Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vuxenutbildning 2014 Sfi Södertälje sfi och sfx Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkät- undersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vuxenutbildning 2014 Sfi Södertälje sfi och sfx Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkät- undersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning."— Presentationens avskrift:

1 Vuxenutbildning 2014 Sfi Södertälje sfi och sfx Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkät- undersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma studerandeenkäten för svenska för invandrare (sfi) svensk-undervisning för yrkesutbildade (sfx) Antal svar: 514 (Sfi Södertälje) Svarsfrekvens: 69% Antal svar: 8 096 (länet totalt) Svarsfrekvens: 64%

2 SFI/SFX 2014Sfi Södertälje 22014-06-16 OM UNDERSÖKNINGEN Målet med gemensamma studerandeenkäter är att kommunerna får ett bredare underlag för att, tillsammans med utbildningsanordnarna, utveckla kvaliteten på hela länets vuxenutbildning. Undersökningen riktade sig till samtliga studerande i Stockholms län på svenska för invandrare (sfi) och svensk-undervisning för yrkesutbildade (sfx). Undantagna var de som gått på studieväg 1. De måste även ha gått på sin utbildning i minst tre veckor för att kunna delta i undersökningen Datainsamlingen pågick från vecka 17 till vecka 21 Undersökningen genomfördes av Sweco Strategy i samarbete med KSL Undersökningen genomfördes som en webbundersökning där alla utbildningsanordnarna fick välja mellan två olika insamlingsmetoder på webben Under insamlingsperioden fick skolorna en länk där skolorna respektive kommunerna kunde följa antalet svarande. Genom e-postutskick påmindes kontaktpersonerna om hur insamlingen gick för dem och i förhållande till samtliga. Sweco hade en helpdesk för de som vill fråga om något som gällde undersökningen. Svarsfrekvensen redovisades kontinuerligt per anordnare Undersökningen genomförs nästa gång i april 2015

3 SFI/SFX 2014Sfi Södertälje 32014-06-16 OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är en totalundersökning och därmed finns ingen statistisk osäkerhet. Det kan däremot även i en totalundersökning förekomma mätfel, om det till exempel finns ett stort bortfall eller om alla i populationen inte har kunnat nås/tillfrågas. En analys av bortfallet har inte genomförts och är svår eftersom enkäten är anonym. I denna undersökning är det många som har tillfrågats och svarsfrekvensen är relativt i hög för denna typ av undersökning. I en undersökning som denna, dvs en totalundersökning, är skillnaden mellan uppmätta värden att betrakta som de skillnader som visas. Det finns ingen statistisk osäkerhet att ta hänsyn till. Om det ändå finns ett bortfall, dvs alla har inte svarat på enkäten, brukar man ibland betrakta att bortfallet är en form av osäkerhet. Detta förutsätter att bortfallet är helt slumpmässigt och att det alltså inte finns samband mellan att inte svara och åsikterna man har i de olika frågorna. I denna undersökning är en skillnad mellan t.ex. ett medelvärde på 4,4 och 4,7 att betrakta som en väldigt liten skillnad, men en skillnad.

4 SFI/SFX 2014Sfi Södertälje 42014-06-16 OM RAPPORTEN Resultaten presenteras dels genom spindeldiagram dels genom grafer. Basen är alla som besvarat frågorna, inklusive "Vet ej"-svar. Svarsalternativen är 1 till 5. Stämmer inte alls har värdet (1) och Stämmer helt har värdet (5). Det gick inte att hoppa över någon fråga då det var obligatoriskt att besvara alla frågorna i enkäten. För att svar ska redovisas krävs minst fem svarande på frågan. Spindeldiagrammen visar svarens medelvärde och jämförs mot länets medelvärde. Graferna visar procentuell svarsfördelning jämfört med år 2013 samt medelvärden. I kolumnerna till höger om graferna visas: I första kolumnen, medelvärde. I andra kolumnen, andelen som svarat ”vet ej”.

5 SFI/SFX 2014Sfi Södertälje 52014-06-16 Översikt: medelvärde per fråga Sfi Södertälje jämfört med länet totalt

6 SFI/SFX 2014Sfi Södertälje 62014-06-16 Översikt: medelvärde per fråga Sfi Södertälje per år

7 SFI/SFX 2014Sfi Södertälje 72014-06-16 Översikt: medelvärde per frågeområde Sfi Södertälje jämfört med länet totalt

8 SFI/SFX 2014Sfi Södertälje 82014-06-16 Översikt: medelvärde per frågeområde Sfi Södertälje per år

9 SFI/SFX 2014Sfi Södertälje 92014-06-16 Normer och värden 4.60% 4.61% 4.41% 4.40% 3.63% 3.72% MedelvärdeVet ej Min lärare är bra mot mig 2014 2013 Mina klasskamrater är bra mot mig 2014 2013 Det är arbetsro i klassrummet. 2014 2013 Frågan om arbetsro ställdes endast till de som inte läser på distans.

10 SFI/SFX 2014Sfi Södertälje 102014-06-16 Lärandet 4.40% 4.31% 4.41% 4.42% 4.40% 4.42% 4.22% 4.33% MedelvärdeVet ej Mina lärare förklarar så att jag förstår 2014 2013 Mina lärare gör så att jag vill lära mig mer 2014 2013 Jag får den hjälp som jag behöver 2014 2013 Mina lärare berättar vad jag måste kunna för att få betyg 2014 2013

11 SFI/SFX 2014Sfi Södertälje 112014-06-16 Inflytande 3.57% 3.78% 3.43% 3.66% 3.65% 3.910% MedelvärdeVet ej Mina erfarenheter används i undervisningen 2014 2013 Vi elever kan vara med och bestämma vad vi ska göra på lektionerna 2014 2013 Jag vet vem jag ska prata med om jag vill klaga på något i skolan 2014 2013

12 SFI/SFX 2014Sfi Södertälje 122014-06-16 Vägledning 4.03% 4.14% 4.25% 4.35% MedelvärdeVet ej SFI/SFX-studier gör det lättare att få arbete 2014 2013 SFI/SFX-studier gör det lättare att studera vidare 2014 2013

13 SFI/SFX 2014Sfi Södertälje 132014-06-16 Jag är nöjd och jag kan rekommendera min skola till andra 4.32% 4.35% MedelvärdeVet ej 2014 2013

14 SFI/SFX 2014Sfi Södertälje 142014-06-16 Individuell studieplan & vägledning 54% 42% 58% 45% Andel Ja Jag har en individuell studieplan (en plan för dina studier) 2014 2013 Jag är nöjd med studie- och yrkesvägledningen på min skola 2014 2013

15 SFI/SFX 2014Sfi Södertälje 152014-06-16 Kön

16 SFI/SFX 2014Sfi Södertälje 162014-06-16 Ålder

17 SFI/SFX 2014Sfi Södertälje 172014-06-16 Kommun ProcentAntal Kommun Södertälje97%500 Summa514 Endast kommuner med 5 svar eller fler redovisas ovan.

18 SFI/SFX 2014Sfi Södertälje 182014-06-16 Vilken utbildning studerar du på?

19 SFI/SFX 2014Sfi Södertälje 192014-06-16 Gör du något av följande, förutom SFI/SFX

20 SFI/SFX 2014Sfi Södertälje 202014-06-16 Var har du din undervisning? Frågan ställdes endast till SFI-elever

21 SFI/SFX 2014Sfi Södertälje 212014-06-16 När läser du sfi?

22 SFI/SFX 2014Sfi Södertälje 222014-06-16 Hur länge har du bott i Sverige?

23 SFI/SFX 2014Sfi Södertälje 232014-06-16 Hur många år har du gått i skola i ditt hemland?

24 SFI/SFX 2014Sfi Södertälje 242014-06-16 Inom vilket område har du utbildats i ditt hemland? Frågan ställdes endast till SFI-elever

25 SFI/SFX 2014Sfi Södertälje 252014-06-16 Inom vilket område har du arbetat i ditt hemland? ProcentAntal Inom vilket område har du arbetat i ditt hemland? Jag har inte arbetat i mitt hemland24%124 Allmänt, inget särskilt arbetsområde2%12 Administration, ekonomi, juridik10%51 Bygg och anläggning10%51 Data/IT6%29 Transport5%25 Naturbruk3%14 Pedagogiskt arbete8%42 Hälso- och sjukvård5%27 Kultur, media, design5%23 Naturvetenskapligt arbete1%5 Tekniskt arbete13%66 Försäljning, inköp och marknadsföring7%35 Hotell, restaurang, storhushåll9%46 Annat fyll i här:13%68 Summa511 Frågan ställdes endast till SFI-elever

26 SFI/SFX 2014Sfi Södertälje 262014-06-16 Inom vilket område har du arbetat/praktiserat i Sverige? ProcentAntal Inom vilket område har du arbetat/praktiserat i Sverige? Jag har inte arbetat/praktiserat i Sverige50%258 Allmänt, inget särskilt arbetsområde2%9 Administration, ekonomi, juridik3%14 Bygg och anläggning8%43 Data/IT3%16 Transport3%14 Naturbruk2%8 Pedagogiskt arbete2%10 Hälso- och sjukvård6%29 Kultur, media, design2%12 Naturvetenskapligt arbete0%2 Tekniskt arbete5%24 Försäljning, inköp och marknadsföring3%17 Hotell, restaurang, storhushåll7%38 Annat fyll i här:10%52 Summa511 Frågan ställdes endast till SFI-elever

27 SFI/SFX 2014Sfi Södertälje 27 Finns det något annat som du tycker att din skola bör utveckla/förbättra? jag vet inte lektioner bör vara frekvent nej Nej nej allt är bra jag älskar skolan och Sverige och Läraren. jag lärde mig mycket av läraren. jag vill lära mig mer i skolan. TACK jag heter XX jag älskar svenska språk och att studera och att arbeta. Det är bra nu Jag tycker om skolan Och Sverige.Jag studerar Svenska.Och arbeta i sjukhus. jag älskar Sverige och jag älskar skolan min lärare mycket trevlig och hjälpa mig mycket I mitt klassrum finns bara 15-20 elever varje dag. Det är jättefint, att alla kan lära sig bättre. Jag ser i några andra klassrum med mer än 20 personer. Jag tycker, att det är svårt, när klassrummet är för trångt. Eleverna bör dagligen delta i klassrummet: prata, höra, skriva samt läsa för att utveckla sina kunskap. ja Men kan inte Studerar i hemma för att har min mycket avgifter men ibland jag läs på Kväl ifretid jag vill att vi prata bara svenska i skolan Nej mer läxor mer läxsor mär läxor min lärare ska ge mig lärorig mer Nej vi behöver förklara av lärare och min lärare måste arbeta för mig mer och lära mig mer nej Nej nej de är bra nej allt det brå Jag vill försätt svenska Det skulle vara bra för mig att ha mer förklaring på engelska. Jag är ofta förvirrad och jag vill inte att ständigt ställa frågor. Jag tror det är bra. Tack Jag tycker det går bra studieplan och jag är nöjd om programen. nje vi vill mer tid när vi göra nationell prov nje vi vill studera heltid vi vill studera hil tid vi vill stvdera heltid vill vill stvdera heltid vi vill studera heltid VET INTE vet inte jagvillhahilttidstuder Jag vill ha heltidsstudier Jag vil Heltid jag vill att vara skolan helltid Jagvill inte går till kursen Ni måste dela av lektioner mer bra jag vill studera SFI heltid jag vill studerar heltid det är bättre från vi gå till kurs Jag vill ha heheltidstudior jag vill ha heltidstudera ock jag vill gå till kurs det är inte bra jag vill ha heltidsstudier min lärarera mycket bra jag vill heltid studior inte har kurs inte bra kurs jag vill har en lag i skolan jag vill ha heltidsstudier. jag vill inte studera på kursen. jag vill prata svenska mer genom lektionen. jag vill att bli mera att prata med varandra. rekommendera med varandra mer och mer. jag tycker att vi behöver mer prata svenska med varandra i klassrummet och mer tentor. jag vet inte jag kom bara sfi på heltid sama ällder i en klass SFi på heltid sfi på heltid. samma ålder en klass. sfi på heltid samma ålder i en klass alla unga i samma klass sfi på heltid. samma ålder i en klas SFI kan indelas elever som yngst i klass och gamla i andra klassrum. Därför de gamla förstår inte svår lektioner men yngst vill mer. Tack. Fler förklaringar i språket av eleverna så att de förstår allt. samma ålder i en klass sfi på heltid samma ålder i en klas Måste undervisas mer intressant genom ett åtagande att ge lektioner från boken. nej utbildningsystem är dålig det finns inte jo, tack så mycket att hjlpa nej.tack vi hoppas att ni hämta kafe eller öppna kafetera på eftermiddag jag-är-nöjd Jag är jätte glad med min lalare därfår att de är bra till mig och de hjälpa mig mycket. jag tycker att måste vara längre t.ex. 2.5 eller 3 timmar jak tror att sfi i södertälje har höjd nivå Nej,allt är bra!!! eftersom jag tror att det är okej ingenting saknas Sfi i Södertälje är bra Lektionerna har ingen struktur eller mål som du kan följa och se mina framsteg. Det finns inte tillräckligt med material och boken är värdelös ja vet inte jag skulle villa studera hela tid i jag tycker att min skola det finns inte mycket höra och diskutera jag tycker att min skola förbättra antalet studenter är mindre och pratar mera med mina lärare. det är inte klar att hur någon av läraren utvärderar sina eleverna. Några av lärare gör inte så bra så att eleverna vill inte lära sig mer. JAG SKULLE VILLE HELA TIDEN mer öva om hör och pratar svenska vi vill mer lektioner för att lyssna svenska språket och diskutera mer i klassrumet och jag tror lärarna behöver mer erfarenhet av att hantera elever....... jag skulle vilja att studera hel tid på sfi och jag behöver mer conversation på svenska föratt prata svenska så bra jag skule vailj studera hel tid på sfi jag hoppas om skola kan hjälpa någon eleverna vem vill bor med svensk mäniskor (exempel :gammal man,gammal kvinna,pensionner) for vin kan prata svenska snapp and vi kan också hjälpa dessa människor. jag tror att vi måste inte tala arabiska aldrig jag tror att vi talar mer mer mer svenska i skolan eftersom skolan har mycket bra lärare.. Lärare för mig är bra. Vi prata på svenska varje dag och skriva läxa. Jag är nöjd. alla man måste prata svenska para jag tror det är bra också om skula focusera lite mer in vardags liv: hur kan jag beställa en tid i vårdcentral, vad säger maskin när jag ringde, vilken väl ska jag välja, i affären också vad säger kassörska. jag tror att om vi med våra lärare koncentrerar om att klara vår vissa böcker som de gav dem är bättre för oss. att inte låta eleverna prata ett annat språk än svenska i klassrummet. ett stort tack till alla lärare och alla i personal i min skola nej Nej Jag tyker att det är bra,kanske vi behöver mer klassrumm eftersom eleverna som har gjort b eller c testern stannar mycket innan de flyttar till annat klassrum (ibland) jag tror att vi behöver träna mina språk mera till exempel vi kan träffa med varandra en gång varje vecka och prata så vi ska bli bättre och veta mera ord. vi behöver också att lära oss i SFI skolan på heltid det är bättre än del tid och det finns människor som kommer till SFI skolan men de är gamla och de vill inte lära språket eller fortsätter sina utbildningar så tror jag att de måste få kurser som kan hjälpa dem med lära språket med lättare sätt och sen de kan jobbar eller göra något annat i sina liv. jag tycker att skola bör ge eleverna mer gramatik du måste ändra ditt sätt att undervisa på moderna planen ja, det är mycket viktigt att inte alla studerande tillsammans jag talar om ålder student och bäst när vara i klass högst 15 studerande. och det är mycket viktigt när läraren inte låta eleven prata mycket arabiska språket för att det finns mycket folk kommer från arabiska landet. men det är mycket bra när alla lärare hjälpa alla deltagare för utbildning pratar svenska språk. jag vet inte jag vill prata mer med mina klasskamrat.jag vill också prata mer med min lärare,också det måste vi tittar på film i svenska.bar.......tack så mycket. jag ska önskar att det fanns färre människor i klassen och också att mer ägna tid till grammatik. vi behöver prata mer i klassrummet och vi behöver lära oss andra böcker som har olika ord och vi kan använda det i våra liv till exempel läsa story eller annan ting har många nyt ord eleverna måste vara mindre i klassrummet skolan kan få oss att lyssna mer och försöka prata vi behöver prata mer i klassrummet och vi behöver lära oss andra böcker. det finns ganska mycket elever i klassrummet och det finns elever i samma klassrum som är olika nivå. vi vill ha heltid på skolan för att studera mycket men bara för högt utbildade inte för all elever. jag spillar mycket tid på kursen. allts är bra. :) Tack nej Nej jag vill mer höra lektioner.vi kan inte prata brå svenska Läraren måste alltid göra diskotera med alla eleverna för att de blir färdiga till test. nej elever behover en bok så man kan studera i böcker. till exempel en bok för d anndra för c. det är väldigt viktiga. nej språket till handverkare jag är hops det är blir mer lång tid jag tror 2 timmer på kävlln det är inte dirka jag tycker att lite mer timar nej jag tyckar att om vi ta mer timar JAG HETER AA nej Bättre klassrum med projektor och mer plats Det är för mycket papper. Jag vill läsa mer i boken och prata mer. lärare måste titta mer på eleverna inte promenerar på hela skola Nej: allt går bra Jag vill läsa mer i en kursbok. Kanske mer timmar på kvell.. :) nej,allt ok,. nej


Ladda ner ppt "Vuxenutbildning 2014 Sfi Södertälje sfi och sfx Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkät- undersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning."

Liknande presentationer


Google-annonser