Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FINANSIERINGSANALYS. Skyldighet att upprätta finansieringsanalys Den bokföringsskyldige skall inkludera finansieringsanalys i sitt bokslut om den är Den.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FINANSIERINGSANALYS. Skyldighet att upprätta finansieringsanalys Den bokföringsskyldige skall inkludera finansieringsanalys i sitt bokslut om den är Den."— Presentationens avskrift:

1 FINANSIERINGSANALYS

2 Skyldighet att upprätta finansieringsanalys Den bokföringsskyldige skall inkludera finansieringsanalys i sitt bokslut om den är Den bokföringsskyldige skall inkludera finansieringsanalys i sitt bokslut om den är 1)ett publikt aktiebolag eller 2)ett privat aktiebolag eller ett andelslag och minst två av gränser omsättning eller motsvarande avkastning 7 300 000 euro omsättning eller motsvarande avkastning 7 300 000 euro balansomslutning 3 650 000 euro balansomslutning 3 650 000 euro genomsnittligt antal anställda 50 personer. genomsnittligt antal anställda 50 personer. har överskridits både under den räkenskaps- period som har gått ut och under den omedelbart föregående räkenskapsperioden har överskridits både under den räkenskaps- period som har gått ut och under den omedelbart föregående räkenskapsperioden

3 Koncernbokslutet Om den bokföringsskyldige på basen av bestämmelserna i bokföringslagen skall upprätta ett koncernbokslut, bestäms över- eller underskridandet av gränser utifrån koncernbokslutet Om den bokföringsskyldige på basen av bestämmelserna i bokföringslagen skall upprätta ett koncernbokslut, bestäms över- eller underskridandet av gränser utifrån koncernbokslutet

4 Analysens syfte Den centrala målsättningen för en finansieringsanalys är att ge den som använder bokslutet information för bedömning av hur den bokföringsskyldige har skapat kassaflöden och hur dessa kassaflöden har använts Den centrala målsättningen för en finansieringsanalys är att ge den som använder bokslutet information för bedömning av hur den bokföringsskyldige har skapat kassaflöden och hur dessa kassaflöden har använts Finansieringsanalysen har ingen självständig ställning, utan bör granskas som en del av bokslutet. (Bokslutet som helhet skall enligt BokfL ge riktiga och tillräckliga uppgifter om den bokföringsskyldiges verksamhet och ekonomiska ställning (rättvisande bild)). Finansieringsanalysen har ingen självständig ställning, utan bör granskas som en del av bokslutet. (Bokslutet som helhet skall enligt BokfL ge riktiga och tillräckliga uppgifter om den bokföringsskyldiges verksamhet och ekonomiska ställning (rättvisande bild)).

5 Analysens syfte … En finansieringsanalys som baserar sig på kassaflödet (kassaflödesanalys) är användbar också vid jämförelser mellan företag, eftersom man i kalkylen eliminerar effekten av olika värderings- och periodiseringslösningar En finansieringsanalys som baserar sig på kassaflödet (kassaflödesanalys) är användbar också vid jämförelser mellan företag, eftersom man i kalkylen eliminerar effekten av olika värderings- och periodiseringslösningar Med hjälp av finansieringsanalysen kan den som använder sig av bokslutet bedöma företagets ekonomiska situation, särskilt i fråga om dess finansiella ställning och finansieringsstruktur, bl.a. förändringar i soliditet och likviditet. Med hjälp av finansieringsanalysen kan den som använder sig av bokslutet bedöma företagets ekonomiska situation, särskilt i fråga om dess finansiella ställning och finansieringsstruktur, bl.a. förändringar i soliditet och likviditet. Utnyttjas allmänt för att prognostisera förväntade framtida kassaflöden inom ett företag. Utnyttjas allmänt för att prognostisera förväntade framtida kassaflöden inom ett företag.

6 Innehåll och form Av en finansieringsanalys skall framgå Av en finansieringsanalys skall framgå 1)affärsverksamhetens kassaflöde 2)kassaflödena för investeringarnas del samt 3)kassaflödena för finansieringens del Varken aktiebolagslagen eller lagen om andelslag innehåller detaljerade bestämmelser om sättet att uppgöra finansieringsanalys Varken aktiebolagslagen eller lagen om andelslag innehåller detaljerade bestämmelser om sättet att uppgöra finansieringsanalys

7 1. Affärsverksamhetens kassaflöde Anger i vilken utsträckning den bokföringsskyldige under räkenskapsperioden med hjälp av sin affärsverksamhet har förmått producera penningmedel för Anger i vilken utsträckning den bokföringsskyldige under räkenskapsperioden med hjälp av sin affärsverksamhet har förmått producera penningmedel för –bevarande av verksamhetsbetingelserna –betalning av avkastning till dem som investerat eget kapital –nya investeringar –återbetalning av lån utan anlitande av externa finansieringskällor utan anlitande av externa finansieringskällor

8 Affärsverksamhetens kassaflöde … Inkluderar den omsättningsskapande verksamheten I bolaget Inkluderar den omsättningsskapande verksamheten I bolaget De därtill hörande utgifterna De därtill hörande utgifterna Alla poster som inte utgörs av investeringar eller finansiering Alla poster som inte utgörs av investeringar eller finansiering

9 Affärsverksamhetens kassaflöde … Kassaflödet i verksamheten inkluderar bland annat: Kassaflödet i verksamheten inkluderar bland annat: –erhållna betalningar för försäljning av varor och tjänster –erhållna betalningar för övriga rörelseintäkter till den del de uppstått i affärsverksamheten –utbetalningar för material, förnödenheter och varor samt för köpta tjänster –utbetalda löner och arvoden samt betalningar för de lönebikostnader som enligt resultaträkningsschemat i bokföringsförordningens 1:1 § skall upptas som personalkostnader –utbetalningar av övriga rörelsekostnader till den del de uppstått i affärsverksamheten; bl.a. försäkringspremier, utbildnings-, rekreations- och reseutgifter samt service- och reparationsutgifter

10 Affärsverksamhetens kassaflöde … Kassaflödet i verksamheten inkluderar bland annat: Kassaflödet i verksamheten inkluderar bland annat: –betalda räntor och betalningar för övriga finansiella kostnader –erhållna ränteinkomster och erhållna betalningar för övriga finansiella intäkter till den del de inte hänför sig till andra flöden (investeringar eller finansiering ) –kassaflödet från extraordinära intäkter och kostnader till den del penningflödet inte hänför sig till andra grupper –betalda skatter och erhållna skatteåterbäringar ifall dessa inte uttryckligen kan hänföras till andra flöden –ökningar och minskningar av räntebärande lånefordringar som ingår i rörliga aktiva samt räntor på dem –erhållna bidrag, såvida dessa inte uttryckligen kan hänföras till investeringar eller finansiering

11 2. Kassaflödena för investeringarnas del Anger den bokföringsskyldiges användning av kassaflöden i syfte att generera ett framtida kassaflöde på lång sikt Anger den bokföringsskyldiges användning av kassaflöden i syfte att generera ett framtida kassaflöde på lång sikt Omfattar försäljningsintäkterna avV bolagets anläggningstillgångar samt anskaffningar (Investeringar) Omfattar försäljningsintäkterna avV bolagets anläggningstillgångar samt anskaffningar (Investeringar) Investeringarna mäts enligt kontantprincipen Investeringarna mäts enligt kontantprincipen

12 Investeringarnas kassaflöde... I investeringarnas kassaflöde ingår bland annat följande poster: I investeringarnas kassaflöde ingår bland annat följande poster: –betalningar för anskaffningar av materiella och immateriella tillgångar och placeringar som hör till bestående aktiva samt erhållna betalningar för försäljningar eller andra överlåtelser av dessa, inklusive ökningar och minskningar av lånefordringar som hör till bestående aktiva –erhållna investeringsbidrag och anskaffningsutgifter som har finansierats med bidraget –ränte- och dividendinkomster och övriga motsvarande inkomster från placeringar bland bestående aktiva, om dessa inte beaktats i affärsverksamhetens kassaflöde

13 3. Kassaflödena för finansieringens del Anger förändringarna i eget och främmande kapital under räkenskapsperioden Anger förändringarna i eget och främmande kapital under räkenskapsperioden

14 Finansieringens kassaflöde... I finansieringens kassaflöde ingår bland annat följande poster I finansieringens kassaflöde ingår bland annat följande poster –betald ökning av eget kapital –inlösning och förvärv samt överlåtelse av egna aktier –upptagning och återbetalning av kapitallån –upptagning och återbetalning av kort- och långfristiga lån –utbetalda dividender och övrig vinstutdelning –erhållet eller beviljat koncernbidrag, som har betalats

15 Likvida medel Består av kontanta medel och övriga kassamedel Består av kontanta medel och övriga kassamedel Värdepapper som ingår i likvida medel är sådana till sin karaktär att de upptas bland finansiella värde- papper under rörliga aktiva i balansräkningen, t.ex. Värdepapper som ingår i likvida medel är sådana till sin karaktär att de upptas bland finansiella värde- papper under rörliga aktiva i balansräkningen, t.ex. –statens skuldförbindelser –bankernas depositionsbevis –företagscertifikat som övriga företag har emitterat, om de är noterade. Placeringarna i noterade masskuldebrevslån ingår i likvida medel, om det är en relativt kort tid tills lånekapitalet skall återbetalas, till exempel högst tre månader vid räkenskapsperiodens slut Placeringarna i noterade masskuldebrevslån ingår i likvida medel, om det är en relativt kort tid tills lånekapitalet skall återbetalas, till exempel högst tre månader vid räkenskapsperiodens slut

16 Likvida medel... Företagens placeringar i noterade aktier faller i allmänhet utanför likvida medel på grund av risken för variationer i marknadsvärdet på dem Företagens placeringar i noterade aktier faller i allmänhet utanför likvida medel på grund av risken för variationer i marknadsvärdet på dem Andelar i placeringsfonder kan inkluderas i likvida medel, om den aktuella fonden primärt placerar i statens skuldförbindelser, depositionsbevis och företagscertifikat Andelar i placeringsfonder kan inkluderas i likvida medel, om den aktuella fonden primärt placerar i statens skuldförbindelser, depositionsbevis och företagscertifikat

17 Likvida medel... Sådana långfristiga, tidsbundna depositioner som företaget inte genom sitt eget beslut kan omvandla till pengar under depositionstiden ingår inte i likvida medel Sådana långfristiga, tidsbundna depositioner som företaget inte genom sitt eget beslut kan omvandla till pengar under depositionstiden ingår inte i likvida medel Detsamma gäller för pantsatta likvida medel Detsamma gäller för pantsatta likvida medel Den andel av kreditlimiten på ett kreditförsett bankkonto som inte har lyfts inkluderas inte heller i likvida medel Den andel av kreditlimiten på ett kreditförsett bankkonto som inte har lyfts inkluderas inte heller i likvida medel I ett enskilt bolag räknas inte koncernkontot som likvida medel, men som fordring och skuld I ett enskilt bolag räknas inte koncernkontot som likvida medel, men som fordring och skuld

18 IAS 7 Kassaflödesanalys Syfte Syfte Tillämpningsområde Tillämpningsområde Definitioner Definitioner Redovisning av kassaflödena i kategorier Redovisning av kassaflödena i kategorier –Den löpande verksamheten –Investringsverksamheten –Finansieringsverksamheten

19 IAS 7 - Syfte Att kräva att företag lämnar upgifter om tidigare perioders förändringar i likvida medel i en kassaflödesanalys i vilken periodernas kassaflöden delas in i löpande verksamhet, investeringsverksamhet samt finansieringsverksamhet Att kräva att företag lämnar upgifter om tidigare perioders förändringar i likvida medel i en kassaflödesanalys i vilken periodernas kassaflöden delas in i löpande verksamhet, investeringsverksamhet samt finansieringsverksamhet

20 IAS 7 – Tillämpningsområde Ett företag som upprättar ett IFRS-bokslut skall upprätta kassaflödesanalys i enlighet med IAS 7 Ett företag som upprättar ett IFRS-bokslut skall upprätta kassaflödesanalys i enlighet med IAS 7 Kassaflödesanalysen skall ingå som en integrerad del av företagets finansiell rapportering för alla perioder för vilka finansiella rapporter upprättas Kassaflödesanalysen skall ingå som en integrerad del av företagets finansiell rapportering för alla perioder för vilka finansiella rapporter upprättas

21 IAS 7 - Definitioner Kassa och bank utgörs av kassamedel samt disponibla tillgodohavanden hos banker och motsvarande institut Kassa och bank utgörs av kassamedel samt disponibla tillgodohavanden hos banker och motsvarande institut Andra likvida medel än kassa och bank utgörs av kortfristiga, likvida placeringar som lött kan omvandlas till ett känt belopp av kassa och bank och som är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer Andra likvida medel än kassa och bank utgörs av kortfristiga, likvida placeringar som lött kan omvandlas till ett känt belopp av kassa och bank och som är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer Kassaflöde utgörs av in- och utflöde av likvida medel Kassaflöde utgörs av in- och utflöde av likvida medel

22 IAS 7 – Definitioner … Löpande verksamhet utgörs av företagets huvudsakliga intäktsgenererande verksamheter samt av andra verksamheter än investeringsverksamhet och finansieringsverksamhet Löpande verksamhet utgörs av företagets huvudsakliga intäktsgenererande verksamheter samt av andra verksamheter än investeringsverksamhet och finansieringsverksamhet Investeringsverksamhet utgörs av förvärv och avyttring av anläggningstillgångar och sådana placeringar som inte inryms i begreppet likvida medel Investeringsverksamhet utgörs av förvärv och avyttring av anläggningstillgångar och sådana placeringar som inte inryms i begreppet likvida medel Finansieringsverksamhet utgörs av affärer som medför förändringar i storleken på och sammansättningen av företagets eget kapital och upplåning Finansieringsverksamhet utgörs av affärer som medför förändringar i storleken på och sammansättningen av företagets eget kapital och upplåning

23 IAS 7 – Redovisning av kassaflöden från den löpande verksamheten Kassaflöden från den löpande verksamheten redovisas genom tillämpning av antingen Kassaflöden från den löpande verksamheten redovisas genom tillämpning av antingen –den direkta metoden, vilken innebär att viktigare typer av utbetalningar anges brutto eller särredovisas eller –den indirekta metoden, vilken innebär att resultatet justeras för transaktioner som inte medfört in- eller utbetalningar, upplupna eller förutbetalda poster som avser tidigare eller kommande perioder samt för eventuella intäkter och kostnader som hänförs till investerings- eller finansieringsverksamhetens kassaflöden Företag uppmuntras att använda den direkta metoden vid redovisning av kassaflöden från den löpande verksamheten. Företag uppmuntras att använda den direkta metoden vid redovisning av kassaflöden från den löpande verksamheten.

24 IAS 7 – Redovisning av kassaflöden från investerings- och finansieringsverksamheten De viktigaste typerna av in- och utbetalningar som är hänförliga till investerings- respektive finansieringsverksamheten redovisas separat i kassaflödesanalysen De viktigaste typerna av in- och utbetalningar som är hänförliga till investerings- respektive finansieringsverksamheten redovisas separat i kassaflödesanalysen Beloppen anges brutto, förutom för de in- och utbetalningar som kan redovisas netto enligt särbestämmelserna i standarden Beloppen anges brutto, förutom för de in- och utbetalningar som kan redovisas netto enligt särbestämmelserna i standarden

25 Finansiella strömberäkningsmetoder 1)Kassaström 2)Utgift-vid-inkomst –ström 3)Driftskapitalström

26 Finansiella strömberäknings- metoder - 1. Kassaström (1)  K = [OMS-INKÖP-RÄNTA-SKATT] INTERNFINANSIERING INTERNFINANSIERING + [  KFK+  LFK+EM-DIV] EXTERNFINANSIERING - [  FF +  OT +  AT] KAPITALANVÄNDNING  EK = EM + VINST- DIV  LFK = NYLÅN - AMORTERING  AT = INV = AT(t) - AT(t-1)+ AVSK (AT(t)=AT(t-1)-AVSK+INV)

27 Finansiella strömberäknings- metoder - 2. Utgift-vid-inkomst - ström BETRAKTA (1). ADDERA  FF-  KFK TILL BÅDA MEMBRA (2)  K +  FF -  KFK = [OMS-INKÖP-RÄNTA-SKATT] INTERNFINANSIERING = [OMS-INKÖP-RÄNTA-SKATT] INTERNFINANSIERING + [  KFK-  KFK+  LFK+EM-DIV] EXTERNFINANSIERING - [  FF -  FF +  OT +  AT] KAPITALANVÄNDNING

28 Finansiella strömberäknings- metoder - 3. Driftkapitalström ADDERA  OT TILL VARTDERA MEMBRUM AV (2): (3)  K +  FF -  KFK +  OT = [OMS-INKÖP-RÄNTA-SKATT] INTERNFINANSIERING = [OMS-INKÖP-RÄNTA-SKATT] INTERNFINANSIERING + [  LFK+EM-DIV] EXTERNFINANSIERING -  AT KAPITALANVÄNDNING

29 Finansiella strömberäknings- metoder - Övning UPPRÄTTA 1) KASSASTRÖM 2) UTGIFT-VID-INKOMST STRÖM 3) DRIFTSKAPITALSTRÖM PÅ BASIS AV FÖLJANDE CASE CASH_FLOW

30 Tilläggsinformation till Caset Under räkenskapsperioden verkställdes en blandemission varvid AK höjdes från 370 M€ till 555 M€. Under räkenskapsperioden verkställdes en blandemission varvid AK höjdes från 370 M€ till 555 M€. Genom emissionen fick bolaget 111 M€ i nytt riskkapital i form av nyemission och emissionsvinst Genom emissionen fick bolaget 111 M€ i nytt riskkapital i form av nyemission och emissionsvinst

31 Tilläggsinformation till Caset Under räkenskapsperioden betalades dividender för föregående år 37 M€. Under räkenskapsperioden betalades dividender för föregående år 37 M€. OBS ! OBS ! AT(t) = AT(t-1) +  AT - Avskrivning - Återföring +  AT - Avskrivning - Återföring

32 Tilläggsinformation till Caset Under räkenskapsperioden avyttrades AT totalt för 79 M€ Under räkenskapsperioden avyttrades AT totalt för 79 M€ I samband med försäljningen återfördes en tidigare gjord värdeförhöjning på 5 M€ genom att minska en reservfond bland bundet EK med detta belopp I samband med försäljningen återfördes en tidigare gjord värdeförhöjning på 5 M€ genom att minska en reservfond bland bundet EK med detta belopp

33 Källor Bokföringsnämndens allmänna anvisning om upprättande av finansieringsanalys, 30.1.2007 Bokföringsnämndens allmänna anvisning om upprättande av finansieringsanalys, 30.1.2007 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2008 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2008


Ladda ner ppt "FINANSIERINGSANALYS. Skyldighet att upprätta finansieringsanalys Den bokföringsskyldige skall inkludera finansieringsanalys i sitt bokslut om den är Den."

Liknande presentationer


Google-annonser