Lägg om växeln” ”Öka hastigheten” ”Minska hastigheten” ”Har mötande tåg kommit in” ”Samtal önskas” ”Undersök bromsarna”

3 Signaler Ändrade tillfällen när ”tåg kommer” ges ”Tåg kommer” skall ej längre användas vid: Omkörning av stillastående tåg på dubbelspår. Underrättelse av personal när en rörelse, som måste upphöra p.g.a. att kontaktledningen blev spänningslös, åter kan fortsätta. Nytt användningsområde för ”tåg kommer”: När ett tåg eller spärrfärdsätt närmar sig en V-signal i ”stopp” och riskerar att inte kunna stanna före plankorsningen. ”Tåg kommer” ska då ges upprepade gånger. När ett vägfordon närmar sig en plankorsning och det ser ut som om det inte kommer att stanna. I övrigt samma omfattning som tidigare angivits i säo.

4 Övriga giltiga ljudsignaler ”Uppfattat” Ges i följande fall: I de fall som särskilt anges i dessa föreskrifter eller som bekräftelse på att en signal som inte kan eller genast är uppfattad. ”Fara” Ges i följande fall: När nödbromsning behövs eller när hjälp behövs på grund av något missöde. Samt i system M ska ljudsignal ”fara” även användas om föraren inte lyckats stanna vid tågfärdvägens slutpunkt och därmed inte står hinderfritt för andra tågfärdvägar.

5 Slopad indikeringslampa Indikeringslampa på postvagn med betydelsen ”klart med posthanteringen” slopas.

6 Förvarningstavla finns kvar med följande innebörd: ATC-information lämnas om en följande hastighetstavla som innebär en sänkning av den största tillåtna hastigheten. Hastigheten anges genom ATC-besked. Avståndet från en förvarningstavla till den följande hastighetstavlan är olika för olika hastighetsnivåer och lutningsförhållanden. Slopad tilläggstavla Tilläggstavlan ATC-restriktion slopas.

7 Justerade signalbesked Signalbeskedet för ”en grön” är ändrat till att ge beskedet ”kör 80 km/tim eller den hastighet ATC medger”. Följaktligen ger ”två gröna” signalbeskedet ”kör 40 km/tim eller den hastighet ATC medger”. Signalbilden ger ”tre gröna” signalbeskedet ”kör 40 km/tim eller den hastighet ATC medger, kort väg”.

8 Ändrat agerande vid ”vänta stopp” Försignaleringen i dessa båda signaler visar beskedet ”vänta stopp”. (huvudljussignalen visar dessutom ”kör, 80”). 1 Nytt är att vid körning utan ATC-besked skall föraren senast vid försignal som visar ”vänta stopp” börja minska hastigheten till 40km/tim. Först när föraren ser att nästa huvudsignal visar ”kör, 80” får hastigheten höjas igen. Avsikten med denna ändring är att säkerställa att föraren hinner stanna före nästa signal som visar ”stopp”.

9 Ändrade betydelse av vägskyddssignal Signalbeskedet ”rörelse tillåten” är nu reserverad för dvärgsignaler. Vägskyddssignal intill en plankorsning visar antingen ”passera”, eller ”stopp före plankorsningen”

10 Stopplyktor En del benämningar på stopplyktor och deras placering har ändrats. En del stopplyktor är till för att skydda hinder i sidospår eller för att markera stoppbockar. De kallas ”hinderstopplyktor”. En slutpunktsstopplykta kan ersätta huvudsignal vid tågfärdvägens slutpunkt. Den är då försedd med en vit fyrkantig märkskylt med svart text som anger signalens beteckning. En stopplykta som kan utgöra sidoskydd eller frontskydd för tågvägar och växlingsvägar ändrar namn till ”skyddsstopplykta”. Den kan finnas istället för växlingsdvärgsignaler. Blg 1/2

11 Ändrad innebörd för tavlor Begreppet ”tavla” har fått en något ändrad innebörd i nya JTF. ”Tavla” är en kortform av ”signaltavla”, som innebär en yttre signal med oföränderligt utseende som endast ger ett signalbudskap och kan bestå av en eller flera skyltar. ”Tilläggsskyltar” utgör en del av tavlan och ger tillsammans med ”grundtavlan” ett signalbesked. Det kan se ut som orienteringstavlan för huvudsignal här intill. Tillsammans med tilläggsskylten om vilken trafikplats man befinner sig vid utgör den ett signalbesked. 1

12 Systemgränstavlor Systemgränstavla för H = Hinderfrihetskontroll genom fullständiga signalställverk. 1 Systemgränstavla för M = Manuell hantering av trafikverksamheterna. Systemgräns tavla för E = ERTMS övervakning med hjälp av nivå 1,2 eller 3. H ME1E2E3

13 Systemgränstavlor Systemgränstavla för R = Ett tilläggssystem till H där verksamheterna övervakas i ett ställverk som får vissa uppgifter via radio. Systemgränstavla för F = Manuell förenklad hantering. Systemgränstavla för S = Trafikeras endast av spärrfärder. R FS

14 Tavlor Ny tavla ”gräns för växling”. 1 Ny tavla ”gräns mot driftplatsdel”. Ny tavla ”rörlig korsning”. Ny tavla ”ploglyft”. Snöplog och spårrensare skall lyftas. Ny tavla ”Delområdestavla”. Gräns ”A” mellan delområden enligt dispositionsarbetsplanen.

15 Tavlor Ny tavla ”strömbegränsning” Passera tavlan utan strömpådrag eller med så lågt pådrag som omständigheterna medger. Med pådrag jämställs återmatande elbroms. Tavlan får passeras med blandbroms om elbromseffekten är måttlig. Ny tavla ”fortsatt körtillstånd”. Tavlan betyder att om närmast föregående huvudsignal visade ”kör” så fortsätter det körtillståndet att gälla och föraren får sätta igång tåget utan att ha inhämtat nytt körtillstånd. Om föregående huvudsignal inte visade ”kör” krävs ett nytt körtillstånd. Tavlan finns uppsatt på ställen som är en normal stopplats för tåg, där dock inte körtillståndet för tågfärd upphör att gälla. Oftast på hållställen. Tavlan saknar signalbetydelse för spärrfärd och växling

16 Riktningssignal ”tåg mot vänster” ” tåg mot N” En huvudsignal kan vara kompletterad med en riktningssignal som vid ”kör” i huvudsignalen visar att tågvägen är lagd i en viss riktning. Riktningssignalen är en tablåsignal som visar en fast lysande vit pil eller vit bokstav. Vilken tågväg som avses med pilen eller bokstaven anges i linjeboken. Vissa riktningssignaler är försignalerade av en riktningsförsignal. Riktningsförsignalen har samma signalbilder som riktningssignalen men har blinkande ljus. Om föraren konstaterar att den lagda tågvägen inte överensstämmer med den tågfärdväg som ska användas enligt körplanen, ska rörelsen om möjligt stoppas före huvudsignalen och annars så snart som möjligt därefter.

17 Signaler för tunnelportar Portkontrollsignaler finns framför tunnlar med portar. De är försignalerade av portkontrollförsignaler. Portkontrollsignal ”passera” Signalen får passeras. Portkontrollsignal ”stopp” Signalen får passeras sedan föraren har konstaterat att porten kan passeras. Portkontrollförsignal ”vänta stopp” Räkna med att portkontrollsignalen visar ”stopp”. En portkontrollförsignal som är släckt saknar signalbetydelse.

18 Medgivande dvärgsignaler Medgivandedvärgsignaler visar endast vit sken och är placerade invid en huvudsignal. De används för att vid växling upphäva signalbeskedet ”stopp” från den huvudsignal invid vilken den är placerad eller reglera rörelser vid växling. En medgivande signal är antingen tänd eller släckt i normalläget. Den signal som normalt är släckt visar vit sken endast när ”rörelse tillåten” visas samtidigt som huvudsignalen visar ”stopp” Medgivande dvärgsignal Signalen får passeras vid växling. Medgivande dvärgsignal (släckt) Signalen saknar signalbetydelse.

19 Övriga signaler En hinderpåle står mellan de sammanlöpande spåren vid en växel eller spårkorsning. Hinderpåle Anger var hinderfrihetspunkten mellan de sammanlöpande spåren är belägen.

20 Ändringar och nyheter i system M Orienteringstavla ”stopp vid plankorsning” Denna orienteringstavla användas i system M. Tåget eller spärrfärdssättet måste eventuellt stanna före plankorsningen, innan V-signalen växlar till ”passera”.

21 Ändringar och nyheter i system S Huvudsignaltavla kompletterad med en medgivande tavla ersätter tavlan ”stopp för vut och A-fordon” i system S. (”Stopp för vut och A-fordon” kan fortfarande förekomma) Orienteringstavla ”stopp vid plankorsning” Denna orienteringstavla används i system S. Spärrfärdsättet måsta eventuellt stanna före plankorsningen, innan V-signalen växlar till ”passera”.

22 Äldre signaleringsformer Äldre signaler eller signaleringsformer som finns redovisade i JTF bilaga 3 Signaler system H, S och M under rubriken ”Äldre signaleringsformer” får inte användas vid nyanläggningar och kommer successivt att försvinna. Här redovisas inte alla utan här visas endast några exempel: Det innebär i praktiken att dessa signaler kommer att förekomma i anläggningen även efter att JTF har trädet i kraft 2009.


Ladda ner ppt "Med signaler menas i JTF de ljus-, tablå- och mekaniska signaler som finns längs med banan. Den hyttsignalering som visas via ATC-panelen samt de ljud."

Liknande presentationer


Google-annonser